Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Філологічні науки
Журналістика

Диссертационная работа:

Поліщук Леся Дмитрівна. Структура телевізійного інформаційного тексту (за матеріалами загальнонаціональних каналів) : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2006. — 260арк. — Бібліогр.: арк. 205-229.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Українське телебачення кінця ХХ – початку ХХІ століття зазнало суттєвих змін порівняно з телебаченням тоталітарної доби. Незважаючи на це, воно не було об’єктом комплексного наукового дослідження в аспекті інформаційного мовлення, особливо з погляду його структурної організації.

Актуальність дослідження зумовлена потребою всебічного вивчення феномена телебачення для формування нових методологічних засад функціонування сучасних аудіовізуальних ЗМІ, а також необхідністю ґрунтовного дослідження структурних особливостей інформаційного мовлення. Журналістика покликана невідкладно реагувати на завдання, що випливають із запитів телевізійної аудиторії. Тому необхідно оволодівати новими науковими, прогресивними механізмами роботи з інформацією, орієнтуючись на кращі зразки українського і світового інформаційного мовлення. Водночас треба позбуватись старих штампів мислення, прагнути оновленого композиційно-персоніфікованого оформлення текстів інформаційних сюжетів.

Телевізійні інформаційні програми – важливі складники національного інформаційного простору держави. Отже, їх якість і удосконалення потребують чітких наукових засад. Це передбачає серйозну теоретичну базу, зокрема дослідження телевізійного інформаційного мовлення в усій сукупності його комунікативно-змістових складових компонентів.

Актуальною залишається проблема подальшого посилення журналістського впливу на громадську думку та суспільну свідомість за допомогою телебачення. Дослідження з обраної тематики сприятиме сучасній фаховій підготовці українських тележурналістів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційне дослідження виконане в рамках науково-дослідної програми Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір” (номер державної реєстрації № 01БФ045-01) у розрізі теми “Системи масової комунікації та світовий інформаційний простір” (підрозділ “Моніторинг інформаційних програм”).

Мета дисертаційного дослідження – виявити і дослідити компоненти інформаційного тексту та телевізійної програми в цілому, а також характер взаємодії та взаємовпливу її складових елементів на засадах їх комплексного поєднання у випуску новин як завершеному журналістському творі.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

систематизувати типи повідомлень про головний інформаційний факт та його локалізацію у тексті телепрограми;

виявити види структурного розгортання інформаційних повідомлень на основі семантичних відношень між компонентами його текстової побудови;

розглянути взаємодію вербальних чинників інформаційного тексту та невербальних засобів комунікації в структурі цілісного телевізійного твору;

виявити композиційно-змістові складники інформаційного тексту, простежити їх взаємозалежність та взаємодію;

- здійснити аналіз послідовного поєднання компонентів і засобів творення інформаційного складеного тексту цілісного журналістського твору.

Об’єктом дисертаційного дослідження є телевізійне інформаційне мовлення в сукупності його складових елементів – текстів і поєднаних з ними невербальних засобів з огляду на структурно-змістову цілісність і завершеність.

Предметом дослідження є закономірності системно-структурної побудови інформаційних повідомлень, складеного цілісного тексту інформаційної програми як завершеного телевізійного твору, його жанрово-стильових компонентів і засобів у їх взаємозв’язку і взаємодії.

Методи дослідження. Для дослідження структури телевізійних інформаційних текстів використано загальнонаукові та спеціальні методи: описовий, функціональний, структурний (семантико-синтаксичний, семіотичний аспекти), елементи психолінгвістичного, соціолінгвістичного методів та кількісного аналізу.

Джерельна база дослідження. Аналізуються інформаційні програми українського телебачення, означені конкретними часовими рамками їхнього виходу в ефір. Було проаналізовано понад 2000 випусків інформаційних програм українського телеефіру за період з 2000-го по 2005-й роки. Зокрема: “УТН” (УТ-1), “Підсумки” (Ера), “ТСН” (1+1),“Подробиці” (ІНТЕР), “Факти” (ISTV), “Репортер” (Новий канал), “Час новин” (5-й канал), “Вікна” (СТБ), “Вечірні Вісті” (ТЕТ).

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у комплексному системно-структурному виокремленні компонентів телевізійного інформаційного мовлення, як текстових так і екстралінгвістичних, уперше виявлено мовно-структурні засади творення цілісного інформаційного продукту у жанрово-стильовому поєднанні різноманітних складників.

