Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Державне управління
Механізми державного управління

Диссертационная работа:

Сурай Інна Геннадіївна. Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально- структурний аспект : Дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2005. — 252арк. — Бібліогр.: арк. 182-198.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми зумовлена місцем державного управління в становленні та забезпеченні ефективного функціонування аграрного сектора економіки України.

Аграрний сектор суттєво впливає на соціально-економічне становище українського суспільства та продовольчу безпеку держави. Тут формується основна частина продовольчих ресурсів і забезпечується майже три чверті роздрібного товарообігу. Від ефективності перетворень в аграрному секторі залежать результати ринкових перетворень у цілому, оскільки в цьому секторі зайнято близько 32% населення України, сконцентровано майже чверть виробничих фондів, виробляється понад 14% річного обсягу товарів і послуг.

Принципово важливим інтегральним наслідком реформування аграрного сектора, яке відбулося протягом останнього десятиріччя, стало створення багатоукладної системи господарювання. Процеси роздержавлення і приватизації землі, виникнення відносин приватної власності на засоби виробництва, розвиток різноманітних організаційно-правових форм господарювання спричинили зміну виробничої структури сільського господарства. Сьогодні на селі працюють близько 15 тис. великих приватних підприємств, господарських товариств і кооперативів, 40 тис. фермерських та 600 тис. дрібних селянських господарств.

Ці фактори об’єктивно потребують якісного вдосконалення системи державного управління аграрним сектором на загальнодержавному та регіональному рівнях, пристосування його до нових умов функціонування. Така складна виробничо-економічна система може ефективно функціонувати і стабільно розвиватися лише за наявності адекватних форм управління нею.

Спроби вдосконалити окремі елементи системи управління зазначеним сектором: організаційні структури та деякі функції управління, системи державного регулювання виробництва та збуту сільськогосподарської продукції, оподаткування тощо, які робилися останнім часом, виявилися малоефективними. Саме тому розробка ефективної системи державного управління аграрним сектором економіки країни є актуальним напрямом досліджень вітчизняної науки. На нашу думку, це стосується передусім функцій та структури державного управління аграрним сектором економіки.

Оскільки зазначена проблема є багатоаспектною, для її вирішення важливе значення мають дослідження фахівців суміжних галузей знань. У роботі аналізуються праці з філософії, теорії державного управління, теорії держави та права, адміністративного права, економіки, сільського господарства. Для з’ясування сутності державного управління особливу цінність мають наукові праці таких вчених: В.Б.Авер’янова, Г.В.Атаманчука, В.Д.Бакуменка, Ж.Веделя, Б.Гурне, С.Д.Дубенко, В.М.Князєва, О.Д.Крупчана, В.І.Лугового, О.А.Машкова, Н.Р.Нижник, Г.Райта, В.А.Скуратівського, Ю.М.Старілова, Ю.А.Тихомирова, В.П.Троня, В.О.Шамрая, В.В.Цвєткова, Л.П.Юзькова та інших, які зробили вагомий внесок у розробку теоретичних та методологічних основ державного управління. Над вирішенням проблем управління економікою та її аграрним сектором працювали такі науковці, як В.Г.Бодров, П.І.Гайдуцький, Н.Т.Гончарук, І.Г.Кириленко, М.Х.Корецький, М.Ф.Кропивко, В.Малес, В.Я.Месель-Веселяк, О.Г.Мордвінов, Г.І.Мостовий, І.В.Розпутенко, П.Т.Саблук, О.Стратілат, В.В.Юрчишин. Праці вчених, які досліджували питання державного управління аграрним сектором економіки, є найбільш наближеними до теми дисертації.

Проте аналіз літератури дає підстави стверджувати, що рівень розробленості питань державного управління аграрним сектором економіки є недостатнім. Наявні наукові розробки в основному стосуються загальних положень державного управління, функціонування аграрного сектора економіки, управління економікою. Вони відрізняються за глибиною і комплексністю охоплення. Водночас функціонально-структурний аспект державного управління аграрним сектором економіки поки що залишився поза увагою. Крім того, спостерігається термінологічна невизначеність та ототожнення термінів “державне управління“ та “державне регулювання“ відносно аграрного сектора економіки, а також термінів “агропромисловий комплекс” та “аграрний сектор економіки”.

