Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

Диссертационная работа:

Лесько Олександр Йосипович. Зайнятість та професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями (методологія, проблеми, шляхи вирішення): дисертація канд. екон. наук: 08.09.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. - К., 2003.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Реалізація Україною стратегічного курсу побудови соціально орієнтованої ринкової економіки та інтеграція її у світовий економічний простір потребують здійснення ряду превентивних заходів щодо посилення соціального захисту уразливих верств населення, насамперед, осіб з обмеженими фізичними можливостями. Приділяючи значну увагу досягненню цієї мети, Україна, як і Рада Європи, проголосила 2003 р. Роком людей з інвалідністю.

Нині в Україні проживає майже 2,6 млн. інвалідів, або 5% від чисельності усього населення. Одним із регіонів країни, де зосереджена найбільша кількість інвалідів і гостро постала проблема їх працевлаштування та професійної реабілітації, є Вінниччина. Тут мешкає 107,9 тис. осіб з обмеженими фізичними можливостями і кожного року зростає їх кількість (майже на 8 тис. осіб у віці 16 років і старше) та ступінь інвалідності, причому вищими темпами, ніж в середньому по Україні. Проте тільки два інваліда із ста, які проходять повторний огляд, відновлюють свою здатність до праці. Це спричиняє соціальну напругу, бідність, незахищеність, матеріальну і моральну деградацію осіб з обмеженими фізичними можливостями та їх сімей. Тому необхідною умовою досягнення сприятливого духовного стану розвитку нації, високого рівня соціальної зрілості і моральності суспільства є працевлаштування та професійна реабілітація інвалідів. Це зумовлює необхідність дослідження цих процесів та обґрунтування напрямів їх покращання, що є надзвичайно складною проблемою.

Питання соціальної захищеності, трудових відносин, зайнятості, професійного навчання населення, у тому числі його соціально уразливих верств привертають увагу науковців і практиків. Значний внесок у їх розробку внесли такі вчені, як: С.І. Бандур, Д.П. Богиня, І.К. Бондар, О.А. Бугуцький, Б.М. Генкін, І.Ф. Гнибіденко, О.А. Грішнова, М.І. Долішній, С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, К.В. Корсак, М.М. Костаков, Ю.М. Краснов, Г.І. Купалова,

В.І. Куценко, Е.М. Лібанова, В.В., В.Ф. Машенков, І.С. Маслова, А.А. Нікіфорова, В.В. Онікієнко, Н.О. Павловська, В.О. Покрищук, В.А. Савченко, М.В. Шаленко, Л.О. Шепотько, Л.Г. Чернюк та інші.

Проте питання використання праці, професійної реабілітації, соціальної захищеності осіб з обмеженими фізичними можливостями в сучасних умовах трансформації економіки і формування соціально орієнтованого ринку праці вивчені недостатньо. Це стосується, зокрема, проблем висвітлення соціально-економічної сутності та складових категорії професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями, вивчення особливостей формування їх мотивації праці, визначення потреби інвалідів у робочих місцях і професійному навчанні, створення ефективного механізму їх працевлаштування та удосконалення існуючої системи професійної реабілітації.

Актуальність, теоретична і практична значимість дослідження вказаних проблем, недостатнє їх вивчення, а також необхідність пошуку шляхів забезпечення зайнятості та професійної реабілітації інвалідів в умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки і визначили вибір теми даної дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконане дослідження безпосередньо пов’язане з тематикою науково-дослідних робіт Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України і здійснювалося згідно з планом держбюджетної науково-дослідної роботи за темою: „Формування стратегії забезпечення продуктивної зайнятості за умов модернізації економіки” (№ державної реєстрації 0102U006924). В межах цієї теми особисто дисертантом розроблено методологічні підходи і методика оцінки чисельності, складу інвалідів, які потребують працевлаштування та професійної реабілітації, обґрунтовано основні напрями удосконалення державної політики зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Проведене дослідження пов’язане також з плановою тематикою Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук, зокрема з темою: „Розробити теоретико-методологічні основи розвитку аграрної та соціальної політики на етапі відродження сільського господарства” (№ державної реєстрації 0102U000260). Роль автора у виконанні даної теми полягала у визначені методичних підходів до моніторингу соціального розвитку села в частинні його соціально-демографічної характеристики. Зокрема, розроблено розділ „Соціально-демографічна характеристика села” в Паспорті соціального розвитку села. Крім того, сформульовано пропозиції по забезпеченню зайнятості інвалідів.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методологічних засад і практичних рекомендацій щодо забезпечення зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Відповідно до цієї мети в дисертації поставлені і розв’язувалися такі задачі:

