Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Левицький Віталій Орестович. Церковне землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII - першої половини XIX століття : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. — Т., 2006. — 228л. — Бібліогр.: арк. 205-228.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Для вичерпної характеристики соціально-економічного розвитку суспільства у той чи інший період його історії, форм власності на засоби виробництва, організації виробничого процесу та суспільного розподілу, масштабів й форм виробництва, необхідно враховувати різноманітні сторони господарського розвитку, в тому числі і господарську діяльність церкви, яка відігравала важливу роль в економічному житті держави. Тому, не врахувавши економічної діяльності церкви, неможливо дати всебічну оцінку її соціальної функції.

Звернення до розвитку церковного землеволодіння на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини XІX ст. зумовлено ще й тим, що в українській історіографії на сьогодні немає узагальнюючої праці, яка б розкривала проблеми, пов’язані з маєтками духовенства зазначеного періоду. Актуальність теми дослідження визначило й те, що необхідно всебічно і критично проаналізувати історіографію проблеми та архівні матеріали, які вводяться в науковий обіг вперше. Наступним, важливим моментом, який визначає необхідність вивчення даної проблеми, є той факт, що сільське господарство Правобережної України представляло собою сферу активного втручання духовенства і експлуатації ним селянської праці.

Актуальність теми визначається необхідністю застосування в сучасних умовах при реформуванні аграрного сектора економіки України історичного досвіду існування господарських форм сільськогосподарського виробництва адже багато явищ і процесів, які відбувалися в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст., проявляються у нових умовах і на новій основі в Україні.

Однією з характерних рис аграрного ладу Правобережної України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. було тривале збереження в структурі землеволодіння церковних маєтків. Церковне землеволодіння було найбільш стабільним, порівняно з поміщицьким і селянським. А церковне господарство хоча і поступалося за своїми масштабами поміщицькому, проте відігравало важливу роль в аграрному, промисловому й торгово-лихварському розвитку краю.

Питання, пов’язані з історією церковного землеволодіння, окрім властиво соціального та економічного аспектів, неминуче виводять на з’ясування актуальної проблеми міжцерковних відносин та відносин церкви й держави, а, отже, набувають політичного характеру. Зрештою, саме конфесійна політика самодержавства була одним з вирішальних чинників, що зумовив остаточну секуляризацію маєтків духовенства і визначив спосіб її проведення. Очевидним є й те, що ця проблематика торкається важливих аспектів історії церкви, висвітлює місце духовенства різних конфесій у економічному розвитку супільства.

Невирішеність кризових явищ у сільському господарстві становить особливий інтерес для суспільства й наукових кіл щодо економічних проблем у народному господарстві. Процеси, що відбувалися на Правобережжі в минулому, потребують сьогодні глибоких аналітичних і синтезованих оцінок. Тому на сучасному етапі розвитку історичної науки важливого значення набуває поглиблення теорії і практики сільськогосподарських виробничих структур з врахуванням історичного минулого та економічних можливостей окремих регіонів України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане дослідження тісно пов’язане з планами науково-дослідних робіт кафедри українознавства і філософії Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, воно є частиною науково-дослідної теми “Основні закономірності економічного розвитку України в ХVІ – ХХ ст.” (№ державної реєстрації 0101U000992). Особистим внеском дисертанта в розробку теми є дослідження впливу церковного землеволодіння на аграрний розвиток Правобережжя кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Об’єктом дослідження є церковне землеволодіння та землекористування на Правобережній України кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.

Предметом дослідження є еволюція форм церковного землеволодіння на Правобережній Україні в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на залученому фактичному та статистичному матеріалі дослідити еволюцію форм і розмірів церковного землеволодіння та землекористування духовенства, з’ясувати місце церковної економіки у соціально-економічному розвитку Правобережної України кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. та вплив на неї політичних факторів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

- з’ясувати стан наукового вивчення теми, рівень і повноту існуючої джерельної бази,

- простежити етапи формування церковного землеволодіння;

- проаналізувати основні тенденції економічного становища церкви на Правобережній Україні кінця XVIII – першої половини ХІХ ст.;

- визначити особливості розвитку землеволодіння духовенства Правобережної України;

- встановити основні фактори, які впливали на еволюцію поземельних відносин;

- зробити аналіз ефективності церковного господарства;

- виявити закономірність в розвитку законодавства Російської імперії стосовно землекористування та землеволодіння католицького, православного та уніатського духовенства.

