Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економічна теорія

Диссертационная работа:

Новак Андрій Яремович. Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України: Дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 183арк. - Бібліогр.: арк. 164-175.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Процес формування нової економічної системи на основі ринкових відносин, який переживає Україна, породжує комплекс суперечливих підходів, як на науково-теоретичному рівні, так і в практичних діях, щодо двох головних проблем трансформації економіки: методів трансформації та параметрів цільової моделі ринкової економічної системи. Засобом вирішення першої і другої проблеми є економічна політика держави, інструментами якої є податкова, бюджетна, грошова і кредитна політика держави (Верховної Ради, Уряду та Національного банку).

Процеси формування національної економічної системи проходять під впливом двох визначальних факторів – створення незалежної державної економіки на зміну провінційної економіки, як частини єдиного народно-господарського комплексу, та створення нових засад функціонування економічної системи на основі ринкових відносин. Обидва фактори вимагають докорінних трансформаційних змін системи господарювання, виробничих, технологічних, наукових, інноваційних відносин, відносин власності та взаємодії суб’єктів економіки в загальному економічному процесі. Нові вимоги висуваються і до методів управління суб’єктів економіки та методів регулювання їхньої взаємодії та відносин.

Особливістю України в трансформаційному процесі є наявність фактору необхідності створення власної економічної системи та формування нових підходів регулювання макроекономічних процесів. Це, в свою чергу, вимагає новітніх підходів у проведенні податково-бюджетної та грошово-кредитної політики як складових єдиної економічної політики держави.

Проблеми практичного здійснення фіскального регулювання та монетарного контролю знайшли відображення в світових дослідженнях з економічної теорії. Значний внесок у розвиток економічної думки в питаннях методів реалізації економічної політики держави зробили К.Маркс, А.Маршалл, Дж.Мілль, А.Пігу, Ж.-Б. Сей, А.Сміт, І.Фішер, Д.Юм. Особливу роль у виявленні ролі грошей і грошового обігу та місця держави у їх регулюванні відіграли дослідження Дж.М.Кейнса, які знайшли широке практичне застосування в економічній політиці багатьох країн. Загострення інфляційних процесів та розвиток, з цієї причини, загальноекономічних проблем об’єктивно викликало появу і розвиток монетаристської теорії грошей М.Фрідмена. Економічна політика сучасного ліберального неоконсерватизму базується на реоретичних моделях, що представлені сучасними теоріями неокласичного та кейнсіанського синтезу П.Самуельсона, Г.Джонсона, Дж.Хікса, Е.Долана, К.Кембелла, Р.Селдена, Л.Харріса. Аспекти державної економічної політики глибоко досліджені в працях Ш.Бланкарта, А.Кульмана, Дж.Стігліца, С.Фішера, П.Хейне. Особливості економічної політики держав в умовах глобалізації світової економіки виявлено відомим фінансистом Дж. Соросом.

В умовах командно-адміністративної економічної системи економічна політика в її податковому, бюджетному, грошовому і кредитному напрямках проводилась не економічними, а силовими адміністративними методами, що унеможливлювало практичний і значно звужувало теоритичний напрямок розвитку відповідних економічних відносин. Але, реалії зміни політичної та економічної систем викликали необхідність опису, аналізу та обгрунтування ринкових економічних механізмів та поведінки держави в новій економічній ситуації. Сутність та методи економічної політики в цілому та податково-бюджетної і грошово-кредитної її складових ретельно досліджені в працях провідних українських вчених-економістів В.Базилевича, Л.Бесчасного, В.Бодрова, С.Боринця, С. Брагінського, О. Василика, А.Гальчинського, В.Гейця, А.Даниленка, П.Єщенка, Г.Климка, Т.Ковальчука, В.Кравченка, А.Кредісова, П.Леоненка, В.Лагутіна, В.Лисицького, В.Міщенка, М.Павловського, Ю.Пахомова, В.Пинзеника, Г.П'ятаченка, М.Савлука, В.Сизоненка, А.Соколовської, А.Чухно, О.Шарова, В.Федосова, А.Філіпенка, В.Ющенка та ін.

