Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Світове господарство і міжнародні економічні відносини

Диссертационная работа:

Танцюра Олег Анатолійович. Світовий досвід і особливості його застосування в розвитку спеціальних (вільних) економічних зон України: дисертація канд. екон. наук: 08.05.01 / Українська академія зовнішньої торгівлі. - К., 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Розвиток спеціальних економічних зон (СЕЗ) в Україні важливий тим, що сприяє залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, поліпшенню фінансового стану підприємств, активізації зовнішньоекономічної діяльності, подоланню бідності завдяки збільшенню купівельної спроможності населення, прискоренню обертання капіталу і т.п.

На заході СЕЗ стали об’єктом наукових досліджень приблизно із середини 70-х років ХХ ст. під час їх бурхливого зростання та виявлення наслідків їх діяльності в країнах третього світу. Питанням діяльності СЕЗ присвячено праці таких зарубіжних економістів-науковців, як Н. Жек’є (Швейцарія), Я. Монкевич (Польща), Ж. Дюшен (Франція), Е. Лоувен (Німеччина), Р. Болін (США), К. Міягіва, С. Наїто (Японія) та ін. Західні вчені розробили основні моделі діяльності вільних зон у розвинених державах і країнах, що розвиваються, здійснили класифікацію зональних утворень, охарактеризувавши їх взаємодію з регіональною, національною та світовою економіками.

В Україні питаннями теорії та практики спеціальних економічних зон займаються В.С. Будкін, В.О. Дергачов, Е.В. Савельєв, В.І. Пила, А.І. Мокій, Ю.В. Макогон., О.С. Чмир, І.А. Франчук, О.Н. Желудкова, І.М. Корякін, О.Е. Лиховид та ін. Значний науковий і пізнавальний інтерес з цієї проблематики викликають праці російських учених: Б. Замятіна, Н. Корнійчука, В. Шитова, І. Шанова, І. Дороніна, В. Симчери та ін. У працях українських і російських дослідників визнаються можливість і доцільність запровадження спеціальних економічних зон в умовах реформування господарства, показуються шляхи адаптації світових параметрів їх розвитку до національних умов, визначено особливості формування СЕЗ для економік перехідного типу.

Незважаючи на те, що ідея запровадження СЕЗ в Україні набула широкого розголосу не лише в наукових колах, а й у всьому суспільстві, питання її практичної реалізації виявилося значно складнішим, аніж схвалення в цілому. Згодом, із розробкою конкретних проектів, постало багато питань методологічного та прикладного змісту. Виявилося, що чинним законодавством не врегульовано значні блоки економічних та правових відносин і воно є надто загальним та неконкретизованим.

Потребують подальшого розроблення такі питання, як: формування зовнішньоторговельних зон на базі річкових і морських портів, еколого-економічних, а також міжнародних еколого-економічних СЕЗ. Проблема розкриття комплексу методичних та практичних питань їх діяльності є актуальною. І саме в цьому полягає зміст дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з темою наукової роботи кафедри міжнародної економіки Української академії зовнішньої торгівлі “Розробка та обґрунтування стратегії зовнішньоекономічної політики України на середньостроковий період” (№ держреєстрації 0199U000514).

Метою дисертації стало дослідження теоретичних і практичних аспектів формування та функціонування зовнішньоторговельних зон (ЗТЗ) на базі річкових і морських портів, еколого-економічних зон та їх суб’єктів з урахуванням світового досвіду. Реалізація цієї мети передбачає вирішення ряду завдань науково-теоретичного, методичного та практичного характеру:

- визначення сутності точкових ЗТЗ, які створені на основі річкових і морських портів, еколого-економічних зон, і передумов виникнення таких зон в Україні;

- з’ясування питань економічної та еколого-економічної безпеки формування і функціонування СЕЗ;

- проведення аналізу економіко-правової бази заснування та функціонування СЕЗ і еколого-економічних зон (ЕЕЗ), окреслення механізму їх діяльності;

- здійснення критичного аналізу наявних методичних рекомендацій щодо розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) доцільності запровадження і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон;

- створення методичних рекомендацій з проектування і функціонування точкових ЗТЗ на основі річкових і морських портів, еколого-економічних зон;

- наукове обґрунтування проекту й ТЕО доцільності створення та функціонування ЗТЗ “Порт Черкаси”, еколого-економічної зони (ЕЕЗ) “Черкаси”, міжнародної ЕЕЗ “Дніпро” із урахуванням еколого-економічних аспектів.