Хронологічні рамки дисертації визначені її тематичною спрямованістю та завданнями й охоплюють другу половину XVIII ст., коли Правобережжя перебувало в складі Речі Посполитої й було інкорпороване до Російської імперії внаслідок трьох поділів Польщі (1772, 1793 та 1795 рр.) та першу половину ХІХ ст. до реформи 19 лютого 1861 р. Цей період є одним з найважливіших етапів в історії Правобережної України, коли відбувається корінний переворот в соціально-економічному розвитку регіону, складний і довготривалий перехід від феодального способу виробництва до нових капіталістичних відносин. Такий цілісний хронологічний підхід дозволяє вивчити основні аспекти розвитку церковного землеволодіння на Правобережній Україні.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються території Правобережної України, яка в кінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст включала в себе Волинську, Київську та Подільську губернії та становила окремий історико-географічний, адміністративно-територіальний і господарський регіон.

Наукова новизна і теоретичне значення праці полягають у наступному:

- дисертація є першим спеціальним дослідженням, яке присвячене комплексному вивченню церковного землеволодіння на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст.,

- зроблено аналіз публікацій, присвячених розвитку землеволодіння духовенства, простежено їхню еволюцію, виявлено їх позитивні та негативні сторони;

- доведено, що церковне землеволодіння хоча й поступалося за своїми розмірами поміщицькому, відігравало важливу роль в системі тогочасних економічних відносин на Правобережній Україні;

- проведено порівняльний аналіз матеріального та правового становища духовенства різних конфесій та заходів, що вживало російське самодержавство з кінця ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. для послаблення економічного та суспільного впливу римо- та греко-католицької церков;

- встановлено, що одним з найважливіших питань політики російського уряду було покращення економічного становища та матеріального забезпечення сільських парафіяльних православних священиків;

- з’ясовано, що на ефективність церковного господарства впливали засади та форми господарської діяльності, які зумовлювалися обсягом земель, кількістю залежних селян, наявністю сировинних ресурсів, ринками збуту;

- на основі аналізу широкого кола опублікованих та архівних матеріалів доведено, що духовенство виступало активним учасником суспільного процесу, а соціально-економічною основою політичних позицій церкви було її землеволодіння.

Практичне та наукове значення дисертації полягає в тому, що її матеріали, основні висновки і положення можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з історії України й монографічних досліджень з церковно-релігійної тематики, для вивчення широкого кола проблем, пов’язаних з соціально-економічним розвитком українського суспільства кінця XVIII – першої половини ХІХ ст. Зроблені висновки можуть сприяти дослідженню даної теми на регіональному рівні, а також доречно буде їх застосувати для підготовки навчально-методичних, історико-краєзнавчих, науково-популярних праць та в практичній викладацькій діяльності.

Апробація результатів дослідження. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення у доповідях на конференціях: “VIІ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету ім. І Пулюя” (Тернопіль, 2003), “VIІІ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя” (Тернопіль, 2004), “ІХ наукова конференція Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя” (Тернопіль, 2005), “Х наукова конференція Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя” (Тернопіль, 2006). Наукові результати дослідження обговорювалися і отримали позитивну оцінку на наукових семінарах кафедри українознавства і філософії Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя.

Публікації. За матеріалами дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових робіт, з яких 3 – у фахових виданнях, визначених переліком ВАК України.

Подобные работы
Коптюх Юрій Віталійович
Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина XIX ст.ст.)
Шостак Інна Віталіївна
Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія наприкінці XVIII - у першій половині XIX століття
Нагорна Тамара Віталіївна
Духовні християни в Україні наприкінці XVIII - у першій половині XIX століть
Крупа Любомир Левкович
Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно- просвітницьке життя в Галичині кінця XIX - першої половини XX століття
Мартинова Ірина Станіславівна
Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття
Плаксій Тамара Миколаївна
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть
Хаустова Ольга Вадимівна
Розвиток благодійництва у Харкові у другій половині XIX - на початку ХХ століть
Синявська Лариса Іванівна
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині XIX - на початку ХХ століття
Баженов Лев Васильович
Становлення і розвиток історичного краєзнавства Правобережної України (Кінець XVIII- перші десятиріччя XX ст.)
Діанова Наталія Миколаївна
Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець XVIII ст. - 1861 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net