Проте податковий, бюджетний, грошовий, кредитний напрямки економічної політики розглядаються у вітчизняній науковій літературі як розрізнені, майже автономні важелі впливу на економічні процеси, лише об'єднані за сферами економічної системи (виробнича і обігова) у податково-бюджетну та грошово-кредитну. При цьому, часто ці напрямки співставляються один з одним, порівнюються в ефективності, важливості, першозначимості в контексті конкурентності у лідерстві економічного регулювання. Економічна політика не розглядається, практично, як єдиний, однонаправлений, одноцілеспрямований механізм реалізації певних економічних цілей.

Процес ринкової трансформації України вимагає проведення комплексної економічної політики з використанням податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів впливу на економіку держави. На сучасному етапі економічного розвитку України, виходячи з тривалого глибоко кризового стану економіки, доцільним є аналіз причин затяжної економічної кризи в державі. При цьому, важливе значення має вивчення принципів економічної політики, які використовувались в перехідний період в цілому та її складових податково-бюджетних і грошово-кредитних важелів зокрема. Виявлення та виправлення помилок, які були допущенні в економічній політиці за останні роки є єдиною можливістю покращання економічної ситуації в країні. При цьому, важливо не обмежуватись пошуками недоліків окремих напрямків економічної політики, а розглядати її в единому, цілісному контексті та відповідних вимогах до її проведення органами державного економічного регулювання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою наукової теми "Теорія і практика соціально-економічного розвитку в умовах ринкових перетворень" (реєстраційний номер 01 БФ 040-01), в частині підрозділу "Структурні та інституціональні умови економічного зростання в Україні", розроблюваної колективом кафедри економічної теорії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де виконувалась робота. Висновки, рекомендації та результати відображено у звіті про виконання теми.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є теоретичне обгрунтування економічної політики та її податково-бюджетної та грошово-кредитної складових у їх взаємодії в процесі ринкової трансформації економіки України.

Реалізація поставленої мети зумовила вирішення наступних завдань:

на підгрунті теоретичних засад та сутності економічної політики дослідити досвід зарубіжних країн у проведенні економічної політики на різних етапах економічного розвитку;

визначити особливості економічної політики в умовах перехідної економіки та механізм її реалізації в Україні;

проаналізувати складові та важелі економічної політики і на цій основі дослідити взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів та необхідність його використання при проведенні економічної політики в Україні;

дослідити досвід проведення економічних реформ трансформаційного характеру в країнах перехідної економіки;

визначити роль взаємозв'язку податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів економічної політики в забезпеченні економічної безпеки держави;

виявити значення взаємозв’язку податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів у подоланні економічної кризи та виходу економіки України на рівень сталого економічного зростання.

Об’єкт і предмет дисертаційного дослідження. Об’єктом дослідження є система економічних відносин в цілому та її податково-бюджетні і грошово-кредитні складові зокрема в контексті їх розвитку в умовах перехідної економіки.

Предметом дисертаційного дослідження є податково-бюджетна політика уряду України та грошово-кредитна політика НБУ, їх взаємозв’язок як складових економічної політики та визначення ролі цього взаємозв’язку в забезпеченні економічного зростання.

Методи дослідження базуються на комплексному системному загальнотеоретичному осмисленні об’єктивних економічних процесів створення, обміну, перерозподілу вартісного вираження результатів господарської діяльності та джерел формування нових вартостей, а також впливу держави на ці процеси методами економічної політики.

Дисертаційне дослідження відображає результати застосування загальнонаукових та спеціальних методів економічної теорії. При вирішенні поставлених завдань у роботі використовувались економіко-математичні, економіко-статистичні методи та методи аналізу і синтезу, системного підходу, конкретного і абстрактного, порівняльних характеристик, наукової абстракції. Основним загальнонауковим методом, що використовувався в дослідженні, є структурно-функціональний метод. За допомогою цього методу було визначено зміст та властивості податкових, бюджетних, грошових і кредитних важелів економічної політики в структурі макроекономічного регулювання. Методом системного аналізу досліджуються складність і багатовимірність впливу податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів на параметри економічної системи країни та на параметри один одного.