Об’єктом дослідження є сукупність теоретико-методологічних і прикладних проблем розвитку спеціальних (вільних) економічних зон.

Предметом дослідження виступають передумови та економічна сутність формування спеціальних (вільних) економічних зон, зокрема точкових ЗТЗ, що створюються на базі річкових і морських портів та еколого-економічних зон.

Методи дослідження. Дослідження базується на використанні загальнонаукових методів пізнання: аналіз і синтез (для аналізу стану і розвитку СЕЗ у країнах із розвиненою ринковою економікою); індукція, дедукція та аналогія (при дослідженні особливостей формування і наслідків діяльності СЕЗ у країнах з перехідною економікою і тих, що розвиваються, та Україні); абстрагування і конкретизація (для визначення особливостей формування та наслідків функціонування спеціальних (вільних) економічних зон у трансформаційній економіці України); системний аналіз, економіко-математичні та економіко-статистичні (для розробки проекту та ТЕО доцільності створення та функціонування ЗТЗ “Порт Черкаси”, ЕЕЗ “Черкаси”, міжнародної ЕЕЗ “Дніпро”).

Інформаційною базою дослідження слугують законодавчі та нормативні акти України, Росії, Білорусі, Угорщини, Польщі та інших країн, дані Держкомстату, Мінекономіки України, матеріали МВФ, Світового банку, ЮНКТАД, ОЕСР, Інституту міжнародної економіки (Вашингтон), Світової організації торгівлі, Міжнародної торгової палати, розробки в українських, російських, білоруських, польських, болгарських і західноєвропейських монографіях, а також аналітичні огляди управління зовнішніх економічних зв’язків Черкаської облдержадміністрації, Черкаського обласного управління статистики, Державного управління екологічної безпеки в Черкаській області, Акціонерного товариства “Черкаський річковий порт”.

Наукова новизна дисертаційного дослідження. Проведене дослідження дало змогу отримати нових наукових результатів:

1. На основі досвіду створення вільних економічних зон у світі, аналізу особливостей нормативної бази України та інших країн для виникнення й функціонування СЕЗ, науково обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення нормативної бази України з питань спеціальних (вільних) економічних зон, а саме: спростити схему реєстрації і оформлення документів при відкритті компанії в СЕЗ, увести в чинне законодавство положення, згідно з яким на встановлений обсяг інвестицій, які здійснені з бюджетних коштів, поширюються пільги СЕЗ і т. ін.

2. Вироблено методичні рекомендації з ТЕО доцільності створення і функціонування еколого-економічних зон (ЕЕЗ) та зовнішньоторговельних зон (ЗТЗ) на базі річкових і морських портів. Уперше існуючі методичні рекомендації з ТЕО доцільності створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон доповнено такими розділами: розрахунок ефективності внутрішніх і зовнішньоекономічних рейсів вантажних суден ЗТЗ; оцінка рівня економічного ризику проектів, що реалізуються на територіях ЗТЗ і ЕЕЗ; оцінка рівня еколого-економічної безпеки проектів, що реалізуються на територіях ЗТЗ і ЕЕЗ; рекламно-пропагандистська діяльність.

3. Також уперше до наукового обігу введено науково-обґрунтовані еколого-економічні підходи до формування та функціонування СЕЗ, що дозволить перебудувати на принципово нових засадах господарську діяльність у СЕЗ, які дадуть змогу не порушувати природного кругообігу речовин і обмінно-енергетичних процесів у біосфері, передбачити циклічну переробку й повторне використання матеріалів суб’єктами СЕЗ та ін.

4. Окреслено еколого-економічні підходи до раціонального природокористування та охорони природи на територіях СЕЗ, що уможливлює ефективне використання в економічній діяльності природних ресурсів.

5. Запропоновано якісно новий спеціальний еколого-економічний режим ведення підприємницької, інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та оподаткування. Він передбачає: комплексну еколого-економічну експертизу інвестиційних проектів і програм; екологічну атестацію та сертифікацію продукції, технології і виробництва; стягування екологічного податку в розмірі 5% від прибутку підприємств і сплату експортерами 5% екологічного збору від суми зовнішньоекономічного контракту (ці кошти спрямовуються на екологічне оздоровлення територій СЕЗ); екологічну експертизу товарів, що будуть проходити через території СЕЗ; екологічний аудит і паспортизацію підприємств-забруднювачів, їх екологізацію і перепрофілювання та ін.

