Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Технічні науки
Машини і процеси поліграфічного виробництва

Диссертационная работа:

Хохлова Розалія Анатоліївна. Закономірності взаємовпливу шарів лаку і фарби у друкарському процесі офсентного плоского друку : дис... канд. техн. наук: 05.05.01 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2007. — 209арк. — Бібліогр.: арк. 139-162.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Впровадження новітніх технологічних процесів виробництва поліграфічної продукції в єдиному формно-опоряджувальному циклі створило передумови для поширення високоавтоматизованих друкарсько-опоряджувальних комплексів офсетного плоского друку зі зволоженням друкарських форм та застосуванням УФ-лаків для підвищення глянцю, насиченості і чіткості друкованих зображень. Залежно від поверхневих властивостей задруковуваних матеріалів, фарб і параметрів друкарського контакту, продуктивність цих комплексів значно різниться. При застосуванні УФ-лаків і лакуванні по сирому друкованих відбитків „в лінію”, продуктивність комплексного технологічного процесу падає у півтора-два рази.

Теоретичні основи фотополімеризації, вплив складників фотополімеризаційноздатних композицій (ФПК) копіювальних шарів формних матеріалів, лаків і фарб на процеси формування плівок певної товщини з відповідними фізико-механічними, фізико-хімічними, друкарсько-технічними та репродукційно-графічними характеристиками, закономірності їх зміни залежно від параметрів опромінювання, поверхневих властивостей підкладок, режимів нанесення і закріплення розвинуто і доведено в роботах С. Ф. Гавенко, Є. І. Гуревич, П. Е. Карпіловського, Є. Ю. Клімової, Е. Т. Лазаренка, А. Ф. Маслюка, В. Г. Матюшової, Р. І. Мервінського, Н. А. Нечипоренка, М. П. Ткачука, А. В. Шевчука, В. В. Шибанова, В. П. Шерстюка та інших.

Урізноманітнення друкованої продукції, невпинне зростання вимог до якості її опорядження стимулюють розробку нових лакових композицій, технологій їх нанесення і закріплення. Проте практично відсутні теоретичні і експериментальні дослідження впливу параметрів друкування, властивостей УФ-лаків, традиційних і гібридних фарб та задруковуваних матеріалів на закріплення відбитків, лакованих по сирому, що скорочує можливості повного використання сучасного високоавтоматизованого друкарсько-опоряджувального комплексу. Також практично відсутні межі впливу параметрів лакування на зміни колірних характеристик лакованих по сирому відбитків, що робить процес комп’ютеризованого поточного контролю ідентичності репродукування малоефективним.

Тому встановлення взаємовпливу параметрів системи „УФ-лак—відбиток” у процесі лакування і закріплення УФ-лаків на відбитках офсетного плоского друку, лакованих по сирому, стабілізація технологічних параметрів та стандартизація технологій нанесення лаків для автоматизованого управління комплексними технологічними процесами виготовлення продукції є надзвичайно актуальним науковим завданням, яке має незаперечне наукове і, що не менш важливо, практичне значення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота відповідає Концепції національної інформаційної політики України, Закону України „Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні” № 433-ІV від 16 січня 2003 р. та Основним напрямам науково-технічного розвитку книговидання і преси до 2010 р., затвердженим Наказом Держкомтелерадіо № 180 від 21 липня 2003 р.

