Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Всесвітня історія

Диссертационная работа:

Ботвінкін Юрій Володимирович. Розвиток релігійно-філософського руху бгакті в Північній Індії ХІV-ХVІІ століть : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / НАН України; Інститут сходознавства ім. А.Кримського. — К., 2007. — 205арк. — Бібліогр.: арк. 173-186.

смотреть введение
Введение к работе:

З огляду на те, що в наші дні надзвичайно популярними в світі стають індійська культура і дослідження її витоків, та керуючись власним інтересом до історії розвитку середньовічного індуського суспільства під впливом як індуїзму, так і інших релігійних вчень, автор обрав тему з історії розвитку релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії.

Рух бгакті в Північній Індії XIV–XVII століть досліджували і продовжують досліджувати чимало вчених-індологів, істориків і літературознавців. Історія цього руху сьогодні розглядається здебільшого в контексті історії розвитку індійської культури і релігійно-філософської думки, вже достатньо вивчені основні ідеологічні засади бгакті, і літературна спадщина бгакті вважається окрасою індійської літератури, «золотим віком» індійської поезії. Але ще не достатньо здобули пояснення історичні передумови і причини формування ідеологічної спрямованості різних течій північноіндійського бгакті. Історики, як правило, досліджують бгакті в цілому, звертаючись до всього спектру відображених у цьому русі думок і настроїв народу, не вдаючись у детальний розгляд того чи іншого історичного чинника і тих особливостей індійського світогляду, завдяки яким проповідувані вчителями бгакті духовні цінності втілювались у конкретних культах і докорінно змінювали спосіб життя людей.

Отже, актуальність дисертаційного дослідження визначається наступними факторами:

1) Недостатнім рівнем висвітлення в індологічній науці релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії як історичного явища, зумовленого як релігійною, так і суспільно-політичною ситуацією в країні.

2) Неповним історичним аналізом літературної спадщини бгакті, зокрема релігійної поезії, яка відображає загальнонародні настрої епохи і демонструє приклади ідеологічного взаємовпливу пануючих у країні релігій.

3) Зростаючим бажанням українців глибше ознайомлюватися з культурним надбанням Індії, зокрема релігією і філософією.

В даному дослідженні передусім робиться аналіз бгакті як історично-філософського феномену, як наслідку розвитку релігійної свідомості індійців і їх прагнення захистити свою релігійну і культурну самобутність від зовнішніх впливів. Досліджуючи розвиток бгакті як релігійно-філософського вчення на фоні загальноісторичного життя Північної Індії даної епохи, ми пізнаємо закономірності взаємовпливу духовних засад різних релігійних вчень і політичних рухів і відтворюємо систему цінностей середньовічного північноіндійського суспільства, в якій ідеалізація духовних цінностей переплелася з реаліями складної політичної ситуації в країні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження обраної теми передбачено програмою Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України «Соціокультурна функція сакрального тексту на Сході: лінгвостилістичний, ідейно-естетичний та правовий аспекти» (державний реєстраційний номер 0107U002479).

Метою дисертаційного дослідження є простежити історію виникнення руху бгакті в Північній Індії, заснування і поширення основних течій бгакті в даному регіоні на фоні політичного розвитку країни під владою мусульманських завойовників, проаналізувати розвиток бгакті як суспільної ідеології і його втілення в різних культах і діяльності різних релігійних общин і окремих відомих діячів. При цьому приділяється увага осмисленню філософських переконань, наявності схожих переконань в інших релігійних вченнях Північної Індії даної епохи та їх взаємній узгодженості і варіативності, визначається вплив видатних бгактів на подальший культурний, релігійний і політичний розвиток індійського суспільства і їх внесок в розвиток світової релігійної та суспільно-політичної думки.

Досягнення зазначеної мети вимагає комплексного розв’язання таких основних завдань:

1) Зробити короткий огляд джерельної бази та результатів дослідження руху бгакті у всесвітній історії.

2) Дослідити релігійно-філософське підґрунтя та історичні передумови виникнення середньовічного руху бгакті в Північній Індії, зокрема розвиток і поширення на Північ південноіндійського бгакті та вплив на північноіндійське бгакті ісламських вчень.

3) Прослідкувати виникнення окремих течій бгакті, продемонструвати зв’язок розвитку руху релігійного відродження з загальнополітичним розвитком Північної Індії.

4) Зробити детальний аналіз ідеології та діяльності різних общин бгакті, вказати на їх подібності і відмінності та вплив на розвиток суспільства.

5) Висвітлити той відбиток, який залишило бгакті Середньовіччя на сучасній культурі і релігії Індії і всього світу.

Об’єктом дослідження виступають зміни в політичному, суспільному і релігійному житті середньовічної Північної Індії, а предметом дослідження – розвиток релігійно-філософського руху бгакті в цьому регіоні, як один з чинників розвитку традиційного індійського суспільства.

Методи дослідження. В методологічній основі для дослідження розвитку руху бгакті автор спирається перш за все на цивілізаційних підхід до вивчення історії, який передбачає збереження здобутків минулого і виводить на передній план духовний чинник розвитку суспільства. У процесі дисертаційного дослідження автор використовує ряд спеціально-історичних методів, таких як історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-системний. У дисертації також використовуються узагальнення, аналіз, синтез, порівняння, індукція й дедукція.