визначення сутності понять зайнятість і професійна реабілітація інвалідів та їх основних складових;

виявлення особливостей формування мотивації праці та професійної реабілітації інвалідів у сучасних умовах;

розробка методологічних підходів до вивчення контингенту інвалідів, які потребують працевлаштування та професійної реабілітації;

аналіз і комплексна оцінка стану зайнятості та визначення потреби інвалідів у робочих місцях і професійній реабілітації;

оцінка сучасного механізму працевлаштування та професійної реабілітації інвалідів;

розробка нових концептуальних підходів до формування стратегії зайнятості та професійної реабілітації інвалідів;

визначення основних напрямів удосконалення державної політики зайнятості та професійної реабілітації інвалідів і розробка рекомендацій щодо їх практичної реалізації.

Об’єктом дослідження є процеси: професійної орієнтації, підготовки, перепідготовки, забезпечення робочими місцями та використання праці інвалідів на підприємствах, в установах, організаціях Вінницької області.

Предмет дослідженняпроблеми зайнятості та професійної реабілітації працюючих і непрацюючих осіб з обмеженими фізичними можливостями І, ІІ і ІІІ груп інвалідності.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною базою дисертаційної роботи стали загальновизнані наукові методи фундаментальної, загальнонаукової і конкретнонаукової методології пізнання досліджуваних явищ і процесів. Зокрема, дослідження формування системи зайнятості і соціального захисту інвалідів в контексті соціально-економічної політики держави здійснено за допомогою діалектичного, історичного, системного методів. При вивченні й узагальненні наукових розробок використані методи порівняння, аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Метод економіко-математичного моделювання, графічний, соціологічний (анкетування, інтерв’ювання) застосовані при розробці методичної схеми визначення інвалідів, що потребують працевлаштування і професійної реабілітації, а також при розрахунках відповідної їх чисельності.

Характеристика стану зайнятості, дослідження розвитку малого і середнього бізнесу осіб з обмеженими фізичними можливостями здійснені із використанням статистико-економічних методів: вибіркового спостереження, порівняння, групування, рядів динаміки, середніх величин, індексного та інших. Оцінку сучасного механізму забезпечення зайнятості і професійної реабілітації інвалідів здійснено за допомогою методів: експертних оцінок, порівняння і монографічного.

Науковим підґрунтям слугували також основні положення економічної теорії, зокрема щодо зайнятості, доходів, соціального захисту, безпеки виробництва соціально уразливих верств населення тощо.

Дослідження ґрунтувалося на ідеях конвенцій Міжнародної організації праці, ООН, нормативно-правових і господарських документах, розробках науково-дослідних установ та окремих учених.

Джерелами інформації були матеріали: Міністерства праці та соціальної політики України; Державного центру зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України; Державного комітету статистики України; Фонду України соціального захисту інвалідів та їх органів на місцях; розробки науково-дослідних інститутів; дані річних звітів підприємств та організацій, вибіркових монографічних та соціологічних обстежень, наукові праці тощо.