Робота виконувалась згідно планів наукових досліджень за бюджетною темою НІЦ ПОІНТ ВПІ НТУУ „КПІ” № 2943 п „Розробка та дослідження композиційного складу УФ-лаку для оптимізації технологічного процесу лакування друкованої продукції по сирому (№ 0103U000202 державної реєстрації)”, в якій здобувачка розробила методику нанесення різних товщин шару УФ-лаку за один прогін, дослідила репродукційно-графічні і колірні характеристики лакованих відбитків, встановила закономірності їх змін залежно від складу УФ-лаків і товщини їх шарів, запропонувала і експериментально обґрунтувала цільові добавки до складу фарб і УФ-лаків для інтенсифікації і стабілізації закріплення відбитків, лакованих по сирому; госпдоговірною темою № 1 „Друкарня редакції газети „Вісті” в м. Бровари”, в якій здобувачкою проаналізовано та розраховано обсяги викидів шкідливих речовин у довкілля.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи — встановлення закономірностей взаємовпливу параметрів технологічної системи „УФ-лак—відбиток” у процесі лакування і закріплення відбитків, лакованих по сирому, в офсетному плоскому друці, їх моделювання та стабілізація для автоматизованого управління комплексним технологічним процесом виготовлення продукції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:

  1. Промоделювати взаємодію та встановити взаємовплив параметрів технологічної системи „УФ-лак—відбиток” у процесі друкування і закріплення відбитків, лакованих по сирому;

  2. Проаналізувати проблеми та визначити напрями вдосконалення комплексних технологічних друкарсько-опоряджувальних процесів;

  3. Провести теоретичні і аналітико-емпіричні дослідження розподілу величини енерговпливу в УФ-діапазоні залежно від режимів його продукування і поглинання;

  4. Вивчити взаємовплив параметрів УФ-лакування та закріплення фарбовідбитків залежно від їх колірних характеристик та параметрів друкування;

  5. Розробити методи та засоби вдосконалення процесу лакування і закріплення УФ-лаків на відбитках офсетного плоского друку.

Об’єктом дослідження є процес лакування і закріплення УФ-лаків на відбитках офсетного плоского друку зі зволоженням друкарських форм, лакованих по сирому.

Предмет дослідження — параметри лакування й закріплення УФ-лаків та закономірності їх взаємовпливу залежно від параметрів друкування офсетного плоского друку зі зволоженням друкарських форм.

Методи дослідження. Спектрофотометрія, денситометрія, фотоколориметрія, растрова електронна мікроскопія, газова хроматографія; моделювання технологічного процесу офсетного плоского друку у прободрукарському пристрої ЛП-2; моделювання процесу лакування модернізованим лакувальним пристроєм; оптимізація складу ФПК на основі симплекс-методу; систематизація чинників якості лакованих відбитків за причинно-наслідковою діаграмою процесу лакування і закріплення УФ-лаків; виробничі випробування на установках Colibri та друкарській машині Heidelberg SM-74; статистична обробка даних у пакеті прикладного програмного забезпечення Microsoft Excel 2000.

Наукова новизна одержаних результатів.

  1. Вперше запропонована та реалізована концепція, що встановлює взаємовплив параметрів технологічної системи „УФ-лак—відбиток” у процесі лакування і закріплення відбитків, лакованих по сирому, в офсетному плоскому друці;

  2. Розвинуто теоретичні основи управління тоно- і кольоровідтворення шляхом введення поправки до коефіцієнту Юла-Нілсена, яка враховує поглинання світла у лаковому шарі, що робить прогнозованими характеристики лакованих фарбовідбитків;

  3. Вперше встановлено технологічну залежність часу закріплення УФ-лаку на відбитках офсетного плоского друку, лакованих по сирому, від складу друкарської фарби та її товщини; доведено взаємозв’язок товщини шарів УФ-лаку і фарби та їх вплив на зміну колірних характеристик відбитків.

Практичне значення одержаних результатів. Вдосконалено технологічний процес лакування і закріплення УФ-лаків на підставі науково обґрунтованих параметрів. Розроблено технологічні інструкції процесу контролю УФ-лаків та лакованих відбитків офсетного плоского друку на підставі апробованої комплексної методики контролю УФ-лаків, яка дозволяє прогнозувати їх режими роботи у технологічному процесі. Розроблено вихідні вимоги до створення нового прободрукарського пристрою для нанесення УФ-лаку на відбитки вручну, що полягає у розрахунку глибини комірок для коректного нанесення трьох різних товщин шарів лаку за один прогін. Визначено потужність джерела УФ-випромінювання залежно від формату друкарської машини, її швидкості, товщини лакового шару на відбитку.

