Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Шугальова Інна Михайлівна. Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст. : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький національний ун- т. — Запоріжжя, 2005. — 230арк. — Бібліогр.: арк. 171-218.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Православна церква є однією з найбільш усталених суспільних інституцій. Зміни в її структурі відбуваються рідко. Як правило, вони зумовлені істотними зрушеннями в духовно-ціннісних орієнтаціях громадян. Саме такими змінами позначене сьогодення. Духовне відродження України доби її державної незалежності відкрило нові можливості для розвитку релігійних громад, вдосконалення органів церковного управління. Суттєвих змін зазнає устрій конфесій, які розширили сфери свого впливу. Відбувається формування та оновлення національних конфесійних структур. Пошук гармонізації суспільно-церковних відносин йде з використанням досвіду попередніх часів, зокрема, другої половини ХІХ ст. Тоді в православній церкві здійснювалася низка реформ адміністративного устрою.

У науковому відношенні розкриття змін в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст. зумовлено актуальністю дослідження одного з переломних моментів вітчизняної історії. Суть цього моменту полягала в утвердженні нових суспільних відносин, відповідних добі капіталістичного розвитку. Церква, як складова частина суспільства, входила тоді в стан глибокої кризи, спричиненої невідповідністю існуючих організаційних форм провідним світовим тенденціям розвитку і дедалі настійніше шукала виходу з цієї кризи.

Прикладна актуальність даного дослідження пов’язана з тим, що в суспільно-політичній ситуації кінця ХІХ ст. православні конфесії України знову постали перед проблемою подолання кризи адміністративного устрою своїх організацій після десятиліть її руйнації державною владою.

У обох випадках основою для оздоровлення і зміцнення церковно-суспільних зв’язків слугують народні традиції, збережені на різних рівнях церковної структури. Тому за умов динамічного духовного підйому України, її національного відродження актуальним і практично доцільним є використання досвіду розв’язання кризових інституційних проблем тієї доби, коли, як і сьогодні, відбувалося становлення ринкових відносин та вибудовувався відповідний тип суспільних та конфесійних взаємин.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до планів держбюджетної теми історичного факультету Запорізького національного університету в рамках теми “Модернізаційний процес в Україні в другій половині XIX ст. – першій половині XX ст.” (номер держреєстрації – 0103У 000731). Особистим внеском дисертантки у розробку теми є дослідження аспектів модернізації, пов’язаних зі змінами в адміністративному устрої православної церкви в Україні.

Територіальні рамки дослідження охоплюють територію дев’яти українських єпархій – Волинської, Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Херсонської, Таврійської, Харківської, Чернігівської, що протягом ХІХ ст. були частиною Російської православної церкви (РПЦ) та входили до складу Російської імперії. Їх кордони співпадали з межами однойменних губерній.

Хронологічні рамки роботи охоплюють другу половину ХІХ ст. Це обумовлено завершенням процесів трансформування єпархіальної мережі у відповідності з губернською після створення Таврійської єпархії у 1859 р., підготовкою та проведенням серії церковних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. і контрреформ 80–90-х рр. ХІХ ст.

Об’єктом дисертаційного дослідження є православна церква в Україні в системі суспільних зв’язків другої половини ХІХ ст.

Предмет дослідження – еволюція адміністративного устрою православної церкви, характер змін її організаційної структури, політичні та соціокультурні тенденції розвитку, що вплинули на зміну статусу органів церковного управління.

Метою дисертаційного дослідження є реконструкція адміністративного устрою православної церкви в Україні, визначення в ньому елементів національних традицій та впливу імперської державної системи, з’ясування сутнісних трансформацій церковної структури в умовах ліберальних реформ 60–70-х рр. та контрреформ 80–90-х рр. ХІХ ст.