Наукова новизна одержаних результатів:

поглиблено соціально-економічну сутність поняття „професійна реабілітація осіб з обмеженими фізичними можливостями”, яка, на відміну від існуючих трактувань і визначень, включає в себе відновлення не лише працездатності, а й соціального та матеріального статусу інвалідів, інтеграції їх у суспільство;

дістали подальший розвиток основні складові професійної реабілітації інвалідів, які ґрунтуються на більш широкому комплексному підході, порівняно з існуючим, і передбачають замкнутий цикл заходів, починаючи від експертизи професійних здібностей, до працевлаштування і трудової адаптації інвалідів;

вперше виявлено особливості та основні фізіологічні, виробничі, соціально-економічні і психологічні стимули мотивації праці та професійної реабілітації інвалідів;

відібрано та обґрунтовано ознаки, які повніше, порівняно з тими, що традиційно аналізуються, характеризують якісний склад інвалідів-претендентів на робочі місця і професійне навчання завдяки врахуванню особливостей їх фізичного та соціального стану, зокрема: стану здоров’я, зайнятості, ступеню втрати працездатності, причин інвалідності тощо;

дістали подальший розвиток методологічні підходи до вивчення контингенту інвалідів, що потребують працевлаштування і професійної реабілітації. Нині для визначення потреби інвалідів в робочих місцях використовують, здебільшого, дані про чисельність і склад інвалідів, що шукають роботу і зареєстровані у службі зайнятості, або показник питомої ваги інвалідів, які бажають працювати, у загальній їх чисельності. Автором пропонується ширший, поглиблений підхід, а саме – виходити із оцінки готовності даної категорії населення до праці чи професійної реабілітації за допомогою таких критеріїв: вік, стан здоров’я, а також відношення до роботи, які містяться у розробленій ним методичній схемі.

визначено чисельність та якісний склад інвалідів–претендентів на робочі місця і професійне навчання у Вінницькій області, які повніше й об’єктивніше, порівняно з даними центрів зайнятості, відображають масштаби пропозиції робочої сили з боку даної категорії населення;

вперше здійснено комплексну оцінку сучасного механізму забезпечення зайнятості та професійної реабілітації інвалідів з урахуванням точок зору інвалідів, роботодавців, працівників служби зайнятості;

розроблено нові концептуальні підходи до формування стратегії зайнятості та професійної реабілітації інвалідів, в основу яких покладені такі основні принципи: забезпечення рівності прав інвалідів і неінвалідів та контроль за їх дотримуванням; державне фінансування соціального захисту інвалідів з урахуванням реальних потреб; сприяння їх професійній реабілітації та працевлаштуванню; децентралізація відповідальності за соціальний захист інвалідів;

- запропоновано основні напрями поліпшення зайнятості та професійної реабілітації інвалідів, які включають у себе систему заходів щодо: збереження існуючих та створення нових робочих місць; розвитку малого і середнього бізнесу та самостійної зайнятості; удосконалення системи професійного навчання; підвищення рівня соціальної захищеності та забезпечення активної життєдіяльності інвалідів.

Відмінність одержаних наукових результатів від існуючих наукових підходів і розробок полягає також у системному вирішенні важливого наукового завдання – удосконалення теоретико-методологічних засад і практичних основ працевлаштування та професійної реабілітації інвалідів на регіональному рівні.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони створюють основу для дослідження і практичного вирішення проблем удосконалення системи працевлаштування, професійної підготовки і перепідготовки осіб з обмеженими фізичними можливостями та розробки нової стратегії зайнятості і професійної реабілітації їх за умов модернізації економіки України.

Наукові розробки автора мають практичне значення та адресну спрямованість. Результати дисертаційної роботи викладені у 5 наукових доповідях-аналізах, доповідних записках, звітах, які були направлені державним органам різних рівнів управління та використані ними у практичній діяльності.

Матеріали наукової доповіді „Оцінка сучасного механізму зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями” використані Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України при реалізації Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки (лист Державного центру зайнятості №ДЦ-19-283 від 29.01.03).

Крім того, пропозиції дисертанта по удосконаленню системи професійної підготовки інвалідів використані фахівцями Міністерства освіти і науки України при складанні навчальних програм та планів професійного навчання молоді, у тому числі з обмеженими фізичними можливостями, на 2003 - 2005 рр., що підтверджено листом Міністерства освіти і науки України № 1/1-509 від 11.02.03.