Основні положення роботи впроваджені у навчальний процес підготовки фахівців за напрямком 0927 „Видавничо-поліграфічна справа” за кваліфікаційно-освітніми рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр у лекційному курсі та лабораторних і практичних завданнях дисципліни „Технологія сушіння” та лабораторному практикумі з дисципліни „Матеріалознавство (загальне, поліграфічне)”.

Розроблені науково обґрунтовані рекомендації по вдосконаленню технологічного процесу лакування підтверджені актами виробничих випробувань на підприємствах галузі: ТОВ „Видавництво „Літтон”, ВАТ „Видавництво „Київська правда”, ЗАТ „Конві”, ІІДП „Такі справи”.

Особистий внесок здобувача. Наукові положення та ідеї, які виносяться на захист, розроблені й отримані здобувачкою самостійно. У публікаціях у співавторстві здобувачці належать: [4; 9] — експериментальні дослідження, аналіз та розрахунок даних, висновки; [6; 18; 19] — ідеї, пошук, узагальнення та систематизація поданої інформації, розроблення алгоритму лакувальних процесів; [12] — систематизація даних про технологічні особливості, актуальність використання гібридних систем при лакуванні, встановлення меж числових відхилень; [13, 14] — встановлення доцільності кількісного складу компонентів для забезпечення стабільності технологічних параметрів, методика випробування.

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи апробовані на четвертій міжнародній науково-практичній конференції „Кваліологія книги” (Львів, 2002); на науково-технічних конференціях студентів і аспірантів „Друкарство молоде” (Київ, 2001-2006); на четвертій міжнародній конференції „Комп’ютерні технології друкарства: алгоритми, сигнали, системи — Друкотехн-2002” (Львів, 2002); на першій міжнародній науково-технічній конференції „Технологія і техніка друкарства. Друк-2004” (Київ, 2004); на дев’ятому та десятому міжнародних молодіжних форумах „Радіоелектроніка і молодь в ХХІ ст.” (Харків, 2005, 2006).

За результатами роботи отримані дипломи лауреата: першого Всеукраїнського конкурсу „Друкарство молоде” у номінації „Технологія поліграфічного виробництва”, зорганізованого ДАК „Українське видавничо-поліграфічне об’єднання”, Асоціацією виробників поліграфічної продукції „Аспол”, ВАТ „УкрНДІСВД”, редакцією часопису „Друкарство” (2002 р.); третього Всеукраїнського конкурсу студентських робіт з питань упаковки у номінації „Технологія і обладнання виготовлення пакувальних матеріалів та упаковки”, зорганізованого Науково-методичним центром вищої освіти Міністерства освіти і науки України, Клубом пакувальників та редакцією журналу „Упаковка” (2002 р.).

Публікації. Основні матеріали дисертації висвітлено в опублікованих 23 роботах, в тому числі 12 статтях у фахових виданнях, 2 патентах України на корисну модель.

Подобные работы
Розум Тетяна Володимирівна
Розроблення комплексного технологічного процесу контролю якості флексографічного друку
Кукура Юрій Андрійович
Вдосконалення формних процесів трафаретного та офсетного друку
Мельников Олександр Валерійович
Удосконалення процесу зволоження в плоскому офсетному друці
Зоренко Оксана Володимирівна
Закономірності перенесення поверхневим шаром гумовотканинного полотнища офсетного плоского друку фарби та зволожувального розчину
Кулаков Олександр Іванович
Вплив умов процесу друкування, структури та властивостей тканин і фарб на основні показники якості друку
Рева Володимир Іванович
Інтенсифікація процесів тепломасообміну при сушінні надглазурних керамічних фарб
Щесюк Тарас Антонович
Математичне моделювання процесу розкочування фарби в друкарських машинах

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net