Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Гончарова Наталія Олександрівна. Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90- ті рр. XIX ст. - лютий 1917 р.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ізмаїльський держ. гуманітарний ун-т. — Ізмаїл, 2006. — 212арк. — Бібліогр.: арк. 182-212.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі особливого значення набувають ті наукові дослідження, результати яких можна використати в державотворчій практиці. Взаємодія влади і різних соціальних груп завжди відносилась до актуальних проблем суспільного життя. Відтворення історії українського студентського та учнівського руху на підросійських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст. має важливе значення. У досліджуваний період великодержавна політика царату зумовила піднесення українського національного руху в Росії. У ньому брали участь вихідці з різних соціальних верств, які діяли відповідно своїх громадянських позицій. Активною складовою частиною громадсько-політичного життя та національно-визвольної боротьби був рух студентської та учнівської молоді.

Політизація національного руху, яка мала місце наприкінці ХІХ ст., була репрезентована переважно молодим поколінням інтелігенції. Культурницька діяльність громадівців другої половини ХІХ ст. не могла задовольнити молодих ентузіастів національного руху. В “українофільському” русі виникають перші українські студентські та учнівські групи з політичними вимогами. Студентський та учнівський рух за порівняно короткий час еволюціонував від академічних вимог до руху, спрямованого на повалення царського самодержавства.

Досліджуючи студентський та учнівський рух кінця ХІХ – початку ХХ ст. в Україні, автор аналізує діяльність студентів та учнів України незалежно від їх етнічного походження. Виступи українських студентів і учнів розглядаються у зв’язку із студентським і учнівським рухом Росії. Домагаючись академічних прав, демократичних перетворень у державі студентська та учнівська молодь посилювала соціальну напругу в суспільстві, чим послаблювала позиції самодержавства.

На зламі століть студентська та учнівська молодь стала суспільною силою, з якою змушені були рахуватись уряд, політичні партії та широка громадськість. Свідома частина студентів та учнів становила значний духовний потенціал суспільства і була тим середовищем, де виникали актуальні громадсько-політичні ідеї, формувалася провідна сила майбутньої української революції. У цей період склалися нові організаційні структури, розроблялися і перевірялися на практиці різноманітні форми боротьби за права студентської та учнівської молоді. Ознайомлення з ними сприятиме відновленню забутих традицій, прогнозуванню подальшого розвитку сучасного молодіжного руху, застосуванню випробуваних часом форм і методів роботи.

Вивчення історії студентського та учнівського руху в Україні на межі ХІХ-ХХ ст. дозволяє визначити особливості формування національної самосвідомості української молоді, свідчить про домінуючу роль студентів та учнів у національно-політичному русі зазначеного періоду. Дослідження опозиційного руху студентської та учнівської молоді кінця ХІХ – початку ХХ ст. дозволяє відтворити в усій багатогранності суспільно-політичну історію України цього часу, що і визначає наукову цінність дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами і темами. Дисертація виконана згідно з тематичним планом науково-дослідної роботи історичного факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету – “Закономірності розвитку суспільства України” (протокол № 6 від 27.01.2000 р.), а також органічно пов’язана з темою наукового пошуку кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова “Південна Україна: історія, історіографія, джерела” (шифр № 233, номер державної реєстрації 0101U008289).

Мета дослідження. Виходячи з актуальності, ступеня наукової розробки теми, автор ставить за мету виявити особливості розвитку українського студентського та учнівського руху у 90-х рр. ХІХ ст. – лютому 1917 р., дослідити його місце і роль у тогочасному суспільно-політичному житті.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

проаналізувати стан історіографії з обраної теми, визначити рівень і повноту її науково-теоретичного осмислення;

визначити сутність явища “студентський та учнівський рух”;

з’ясувати основні чинники, що сприяли політизації студентської та учнівської молоді;

висвітлити участь демократично налаштованої частини студентів і учнів в українському національно-визвольному русі, у розв’язанні загальнонаціональних завдань;

показати форми і методи антиурядової діяльності студентів та учнів;

висвітлити значення досвіду діяльності студентських та учнівських організацій у громадсько-політичних перетвореннях на зламі ХІХ-ХХ ст. для здійснення молодіжної політики на сучасному етапі.