Потреба в комплексному дослідженні державного управління аграрним сектором економіки і, зокрема, розробленні його дієвої функціонально-структурної моделі зумовило вибір теми дисертації.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження було виконано згідно з планом наукової діяльності кафедри державного управління та менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України в межах комплексного наукового проекту Національної академії державного управління при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування”. Дисертаційна робота пов’язана з науковими дослідженнями за темами: “Виконавча влада в Україні: організаційно-правові питання формування і функціонування” (ДР № 0101U002898); “Розроблення теоретичних засад деконцентрації і децентралізації в системі виконавчої влади та механізмів забезпечення збалансованості повноважень і відповідальності” (ДР № 0103U006819); “Механізм взаємодії органів державного управління з громадськими організаціями: організаційно-правовий аспект” (ДР № 0103U007498), в розробці яких автор безпосередньо брала участь.

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні змісту державного управління аграрним сектором економіки України та визначенні шляхів удосконалення його функцій та організаційної структури.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

проаналізувати стан наукових досліджень функціонально-структурного аспекту державного управління аграрним сектором економіки України;

розкрити зміст поняття та сутність державного управління аграрним сектором економіки;

охарактеризувати теоретико-методологічні засади та основні напрями державного управління аграрним сектором економіки;

дослідити функції та структури державного управління аграрним сектором економіки України та розкрити тенденції їх розвитку;

обґрунтувати основні завдання й визначити особливості реформування державного управління аграрним сектором економіки України;

охарактеризувати моделі державного управління аграрним сектором країн з ринковою економікою та розкрити можливості використання міжнародного досвіду в Україні;

розробити пропозиції й рекомендації щодо вдосконалення функціональної та організаційної структур державного управління аграрним сектором економіки України.

Об'єкт дослідження - система державного управління аграрним сектором економіки України.

Предмет дослідження - функції та організаційні структури системи державного управління аграрним сектором економіки України.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що державне управління аграрним сектором економіки України буде ефективним за умови системного підходу до визначення функцій та структур у цій сфері на центральному й регіональному рівнях. У зв’язку з цим робиться припущення про доцільність формування теоретико-методологічних засад удосконалення функціонально-структурної моделі державного управління аграрним сектором економіки України на основі положень вітчизняної науки державного управління, потреб суспільного життя та з урахуванням зарубіжного досвіду.

Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження є система взаємопов’язаних та взаємодоповнюючих загальнонаукових та спеціальних методів дослідження, спрямованих на отримання об’єктивних та достовірних результатів.

Теоретичною основою дослідження є вивчення зазначеної проблеми з позиції системного підходу, що дає змогу аналізувати систему державного управління аграрним сектором економіки України як цілісну систему в динаміці і статиці, розглянути її елементи у взаємозв’язку та взаємодії, сформулювати шляхи вдосконалення цієї системи.

Методологічною базою дослідження є комплекс методів, що дають змогу систематизувати емпіричну інформацію, проаналізувати становлення та наявний стан сучасної системи державного управління аграрним сектором економіки України, а також спрогнозувати розвиток цієї системи. В процесі узагальнення та аналізу інформації з тематики наукового дослідження використовувалися статистичний, індуктивний та дедуктивний методи.

Історичні аспекти становлення системи державного управління аграрним сектором економіки України досліджувалися на підставі порівняльно-ретроспективного, історико-генетичного методів, а також методів екстраполяції і факторного аналізу.

Крім того, в дисертації використано: абстрактно-логічний метод - для теоретичного і методологічного узагальнення, з’ясування сутності, місця і ролі державного управління аграрним сектором економіки України, системно-аналітичний - для розробки концептуальних положень щодо вдосконалення системи державного управління аграрним сектором економіки України. Прогностичний аналіз, що передбачав визначення шляхів розвитку системи державного управління аграрним сектором економіки України, здійснювався на підставі використання методів прогнозування, а саме методу експертних оцінок, екстраполяції, методу аналогії.

Важливе значення в дослідженні належить сучасній законодавчій та нормативно-правовій базі, що регламентує державне управління аграрним сектором економіки України.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному дослідженні механізмів державного управління аграрним сектором економіки і розробці концепції формування та діяльності його функціональної структури. У роботі

вперше:

обґрунтовано положення щодо неідентичності понять “агропромисловий комплекс” і “аграрний сектор економіки” як таких, що мають різні складові, та доцільність використання останнього на сучасному етапі розвитку;

визначено та розкрито поняття “державне управління аграрним секто-ром економіки” як цілеспрямований, організуючий і регулюючий вплив держави на аграрний сектор економіки через організацію суспільних відносин для забезпечення державної аграрної політики в інтересах громадян держави, а також “система державного управління аграрним сектором економіки”, що включає об’єкти і суб’єкти управління та управлінську діяльність;

