Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка, організація і управління підприємствами

Диссертационная работа:

Штангрет Андрій Михайлович. Попередження та уникнення банкрутства промислових підприємств (на прикладі підприємств поліграфічної промисловості): дисертація канд. екон. наук: 08.06.01 / НАН України ; Інститут регіональних досліджень. - Л., 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У процесі трансформації економіки в будь-якій державі відбуваються докорінні зміни як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі функціонування господарюючих суб’єктів. Для цього періоду характерні спад обсягів виробництва, зниження фінансової стійкості більшості підприємств, зростання кількості банкрутств.

Внаслідок ринкових перетворень банкрутство в Україні стало реальністю. 1 липня 1992 року Верховна Рада України ввела в дію Закон “Про банкрутство”. З часу прийняття його кількість порушених справ про банкрутство невпинно зростає: так, згідно зі статистичним щорічником “Економіка України”, у 1992 році арбітражний суд порушив 20 справ про банкрутство; у 1993 – 144; у 1994 – 400; у 1995 – 3000; у 1996 – 6552; у 1997 – 9645; у 1998 – 15125; у 1999 – 18569; у 2000 році – 22653.

Загальновизнаними основними цілями інституту банкрутства в країнах з ринковою економікою є: стимулювання розвитку підприємницької діяльності і зростання ефективності економіки; контролювання господарських відносин між окремими суб’єктами ринку, забезпечення рівності прав, обов’язків і відповідальності; очищення ринків від недієздатних учасників; справедливий розподіл майна банкрута між його кредиторами; створення умов для відтворення підприємницької діяльності у випадку доцільності і бажання власників.

Становлення інститут банкрутства в Україні відбувається у надзвичайно складних умовах: він використовується, як зазначалося вище, не для ефективного і швидкого процесу реформування економіки, а й як засіб для зумисного банкрутства життєздатних підприємств з метою придбання їх за мінімальною ціною, що, у свою чергу, призводить до економічної нестабільності в країні.

Зазначена проблема торкнулася і поліграфічної промисловості. Поліграфічна продукція не вважається товаром першої необхідності, але відіграє досить важливу роль у становленні як вітчизняної економіки, так і національної ідеї. На жаль, видавничо-поліграфічна галузь України сьогодні перебуває в критичному стані. Значно скоротилися обсяги виробництва. За підсумками 2000 року половина державних підприємств видавничо-поліграфічного комплексу стала збитковою. Непродуктивні витрати робочого часу в середньому склали 21% до відпрацьованого, увесь комплекс працює у більшості випадків чотири дні на тиждень, підприємства використовують свої потужності тільки на 30-40%. У 2000 році в Україні було реалізовано три книги на одного жителя і це тоді, коли було випущено менш як 0,4 книги на одного громадянина, тобто придбані книги були виготовлено, головно, за кордоном.

Вище викладене достатньо актуалізує необхідність розроблення і впровадження антикризового управління для адаптації поліграфічних підприємств до ринкових умов господарювання, для підвищення ефективності їхньої господарської діяльності, для попередження та уникнення банкрутства і недопущення підприємств до функціонування в сфері тіньової економіки.

В українській економічній літературі лише окремі аспекти досліджуваної теми розглядали деякі автори, зокрема, М. Білик, І. Бланк , Н. Ушакова, М. Білуха, О. Терещенко, М. Козоріз, Є. Мних, П. Бєлєнький, Е. Уткін, А. Чернявский, З. Холод, В. Загорський та інші.

Актуальність і необхідність розв’язання проблем з розроблення заходів попередження та уникнення банкрутства і будь-яких кризових ситуацій на поліграфічних підприємствах визначили й обумовили вибір теми дисертаційної роботи, завдання та структуру наукових досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов’язаний з тематикою робіт Української академії друкарства відповідно до “Державної програми розвитку національного книговидання і преси до 2000 року”, затвердженої Указом Президента України № 158/95 від 28 лютого 1995 року (номер державної реєстрації 0195V020942), та держбюджетною темою “Організаційно-економічний механізм адаптації структур видавничо-поліграфічного комплексу України в умовах ринку” (номер державної реєстрації 0195V020634).

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягала в поглибленні теоретико-методичних положень щодо визначення банкрутства суб’єктів вітчизняної економіки, у розробленні заходів з його попередження (уникнення) на поліграфічних підприємствах.

У відповідності з поставленою метою вирішувалися такі завдання:

дослідження природи виникнення кризових ситуацій як причини банкрутства підприємств;

аналіз поведінки поліграфічних підприємств у процесі виходу з кризи в системі антикризового управління;

визначення фінансово-економічної сутності антикризового управління та його складових (реструктуризація, реінжиніринг, санація) як ефективного засобу попередження та уникнення банкрутства;

аналіз виробничо-господарської діяльності поліграфічних підприємств з метою виявлення кризових явищ і визначення фази кризового стану;

удосконалення методики аналізу кризових явищ у діяльності поліграфічних підприємств;

дослідження законодавчої бази з питань банкрутства;

вироблення концепції формування антикризового управління поліграфічним підприємством;

розроблення програми реструктуризації та реінжинірингу поліграфічних підприємств;

апробація результатів дослідження на поліграфічних підприємствах.

Предметом дослідження є кризові явища в господарській діяльності поліграфічних підприємств, механізми їх діагностики та ліквідації.

Об’єктом дослідження є поліграфічні підприємства України.

Методологічну і методичну основи досліджень становлять сучасні теорії антикризового менеджменту, публікації вітчизняних і зарубіжних учених з проблем попередження та уникнення банкрутства.

