Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Логвіна Валентина Львівна. Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграції (перші десятиріччя - початок 60-х рр. XX ст.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кам'янець-Подільський держ. ун-т. — Кам'янець-Подільський, 2006. — 229арк. — Бібліогр.: арк. 173-229.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Зумовлена об'єктивною необхідністю дослідження різноманітних аспектів життя в ХХ ст. української діаспори, в тому числі її політичних, наукових, освітніх, культурних і духовних діячів. До таких непересічних постатей діаспори належить уродженець м. Кам'янця-Подільського, син відомого історика України і поділлєзнавця Юхима Сіцінського Володимир Юхимович Січинський (1894-1962), 110-річчя від дня народження якого було широко відзначене в 2004 році. Тільки на початку 1990-х років в Україну повернулося ім’я Володимира Січинського, який усі найкращі роки життя провів на чужині і, не визнаний та замовчуваний радянською політичною системою, залишив унікальну творчу спадщину з теорії та історії українського мистецтва й архітектури, світової і національної культури загалом, історії і краєзнавства України, а також прославився як художник-графік, архітектор і зодчий, педагог, діяч визвольних змагань і національно-культурного відродження України ХХ ст.

В. Січинський став унікальною особистістю української культури ХХ ст. Своїми архітектурними проектами, спорудами і особливо фундаментальними мистецтвознавчими працями він показав світові велич української культури і мистецтва, високий духовний, моральний і художньо-естетичний рівень розвитку українського народу. Своєю багатолітньою діяльністю він переконливо доводив справедливість власних слів: „Українська культура, як виявив творчого духу, умілості й ментальності українського народу, займає осібне місце в культурі Європи, вносить особливі цінності у вселюдську культурну скарбницю”. Як учений-історик, автор унікальної книги „Чужинці про Україну”, залишив помітний слід у вітчизняній історіографії своїм особливим поглядом на минуле, етногенез і державотворчі процеси українського народу. Вчений у своїх численних працях з історії та культури обстоював коріння українського народу в глибинах первісного суспільства, Антському союзі, Україні-Русі ІХ-ХІІІ ст., виступав поборником незалежності й соборності України.

Актуальність роботи визначається відсутністю в Україні системних і узагальнюючих досліджень про В. Січинського, необхідністю завершення наукової реабілітації як видатного вченого і визначного діяча української еміграції з тим, щоб його багатогранне життя і велика творча спадщина назавжди зайняли достойне місце в українському суспільстві, були очищеними від облуди фальсифікацій ідеологів попереднього тоталітарного режиму.

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами.

Обраний напрямок дисертаційного дослідження пов'язаний з концепцією державної комплексної наукової програми "Українська діаспора на період до 2000 р. і на перспективу", схваленої Кабінетом Міністрів України в січні 1996 р., є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедр історії України та всесвітньої історії Кам'янець-Подільського державного університету відповідно до науково-дослідної теми „Актуальні питання історії, історіографії та культури України ХVII-ХХ ст.” (реєстраційний номер 0199U001874).

Об’єктом дослідження є діяльність визначних діячів української еміграції 20-х – 60-х рр. ХХ ст. на ниві науки, культури та освіти.

Предметом вивчення обрано життєвий шлях, теоретичні засади та наукову, суспільну й освітянську діяльність В. Січинського, історичні та культурологічні праці, створені ним в Україні і за кордоном.

Хронологічні рамки роботи охоплюють період із 1894 по 1962 рр. – час життя В. Січинського - з ретроспективою на минуле і сучасність.

Територіальні межі дослідження пов'язані з місцями перебування та діяльності В. Січинського: Поділля (Кам’янець-Подільський), Росія (Санкт-Петербург), Київ, Львів, Карпатський регіон, Словаччина (Пряшів, Свидник), Чехія (Прага, Подєбради), Німеччина (Ашафенбург, Мюнхен), США (Нью-Джерсі, Нью-Йорк).

Мета роботи полягає в тому, на основі комплексного та об’єктивного аналізу різноманітних джерел всебічно дослідити і проаналізувати етапи життя, наукову, культурну, просвітницьку і громадську діяльність В. Січинського на тлі української діаспори ХХ ст. та вплив його творчості на історичну науку і культуру сучасної України. Для досягнення мети поставлені такі завдання:

- проаналізувати та систематизувати історіографічну й джерельну базу дослідження;

- розглянути біографію митця та розробити періодизацію його життя, наукової і громадської діяльності;

- охарактеризувати його як діяча визвольних змагань і національно-культурного відродження України ХХ ст.;

- науково осмислити авторські історичні, історико-краєзнавчі та народознавчі праці;

- дослідити внесок у розвиток мистецтвознавства, архітектури та зодчества, художній доробок видатного українського культуролога;

- розкрити науково-педагогічну й освітньо-просвітницьку діяльність;

- узагальнити внесок ученого в світову та українську історію і культуру.