класифіковано функції державного управління аграрним сектором економіки за групами: основні, управлінські та забезпечувальні;

запропоновано новий концептуальний підхід до побудови моделі системи державного управління аграрним сектором економіки, який передбачає розмежування функцій розробки аграрної політики та її здійснення;

удосконалено:

зміст поняття “аграрний сектор економіки України”, який визначено як сектор економіки, що охоплює всі підприємства України, що виробляють сільськогосподарську продукцію й продукти її первинної переробки, та пов‘язані з ними обслуговуючі підприємства, а також організації, що здійснюють розробку та реалізацію державної аграрної політики;

функціонально-структурну модель державного управління аграрним сектором економіки України з урахуванням сучасних потреб суспільства;

організацію інформаційно-консультаційного забезпечення функціону-вання аграрного сектора економіки України як необхідної умови посилення відповідної функції державного управління;

дістали подальшого розвитку:

визначення мети, цілей, завдань, основних принципів та особливостей реформування державного управління аграрним сектором економіки України на сучасному етапі.

Практичне значення одержаних результатів. Результати дослідження були використані:

автором при підготовці аналітичного матеріалу “Реструктуризація центральних органів управління в аграрній сфері”, який направлено у Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики і земельних відносин (лист-відповідь Верховної Ради України від 11.10.2002 р. № 06-13/8-358); при наданні

практичної допомоги сільськогосподарським підприємствам Львівської та Вінницької областей (довідка № 103 від 22.12.2003 р. – приватне підприємство “Західний Буг”; довідка № 27 від 02.02.2004 р. – приватне підприємство “Агрофірма “Сімекс-Агро”); при проведенні навчального процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту МНС України у 2002-2004 рр. (довідка від 28.04.2004 р. № 566);

спеціалістами Головного управління сільського господарства і продовольства Вінницької обласної державної адміністрації при підготовці пропозицій щодо вдосконалення функцій та структури органів державного управління сільським господарством на регіональному рівні (довідка № 1146 від 17.06.04 р.);

слухачами Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (кадровий резерв на посади голів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій; перші заступники голів районних державних адміністрацій) як методичний матеріал для вивчення (довідка від 21.05.2004 р. № 25).

Запропоновані науково-практичні розробки можуть бути використані:

для теоретичних і практичних розробок ефективної системи державного управління аграрним сектором економіки України;

з метою застосування в практиці реформування організаційних структур державного управління аграрним сектором економіки;

при підготовці законодавчих та нормативно-правових актів щодо управління аграрним сектором економіки країни;

у практичній діяльності державних службовців органів виконавчої влади, зокрема стосовно надання суспільно-необхідних послуг;

у навчальному процесі як дидактичний матеріал при підготовці фахівців у галузях державного управління, державної служби, сільського господарства.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційне дослідження виконано й обговорено на кафедрі державного управління та менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України. Основні положення і висновки дисертаційного дослідження були апробовані автором на Всеукраїнській конференції молодих учених економістів-аграрників “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” (Київ, 2001); науково-практичних конференціях за міжнародною участю “Суспільні реформи та становлення громадянського суспільства в Україні” (Київ, 2001), “Державне управління в умовах інтеграції України в Європейський Союз” (Київ, 2002), “Ефективність державного управління в контексті глобалізації та євроінтеграції” (Київ, 2003).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 13 публікаціях, з яких 6 – у фахових виданнях; 1 – у навчальному посібнику, 1 – у практичному посібнику.

Подобные работы
Ромат Євгеній Вікторович
Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико- методологічний аспект)
Жукова Лілія Анатоліївна
Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально- структурний аспект
Мазак Андрій Вальдемарович
Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект
Франчук Тетяна Олексіївна
Державне стратегічне управління інноваційною діяльністю в реальному секторі економіки
Латинін Микола Анатолійович
Державне регулювання розвитку аграрного сектора економіки України
Попова Ірина Миколаївна
Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект
Місюра Вадим Ярославович
Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно- управлінський аспект)
Дзяна Галина Олексіївна
Удосконалення механізмів реалізації державної політики у сфері енергозбереження України (соціально-екологічний аспект)
Долечек Володимир Станіслпвович
Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект
Долечек Володимир Сианіславович
Надання управлінських послуг населенню органами виконавчої влади України: організаційно-правовий аспект

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net