Інформаційною базою дисертаційної роботи є законодавчі та нормативні документи, закони України з питань підприємництва, звітні дані поліграфічних підприємств і статистичних органів, матеріали періодичних видань.

Наукова новизна дослідження полягає в поглибленні теоретико-методологічних положень управління кризовою ситуацією підприємств і розробленні механізмів запобігання їх банкрутству.

На захист виносяться такі положення, висновки і рекомендації:

з позицій системного підходу і теорії циклічного розвитку економічних систем обґрунтовано сутність кризових явищ, які виникають на підприємствах. Кризовий стан підприємства визначається як складова циклу його розвитку, яка може не збігатися з циклами розвитку макросистем, але під їх впливом завжди змінює траєкторію;

обґрунтування політики антикризового управління виробничо-господарською діяльністю поліграфічних підприємств, яка передбачає завчасне виявлення можливих кризових ситуацій, розроблення заходів протидії, швидкого реагування на зміну в зовнішньому і внутрішньому середовищі;

економіко-статистична модель визначення й оцінки ймовірності банкрутства підприємств поліграфічної промисловості, яка на відміну від існуючих загальних підходів враховує специфіку галузі;

методичний підхід до розроблення і реалізації програми антикризового управління, що передбачає вибір найдоцільніших економічних інструментів розв’язання проблем конкретних підприємств;

рекомендації щодо удосконалення законодавчої бази з питань банкрутства підприємств, які передбачають: уточнення положення про санацію підприємств на основі поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності; визначення критеріїв і положень зі списання або відтермінування оплати платежів до бюджету, включаючи ліквідацію можливого подвійного оподаткування кредитодавців і кредиторів при зміні строків виплати заборгованості.

Практичне значення отриманих результатів. Одержані при дослідженні результати вносять певний вклад у розв’язання проблем адаптації поліграфічних підприємств до ринкових умов господарювання, поліпшення їх фінансово-господарського стану, у впровадження ефективних методів попередження та уникнення банкрутства. Розроблена методика аналізу кризових явищ у діяльності поліграфічних підприємств дасть змогу об’єктивно визначити фазу кризового стану та недоліки у функціонуванні поліграфічних підприємств, сприятиме формуванню підходів до створення антикризового управління.

Розроблені принципи організації антикризового управління на поліграфічних підприємствах, зокрема стосовно подальшого здійснення реінжинірингу, методика аналізу кризових явищ і визначення фази кризового стану прийняті та застосовуються в практичній діяльності ТзОВ “Пустомитівська друкарня” (Львівська обл.) (довідка № 125 від 1.10.2002 р.).

Матеріали дисертації використано в навчальному процесі Української академії друкарства при викладанні курсів “Фінанси підприємства”, “Фінансова санація”, “Фінансово-економічний аналіз” і “Наукові дослідження в бухгалтерському обліку” при підготовці спеціалістів і магістрів спеціальностей “Облік і аудит” та “Економіка підприємства” (акт про використання результатів дисертації здобувача від 1.10.2002 р.).

Особистий внесок здобувача. Наукові результати дослідження, які виносяться на захист, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у роботі використано лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача. Конкретний внесок здобувача в цій праці вказаний у авторефераті і переліку основних публікацій на тему дисертації.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення та практичні результати роботи доповідалися й обґрунтовувалися на звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, наукових працівників і аспірантів Української академії друкарства (Львів, 1999–2001) та науково-технічній конференції студентів і аспірантів “Друкарство молоде” (Київ, 2002).

Ряд рекомендацій і висновків, зроблених у дисертації, оприлюднено в доповідях на міжнародних конференціях Інституту регіональних досліджень НАН України ”Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізаці" (Львів, 2000) та Української академії друкарства “Соціально-економічні проблеми видавничо-поліграфічного комплексу та його інфраструктур” (Львів, 2001), Білоруського державного технологічного університету “Видавничо-поліграфічний комплекс на порозі третього тисячоліття” (Мінськ, 2001), Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та комунального управління” “Актуальні проблеми державного управління місцевого самоврядування” (Запоріжжя, 2001), Львівського національного університету імені Івана Франка “Фінансово-кредитне регулювання ділової активності господарюючих суб’єктів” (Львів, 2002).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 12 наукових праць загальним обсягом 4,26 друк. арк., з них особисто автору належить 3,29 друк. арк.

Подобные работы
Герасімова Нінель Миколаївна
Стратегічне управління підприємствами легкої промисловості (на прикладі підприємств Чернігівського регіону)
Герасимова Нінель Миколаївна
Стратегічне управління підприємствами легкої промисловості (на прикладі підприємств Чернігівського регіону)
Миськів Галина Василівна
Формування та розвиток інтегрованих суб'єктів господарювання в Україні (на прикладі підприємств харчової промисловості)
Олейнікова Людмила Григорівна
Управління операційним прибутком на прикладі підприємств харчової промисловості
Селіверстова Людмила Сергіївна
Вдосконалення системи корпоративного управління (на прикладі підприємств легкої промисловості)
Большенко Світлана Федорівна
Економічні та організаційні методи управління виробництвом (на прикладі підприємств хімічної промисловості).
Гавриленко Тетяна Володимирівна
Стратегічне управління підприємством в умовах кризи на прикладі підприємств легкої промисловості
Малиш Олена Михайлівна
Економічне управління ринковою поведінкою підприємства (на прикладі підприємств вовняної промисловості України)
Хацер Максим Володимирович
Організаційно-економічний механізм формування цінової політики підприємства на основі планування витрат (на прикладі підприємств електротехнічної промисловості)
Дарманська Галина Олександрівна
Удосконалення економічного механізму підготовки управлінських рішень (на прикладі підприємств харчової промисловості)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net