Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Державне управління
Механізми державного управління

Диссертационная работа:

Савчук Віктор Степанович. Механізми державного управління в сфері захисту економічної конкуренції в Україні : Дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. — Л., 2006. — 232арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 181-224.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Для молодої Української держави, економічна політика якої зорієнтована на глибинні ринкові перетворення в контексті європейської інтеграції, важливе значення має організація оптимальної моделі державного управління у сфері захисту економічної конкуренції діяльності суб’єктів господарювання (далі – СГ). Ця проблема набуває особливої актуальності з огляду на необхідність в умовах глобалізації економічних відносин уніфікації конкурентного законодавства різних країн світу, формування механізму лібералізації міжнародних торгівельних відносин на базі Світової організації торгівлі (далі – СОТ), а також узгодження конкурентної поведінки і розподілу ринків транснаціональними корпораціями. Рівень економічного розвитку та здатність витримати конкуренцію на Спільному ринку є одним із критеріїв вступу держави до Європейського Союзу (далі – ЄС).

Питання конкурентної політики, тенденції розвитку ринкової економіки з’ясовують такі зарубіжні вчені, як: Е. Аткинсон, Д. Барнес, Р. Вернон, Дж. Е. Гарингтон, Е. Долан, В. Кіп Вескузі, І. Кірцнер, Д. Шіллінг, А. Чемберлин, зокрема питання економічної теорії: К. Макконнелл, С. Фішер, Д. Рубінфелд, Е. Маршалл, П. Семюелсон, Р. Піндайк, Д. Гамілтон, Д. Стігліц, Г. Шрьотер.

В Україні проблеми конкурентних відносин в умовах ринкової трансформації розглядались у роботах багатьох вчених. Зокрема вивченням досвіду зарубіжних країн займались: В. Будкін, І. Бурковський, В. Забігайло, Є. Ковальова, Л. Пашко, Д. Решітков, В. Сіденко, С. Шевчук, Н. Яременко; проблемам гармонізації конкуренційного законодавства України із законодавством ЄС присвячено праці: В. Єременка, О. Олійника, Т. Удалова; питання ринково-конкурентних відносин вивчали: З. Ватаманюк, В. Геєць, О. Гаврилишин, В. Загорський, І. Коломієць, О. Кузьмін, В. Лагутін, І. Михасюк, С. Мочерний, С. Панчишин; дослідження державних механізмів регулювання у сфері конкурентної політики проводили: Ю. Бажал, В. Бодров, О. Кілієвич, М. Лесечко, Н. Нижник, І. Розпутенко, А. Чемерис.

Незважаючи на вагомий внесок цих вчених, досліджувана проблема у їх працях розкрита частково. Тому актуальність обраної теми зумовлюється необхідністю грунтовного теоретико-методологічного дослідження правових, організаційних та інституційних механізмів забезпечення розвитку конкурентних відносин у підприємництві. Є потреба вироблення концепції більш дієвої моделі механізму державного регулювання конкурентними відносинами на ринках товарів та послуг України, надання обґрунтованих наукових рекомендацій щодо подальшого вдосконалення чинних механізмів. Важливо з наукових позицій провести аналіз причин регулярних криз на певних вітчизняних товарних ринках, наслідків деформацій конкурентного середовища під впливом тіньової економіки тощо.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт “Державне управління та місцеве самоврядування” (ДР – ОК №02014004833) Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є науково-теоретичне обґрунтування і визначення концептуальних підходів, напрямів та механізмів державного управління у сфері захисту економічної конкуренції в Україні в умовах європейської інтеграції і на цій підставі виявлення можливостей та визначення шляхів застосування отриманих наукових результатів для забезпечення захисту інтересів споживачів.

