Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економічна історія та історія економічної думки

Диссертационная работа:

Фещенко Валентина Михайлівна. Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) : Дис... д-ра екон. наук: 08.01.04 / Київський національний економічний ун-т. — К., 2004. — 396арк. — Бібліогр.: арк. 351-390.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Системна трансформація економіки України, труднощі та прорахунки на шляху до ринкової перебудови суспільства з надзвичайною гостротою поставили питання про необхідність глибокого теоретичного осмислення цих процесів з метою подолання затяжної кризи та обгрунтування напрямів ринкових перетворень вітчизняної економіки.

Важливого значення набуває звернення до світового досвіду вивчення ринкових перетворень, аналіз і узагальнення якого могли б бути корисними для України при виборі нею ефективної моделі сучасного ринкового господарства.

Разом з тим зростає потреба у вивченні власного історичного досвіду дослідження процесів становлення і розвитку ринкових відносин, накопиченого у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Насамперед це зумовлюється недостатнім вивченням змістовної та багатої наукової спадщини, яку залишили українські економісти того часу щодо динаміки ринкових процесів, механізмів успішного функціонування та регулювання ринкового господарства, заходів забезпечення економічної рівноваги та антикризового розвитку.

Ретроспективний аналіз поглядів провідних представників української економічної думки зазначеного періоду на ці та інші проблеми має сьогодні не тільки теоретичне, але й практичне значення.

По-перше, це був період становлення ринкових відносин в Україні. Високі темпи індустріалізації економіки, бурхливий розвиток акціонерних товариств та підприємництва, монополізація багатьох галузей промисловості, зростання ролі банківського капіталу, товарно-грошових відносин, у тому числі й в аграрній сфері - все це свідчило про швидке формування ринкового господарства в країні. Дослідження зазначених процесів важливе для усвідомлення розвитку господарства України у світовому контексті, а також для кращого розуміння сучасного стану національної економіки та її проблем.

По-друге, в другій половині XIX - на початку XX століть в Україні працювали економісти, дослідження яких збагатили українську економічну думку та вагомо увійшли в скарбницю світової економічної науки. В працях М.Бунге, С.Подолинського, О.Білимовича, Є.Слуцького, В.Желєзнова, К.Воблого, М.Тугана-Барановського, Л.Яснопольського, Р.Орженцького та ін. було теоретично обгрунтовано процес трансформації замкнутого феодального господарства в економіку, засновану на вільноконкурентних засадах, розкрито її основні риси та особливості еволюції.

У деяких напрямах дослідження проблем розвитку ринкового господарства українські вчені випереджали своїх зарубіжних колег. Зокрема, конюнктурна теорія грошей М.Тугана-Барановського та його інвестиційна теорія циклів стали першими спробами розкрити механізм досягнення рівноважного розвитку ринкової економіки. На початку двадцятого сторіччя О.Білимович одним із перших висунув ідею про змішану економіку, а Є.Слуцький математично обгрунтував синусоїдальний характер процесу розвитку ринкового господарства.

Праці українських економістів з проблем генезису ринкового господарства, оптимального функціонування ринкового механізму, співвідношення інститутів конкуренції і монополії в ринковій економіці, ефективності державного регулювання ринкових процесів та ін. сьогодні надзвичайно актуальні, становлять не тільки теоретичний інтерес, а й мають практичну значущість, отже, потребують посиленої уваги і всебічного дослідження сучасними істориками-економістами.

По-третє, сучасний аналіз соціально-економічних розробок зазначеного періоду має важливе значення з точки зору осмислення багатоваріантності та альтернативності шляхів розвитку економіки, пропонованих дореволюційною школою економістів, можливостей вибору із множини ринкових моделей саме тієї, яка б ефективно працювала саме на українському грунті.

Проте фундаментальні надбання вітчизняних економістів сьогодні, на жаль, ще не поціновані і не використані повною мірою у сучасних проектах реформування економіки України. Така ситуація пояснюється, на наш погляд, відсутністю спадкоємності в дослідженнях з ринкової проблематики, оскільки за радянської доби вони не вписувалися в існуючу систему і через це майже не велися.

