Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка сільського господарства і апк

Диссертационная работа:

86. Бондарчук Олександр Петрович. Економічний механізм інвестиційної діяльності в сільському господарстві: дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. - Х., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Ефективний розвиток сільського господарства в умовах розвитку ринкових відносин в Україні неможливий без активізації інвестиційної діяльності, істотного збільшення обсягу інвестицій, обрання найефективніших джерел фінансування. Обсяг капітальних інвестицій в економіку країни в порівняних цінах у 2001 р. становив 30,4% від рівня 1990 р. На 1. 01. 2000 р. прямі іноземні інвестиції в економіку України досягли 3281,8 млн дол. США. Це означає, що на одного мешканця України припадало всього лише 62 дол. інвестицій, тоді як у Росії – 109 дол., Польщі – 1091 дол., Чехії – 1631 дол., Угорщині – 2129 дол. США. Розмір цього показника можна порівняти тільки з Албанією, де ще у 1996 р. обсяг прямих вкладень зарубіжних інвесторів з розрахунку на душу населення досягав 57 дол. США, але ж у цій країні просто знищили майже весь власний промисловий капітал і вирішили розпочати розбудову сучасного ринково-орієнтованого сільського господарства майже з нуля. Нинішні обсяги вкрай необхідних для розвитку української економіки інвестицій далекі від потреб, які становлять, за підрахунками економістів, 450 млрд дол. США.

Актуальність теми дослідження. Питанням економічного регулювання інвестиційної діяльності приділяється недостатньо уваги. Причиною цього є зменшення ролі держави як безпосереднього інвестора і недостатній розвиток приватних інвесторів, поява нових інституціональних структур, формування інвестиційної інфраструктури: комерційних банків, спеціалізованих кредитно-фінансових інвестиційних інститутів. В умовах погіршення матеріальної бази аграрних підприємств, високих трудових та матеріальних витрат, недосконалості виробничих зв’язків проблема інвестування сільського господарства набуває особливого значення.

Стан вивчення проблеми. Проблема поглибленого вивчення науково-дослідної теми регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві завжди була в центрі уваги українських та іноземних учених-економістів. К. Маркс глибоко проаналізував соціально-економічні основи процесу накопичення у капіталістичній системі. Фундаментальний економіко-теоретичний аналіз інвестиційного процесу в умовах ринку проведено в працях Дж. М. Кейнса, І. Фішера, Л. Койка, Д. Йоргенсона, В. Міта,
Л.Т. Гайера та інших. За умов формування ринкових відносин цю проблему розробляли багато вітчизняних учених, про що свідчать роботи Я.К. Білоуська, О.М. Голованова, М.Я. Дем’яненка, І.Й. Дороша, М.І. Кісіля, М.М. Кропивка, І.І. Лукінова, П.Т. Саблука та інших. У їх працях знайшли своє відображення окремі аспекти проблеми економічного регулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Останнім часом відбуваються економічне зростання в сільському господарстві, поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств, зміцнення зв’язків фінансового ринку й сільськогосподарських підприємств. Тому окремі проблеми розвитку інвестиційної діяльності вимагають детальнішого опрацювання. Недостатньо розглянуто основи інвестиційної діяльності в сільському господарстві через механізм інвестиційного ринку; майже не досліджено фактори, що визначають інвестиційний попит і пропозиції. З позицій системного підходу не вивчено аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Саме недостатня наукова вивченість питань економічного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві зумовлює актуальність цієї дисертації, а важливість вирішення сукупності виявлених проблем – тему, мету, завдання, структуру та зміст дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукові результати, теоретичні положення і висновки дослідження було одержано у межах держбюджетної наукової теми Дніпропетровського державного аграрного університету “Організація, розвиток та державне регулювання аграрного підприємництва в умовах ринкових перетворень” (номер державної реєстрації 0102U005022).

Мета і задачі дослідження. Метою є розробка й обґрунтування теоретичних, методичних і практичних засад удосконалення економічного механізму інвестиційної діяльності в сільському господарстві України в умовах розвитку ринкових відносин. Відповідно до цієї мети в дисертації було поставлено та розв’язувалися такі завдання:

– визначення економічного змісту та оцінки інвестиційного потенціалу з позиції залучення та ефективного використання інвестицій;

– аналіз джерел інвестицій сільськогосподарських підприємств;

– виділення факторів, що стимулюють інвестиційну діяльність сільського господарства в ринкових умовах;

– аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в сільському господарстві;

– розробка напрямів удосконалення економічного механізму інвестиційної діяльності в сільському господарстві.

Об’єктом дослідження є процес регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві України за умов формування ринкових відносин.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні проблеми і напрями вдосконалення економічного регулювання та управління інвестиційною діяльністю в сільському господарстві.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження та розв’язання поставлених завдань є економічні положення теорії суспільного відтворення, досягнення основоположників економічної науки у визначенні засад розвитку інвестиційної діяльності. При дослідженні окремих аспектів проблеми вдосконалення процесу регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві було використано праці відомих економістів, а також фахівців у галузі економічного регулювання та управління інвестиційною діяльністю в сільському господарстві.

Під час дослідження застосовувалися методи: діалектичний, абстрактно-логічний, економіко-статистичний, монографічний, системно-функціональний, порівняльного аналізу, рядів динаміки, експертних оцінок та вартісних підходів, математичного моделювання.