Хронологічні межі дослідження – XIV–XVII століття – збігаються з періодом розвитку і розквіту руху бгакті в Північній Індії, оскільки саме в цей час вайшнавське вчення бгакті поширилося з Південної Індії на Північ, де в той же час релігійну свідомість північноіндійського населення збуджували представники нетрадиційного ісламу, зокрема суфії.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в українській індології дана детальна класифікація усіх напрямків і течій руху бгакті, розкриті їхнє походження та релігійно-філософська суть, розглянута діяльність найвидатніших діячів бгакті цього періоду та простежені закономірності зміни суспільної релігійної свідомості індійців. У світлі вищевказаного наукову новизну роботи можна викласти в наступних положеннях:

1) Середньовічний рух бгакті в Північній Індії своїм виникненням завдячує кільком чинникам, але найголовнішим серед них є розвиток бгакті в Південній Індії в VI–XIII століттях, який згодом перекинувся на Північ.

2) Велику роль в розвитку північноіндійського бгакті зіграв іслам, зокрема його нетрадиційна форма суфізм, яка хоч і не пов’язана історично з вайшнавсько-шіваїтським бгакті Південної Індії, але за своїми духовними засадами дуже близько стоїть до нірґун-бгакті – відданості Непроявленому Абсолюту, що дає привід багатьом дослідникам розглядати суфізм в Північній Індії XIV–XVII століть як одну з течій нірґун-бгакті.

3) Сикхізм, що виник у XVI ст., також утворився на хвилі руху бгакті, але внаслідок особливого історично-політичного розвитку пенджабського регіону сикхи стали єдиною общиною бгактів, яка перетворилась на окрему офіційно визнану релігію.

4) Течія нірґун-бгакті, яку в Північній Індії проповідували санти і суфії, виступала посередником у релігійних непорозуміннях індусів і мусульман, її ідеологія була близька представникам обох віросповідань і виконувала певну просвітницько-миротворчу місію в регіоні.

5) Вайшнавське бгакті, або саґун-бгакті – поклоніння персоніфікованому Божеству, хоч і містило в своїй основі давньоіндуський демократичний і навіть грайливий підхід до взаємин людини з Богом, в Північній Індії також подекуди не уникло впливу ісламської ідеології, що проявилося у певній моралізації і суворості вчення. Особливо це стосується течії Рама-бгакті.

6) Вайшнавське бгакті, особливо Крішна-бгакті, подекуди також виконувало місію єднання індусів і мусульман, зваблюючи красою своєї символіки деяких видатних мусульман і перетворюючи їх на вайшнавських бгактів.

7) В часи правління нащадків Акбара, які були схильні до релігійної нетерпимості, ідеї бгакті перестали проповідуватися вільно, і перейшли на підпільний режим існування, але продовжували досягати широких народних мас у завуальованій формі – через естетичну придворну поезію ріті, яка передавала символіку бгакті в образах інтимної лірики.

8) Релігійно-філософське вчення бгакті в Північній Індії XIV–XVII ст. – це багатовимірне відображення середньовічного північноіндійського світогляду, сформованого на основі традиційних давньоіндуських релігійних принципів та ісламської новизни.

Щодо практичного застосування результатів дослідження, то в ході роботи над дисертацією автором було зроблено переклади на українську мову з оригіналу та з перекладів на сучасну мову гінді та англійську багатьох поетичних творів традиції бгакті, які є головним джерелом дослідження ідеології бгакті ї її змін протягом доби, що розглядається. Ці переклади разом з усією інформацією про розвиток руху бгакті вже були використані автором під час викладання історії, філософії, культури та літератури Індії студентам-індологам Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В майбутньому це дослідження може бути використане як посібник для вищезгаданих курсів або спецкурсу з руху бгакті.

Особистий внесок здобувача. Усі результати дослідження є наслідком самостійної праці дисертанта. Наукових статей, написаних у співавторстві, немає.

Апробацією результатів дослідження стали виступи автора на наукових семінарах Інституту сходознавства і Всеукраїнської асоціації індологів та на наукових конференціях, зокрема на Х Сходознавчих читаннях А. Кримського, що проходили в Інституті сходознавства (2006 р.) і XI Сходознавчих читаннях А. Кримського (2007 р.)

Основні положення дисертаційної праці і поетичні переклади знайшли відображення у шести публікаціях автора у фахових наукових виданнях.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, 3 розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури, додатку. Загальний обсяг тексту дисертації становить 172 сторінки. Список джерел і літератури складається з 222 позицій.

Подобные работы
Сергєєв Іван Павлович
Соціально-політичний розвиток Римської імперії в III столітті н.е.
Лаврова Ірина Іванівна
Соціальна політика в Аргентині в умовах неоліберальної моделі розвитку (90- ті роки XX століття)
Приходько Тамара Борисівна
Розвиток мусульманської традиції коментування Корану (Х-XV століття) (на прикладі пояснення есхатологічних сюжетів)
Захарченко Таїса Костянтинівна
Соціокультурний розвиток німецьких і менонітських колоній Північного Приазов'я (XIX - початок XX століття)
Палій Юлія Петрівна
Історичні тенденції розвитку та процес демократизації в Чилі і Гватемалі у 80-90-ті рр. ХХ століття.
Балюн Оксана Олександрівна
Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках ХХ століття
Горук Андрій Іванович
Становлення, інституціалізація та розвиток національно-культурного руху поляків на Буковині (друга половина ХІХ ст.-1914 р.)
Александрович Володимир Степанович
Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища
Ратніков Віктор Юрійович
Діяльність І.І. Пузанова в контексті розвитку біологічної науки ХХ століття
Пістоленко Ірина Олександрівна
Доробок вчених та інженерів Полтавщини у розвитку аерокосмічної галузі у ХХ столітті

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net