Грунтовні дослідження широкого кола питань, повязаних з ринком, були, по суті, згорнуті на початку 30-х рр. У працях К.Воблого, Є.Слуцького, Л.Юровського, П.Фоміна, М.Кондратьєва, Л.М.Яснопольського та ін., які в своєму аналізі спиралися на розробки дореволюційної школи економістів, висвітлювалася специфіка ринкових процесів в період непу, досліджувалися проблеми ціноутворення та циклічних коливань, співіснування планових і ринкових засад в економіці. Згортання непу, а з ним і економічних регуляторів розвитку господарства, та утвердження командно-адміністративної системи створило ситуацію, коли протягом довгих років радянська наука майже не зверталася до ринкової тематики.

Певною мірою ця прогалина заповнювалася дослідженнями українських вчених за кордоном. Ринкові дослідження в західних осередках еміграції продовжили О.Білимович (концепція змішаної економіки), П.Струве (теорія ринкового господарства), С.Булгаков (релігійно-філософська теорія господарства), В.Тимошенко (проблеми циклічних коливань в сільському господарстві), О.Анциферов (питання теорії та історії кооперативного руху), М.Бернацький (фінансові аспекти ринкового господарства) та інші.

В історії української економічної думки радянських часів певна активізація наукових пошуків повязана з серединою 50 – початком 60-х рр. В цей період вийшла низка праць, присвячених висвітленню економічних поглядів М.Зібера, І.Франка, С.Подолинського, М.Павлика та ін., де знайшли відображення і певні сторони їх ринкових уявлень.

Новий творчий етап в дослідженні ринкових відносин повязаний з утвердженням України як незалежної держави. Протягом останнього десятиріччя зявилося чимало робіт історико-економічного характеру, в яких з позицій нових методологічних підходів обгрунтовується національна модель ринкової економіки, висвітлюються різні аспекти функціонування ринкового господарства: проблеми ціноутворення, форми і межі державного регулюючого впливу на економічні процеси, особливості ринкової еволюції в аграрному секторі тощо.

Розробки окремих проблем ринкових відносин в історико-економічному плані пов'язані з дослідженнями Ю.Бажала, В.Бодрова, Р.Васильєвої, В.Гринчуцького, Т.Гайдай, Л.Горкіної, Т.Деревянкіна, В.Єременка, С.Злупка, І-С.Коропецького, Л.Корнійчук, Л.Коваля, А.Кредісова, Е.Лортикяна, П.Леоненка, Р.Толстова, О.Колесникової, А.Маслова, Ю.Ущаповського, С.Білої та інших українських економістів.

Проте комплексного фундаментального аналізу проблем генезису ринкового господарства у висвітленні представників української економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ ст. до сьогодні в науковій літературі немає.

Відсутність узагальнюючих досліджень з зазначених питань, фрагментарність існуючих теоретичних розробок обумовили необхідність системного аналізу проблем становлення і розвитку ринкових відносин у висвітленні українських економістів.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є частиною наукової проблеми “Генезис інститутів ринкової економічної системи”, розроблюваної колективом кафедри історії економічних учень та економічної історії, яка за планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету входить складовою до теми “Закономірності і особливості формування нової економічної системи в Україні” (номер державної реєстрації 0101U002949). В межах теми автор розкриває внесок українських економістів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у дослідження проблем становлення ринкових відносин, виокремлює особливості аналізу ринкових процесів українськими вченими в порівнянні з розробками аналогічних проблем в світовій економічній теорії, обгрунтовує необхідність використання теоретичної спадщини вітчизняних дослідників зазначеного періоду в сучасних програмах реформування економіки України.

Мета і завдання дослідження полягають у розробці цілісної концепції ринкового розвитку в українській економічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в контексті світових наукових розробок ринкової проблематики, дослідженні основних напрямів і закономірностей еволюції ринкових уявлень, розкритті особливостей методології їх аналізу українськими вченими, обгрунтуванні конкретних пропозицій щодо використання творчого доробку українських економістів визначеного в дисертації періоду в сучасній теорії і практиці системної ринкової трансформації в Україні.