Одержані наукові результати мають важливе значення для розвитку сучасної української телевізійної журналістики. У роботі запропоновано методику аналізу текстів, з яких складаються інформаційні програми на телебаченні. З’ясовано лінгвістичні принципи побудови телевізійних повідомлень про факти на базі відповідних комунікативних одиниць, характерних для інформаційних жанрів. Поглиблено поняття “текст” і “твір” з огляду на специфіку телевізійного мовлення. Проаналізовано інтра- та екстралінгвальні чинники формування новинного матеріалу, розглянуто засоби побудови гіпертекстів як цілісних складених текстових єдностей в структурі телевізійного твору.

Теоретичне значення роботи. У дослідженні визначено характерні структурні компоненти інформаційного мовлення в телевізійній галузі журналістики, що може стати зразком для подальшого аналізу жанрово-стильових форм сучасного телебачення. Отримані дослідницькі теоретичні положення можуть застосовуватися в працях з теорії й практики телевізійної української журналістики в контексті світової, а також для розширення тематики досліджень науковців у галузі журналістикознавства, філології.

Практичне значення одержаних результатів. Виявлення особливостей текстової побудови телевізійної інформації допоможе удосконаленню методів та форм її опрацювання в діяльності телестудій, розробці схем подачі інформаційного матеріалу. Розглянуті засоби текстової ефективності повідомлення інформації поглиблюють уявлення про арсенал можливостей, засобів телевізійного інформування, орієнтують в напрямках удосконалення роботи редакцій інформаційних програм українського телебачення. Матеріал, викладений в дисертації, може бути використаний у навчальному процесі для підготовки та перепідготовки журналістів, для укладання навчальних посібників із телевізійної журналістики.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження, автореферат й опубліковані у фахових виданнях наукові статті, в яких викладено основні положення дисертаційної праці, виконані здобувачем самостійно.

Апробація роботи. Основні положення та результати дослідження викладено в доповідях, виголошених на конференціях: ІХ Міжвузівській науково-практичній конференції “Українська мова в сучасному інформаційному просторі” (Київ, 2003), Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції “Мовний портрет сучасної молоді (за матеріалами ЗМІ)” (Київ, 2004), ХІ Міжнародній науково-практичній конференції “Вплив ЗМІ на мовну свідомість сучасників”(Київ, 2005), ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції з проблем функціонування і розвитку української мови “Текст як засіб комунікації” (Київ, 2006). Автор виступила також з доповідями на Міжнародних науково-практичних читаннях “Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків”, організованих і проведених Міжнародною асоціацією україністів, Національною академією наук України (Київ, 2000; 2002).

Дисертацію обговорено на засіданні кафедри мови та стилістики Інституту журналістики Київського національно університету імені Тараса Шевченка.

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковано у десяти наукових працях, з них вісім – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, дві – в інших наукових збірниках.

Структура дисертації: Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку досліджуваних джерел, списку використаної літератури (282 назви), додатків (матеріали інформаційних повідомлень, використаних у тексті дисертаційного дослідження). Обсяг основного тексту дисертації налічує 204 сторінки, загальний – 260 сторінок.

Подобные работы
Завгородня Лариса Віталіївна
Стереотипи породження та сприймання журналістського твору (на матеріалі газетних текстів)
Бутиріна Марія Валеріївна
Комунікативні фактори функціонування публіцистичних текстів (на матеріалі журналів "Літературно-науковий вісник" і "Питання філософії та психології")
Дудченко Лариса Володимирівна
Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури художнього тексту (на матеріалі англомовної детективної прози 20 сторіччя)
Соловій Уляна Василівна
Оцінно-образна номінація у структурі художнього тексту (на матеріалі української "малої прози" кінця ХІХ - початку ХХ століття)
Пустовіт Валерія Юріївна
Національно- культурний компонент у структурі художнього тексту (на матеріалі роману Д.Л.Мордовця "Сагайдачний")
Дученко Лариса Володимирівна
Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури художнього тексту (на матеріалі англомовної детективної прози 20 ст.)
Одинцова Галина Степанівна
Атрибутивні словосполучення в структурі інформаційного тексту (на матеріалі української періодичної преси, теле- і радіопередач)
Скопюк Тетяна Георгіївна
Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту (на матеріалі підмови обчислювальної техніки)
Ляшик Олена Анатоліївна
Жанрова специфіка композиційно-смислової структури поетичного тексту: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі творів американського поетичного ренесансу)
Обелець Юлія Анатоліївна
Темпоральна структура мождивих світів художнього тексту (на матеріалі англомовнщї прози)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net