Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Хаустова Ольга Вадимівна. Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині XIX - на початку ХХ століть : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 235арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 184-210.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах соціально-політичного та економічного розвитку України, коли велика кількість населення перебуває в нужденному стані і дуже гостро постають питання вдосконалення соціального захисту малозабезпечених верств населення, актуального значення набуває вивчення і переосмислення того значного історичного досвіду, що був накопичений в цьому напрямку. Адже, традиції вітчизняного благодійництва мають досить тривалу історію розвитку. Люди зі статками допомагали тим, хто перебував у скруті, безкорисливо виділяли кошти на різні проекти соціального захисту малозабезпечених – це було нормою тодішнього життя. Не обминув цей процес і Харків, який був значним торгівельним, промисловим і культурним центром на сході України. Благодійність була значним явищем у житті дореволюційного Харкова. Але явище це ще не досить вивчене, не введене в обіг культурного життя та історії краю, висвітлено воно лише фрагментарно.

Довгий час проблеми розвитку благодійності залишались поза увагою історичної науки в силу того, що благодійництвом займались лише представники заможних верств населення, на яких радянська влада поклала всю вину за зубожіння робітників і селян. Тільки після здобуття Україною незалежності відновилося дослідження історії вітчизняної благодійності. Ці праці засвідчили потребу більш ґрунтовного вивчення проблеми і привели до появи ряду дисертаційних досліджень, що розкрили окремі аспекти історії української благодійності. Отже, вивчення історії благодійності дорадянського періоду в український історіографії тільки розпочинається.

Таким чином, актуальність теми обумовлена насамперед тим, що вивчення та аналіз благодійної діяльності у дореволюційний період допоможуть усвідомити її необхідність та важливе значення у сучасному суспільстві, а також сприятимуть вирішенню тих завдань, які постають перед благодійними організаціями сьогодні і уникненню помилок, які мали місце в минулому. Актуальність теми визначається також тим, що проблема українського благодійництва, особливо регіонального недостатньо вивчена вітчизняною історіографією.

Об’єктом дослідження в роботі є соціально-економічне, громадське життя Харкова в соціально-економічних та політичних умовах другої половини ХІХ –початку ХХ століть.

Предметом дослідження є доброчинна діяльність благодійних організацій, товариств та приватних осіб в соціально-економічному житті Харкова в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть, її форми та напрямки, загальні тенденції та особливості її розвитку у визначений період.

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі аналізу широкого кола джерел та літератури показати процес розвитку благодійної діяльності у Харкові.

Для досягнення поставленої мети авторка ставить перед собою наступні завдання:

вивчити ступінь розробки теми в історіографії;

визначити основні напрями та форми благодійної діяльності у Харкові;

висвітлити механізм управління, фінансування і діяльності благодійних установ;

визначити роль міста у створенні та утримуванні різноманітних доброчинних установ;

розкрити внутрішній устрій та роботу благодійних закладів та товариств Харкова;

проаналізувати діяльність органів громадської опіки;

з’ясувати роль і місце трудової допомоги у підтримці малозабезпечених верств населення;

встановити особливості благодійної діяльності під час війн;

виявити рівень взаємодії державних, суспільних та приватних доброчинних закладів;

визначити внесок окремих осіб та організацій у розвиток благодійності у Харкові;

узагальнити позитивний досвід харківського благодійництва з метою подальшого його використання.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Нижня межа обумовлена пожвавленням благодійної діяльності, пов’язаним з ліберальними реформами 60-70-х рр. ХІХ ст. і появою великої кількості благодійних товариств і організацій. Верхня межа дослідження визначена 1918 р., коли система благодійної допомоги була зруйнована через політичну і економічну нестабільність, викликану революцією, початком громадянської війни, приходом до влади більшовиків, зламом дореволюційного укладу життя, зміною суспільно-політичного ладу і економічних відносин у країні.

Територіальні рамки дослідження обмежені межами міста Харкова у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., що пояснюється його значенням великого промислового та культурного центру, в якому зосереджувалась велика кількість людей від крупних промисловців, купецтва, заможного дворянства до робітників, селян, які приходили в місто на заробітки, і просто жебраків. Така соціальна стратифікація у місті створювала передумови для активного розвитку благодійності.

Методологічною основою дослідження є принцип об’єктивності та історизму. Використовуючи проблемно-хронологічний метод, авторка спробувала висвітлити процес організації благодійної допомоги у Харкові у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Наукова новизна дисертаційної роботи визначається тим, що в ній:

показані умови, в яких виникло і розвивалось харківське благодійництво, а також вплив соціально-економічних та політичних змін на активність та форми благодійної діяльності у Харкові;

проаналізовані основні форми та напрями надання допомоги малозабезпеченим верствам населення. Визначено найбільш ефективну їх форму – благодійні товариства;

проаналізована діяльність дільничних опікунств, як органів громадської опіки. Зроблені висновки про значну активність харківської громадськості у справі допомоги нужденним в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовані причини недосконалості в діяльності дільничних опікунств у Харкові;

висвітлена організація трудової допомоги. Доведена важливість надання трудової допомоги міській бідноті у такому великому промисловому центрі, яким був Харків наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.;

визначено особливості благодійної діяльності у Харкові під час війн;

простежено результативність благодійних заходів, спрямованих на підтримку нужденних;

виявлено рівень взаємодії державного, громадського та приватного благодійництва. Доведено важливість об’єднання цих видів благодійної діяльності;

до наукового обігу залучено значну кількість раніше не опублікованих архівних джерел з історії харківського благодійництва.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її положення можуть бути використані у подальшій розробці питань розвитку благодійної діяльності в Україні, у підготовці лекцій та спецкурсів з краєзнавчої тематики. Позитивний досвід харківського благодійництва може бути корисним у вирішенні проблем найменш захищених категорій населення сучасної України.

Апробація дослідження здійснювалась на кафедрі історії України історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Найважливіші її результати викладені у трьох наукових статтях, опублікованих у виданнях, ліцензованих ВАК України. Положення дисертації пройшли наукову апробацію на ХХІІ краєзнавчій конференції молодих вчених, присвяченій 200-річчю Харківського університету (Харків, 2004) та ХХІІІ краєзнавчій конференції молодих вчених, присвяченій 150-річчю з дня народження академіка Д.І. Яворницького (Харків, 2005)

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку джерел і літератури та додатків.

Подобные работы
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Плаксій Тамара Миколаївна
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть
Синявська Лариса Іванівна
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ століття
Грибовський Владислав Володимирович
Ногайські орди Північного Причорномор'я у XVIII - на початку XIX століття
Третяк Кирило Олегович
Історія забудови та архітектури Києва наприкінці XIX-початку XX століть
Половинчак Юлія Миколаївна
Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ століття
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Щукін Володимир Володимирович
Становище єврейського населення в Херсонській губернії в XIX - на початку ХХ століття
Морозова Ольга Станіславівна
Рух за впровадження української мови в навчальних закладах України в кінці XIX - на початку ХХ століття
Бурдуланюк Василь Миколайович
Культурні зв'язки Галичини з Наддніпрянською Україною в кінці XIX - на початку ХХ століть

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net