Відповідно до визначеної мети передбачено послідовно вирішити наступний комплекс завдань:

розглянути генезис теоретичних розробок українських економістів щодо ринкової еволюції господарства у співставленні з дослідженнями аналогічних проблем західною економічною думкою;

проаналізувати дослідження українськими вченими другої половини ХІХ–початку ХХ ст. проблем становлення ринкових відносин, механізму функціонування ринкового господарства з позицій рівня їх наукової довершеності, достовірності та внеску в національну і світову економічну теорію;

охарактеризувати основні напрямки досліджень проблем ринкового розвитку у працях українських економістів, показати теоретичну та практичну значущість їх наукового доробку для сучасності;

обгрунтувати становлення інституціональних підходів у методології досліджень ринкових відносин представниками української економічної думки другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя;

розкрити особливості аналізу в українській економічній думці таких рис ринкової економіки як циклічність, монополія і конкуренція, диспропорційність і порушення економічної рівноваги;

дослідити відображення українськими вченими ролі держави та її інститутів у регулюванні економічного розвитку;

висвітлити специфіку процесу становлення, тенденції розвитку та роль вітчизняного підприємництва у формуванні ринкового господарства, досліджені українськими економістами;

показати творчий внесок у розробку проблем ринкової еволюції вчених-економістів, чиї дослідження вийшли за межі національних кордонів, перетворившись у надбання світової економічної науки, зокрема С.Подолинського, Є.Слуцького, М.Тугана-Барановського, О.Білимовича, В.Тимошенка та інших;

обгрунтувати значення теорії циклічності М.Тугана-Барановського для подальшої теоретичної розробки проблем економічних криз, ділових циклів і конюнктури в світовій економічній науці;

розкрити новаторський характер використання М.І.Туганом-Барановським і Є.Є.Слуцьким динамічного аналізу ринкових процесів;

сформулювати рекомендації по використанню окремих теоретичних положень і висновків українських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. щодо розвитку ринкового господарства у розробці сучасних наукових підходів до аналізу ринкових проблем та в практичних діях по реформуванню економіки України.

Обєктом дослідження в дисертації є процеси економічного розвитку України пореформеного періоду та наукові праці відповідних авторів, де знайшли відображення означені процеси. Обєктом аналізу виступають матеріали засідань наукових товариств, зокрема Київського юридичного товариства, Імператорського Вільного економічного товариства, матеріали зїздів українських промисловців (гірничо- та вуглепромисловців), матеріали теоретичних дискусій з проблем становлення ринкових відносин в країні, що висвітлювалися на сторінках періодичних видань – часописах “Вопросы обществоведения”, “Экономист России”, “Сборник государственных знаний”, “Економіст” тощо, а також статистичні, фактологічні дані про реальний розвиток ринкового поступу України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Предметом дослідження в дисертації є відображення в працях українських дослідників визначеного періоду становлення окремих складових ринкового господарства, насамперед грошово-кредитної системи, підприємництва, ринкового механізму, вільної і монополістичної конкуренції, циклічних коливань та регулюючого впливу держави на економічні процеси.

Методологічну основу дисертаційного дослідження становить цивілізаційна парадигма суспільного розвитку та застосування системного підходу до аналізу економічних процесів. Господарство розглядається як цілісна ринкова система, на формування якої впливають не тільки економічні, а й позаекономічні чинники. Уявлення тогочасних дослідників про природу і закономірності ринкового господарства розглядаються з позицій того, як у їхніх працях відображалися взаємозвязок і взаємообумовленість різних сторін суспільного життя, вплив власності та влади, духовно-культурних особливостей та соціальної структури суспільства на становлення і особливості розвитку ринкового господарства.

Інституціональні підходи в аналізі сучасної ринкової економічної системи обумовлюють необхідність пошуку в працях українських вчених зазначеного періоду відображення елементів інституціональних змін у господарстві країни.