Застосування спеціальних методів, зокрема методу наукової абстракції, дозволило систематизувати теоретичні уявлення про економічну природу податкових , бюджетних, грошових та кредитних важелів впливу на економічні процеси та їх роль у визначенні шляхів економічного розвитку України.

Методологічною основою дисертаційного дослідження стало вивчення, аналіз та творче переосмислення сучасних досягнень зарубіжної та вітчизняної економічної теорії з проблем використання важелів податково-бюджетної та грошово-кредитної політики, механізму застосування їх основних важелів в процесі ринкової трансофмації економіки України та можливостей, потреб і переваг взаємоузгодженого використання напрямків економічної політики у їх синхронно-послідовному взаємозв’язку.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти з питань реалізації податково-бюджетної та грошово-кредитної політики в Україні, нормативні акти Національного банку України, статистичні матеріали Держкомстату України, Рахункової Палати Верховної Ради України, НБУ, Державної податкової адміністрації України, аналітичні матеріали Секретаріату Верховної Ради України. Використано матеріали вітчизняних та зарубіжних досліджень у сферах податкової, бюджетної, грошової, кредитної економічної політики. Основним засобом отримання інформації слугувала мережа Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційному дослідженні здійснено коплексний системний аналіз суті, місця і ролі податково-бюджетної та грошово-кредитної політики як складових єдиної економічної політики спрямованої на економічне зростання, що дозволило одержати теоретичні результати, які мають наукову новизну і характеризують особистий внесок автора:

проведено комплексне дослідження податково- бюджетного та грошово-кредитного напрямків економічної політики в контексті їх взаємозв’язку та взаємозалежності, що виражається: а) різною об’єктовою приналежністю напрямків економічної політики; б) дублюючими один одного функціональними можливостями напрямків економічної політики; в) тісним взаємовпливом зміни параметрів будь-якого із напрямків на відповідну сферу економіки; г) підвищеною ефективністю впливу на економічні процеси єдиноспрямованої, взаємноузгодженої зміни параметрів обох напрямків економічної політики;

на основі світового досвіду визначено ефективність використання взаємозв’язку податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів впливу на економіку для досягнення максимальних економічних результатів в напрямках: а) забезпечення стабільності економічного росту; б) мінімізації інфляції; в) максимізації зайнятості; г) оптимізації галузевих пріоритетів; д) стимулювання інвестиційної діяльності;

обгрунтовано приреченість на негативні економічні результати різноспрямованого використання важелів податково-бюджетної та грошово-кредитної політики, спрямованих на досягнення протилежних за своєю суттю економічних цілей;

обгрунтовано необхідність децентралізації бюджетного регулювання в Україні як обов'язкового чинника ефективного перерозподілу фінансових ресурсів держави та практичного важеля реалізації принципів місцевого самоврядування;

розкрито об'єктивну обмеженість можливостей економічної політики при спиранні на окремі течії економічної теорії, політичної доктрини держави, норм Державного Права та системи соціальних зобов'язань;

відображено необхідність оптимізації податкової системи України у напрямку переорієнтації її з виконання переважно фіскальних функцій на перважно розподільчу та стимулюючу в цілях стимулювання розвитку суб'єктів економічного процесу;

доведено взаємну протилежність напрямків використання параметрів податково-бюджетного та грошово-кредитного макроекономічного регулювання в Україні як причину беззупинного спаду національної економіки;

визначено необхідність приведення до взаємоузгодженого механізму організації і реалізації використання податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів економічної політики як обов’язкової передумови забезпечення економічного зростання України.

