Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Мистецтвознавство
Музичне мистецтво

Диссертационная работа:

Полянська Галина Миколаївна. Жанровий пошук у балетній музиці В.Губаренка : дис... канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Національна музична академія України ім. П.І.Чайковського. — К., 2007. — 253арк. — Бібліогр.: арк. 183-211.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Усвідомлення мистецьких здобутків минулого століття є одним із завдань гуманітарних наук. Розвиток культури цього періоду позначений численною кількістю експериментів і новацій. Упродовж ХХ ст. в Україні відбувалося становлення національного балету, який неодноразово висвітлювався у спеціальній періодиці, у розвідках вітчизняних науковців.

Сьогодні у музикознавстві спостерігається значна зацікавленість балетною тематикою, але проблеми балетознавства здебільшого вирішуються на зарубіжному матеріалі. Проте на українському ґрунті також виникло чимало цікавих художніх явищ. Серед нихбалетний театр Віталія Губаренка. Впродовж тридцяти років композитор створив три багатоактних балети, три симфоній-балети, дві низки хореографічних сцен та оперу-балет. І хоча творчість В. Губаренка докладно розглядалась у наукових дослідженнях, його балетна музика ґрунтовно не вивчена.

Питання хореографічного потенціалу тієї чи іншої партитури відкрили вихід на загальнотеоретичне осмислення якостей балетної музики, які у даному дослідженні узагальнюються терміном «дансантність» (від фр. dansant – «танцювальний»).

Актуальність даної роботи зумовлена потребою осмислення досягнень національної композиторської школи в галузі балетної музики і необхідністю для цього вивчення та систематизації специфічних рис її жанрових різновидів.

Мета дослідження полягає у визначенні жанрової специфіки балетної музики В. Губаренка. Згідно з обраним напрямком окреслені такі завдання дослідження:

здійснити періодизацію балетної творчості митця;

виявити у цій сфері творчості рушійні чинники жанрового пошуку та напрямки еволюції;

розглянути механізми жанроутворення у межах спадщини композитора;

висвітлити жанрову специфіку та драматургічні особливості обраних творів;

сформулювати принципи реалізації дансантності в балетній музиці В. Губаренка.

Об’єкт дослідження – музика як компонент балетного синтезу.

Предметом дослідження обрано жанрово-видову специфіку балетної музики.

Матеріалом дослідження є твори В. Губаренка: партитури багатоактних балетів ”Камінний господар”, ”Майська ніч”, ”Комуніст”, симфоній-балетів ”Ассоль”, ”Зелені святки”, ”Liebestod”, хореографічних сцен ”Запорожці” та ”Вій”, опери-балету ”Вій”.

Методологічна база дисертації. Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети роботи були використані ґрунтовні положення історії та теорії музики, загальнотеоретичні та конкретнонаукові методи: аналіз, порівняння, систематизація, класифікація, узагальнення. Теоретичною базою стали ідеї, що викладені у театрознавчих розвідках А. Рубіної, Ю. Станішевського, Н. Чернової, Г. Челомбітько; музикознавчих дослідженнях С. Анфілової, М. Гордійчука, І. Драч, М. Загайкевич, О. Зінич; роботах з теорії жанру М. Арановського, Є. Назайкінського, М. Сабініної, А. Сохора, В. Холопової та М. Черкашиної.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане згідно з планами кафедри історії зарубіжної музики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського і відповідає темі № 2 «Українська музика у контексті світової музичної культури» тематичного плану науково-дослідної діяльності НМАУ ім. П. І. Чайковського на 2000–2006 роки. Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради НМАУ ім. П. І. Чайковського (протокол засідання № 3 від 25 січня 2002 р.).

Наукова новизна. У дисертації вперше поставлене питання дансантності як атрибуту сучасної балетної музики; розширено уявлення про еволюцію жанрових різновидів балету у творчості В. Губаренка; вперше здійснена періодизація балетної творчості композитора, разом із детальним вивченням партитур балету “Комуніст”, симфоній-балетів “Ассоль”, “Зелені святки”, “Liebestod”, хореографічних сцен “Запорожці” та “Вій”; на основі дослідження композиторської спадщини виявлено художню своєрідність українського балетного театру другої половини ХХ ст.

Практична цінність роботи. Дослідження містить значний обсяг аналітичного матеріалу і може бути спрямоване на розширення курсів української музичної літератури, історії української музики, історії балету, культурології, музики ХХ ст., аналізу музичних творів. Робота може стати джерелом інформації для дослідження загальної панорами розвитку світового балету ХХ ст., бути корисною для практиків музичного театру, диригентів та балетмейстерів.

Апробація результатів дисертації здійснювалась шляхом обговорення на засіданнях кафедри історії зарубіжної музики Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. Основні положення дослідження були оприлюднені у доповідях автора на Всеукраїнських науково-практичних конференціях: «До 160-річчя від дня народження класика української музики, піаніста, диригента, педагога, музично-просвітнього і громадського діяча М. Лисенка» (Київ, НМАУ, листопад 2002); «Стиль та позастильове у композиторській та музично-виконавській творчості» (Київ, НМАУ, листопад 2003); «Сучасна мистецька освіта: реалії та перспективи» (Суми, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, жовтень 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано шість статей, з них п’ять – у фахових виданнях, затверджених ВАК України.


© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net