При реалізації зазначених методологічних підходів автором застосовувалися такі методи та принципи дослідження:

історико-генетичний метод – для дослідження становлення і розвитку ринкових форм господарювання та їх відображення в працях представників української економічної думки пореформеного періоду;

принцип поєднання історичного і логічного – для виокремлення сутністних рис, що розкривають логіку історичного розвитку ринкових відносин у розробках українських дослідників, аналіз їх достовірності, порівняння теоретичних положень з реальним ринковим поступом;

метод аналізу і синтезу, який дав змогу поєднати мікро- і макроаналіз з метою розкриття стану дослідженості в українській економічній думці сутності ринкового господарства через зясування ролі і значення кожного окремого його елемента та їх звязку в єдиному господарському механізмі;

статистичні методи – при дослідженні процесів концентрації банківського капіталу, акціонування та монополізації виробництва в 90-х рр. ХІХ ст. тощо;

принцип взаємообумовленості та причинно-наслідкової залежності між різними сторонами розвитку ринкового господарства.

Інформаційною базою виконаного дослідження слугували архівні матеріали; офіційні статистичні дані; наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених в галузі історико-економічного аналізу: В.Автономова, М.Блауга, Дж.М.Кейнса, І.-С.Коропецького, А.Маршалла, Т.Негіші, Б.Селігмена, Й.Шумпетера, В.Бодрова, С.Білої, Т.Гайдай, Л.Горкіної, В.Жученка, С.Злупка, А.Кредісова, Л.Корнійчук, П.Леоненка, Е.Лортікяна, В.Сікори, В.Степанова та інших.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першою науковою роботою, у якій проблема генезису ринкових відносин у висвітленні представників української економічної думки другої половини ХІХ - початку ХХ ст. стала предметом спеціального дослідження.

Здобувачем запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає в системному, комплексному, виконаному з позицій цивілізаційної парадигми суспільного розвитку, дослідженні питань становлення та еволюції ринкового господарства у відображенні українських економістів визначеного у дисертації періоду; обгрунтовано практичне значення теоретико-методологічної спадщини українських економістів для сучасного наукового аналізу ринкової економічної системи.

Основні результати, що відображають наукову новизну дисертаційного дослідження і виносяться на захист, полягають у наступному:

- вперше на теоретичному підгрунті цивілізаційної парадигми розкрито необхідність застосування в історико-економічному аналізі інституціональних підходів, вивчення досліджень минулого в органічному звязку з сучасною економічною теорією та економічною політикою; зясування розвитку української економічної думки в контексті еволюції світової історико-економічної науки. При цьому показано, що багатоаспектний вплив світової теоретичної думки на погляди вітчизняних дослідників супроводжувався потужним зворотним процесом завдяки науковим розробкам М.І.Тугана-Барановського (теорія циклів та синтетична концепція цінності), Є.Є.Слуцького (конюнктурні дослідження ринку), О.Д.Білимовича (теорія змішаної економіки) та ін.;

- доведено, що аналіз ринкових процесів в українській економічній думці носив системний характер, здійснювався у логічній послідовності, взаємозвязку окремих елементів, поєднанні мікро- та макроаналізу ринкового господарства. Серед основних напрямків макроаналізу дисертантом виокремлені і узагальнені циклічні коливання та господарська конюнктура, макроекономічні дослідження ринку, державне регулювання економічних процесів;

- визначені особливості тлумачення в українській економічній думці таких ринкових інститутів як конкуренція, монополія, акціонерне товариство, циклічність, підприємництво тощо в порівнянні з розробками західноєвропейських дослідників та зроблена спроба з позицій сьогодення оцінити місце цих досліджень в історії світової економічної науки;

- сформульовано авторську позицію щодо пріоритетності (в порівнянні з зарубіжними дослідженнями) розробок М.І.Тугана-Барановського і Є.Є.Слуцького в галузі конюнктурних досліджень; перспективності започаткованих українськими вченими динамічних підходів до вивчення економічних процесів в цілому та проблем циклічності, зокрема; впливу зазначених досліджень на подальші розробки проблеми в світовій економічній теорії;

- в контексті аналізу ринкового господарства розкрито світове значення та новаторський характер теорії циклічності М.І.Тугана-Барановського ( виявлення диспропорціональності між рухом заощаджень та інвестицій як основної причини циклічних коливань, обгрунтування тези про вільний грошовий капітал, аргументація висновків про можливість прогнозування промислових криз та необхідність регулювання циклічних коливань); вплив його концепції на подальші теоретичні розробки проблеми в світовій економічній думці, зокрема у працях А.Шпітгоффа, В.Зомбарта, Г.Касселя, Й.Шумпетера, Дж.М.Кейнса, Е.Хансена та ін., на генезис теорії конюнктур та теорії “довгих хвиль” М.Кондратьєва;

