Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка, організація і управління підприємствами

Диссертационная работа:

59. Беседовський Олексій Миколайович. Прийняття управлінських рішень: процесний підхід: дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Харківський національний економічний ун-т. - Х., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

У сучасних умовах функціонування підприємств України, які характеризуються, з одного боку, трансформаційними процесами, що визначають внутрішній стан її економіки, а з іншого, – світовими явищами міжнародного розвитку, значну роль відіграють такі показники, як швидкість реакції на зміни в економічному просторі країни та її адекватність реальним ситуаціям. Вирішення цієї задачі на рівні підприємства багато в чому визначають наявна система й принципи управління в цілому та ефективність процесів прийняття рішень – зокрема. За таких умов усе актуальнішим стає аналіз і дослідження сучасних теорій управління, в основу яких покладено концепції та принципи, що відбивають процеси підприємства, які створюють споживну вартість й орієнтуються, в першу чергу, на задоволення потреб споживачів. Такі теорії більше орієнтовані на використання інформаційних технологій, вимагають розвитку та вдосконалення методів і засобів інформаційного та організаційного забезпечення функціонування підприємств. Це потребує змін у використанні принципів управлінського обліку та обліковій політиці, які мають бути переорієнтовані з функцій на процеси.

Актуальність теми. Серед вітчизняних і зарубіжних вчених, які зробили вагомий внесок у розроблення наукових засад прийняття управлінських рішень на підприємстві й розвитку процесного підходу до управління, передусім слід виділити таких авторів, як І. Ансофф, В. Василенко, В. Герасимчук, М. Дороніна, П. Друкер, В. Єфремов, В. Колпаков, Е. Коротков, О. Ларичев, М. Мескон, Г. Одінцова, В. Пономаренко, О. Пушкар, Х. Райфа, С. Рубцов, Г. Саймон, Е. Смірнов, Р. Фатхутдинов, М. Хаммер, Ф. Хедоурі, Дж. Чампі, В. Шинкаренко та ін.

Детальний аналіз підходів і концепцій управління підприємствами показав, що на сьогодні дослідження, які дають певні рекомендації щодо теоретичного та практичного обґрунтування напрямів підвищення якості управління, є недостатніми, зокрема стосовно проблем прийняття управлінських рішень. Дослідження в цій сфері, їх методологічний аналіз, узагальнення та обґрунтування сучасних підходів до управління, в яких значне місце посідають інформаційні технології, є актуальними й потребують подальшого розвитку. Підхід до управління, що заснований на теорії процесів і забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень на підприємстві, досі не набув достатнього теоретичного та практичного обґрунтування.

Актуальність цих питань зумовила вибір теми дисертаційної роботи, визначила її мету і задачі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планами науково-дослідних робіт Харківського національного економічного університету за темами: "Розробка принципів побудови організаційно-комунікативного механізму управління підприємством" (номер держреєстрації 0103U001802), "Методи і моделі інформаційного забезпечення процесу управління організаціями" (номер держреєстрації 0102U006002).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення теоретичних положень і методичних рекомендацій щодо прийняття управлінських рішень з позицій процесного підходу.

Для досягнення поставленої мети було сформульовано і вирішено такі задачі:

провести аналіз, узагальнити сучасні підходи та методи управління підприємством і обґрунтувати необхідність застосування процесного підходу для прийняття управлінських рішень на підприємстві;

визначити та уточнити сутність понять "управлінське рішення", "прийняття управлінського рішення", "процес прийняття управлінського рішення", "бізнес-процес", "додана вартість";

формалізувати модель бізнес-процесу (БП) на базі наскрізного БП підприємства та за його етапами й підходи до розрахунку витрат по кожному з цих етапів на основі доданої вартості (ДВ);

розробити інформаційно-організаційне забезпечення щодо прийняття управлінських рішень з урахуванням змін у посадових інструкціях та положеннях про підрозділи підприємства, що орієнтується на використання процесного підходу до управління;

розробити методичне забезпечення для діагностування ключових БП і прийняття управлінських рішень щодо визначення їхньої ДВ та управління прибутком підприємства на засадах єдиної методологічної бази процесного управління.

Об'єктом дослідження є процеси управління промисловим підприємством.

Предмет дослідження – методи прийняття управлінських рішень на основі процесного підходу.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційної роботи є фундаментальні положення економічної теорії, теорії управління, дослідження вітчизняних і зарубіжних учених з проблем прийняття управлінських рішень та процесного підходу, стандарти класифікації типових БП. Для досягнення поставленої в роботі мети було використано такі методи: логічного узагальнення – для обґрунтування необхідності уточнення наукових понять, які стосуються процесу прийняття управлінських рішень; системного підходу – для визначення зв'язків елементів категоріального базису управління, враховуючи процеси прийняття рішень; статистичного аналізу та штучного інтелекту – для побудови моделей БП; соціологічного опитування – для визначення сукупності чинників, які впливають на процес прийняття управлінських рішень і функціонування БП; методи структурно-функціонального моделювання – для формалізації опису БП за допомогою стандартів IDEF0.