6. Уперше науково обґрунтовано стратегію еколого-економічної безпеки формування та функціонування СЕЗ в Україні, яка дозволяє уникати негативних наслідків господарської діяльності.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх упровадження в процес викладання курсів “Економічна теорія”, “Міжнародна економіка” в Черкаському державному університеті (довідка № 1092/01-11 від 25.12.2000). Розроблені на основі дисертаційного дослідження рекомендації та методичні принципи, а також методичні вказівки щодо техніко-економічного обґрунтування доцільності створення і функціонування зовнішньоторговельних зон на базі річкових і морських портів та еколого-економічних зон використовуються Управлінням зовнішніх економічних зв’язків Черкаської обласної державної адміністрації для еколого-економічного оздоровлення АТ “Черкаський річковий порт” і міста Черкаси: залучення інвестицій і високих технологій у галузі охорони довкілля, стимулювання експорту, збільшення зайнятості та вирішення інших соціальних проблем (довідка № 103 від 02.06.2000).

Запропоновані методичні рекомендації з розробки ТЕО доцільності створення і функціонування зовнішньоторговельних зон на базі річкових і морських портів та еколого-економічних зон, спеціальний еколого-екологічний режим ведення підприємницької, інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та оподаткування; стратегія еколого-економічної безпеки формування та функціонування СЕЗ в Україні знайшли практичне застосування в діяльності управління промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку Черкаської обласної державної адміністрації при розробці проекту створення спеціальної економічної зони (довідка № 47 від 10.08.99); акціонерного товариства “Черкаський річковий порт”, при проведенні техніко-економічного експерименту зі створення зовнішньоторговельної зони “Порт Черкаси” на базі цього товариства(довідка№01-494 від 11.08.99), а також Черкаської торгово-промислової палати з метою посилення еколого-економічного контролю над товарними потоками, які проходять через область (довідка № 101 від 25.02.2000).

Апробація результатів дисертації. Матеріали дослідження було втілено в розробку проекту, моделі й техніко-економічного обґрунтування доцільності створення і функціонування точкової зовнішньоторговельної зони “Порт Черкаси” на базі Акціонерного товариства “Черкаський річковий порт”, а також у розробку проекту, моделі і ТЕО обґрунтування доцільності створення і функціонування міжнародної еколого-економічної зони “Дніпро” на базі річки Дніпро й еколого-економічної зони на території м. Черкаси.

Проект міжнародної еколого-економічної зони “Дніпро” оприлюднено на VII міжнародній науково-теоретичній конференції “Особливості економічної політики постсоціалістичних країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України)”(25 – 26 листопада 1999 р., Інститут міжнародних відносин, м. Київ)).

Про доцільність поліпшення торговельного режиму СЕЗ йшлося на IX міжнародній науково-теоретичній конференції “Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації (приклад України)”, ( жовтень 2001 р., Інститут міжнародних відносин, м. Київ).

Основні результати дисертаційного дослідження знайшли застосування в стратегії випереджувального розвитку СЕЗ України, що була предметом доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика перебудови економіки”, яка відбулася (листопад 2002 р., Черкаський державний технологічий університет).

Публікації. Основні результати дослідження знайшли відображення у 12 наукових працях ( із них статей – 9, матеріалів конференцій – 3) загальним обсягом 5,69 умовного друкованого аркуша, в тому числі у фахових виданнях – 9 статей, загальним обсягом 5,37 друк. арк.

Подобные работы
Аль Бірави Омар
„Глобалізація і прогресивна трансформація вільних економічних зон України
Шаповалов Євген Анатолійович
Використання в Україні світового досвіду похідних фінансових інструментів
Волкодав Володимир Вікторович
Залучення західноєвропейських інвестицій в Україну за досвідом країн з перехідною економікою
Євченко Юлія Володимирівна
Страхування в країнах з ринковою економікою (використання світового досвіду в умовах України)
Прокоп'єва Аліна Анатоліївна
Інституційне регулювання процесів системної трансформації економіки України в контексті міжнародного досвіду
Рибак Галина Федорівна
Проблеми регулювання валютних курсів в Україні з урахуванням світового досвіду
Кушнеренко Сергій Михайлович
Оптимізація банківської системи України в контексті міжнародного досвіду
Прокоп'єва Аліна Анатоліївна
Інституційне регулювання структурних перетворень в Україні в контексті міжнародного досвіду
Домбровський Олександр Георгійович
Міжнародний досвід регіональної економічної політики: адаптація в умовах України
Потапов Ігор Юрійович
Світовий досвід оцінки капітальних вкладень та його використання в Україні

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net