- розкрито особливості національного підприємництва, зокрема незначні масштаби внутрішнього нагромадження капіталу; його істотна залежність від іноземних інвестицій, державної підтримки у формі субсидій, казенних замовлень, пільг, позик тощо. Враховуючи специфічний характер національної моделі підприємництва, проаналізовано відображення в українській економічній думці процесу створення так званих представницьких організацій великого капіталу у вигляді зїздів промисловців різних галузей;

- доведено, що система підприємництва, особливо в галузях важкої промисловості, була представлена у вигляді ланцюжка: держава – представницькі обєднання підприємців – приватні компанії та різні форми монополістичних обєднань, де за середньою ланкою закріплювалися функції розробки економічної політики та лоббіювання інтересів великих промисловців у владних структурах;

- вперше науково обгрунтовано формування інституціональних підходів у методології українських економістів при дослідженні ними еволюції ринкових відносин. Доведено, що на основі творчого засвоєння теоретичних надбань німецької історичної школи українськими дослідниками у вивченні природи ринкового господарства широко використовувалися цивілізаційні критерії, зокрема чинники соціального, політичного, морально-етичного, правового, культурно-історичного порядку;

- набула подальшого розвитку ідея державного регулювання ринкових процесів у висвітленні українських дослідників визначеного в дисертації періоду. Доведено, що теорія ринкового господарства в українській економічній думці формувалася під впливом концепцій німецької історичної школи, національних традицій та досвіду історичного розвитку, що обумовило розуміння більшістю дослідників (М.Бунге, О.Білимович, К.Воблий, В.Желєзнов, В.Левитський, М.Туган-Барановський та ін.) необхідності регулюючого впливу держави та її інститутів на ринковий механізм, формування системи господарського регулювання підприємницьких відносин на основі оптимального поєднання методів ринкового і державного регулювання, обгрунтування напрямків державного впливу на ринкові процеси, а саме: заходи митного та правового (антитрестівське та фабричне законодавство) порядку, податкова політика, регулювання кредитно-банківської системи, цінова політика тощо. Визначено три етапи дослідження українською економічною думкою проблеми становлення державного регулювання: вільноконкурентний ринок, економіка з несистемним використанням методів державного регулювання та комплексне, системне регулювання економічних процесів.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дисертантом наукові результати і висновки є, насамперед, теоретико-методологічною основою поглиблення сучасних досліджень проблем генезису і розвитку ринкових відносин та їх відображення в українській економічній думці; більш виваженої оцінки творчого внеску українських учених другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у розробку наукових уявлень про сутність ринку, його основні риси та закони розвитку. Сформульовані в дисертації теоретичні положення і висновки можуть бути використані при науковому обгрунтуванні оптимальної cучасної моделі ринкової економіки України з урахуванням історичних особливостей економічного розвитку та національної специфіки перебігу сучасних трансформаційних процесів.

Висновки і пропозиції дисертаційної роботи знайшли практичне впровадження на загальнодержавному рівні, зокрема при розробці за участю автора рекомендацій на адресу Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України щодо “Проблем формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України” (довідка 6/10-150-62 від 10.11.2002р.).

Теоретичні положення і висновки дисертації використовувалися НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України при виконанні плану науково-дослідних робіт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України у 2003-2004 рр. (наказ № 144 від 02.06.2003р.) у відповідних розділах теми “Аналіз конюнктури, короткострокове прогнозування та рекомендації щодо державної регуляторної політики розвитку основних товарних ринків” (довідка 151–Д / 04 від 12.03.2004 р.).

Матеріали дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі Київського національного економічного університету при викладанні дисциплін бакалаврського рівня “Історія економічних учень” і “Історія економічної думки України” та магістерського рівня “Сучасні економічні теорії” (довідка про впровадження № 107-А від 10. 02. 2004 р.); при викладанні курсу “Історія економічних учень” в Житомирському державному технологічному університеті ( довідка про впровадження №44–45/327 від 22.04.2004 р.). Теоретичні розробки та пропозиції дисертанта використовуються в наукових дослідженнях студентів і аспірантів, а також при викладанні нормативних курсів “Історія економічних учень” та “Історія економічної думки України” в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова ( довідка про впровадження № 04-10 / 274 від 18.02.2005 р.).