Меті роботи підпорядковані наступні дослідницькі завдання:

– дослідити адміністративно-територіальну структуру, систему місцевого церковного управління та її еволюцію в Україні напередодні реформ другої половини ХІХ ст. у співвідношенні з національними традиціями;

– проаналізувати ідейну спрямованість проектів реформування церковного устрою та визначити їх соціальну основу;

– визначити вплив національних традицій і нових суспільно-політичних ідей та ліберальних реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. на моделі традиційного устрою;

– дослідити форми і характер діяльності мирянських організацій, породжених у ході реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. та простежити їх зміни під впливом контрреформ 80–90-х рр.;

– простежити національно-політичну і соціальну динаміку змін у структурі єпархіальних, благочинницьких і парафіяльних органів впродовж 60–90-х рр. ХІХ ст.;

– з’ясувати характер і масштаби змін у статусі кліру протягом 60–90-х рр. ХІХ ст., їх зв’язок з національними традиціями.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній вперше у вітчизняній історіографії зроблено спробу комплексного дослідження трансформації адміністративного устрою православної церкви в Україні протягом доби реформ і контрреформ 60–90-х рр. ХІХ ст.

Переосмислено й цілісно реконструйовано основні етапи та ланки змін адміністративного устрою в українських православних єпархіях, що відбувалися під впливом імперської політики.

Визначено, що національний фактор відігравав важливу роль у реформуванні системи адміністративного устрою РПЦ в Україні, впливаючи на пріоритети, темпи та наслідки цього реформування.

Поглиблено характеристику регіональних особливостей процесів реформування адміністративного устрою церкви, в залежності від тривалості імперської присутності в українських регіонах, специфіки етнічного складу населення, ідейного впливу неправославного оточення, ступеня індустріального розвитку регіонів.

Введено до наукового обігу значне коло архівних джерел і церковної періодики, що дозволяє розкрити суперечливість та непослідовність модернізації церковного устрою.

Практичне та наукове значення дисертації полягає в тому, що її матеріали можуть бути використані при підготовці історичних та релігієзнавчих досліджень узагальнюючого характеру а також лекцій та спецкурсів з історії України, історії релігій у вищих навчальних закладах.

Узагальнення і висновки роботи можуть бути корисними для практичної оцінки реорганізації адміністративно-територіальної структури українських православних конфесій на сучасному етапі.

Результати дослідження були використані при викладанні курсу “Історія філософської думки в Україні” для студентів історичного факультету Запорізького національного університету.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки роботи знайшли відображення в доповідях і повідомленнях на наукових конференціях, зокрема: VІІІ, ХІІ, ХІІІ, ХIV міжнародних наукових конференціях “Історія релігій в Україні” (Львів, 1998, 2002, 2003, 2004); всеукраїнській науковій конференції “Християнство і культура” (Полтава, жовтень 2000); всеукраїнській краєзнавчій конференції “Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень” (Донецьк, вересень 2001); міжнародній науковій конференції “Україна в російській історіографії” (Харків, березень 2002); міжнародній науковій конференції студентів та молодих учених “Історія і політика у кількісних вимірах: очима молодих дослідників” (Донецьк, травень 2004).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових робіт, з них 6 – у фахових виданнях.

Структура дисертації обумовлена об’єктом, предметом, метою та завданнями дослідження, визначена логічною послідовністю в розгляді питань. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (244 позиції), додатків (12 позицій). Загальний обсяг дисертації становить 170 сторінок машинописного тексту.

Подобные работы
Коптюх Юрій Віталійович
Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина XIX ст.ст.)
Мисюра Олександр Олександрович
Олександр Кониський у громадсько-політичному і культурно-освітньому житті України (друга половина XIX ст.)
Гончарук Тарас Григорович
Торгівля України першої половини XIX ст.: історія вивчення
Кочергін Ігор Олександрович
О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку Півдня України другої половини XIX ст.
Бойко Вадим Миколайович
Реформи державних селян другої половини XIX ст. в Лівобережній Україні
Донік Олександр Миколайович
Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Морозова Анна Валеріївна
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Рахно Олександр Якович
Олександр Русов у науковому і громадсько-політичному житті України (друга половина XIX - початок ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net