Практичне значення і використання результатів дослідження. Одержані результати і висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані для збагачення теоретичного пізнання взаємозв'язку податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів економічної політики, вдосконалення і систематизації державної економічної політики в Україні шляхом усвідомлення взаємозв’язку податково-бюджетних і грошово-кредитних її важелів та організації практичного взаємоузгодженого і синхроного їх використання, та для запровадження розуміння взаємозв’язку податково-бюджетних і грошово-кредитних важелів економічної політики в навчальному процесі з економічних дисциплін. Наукові результати та окремі пропозиції дисертаційного дослідження практично використано кафедрою економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка при розробці наукової теми "Структурні фактори та інституційні умови економічного зростання в Україні" та членами кафедри економічної теорії у навчальному процесі при підготовці та читанні тематичних лекцій і проведенні симінарських занять з проблем економічної політики в Україні в умовах перехідної економіки (довідка № 511/964 від 18.12.2001 р.). Матеріали дисертаційного дослідження використано при розробці теми "Обгрунтування і оцінка заходів економічної політики" в частині регулювання макроекономічних пропорцій та розробці пропозицій шодо їх включення у Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2002 рік здійсненими Науково-дослідним економічним інститутом (довідка № А/284 від 15.05.2002 р.). Результати дисертаційного дослідження були використані при підготовці і поданні економічної інформації в телепрограмах "Доброго ранку, Україно!" та "Доброї ночі, Україно!" (телевізійний канал УТ-1) та в коментарях телевізійного каналу УТ-1 з висвітлення роботи Верховної Ради України над Податковим кодексом України та в журналістському аналізі результатів діяльності Уряду в першому півріччі 2001 року (довідка ЕРА від 17.10.2001 р.)

Особистий внесок здобувача. Результати наукового дослідження, що викладені у дисертаційній роботі, отримані автором особисто і знайши відображення в опублікованих працях. З наукових робіт, опублікованих у співавторстві, у дисертаційному дослідженні використані тільки ті ідеї, положення і розробки, що є результатом власної роботи здобувача.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дисертації доповідалися та обговорювалися на: міжвузівській науково-практичній конференції "Міжнародна економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку" (листопад, Київ, 1999); всеукраїнській науково-практичній конференції "Податковий кодекс України і стимулювання вільних підприємців: концепції, програми, технології" (березень, Київ, 2000); науково-практичній конференції "Проблеми фінансової політики в Україні" (квітень, Київ, 2000); науковій конференції "Підприємництво в Україні і світовий досвід" (травень, Івано-Франківськ, 2000); всеукраїнській науковій конференції "Держава в умовах системної трансформації економіки і суспільства" (жовтень, Київ, 2000); ІІ міжвузівській науково-практичній конференції "Міжнародна економіка і Україна: тенденції розвитку та пріоритети господарської взаємодії" (листопад, Київ, 2000); всеукраїнській науковій конференції "Структурні та інституціональні фактори економічного зростання" (листопад, Київ, 2001). Всього 7 конференцій.

Публікації. Результати дослідження з теми дисертаційної роботи опубліковані в 13 наукових роботах загальним обсягом 3,05 др.арк. (особисто автора 10 робіт обсягом 2,4 др.арк.), із них 5 статей у фахових виданнях.

Подобные работы
Третяк Інна Олексіївна
Передумови та стратегія економічного зростання в Україні
Поченчук Галина Михайлівна
Кредит в системі чинників економічного зростання України.
Гончаренко Оксана Володимирівна
Стимулюючий вплив оподаткування факторних доходів на економічне зростання в Україні
Перепьолкіна Олена Олександрівна
Монетарна політика в системі факторів економічного зростання в Україні.
Ципліцька Олена Олександрівна
Соціально-економічна інфраструктура як фактор зростання трансформаційної економіки України
Симоненко Леся Іванівна
Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання
Сохецька Анна Володимирівна
Інституційні фактори економічного зростання в умовах переходу України до ринку
Орловська Анна Богданівна
Раціоналізація структури виробництва як фактор економічного зростання в умовах переходу України до ринку
Кузнєцова Анжела Ярославівна
Економічне зростання в умовах ринкової трансформації економіки України
Матковський Роман Богданович
Економічний потенціал України та шляхи його ефективного використання

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net