Окремі положення та висновки дисертаційної роботи можуть бути використані при викладанні курсів “Державне регулювання економіки”, “Основи економічної теорії”, “Мікроекономіка”, “Інституціональна економіка”.

Особистий внесок здобувача. Всі висновки та наукові результати дисертаційного дослідження одержані автором самостійно та відповідно відображені в опублікованих працях.

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження доповідалися автором на Першому та Третьому конгресах Міжнародної української економічної асоціації ( Київ-1992, Харків-1996 ), Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Криза економіки України та можливості виходу з неї” (Івано-Франківськ-1993), науковій конференції “Проблеми менеджменту та маркетингу в умовах переходу України до ринку” (Київ -1996), Міжвузівській науковій конференції “Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку” (Київ, КНУ-1999), Міжнародній науковій конференції, присвяченій 150-річчю від дня народження С.А.Подолинського “Учення Сергія Подолинського і цивілізаційна еколого-економічна перспектива” (Київ-2000), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Підприємництво в умовах трансформації економіки України” (Київ-2000), Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток мікроекономічної теорії: навчально-методичні та науково-дослідні аспекти” (Київ-2001), на ХІУ-ій Міжнародній науково-практичній конференції “Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України” (Чернівці-2003), на Міжнародній науково-теоретичній конференції “М.І.Туган-Барановський та державність України” (Донецьк-2004), на Міжнародній науковій конференції “Німці в історії Київського університету: Ідейний спадок М.Х.Бунге у контексті історичного минулого та сучасності” (Київ - 2004), на Міжнародній науково-практичній конференції “Економіка України в євроінтеграційних процесах” (Львів-2004); на засіданнях Круглого столу “Актуальні проблеми економічної теорії в умовах ринкової трансформації економіки” (Київ-2000) та “Проблеми формування іпотечного ринку в контексті фінансової безпеки України” (Київ-2002), на науково-методичних конференціях професорсько-викладацького складу КНЕУ “Сучасні технології навчання та оцінювання знань студентів” (Київ-2002), “Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти” (Київ-2003) та інших.

Результати дисертаційного дослідження обговорювалися також на методологічних семінарах та засіданнях кафедри історії економічних учень і економічної історії Київського національного економічного університету, широко використовуються автором в процесі викладання курсів “Історія економічних учень” та “Сучасні економічні теорії”.

Публікації. За результатами виконаного дослідження автором опубліковано 35 наукових праць, в тому числі індивідуальну монографію (11,0 др.арк.), науковий нарис (2,0 др.арк.), 22 публікації у журналах та збірниках наукових праць (із них у фахових виданнях - 20 статей ), 3 наукові доповіді, 8 тез доповідей на наукових та науково-методичних конференціях загальним обсягом 24,8 др.арк.

Подобные работы
Смолка Анатолій Олексійович
Економічна думка та соціально- економічна політика в Україні XVII - початку XVIII століття
Супрун Наталія Анатоліївна
Ґенеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття.
Супрун Наталія Анатоліївна
Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини XIX - початку XX століття
Головатая Ирина Виталиевна
Розробка маржинальної теорії цінності українськими економістами кінця ХІХ - початку ХХ століть.
Головата Ірина Віталіївна
Розробка маржинальної теорії цінності українськими економістами кінця XIX - початку XX століть
Швиданенко Олег Анатолійович
Глобальна парадигма конкурентоспроможності: імперативи становлення та розвитку
Дашевська Ольга Володимирівна
"Розвиток зовнішньоекономічних відносин в сучасній світогосподарській системі"
Фліссак Костянтин Андрійович
Коопераційна модель розвитку двосторонніх економічних відносин України і Німеччини
Сайкевич Олександр Дмитрович
Державне регулювання ринкової економіки в роботах українських економістів другої половини XIX - початку XX ст.
Небрат Вікторія Василівна
Розвиток фінансової науки в дослідженнях українських економістів другої половини XIX - початку XX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net