Методи дослідження. При розв'язанні дослідницьких завдань роботи використані загальнонаукові та конкретно-історичні методи. Аналітико-синтетичний метод застосовувався при вивченні та обробці джерел і літератури, обгрунтуванні теоретичних висновків. Проблемно-хронологічний метод використовувався при викладі історичного матеріалу в хронологічній послідовності. Порівняльно-історичний метод дозволив охарактеризувати особливості відображення різних епох і регіонів у науковій спадщині В. Січинського. Історико-статистичний метод використовувався при обробці цифрових даних. Метод періодизації був застосований при виокремленні певних етапів життя і творчості вченого.

Методологічною основою дослідження виступили загальнонаукові принципи історизму, об’єктивності, системності та багатофакторності, які забезпечили урахування різних чинників, що впливали на спосіб життя й наукову діяльність учених української діаспори.

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є однією з перших робіт в українській історичній науці, що присвячена системному дослідженню життя, творчості на ниві історії, культури та освіти діяча України та української діаспори В. Січинського. На основі використання різноманітних джерел у дисертації вперше:

– введено у науковий обіг велику кількість архівних документів і матеріалів, епістолярну і рукописну спадщину, мемуари, низку маловідомих біографічних фактів, складено і обґрунтовано періодизацію його життя і творчості;

– з'ясовано вплив наукового і культурного середовища України та зарубіжжя на становлення В.Січинського як історика, мистецтвознавця, архітектора, педагога;

– проаналізовано перший "кам'янецький", „петербурзький”, "київський", другий "кам’янецький", львівський", "празький", "німецький" та "американський" періоди наукової, педагогічної і громадської діяльності В. Січинського;

– комплексно досліджено творчу, науково-теоретичну і педагогічну діяльність ученого протягом його трудового життя;

– з’ясовано та розглянуто джерелознавчу базу, концептуальні засади та дискусійні моменти праць ученого з історії та краєзнавства, біографістики, мистецтвознавства і архітектури України;

– зроблено спробу створити цілісну уяву про наукове, просвітницьке і громадське подвижництво В. Січинського в Україні і за кордоном;

Практичне значення одержаних результатів полягає у збагаченні історії та культури України через повернення із забуття творчого надбання В. Січинського. Фактичний матеріал значною мірою заповнить відсутність комплексного дослідження в Україні життя і діяльності вченого. Матеріали дисертації можуть бути враховані і використанні при розробці наукових тем з історії України та української діаспори, мистецтвознавства і архітектури, включені у відповідні навчальні курси, підручники і посібники для потреб вищої і середньої освіти. Отримані результати дослідження слугуватимуть додатковим аргументом для переосмислення теоретичної спадщини багатьох українських учених, які працювали в еміграції. Також вони можуть стати підставою для створення в місцях перебування митця меморіальних музеїв, надання вулицям міст його імені, які пов'язані з його діяльністю та іншим формам вшанування в Україні цього діяча.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки дисертаційної роботи розглянуті на засіданнях кафедр історії України Кам'янець-Подільського державного університету (протокол № 12 від 4.07.2006 р.) та Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 8 від 25.10.2006 р.). Результати дослідження обговорювалися у виступах автора на ІІ („Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (Кам’янець-Подільський, 2003 р.) та ІІІ („Українська історична наука на шляху творчого поступу” (Луцьк, 2006 р.) Міжнародних наукових конгресах українських істориків, Міжнародній науково-практичній конференції „Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія і сучасність” (Кам’янець-Подільський, 2003 р.), Міжнародному науковому симпозіумі „Володимир Січинський – історик, мистецтвознавець, педагог України і української діаспори” (Кам’янець-Подільський, 2004 р.), звітних наукових конференціях викладачів і аспірантів Кам’янець-Подільського державного університету (2003 р.; 2004 р.; 2005 р.).

Публікації. Результати наукових пошуків викладено у 14 публікаціях автора, з них 5 у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України.

Структура дисертації обумовлена метою, завданням й характером дослідження. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, поділених на 9 підрозділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертаційної роботи 172 стор., повний - 229 стор. список використаних джерел та літератури складається з 638 найменувань.

Подобные работы
Новгородська Альбіна Вікторівна
Жінки Донбасу у громадсько-політичному житті в середині 50-х - на початку 60-х років XX ст.
Дутчак Інна Григорівна
Український молодіжний рух на Буковині (60-ті рр. XIX - початок XX ст.)
Марчук Володимир Володимирович
Особисті підсобні господарства в соціально-економічному житті України (II половина 40-х - середина 60-х рр. ХХ ст.)
Опанасенко Віталій Володимирович
Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно- освітньому житті України 1785-1860 рр.
Омельчук Володимир Васильович
Народне повстання 1734-1738 рр. на Правобережній Україні та його місце у суспільно-політичному житті і міжнародних відносинах
Лазаренко Володимир Миколайович
Розвиток індивідуального селянського господарства Північного Лівобережжя України у 20-х- на початку 30-х рр. XX ст.
Зибачинський Ігор Володимирович
Соціально-економічний, суспільний та культурний розвиток Північної Бессарабії у другій половині XIX - на початку XX ст.
Малишев Олександр Володимирович
Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії у другій половині XIX - на початку XX ст.
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Олянич Валентина Володимирівна
Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці XIX- на початку XX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net