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:

проаналізувати на базі системного та порівняльного підходів стан вивчення державного управління у сфері захисту економічної конкуренції вітчизняними та зарубіжними дослідниками;

дослідити динаміку становлення і розвитку конкурентної політики, компетенції вітчизняних інституцій державного управління у цій сфері та механізми їх впливу на процеси реалізації конкурентної політики;

удосконалити застосування адміністративно-контрольних методів державного управління у сфері захисту економічної конкуренції;

обґрунтувати основні засади державно-управлінських механізмів забезпечення конкурентної політики;

узагальнити результати теоретичного дослідження і розробити на їх основі рекомендації для удосконалення механізмів державного управління для органів Антимонопольного комітету України (далі - АМКУ);

сформулювати рекомендації та пропозиції з удосконалення підготовки працівників інституцій конкурентної політики.

Об’єкт дослідження – процес формування та реалізації державної політики у сфері захисту економічної конкуренції в Україні.

Предмет дослідження – механізми державного управління у сфері захисту економічної конкуренції в Україні.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що визначення теоретико-методологічної основи механізмів державного управління у сфері конкурентної політики, виокремлення й подальше розроблення організаційно-правових засад її формування на основі сучасних наукових положень дасть змогу вдосконалити існуючі та створити нові підходи та методи для покращення захисту економічної конкуренції.

Методи дослідження. Для реалізації мети та завдань дослідження використовувався комплекс взаємодоповнюючих методів:

– комплексний міждисциплінарний підхід для дослідження загальних питань теорії економічної конкуренції і проблем державного управління у цій сфері;

– системний підхід для обґрунтування механізмів державного управління у сфері захисту економічної конкуренції;

– структурно-функціональний підхід для аналізу функціонування механізму державного регулювання монополій;

– загальнонаукові методи (аналізу і синтезу, індукції і дедукції, компаративного та статистичного аналізу) для дослідження конкурентного середовища, законодавчої бази.

Теоретичною базою дисертаційного дослідження стали праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері державного управління та економіки.

Емпіричною базою дослідження є сукупність підходів, процедур, моделей та концепцій, виявлених у процесі аналізу чинної нормативно-правової бази України у сфері захисту економічної конкуренції в Україні, статистичної інформації для аналізу діяльності СГ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні інституційного та правового забезпечення державного управління діяльністю СГ у сфері захисту економічної конкуренції в Україні.

У дисертації

вперше:

– досліджено еволюцію антимонопольно-конкуренційного законодавства; встановлено етапи розвитку законодавчої бази, виявлено конкретні невідповідності вітчизняного законодавства європейському та напрямки координації діяльності органів державної влади з питань адаптації законодавства України до стандартів ЄС;

– визначено механізми інституційно-правового регулювання діяльності суб'єктів господарювання відповідно до процесів демократизації українського суспільства; наповнено новим змістом інституційний механізм державного захисту економічної конкуренції, розроблено пропозиції щодо вдосконалення структури механізму, запропоновано нову процедуру призначення на посаду працівників апарату АМКУ, впорядкування функцій органів АМКУ, сформульовано основні завдання;

набули подальшого розвитку:

– понятійно-категоріальний апарат конкуренційної політики: “концентрація СГ”, “антиконкурентні узгоджені дії”, “монопольне (домінуюче) становище на ринку”, “зловживання монопольним (домінуючим) становищем”, “недобросовісна конкуренція”;

– теоретико-методологічні та правові засади вдосконалення українського законодавства про захист економічної конкуренції в контексті адаптації до норм і стандартів ЄС; запропоновано для реалізації основні заходи: визначення пріоритетів створення конкурентного середовища, підвищення прозорості функціонування товарних ринків, зменшення тіньового сектора, прискорення структурних реформ, вироблення механізмів контролю, захист економічних інтересів тощо;

зроблено пропозиції щодо вдосконалення:

– механізму державного регулювання суб’єктів природних монополій через: ліцензування діяльності, регулювання цін, забезпечення доступу до ринку товарів, регулювання підприємницької діяльності, встановлення спеціальної відповідальності;