Діалектичний метод дав змогу авторові простежити об’єкт дослідження протягом останніх десяти років, виявити резерви та запропонувати шляхи його подальшого розвитку. Абстрактно-логічним методом відпрацьовано методичні підходи до формування системи показників ефективності інвестиційної діяльності в сільському господарстві. Економіко-статистичний метод застосовувався при вивченні та узагальненні тенденцій і закономірностей динаміки інвестиційної діяльності в сільському господарстві на сучасному етапі. Монографічний метод використовувався при аналізі фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в сільському господарстві. За допомогою системно-функціонального методу узагальнено теоретико-методологічні засади вдосконалення регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві, а методу порівняльного аналізу – зіставлено фактичні дані звітного та попередніх років; метод рядів динаміки було застосовано в аналізі багаторічних даних для виявлення змін у часі показників та параметрів розвитку об’єкта дослідження; метод експертних оцінок та вартісних підходів був використаний при визначенні основних напрямів і шляхів удосконалення економічного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві Україні в умовах ринкових перетворень. Метод математичного моделювання був використано при розробці моделі регулювання інвестиційної діяльністю в сільському господарстві. Сукупність цих методів стала методичною основою проведеного дослідження.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в наступному:

вперше запропонована трактовка інвестиційного потенціалу сільського господарства як системи економічних відносин між суб'єктами ринкової економіки, що формується в процесі і у зв'язку з залученням необхідного обсягу інвестицій та їх ефективного використання в умовах конкурентної аграрної економіки;

дістала подальший розвиток оцінка інвестиційного потенціалу в сільському господарстві, що полягає у співвідношенні загального обсягу залучених підприємством із внутрішніх і зовнішніх джерел інвестицій за певний період з його виробничою потужністю;

дістали подальший розвиток фактори стимулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві. В умовах розвитку ринкових умов в Україні ними є зростання обсягу валового внутрішнього продукту, підвищення доходів населення, зміцнення платіжно-розрахункової дисципліни, поліпшення фінансового стану сільськогосподарських підприємств, посилення зв’язків фінансового ринку і сільськогосподарських підприємств;

удосконалено механізм трансформації внутрішніх заощаджень у інвестиції, що, на відміну від існуючого, полягає у розширенні та зміцненні фінансового сектора;

удосконалено ринкові механізми фінансування інвестиційної діяльності в сільському господарстві, що, на відміну від існуючих, полягають у розширенні фондового ринку, вдосконаленні процесів приватизації, розвитку грошово-кредитної системи;

дістав подальшого розвитку механізм державного регулювання прямих іноземних інвестицій в сільське господарство в умовах інтеграції національної економіки в світове господарство. Обгрунтована необхідність підвищення ролі державного регулювання іноземних інвестицій, що полягає в створенні сприятливих умов для ефективного функціонування іноземного капіталу з метою посилення його позитивного впливу й економічного розвитку країни та нейтралізації негативних наслідків його використання.

Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні дослідження, виконані в дисертації, становлять основу наукових положень і висновків стосовно вдосконалення економічного регулювання інвестиційної діяльності в сільському господарстві України. Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що вони озброюють практику управління та регулювання інвестиційної діяльності галузі новими інструментами оцінки, прогнозування, моделювання та дають змогу вдосконалити механізм інвестиційної діяльності в сільському господарстві України.

Результати досліджень застосовано при реалізації Програми стабілізації та розвитку агропромислового комплексу Запорізької області на період до 2010 року.

Основні положення, висновки й пропозиції дисертаційної роботи використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств Запорізької області. Теоретичні розробки цього дослідження використовуються у навчальному процесі Дніпропетровського державного аграрного університету при викладанні таких курсів: економіка сільського господарства, планування діяльності підприємства.

Особистий внесок здобувача. Здобувач дисертаційну роботу виконав особисто. У ній викладено авторський підхід до розв’язання важливого наукового завдання – вдосконалення економічного механізму інвестиційної діяльності в сільському господарстві України.

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційного дослідження було апробовано на науково-практичних конференціях: „Економіка підприємства: проблеми теорії та практики", м. Дніпропетровськ (2003 p.), „Фінансово-кредитна система України: проблеми та шляхи їх вирішення", м. Дніпропетровськ (2003 p.), „Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі", м. Дніпропетровськ (2003 p.), "Україна у світовій економічній спільноті", м. Дніпропетровськ (2003 p.), „Економіка підприємств", м. Дніпропетровськ (2003 p.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані
в 11 наукових працях, з них 5 – у наукових фахових виданнях. Загальний обсяг публікацій, які належать особисто автору, становить 4,4 обл.-вид. арк.

Обсяг дисертаційної роботи. Робота виконана на 200 сторінках комп’ютерного тексту, який включає 25 таблиць, 5 рисунків та 7 додатків – на 16 сторінках. Список використаних джерел налічує 142 найменування і займає 12 сторінок.

Подобные работы
Малікова Ірина Юріївна
Ефективність діяльності господарств сільських жителів
Старіков Олександр Юрійович
Інвестиційна діяльність у сільському господарстві (на прикладі реформованих аграрних підприємств)
Рудь Лариса Павлівна
Економічне обґрунтування інвестиційної діяльності в сільському господарстві
Сухоруко Олена Василівна
Економічна ефективність інвестиційної діяльності в сільському господарстві регіону
Козьміна Яна Юріївна
Розвиток підприємницької діяльності в сільському господарстві
Рудь Лариса Павлівна
Економічне обгрунтування інвестиційної діяльності в сільському господарстві
Петрова Ольга Олександрівна
Вдосконалення організаційно-економічного механізму водозабезпечення сільського господарства регіону в зоні зрошення (на прикладі Херсонської області)
Комліченко Оксана Олександрівна
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування особистих господарств населення
Волик Наталя Григорівна
Організаційно-економічний механізм екологобезпечного розвитку сільського господарства
Лютик Тетяна Василівна
Економіко-організаційний механізм функціонування особистих селянських господарств

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net