Інформаційною базою дослідження є вітчизняні і зарубіжні публікації з питань прийняття управлінських рішень, процесного підходу до управління, матеріали, зібрані та оброблені автором у результаті обстежень, проведених на промислових підприємствах Харківського реґіону.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

вперше:

запропоновано методику визначення ефективності БП на підставі розрахунку ДВ його результату (продукту), котра формується як ДВ окремих його етапів і дає можливість визначити ключові БП на основі моделей прогнозування прибутку, що сприяє прийняттю рішення щодо управління ДВ БП;

удосконалено:

модель типового (наскрізного) БП підприємства, яка характеризується вхідними і вихідними показниками (ресурсами) та тривалістю, результативністю, ефективністю, межами, якістю, керованістю, спостережуваністю, що уможливлює виконати поставлення задачі управління таким процесом;

нормативну модель прийняття рішень, яка використовує дескриптивну модель для узгодження побудованих емпіричних моделей БП та управлінської орієнтації, котра визначає пріоритетні сфери управлінської діяльності й дає змогу підвищити якість процесів управління;

одержали подальший розвиток:

тлумачення понять "управлінське рішення", "прийняття управлінського рішення", "процес прийняття управлінського рішення", "бізнес-процес", "додана вартість"; визначено зв'язки між ними та управлінською діяльністю, управлінською орієнтацією, управлінським стилем, що дає можливість врахувати їхні відмінності, формує категоріальний базис і напрям прийняття управлінських рішень;

методи функціонально-вартісного аналізу (ФВА) в умовах наявної системи бухгалтерського обліку на підприємстві, що дає змогу визначити склад витрат та технологію їх отримання для розрахунку ДВ наскрізного БП;

методичне забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах використання процесного підходу до управління підприємством.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження використано у формі методичного забезпечення управління БП підприємства та прийняття управлінських рішень на засадах процесного підходу. Обґрунтовані в дисертації методичні положення, висновки й рекомендації сприяють підвищенню ефективності розроблених рішень, які приймаються на різних рівнях управління та діяльності підприємства в цілому.

Наукові результати дисертаційної роботи, що мають прикладний характер, знайшли практичне застосування на ДП "ХЗЕА" (довідка № 10-У/917 від 08.10.2003 р.), у ТОВ ІКК "Проконсул" (довідка № 147 від 13.02.2004 р.).

Особистий внесок здобувача в роботах, які виконано у співавторстві, полягає в такому (у дужках вказано номери робіт за списком, поданим в авторефераті): розроблено модель БП, для оцінювання результатів його етапів запропоновано використання величини ДВ [12]; формалізовано процес прийняття управлінських рішень на основі показників, які характеризують результати діяльності підприємства [1]; розглянуто принципи формування інформаційного забезпечення для прийняття управлінських рішень [2]; визначено первинні та вторинні індикатори БП для оцінювання діяльності підприємства [3]; розроблено методи узагальнення інформації для процесів прийняття управлінських рішень [4]; запропоновано розгляд процесу прийняття управлінського рішення як БП [5].

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення і практичні результати було представлено та обговорено на міжнародних науково-практичних конференціях "Дослідження та оптимізація економічних процесів" (Харків, 2000), "Наука і соціальні проблеми суспільства: людина, техніка, технологія, довкілля" (Харків, 2001), "Політ" (Київ, 2002, 2003), "Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання" (Луцьк, 2002), "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я" (Харків, 2003), "Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки реґіонів у перехідній період" (Хмельницький, 2003), всеукраїнських науково-практичних конференціях "Сучасні проблеми економіки підприємства" (Дніпропетровськ, 2003), "Економіко-математичні методи прийняття управлінських рішень на сучасному етапі" (Дніпропетровськ, 2004).

Публікації. Основні результати і висновки дисертації знайшли відображення у 12 наукових роботах, опублікованих у наукових виданнях, що визнані ВАК України фаховими з економіки. Загальний обсяг публікацій – 4,6 ум.-друк. арк., особисто авторові належить 3,1 ум.-друк. арк.

Подобные работы
Рогальський Олександр Францович
Удосконалення процесу прийняття рішень для забезпечення ефективного управління підприємством
Піщенко Юлія Юріївна
Синтез системи прийняття управлінських рішень в умовах нестабільного економічного середовища
Будник Олександр Дмитрович
Прийняття інвестиційних рішень при реалізації стратегії вертикальної інтеграції: методичні аспекти
Лепейко Тетяна Іванівна
Управління прийняттям інвестиційних рішень в системі фінансового менеджменту підприємства
Пищенко Юлія Юріївна
Синтез системи прийняття управлінських рішень в умовах нестабільного економічного середовища
Власенко Олена Олександрівна
Удосконалення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень на торговельних підприємствах в умовах невизначеності
Власенко Олена Олександрівна
Удосконалення процесу прийняття та реалізації управлінських рішень на торговельних підприємствах в умовах невизначеності
Мінц Олексій Юрійович
Економіко-математичне моделювання прийняття рішень у системі міжбанківських валютних ринків
Кудрицька Наталія Василівна
Економіко-математичне моделювання ризиків при прийнятті рішень в інвестиційній діяльності на автотранспорті

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net