Результати дослідження автора впроваджені також у практиці роботи Фонду України соціального захисту інвалідів. Зокрема, пропозиції стосовно покращання професійної реабілітації інвалідів, отримання ними освіти враховані в розробці заходів щодо соціального захисту зазначеної категорії населення, а також планів роботи Фонду на 2003 р. (лист Фонду України соціального захисту інвалідів № 02-48/141-36/2 від 03.02.03).

Матеріали доповідної записки „Поліпшення зайнятості інвалідів Вінницької області”, які відображають результати дисертаційної роботи, використані Вінницькою державною адміністрацією при формуванні плану соціально-економічного розвитку, а також при складанні програми соціального захисту соціально-вразливих верств населення Вінницької області на 2004 - 2005 роки (лист Вінницької державної адміністрації №01-1-36-695 від 28.02.03).

Отримані результати дослідження здобувача використані також Інститутом аграрної економіки Української академії аграрних наук в розробці Паспорта соціального розвитку села (розділ „Соціально-демографічна характеристика села”). Матеріали соціологічного обстеження осіб з обмеженими фізичними можливостями, що проживають у сільській місцевості Вінницької області, та пропозиції по забезпеченню зайнятості інвалідів увійшли у науковий звіт вказаного Інституту (довідка №02/48 від 28.01.03).

Результати дисертаційної роботи також можуть бути використані у навчальному процесі під час викладання лекційних курсів „Економіка праці і соціально-трудові відносини”, „Ринок праці”, „Державне регулювання зайнятості”, в підготовці соціальних працівників.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до розв’язання важливого наукового завдання – удосконалення теоретико-методологічних засад і практичних основ забезпечення зайнятості та професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, одержані здобувачем самостійно. Обсяг особистого внеску здобувача у наукових працях, опублікованих у співавторстві, наведено окремо у їх списку. З наукових праць, які опубліковані у співавторстві, в дисертаційній роботі використані лише ті ідеї та положення, які отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, що включені до дисертації, оприлюднені на Міжнародних науково-практичних конференціях: “Мотивація ефективної праці в ринкових умовах” (м. Полтава, червень 2002 р.); „Теорія і практика ринкових перетворень в країнах з перехідною економікою” (м. Київ, листопад 2002 р.); „Еволюція освітнього простору України” (м. Біла Церква, травень 2003 р.); на наукових конференціях: „Промисловий потенціал Вінниччини: сучасний стан та перспективи розвитку” (м. Вінниця, березень 2002 р.); „Теоретичні і практичні питання освіти і виховання” (м. Біла Церква, травень 2002 р.). Вони також пройшли апробацію на засіданнях відділу проблем зайнятості та ринку праці Ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України.

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом авторського тексту 4 умовних друкованих аркушів, у тому числі 8 статей у наукових журналах, збірниках наукових праць загальним обсягом 3,7 умовних друкованих аркушів, що входять до переліку наукових фахових видань.

Подобные работы
Токарський Тарас Богданович
Зайнятість та соціальний захист населення (на матеріалах України та Ізраїлю)
Кучинська Олена Олександрівна
Соціальні гарантії зайнятості: методологія та напрями забезпечення
Тараєвська Леся Степанівна
Стратегія розвитку робочих місць в промисловості України: методологія, проблеми, шляхи вирішення
Бунтова Наталія Василівна
Кадрове забезпечення готельного господарства України: проблеми та шляхи їх вирішення
Мазур Геннадій Федорович
Соціально-економічні проблеми розвитку села та шляхи їх вирішення (регіональний аспект)
Коржунова Наталія Володимирівна
Еколого-економічні проблеми Чорного моря та шляхи їх вирішення (міжнародний аспект)
Пітюлич Михайло Іванович
Територіальна організація зайнятості та механізми її регулювання в умовах становлення ринкових відносин (терія, практика)
Ушенко Наталя Валентинівна
Зайнятість населення та удосконалення економічного механізму її державного регулювання в ринкових умовах
Волківська Алла Миколаївна
Регулювання та прогнозування зайнятості населення (на матеріалах Житомирської області)
Гармідер Лариса Дмитрівна
Комплексна оцінка та механізм регулювання зайнятості населення у контексті соціально-економічного розвитку регіону

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net