Об’єкт дослідження. Студентський та учнівський рух на землях підросійської України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., спрямований проти суспільно-політичної системи Російської імперії, проти самодержавства, за здобуття прав українським народом.

Предмет дисертаційного дослідження. Національно-політична діяльність студентської та учнівської молоді в усіх її проявах і формах.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з кінця ХІХ ст. до Лютневої революції 1917 р. На 90-ті роки ХІХ ст. припадає радикалізація українського національно-визвольного руху, його молодіжного національно-політичного складника, яка проявилась у появі перших протопартійних утворень. Дослідження доведене до лютого 1917 року, коли внаслідок революційних подій докорінно змінюються умови розгортання руху української молоді та започатковується новий етап у його розвитку.

Територіальні межі дослідження охоплюють українську територію у складі тогочасної Російської імперії. Західноукраїнський національно-політичний молодіжний рух розвивався за суттєво відмінних від російських суспільно-політичних і економічних умов і може бути предметом самостійного дослідження.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить сукупність загальнонаукових принципів та методів пізнання, використання яких спрямоване на об’єктивне, всебічне висвітлення подій, явищ, фактів: принципи науковості, історизму, об’єктивності, світоглядної толерантності, системності; методи аналізу, синтезу, проблемно-хронологічний, історико-хронологічний, історико-порівняльний, аналогії, логічного та статистичного аналізу.

Наукова новизна дисертації визначається:

актуальністю теми, яка в даному формулюванні та означених хронологічних межах не знайшла достатнього висвітлення в історичній літературі;

узагальнюючою характеристикою студентського та учнівського руху як невід’ємного складника та впливового чинника українського національного руху;

визначенням основних тенденцій розвитку руху студентської та учнівської молоді;

характеристикою еволюції цього руху – від академічного до політичного;

висвітленням участі свідомої частини студентів та учнів у національно-визвольній боротьбі українського народу, у формуванні соціальної бази української революції;

введенням у науковий обіг широкого кола фактичного матеріалу, невідомих чи маловживаних джерел та літератури, опрацювання яких дозволило дати нову, вільну від ідеологічних упереджень оцінку подій з минулого студентського та учнівського руху у підросійській Україні.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні теоретичні положення та висновки, фактичний матеріал можуть бути використані у підготовці навчальних посібників, колективних та індивідуальних наукових праць відповідної проблематики, у розробці навчальних нормативних та спеціальних курсів з історії України, політології, історії духовно-культурної спадщини. У дисертації поставлені конкретні питання для перспективних наукових розвідок.

Апробація результатів дослідження. Положення і висновки дисертаційної роботи обговорювалися на засіданнях кафедри історії України Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Загальна концепція дослідження була представлена у доповідях на Всеукраїнській науковій конференції “Національна інтелігенція в історії та культурі України в ХХ-ХХІ століттях” (Вінниця, жовтень 2004 р.); Першій всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “Науковий потенціал України” (Київ, березень 2005 р.); V Буковинській Міжнародній історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (Чернівці, вересень 2005 р.); Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених “Актуальні проблеми сучасної науки” (Ізмаїл, квітень 2006 р.).

Публікації. Результати дисертації опубліковані у 6 статтях, з них 4 видані у фахових збірниках (загальним обсягом 2,3 друк. арк.).

Подобные работы
Гайдай Ольга Михайлівна
Рух української громадськості за національну початкову освіту кінець XIX ст. - початок 1917 р.
Наумов Сергій Олександрович
Регіональні структури українського політичного руху: становлення і діяльність, 90-і рр. ХІХ ст. – лютий 1917 р. (на матеріалі Лівобережжя)
Кравчук Леонід Васильович
Культуротворча діяльність та просвітницький рух в період української державності 1917-1920 рр.
Чоп Володимир Миколайович
Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою
Некрасова Оксана Валентинівна
Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні:(досвід та уроки 80-х років)
Панченкова Наталія Олександрівна
Протистояння охоронних структур Російської імперії та ліворадикальних терористичних організацій на теренах України (90-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.)
Адамович Наталія Миколаївна
Суспільно-політичні чинники конституційного процесу в Україні (90-ті рр. ХХ ст. - початок ХХІ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net