– процесу надання та використання державної допомоги суб'єктам господарювання, зокрема її інституційного забезпечення та моніторингу. За цього пропонується враховувати політичні, економічні та соціальні інтереси суспільства, реґіональні особливості, вирівнювання добробуту населення, зайнятість населення, екологічну складову, культурно-історичні особливості;

– механізмів виявлення, розслідування та доказу фактів антиконкурентних змов на підставі економічного аналізу ситуації на ринках товарів і послуг;

– напрямів взаємодії АМКУ з судовою гілкою влади шляхом реалізації спільних заходів із метою усунення “побічних” ефектів при прийнятті відповідних юридичних рішень; запровадження в Україні інституту конкуренційних судів;

– у діяльності АМКУ сучасних підходів до управління кадрами на засадах концепції управління людськими ресурсами.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні матеріали та теоретичні положення роботи доведені до рівня конкретних пропозицій і можуть використовуватися:

– у практиці державного управління в сфері захисту економічної конкуренції та при науковому обґрунтуванні і здійсненні комплексу заходів щодо вдосконалення механізмів державного управління в цій сфері під час розробки і впровадження навчальних програм і планів підготовки кадрів у системі органів АМКУ;

– у навчальному процесі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України та інших вищих навчальних закладів за програмами підготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери захисту економічної конкуренції.

Результати дослідження щодо розробки та вдосконалення механізмів державного управління у сфері захисту економічної конкуренції України використані в роботі АМКУ (довідка № 21-29. 1/02 - 8527 від 15.12.05 р.) та його територіальних відділень – Закарпатського (довідка № 01-15/2237 від 06.12.2005 р.), Рівненського (довідка №01/10 – 1387 від 05.12.2005 р.) та Львівського (довідка №13/07 - 1486 від 18.10.2005 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора. Висновки, пропозиції та рекомендації, зокрема ті, що характеризують наукову новизну, отримані й сформульовані автором самостійно. У дисертації не використовувались ідеї та розробки, що належать співавторам.

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертаційного дослідження апробовані і викладені в наукових публікаціях автора та оприлюднені на таких наукових конференціях: “Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції” (м. Львів, 2004 р.), “Актуальні проблеми реформування державного управління в Україні” (м. Львів, 2006 р.), а також на виробничій нараді заступників голів обласних територіальних відділень АМКУ “Окремі питання діяльності органів АМКУ та застосування законодавства про захист економічної конкуренції” (м. Чернівці, 2005 р.) та міжнародному семінарі “Застосування конкуренційного законодавства судами та антимонопольними органами” за участю представників ЄС (м. Львів, 2005 р.).

Про результати дисертаційного дослідження доповідалось на розширеному засіданні кафедри державного управління та місцевого самоврядування Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені у 6 наукових працях, зокрема в трьох статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях та трьох наукових працях, опублікованих в інших наукових виданнях.

Подобные работы
Сулімова Світлана Іванівна
Механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні
Ягунов Дмитро Вікторович
Державне управління пенітенціарною системою України: механізми ресоціалізації засуджених
Долгий Олександр Андрійович
Механізми державного управління податковою службою України в умовах ризиків
Чечель Анна Олександрівна
Удосконалення державних механізмів управління розвитком туризму в Україні
Коваленко Валентина Павлівна
Удосконалення механізму державного управління післядипломною освітою в Україні
Остапчук Вадим Володимирович
Механізми державного управління безперервною освітою в Україні
Фєтєску Інна Інатоліївна
Шляхи вдосконалення механізмів державного управління електоральним процесом в Україні
Яковлева Наталія Григорівна
Удосконалення механізмів управління державними корпоративними правами в Україні
Суходоля Олександр Михайлович
Теоретико-методологічні засади механізмів державного управління формуванням енергоефективної економіки України
Поповченко Олег Миколайович
Механізми державного управління енергозбереженням у промисловому комплексі України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net