Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Державне управління
Механізми державного управління

Диссертационная работа:

Жукова Лілія Анатоліївна. Державне управління у сфері цивільного захисту в Україні: функціонально- структурний аспект : дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Національна академія держ. управління при Президентові України. — К., 2007. — 212арк. — Бібліогр.: арк. 174-202.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Становлення української державності безпосередньо пов’язане з актуалізацією проблем державного управління, розвитком науки управління суспільним розвитком, що неможливо без теоретико-методологічного обґрунтування механізмів державного управління, адміністративно-організаційних напрямів державотворення, функцій, структури, повноважень та особливостей органів державної влади усіх рівнів у сфері цивільного захисту.

Актуальність теми підвищується з огляду на глобальні зміни у світовому господарстві, визнання міжнародного принципу примату безпеки як неодмінної умови сталого розвитку суспільства та національного аспекту: соціальної (демографічної) й економічної складових національної безпеки, найважливішим механізмом забезпечення яких має стати цивільний захист.

Багатоаспектність проблеми передбачає аналіз літературних джерел суміжних галузей знань. Дослідженню суспільних відносин у контексті розвитку науки державного управління присвятили свої праці такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як В.Б.Авер’янов, Г.В.Атаманчук, В.Д.Бакуменко, В.Є.Воротін, М.В.Гаман, С.Д.Дубенко, О.В.Жабенко, О.С.Ігнатенко, В.М.Князєв, С.В.Крисюк, О.Д.Крупчан, О.Я.Лазор, О.Ю.Лебединська, А.В.Мерзляк, Н.Р.Нижник, О.Ю.Оболенський, Я.Ф.Радиш, В.М.Рижих, Г.П.Ситник, Ю.М.Старілов, М.П.Стрельбицький, Ю.П.Сурмін, А.М.Ткаченко, В.В.Токовенко, Ю.А.Тихомиров, В.П.Тронь, В.П.Трощинський, В.В.Цвєтков, Л.П.Юзьков, В.В.Юрчишин, а також Ж.Ведель, Б.Гурне, М.Х.Мескон, Г. Райт та ін.

Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, що зробили значний внесок у розв’язання проблем безпеки, слід відзначити О.С.Бодрука, В.Б.Вагапова, О.М.Гончаренко, В.П.Горбуліна, А.Б.Качинського, С.І.Пирожкова, Г.Г.Почепцова, Г.П.Ситника, а також М.М.Абдурахманова, С.Н.Азанова, Н.Н.Брушлинського, А.В.Возженикова, М.І.Дзлієва, А.А.Кокошина, А.В.Кострова, Г.Г.Малинецького, В.Манилова, Ю.В.Пузанова, В.І.Ярочкіна та ін.

Разом з тим дослідження, в яких би комплексно розглядалися науково-теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління, категорії, закономірності, принципи, методи, концепції, моделі, системи, класифікація у сфері цивільного захисту, практично відсутні. Дослідники, в основному, зосереджують увагу на окремих проблемах. Відсутність загальноприйнятих поглядів щодо понятійно-категорійного апарату, цільових, функціональних, організаційних та інших складових механізмів державного управління у сфері цивільного захисту призвела до недосконалості та суперечливості чинного законодавства у зазначеній сфері, низької дієздатності державного управління, незадовільного стану цивільного захисту як системи забезпечення безпеки життя і діяльності людини, загострення соціально-політичної ситуації, демографічної кризи.

У зв’язку з викладеним вище соціальної, теоретичної та практичної значущості набуває комплексне наукове розроблення функціонально-структурного аспекту державного управління у сфері цивільного захисту в Україні, що й зумовило вибір теми дисертації, а також визначило мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу та методи дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційне дослідження є органічною частиною науково-дослідних робіт, державних проектів і програм відповідно до тематики досліджень, зокрема науково-дослідної роботи кафедри державного управління та менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України в рамках комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування” (номер державної реєстрації 0200U004103), пов’язане з темою “Розроблення теоретичних засад деконцентрації й децентралізації в системі виконавчої влади та механізмів забезпечення збалансованості повноважень і відповідальності” (номер державної реєстрації 0103U006819). У даній науково-дослідній роботі авторові належить опрацювання механізмів гармонізації державного управління в Україні.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є науковотеоретичне обґрунтування механізмів державного управління, функцій, структури, повноважень, особливостей органів виконавчої влади центрального й місцевого рівнів у сфері цивільного захисту та науково-організаційне забезпечення шляхів використання здобутих результатів у практиці державного управління в Україні. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

проаналізувати стан вітчизняних і зарубіжних теоретико-методологічних напрацювань з питань наукових досліджень функціонально-структурного аспекту державного управління у сфері цивільного захисту;

уточнити та конкретизувати категорійно-понятійний апарат, а саме: зміст дефініцій: “безпека”, “ризик”, “припустимий, або прийнятний ризик”, “цивільний захист”, “державне управління у сфері цивільного захисту”;

охарактеризувати науково-теоретичні засади механізмів державного управління та основні адміністративно-організаційні напрями державного управління у сфері цивільного захисту в Україні;

визначити цільові, функціональні, організаційні та інші складові механізмів державного управління, систему та структуру центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту в Україні;

розкрити міжнародний досвід розвинених демократичних країн у сфері цивільного захисту з огляду на можливість його творчого використання в Україні;

обґрунтувати закономірності, принципи та методи врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у сфері цивільного захисту в Україні;

розробити концептуальну та функціонально-структурну моделі системи державного управління у сфері цивільного захисту.

Об’єкт дослідження суспільні відносини, що складаються в процесі державного управління у сфері цивільного захисту в Україні.

Предмет дослідження – функціонально-структурний аспект державного управління у сфері цивільного захисту в Україні.

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що політика органів державної влади стосовно підвищення результативності й ефективності державного управління у сфері цивільного захисту містить значний потенціал завдяки науково-теоретичному обґрунтуванню механізмів державного управління, функцій, структури, повноважень та особливостей органів державної влади усіх рівнів у сфері цивільного захисту.

Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження є фундаментальні положення сучасних теорій державного управління й управління ризиками, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань державного управління, проблем безпеки та комплекс взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, спрямованих на отримання об’єктивних та достовірних результатів. У процесі аналізу й узагальнення наукових концепцій, розробок та пропозицій провідних вітчизняних і зарубіжних учених з тематики наукового дослідження використовувалися абстрактно-логічний і системно-аналітичний методи; історичний аналіз і методи емпіричного дослідження – спостереження, порівняння, вимірювання – для дослідження еволюції цільових, функціональних, організаційних та інших складових механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в Україні. Застосування методології системного підходу дало змогу, зокрема, систематизувати емпіричну інформацію, проаналізувати становлення та стан сучасної системи державного управління у сфері цивільного захисту в Україні, виділити складові цієї системи, принципи їх взаємодії, а також визначити понятійно-категорійний апарат. Завдяки методу функціонально-структурного аналізу здійснено постановку досліджуваної проблеми та простежено причинно-наслідкову зумовленість її виникнення. Метод порівняльного аналізу використано для вивчення міжнародного досвіду, виявлення спільних рис і відмінностей функціонування системи державного управління у сфері цивільного захисту в розвинених демократичних країнах світу; методи абстрагування, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, статистичні методи дослідження – для розробки концептуальних положень щодо вдосконалення системи державного управління у сфері цивільного захисту в Україні. Прогностичний аналіз, що здійснювався на підставі використання методів прогнозування, а саме методу експертних оцінок, екстраполяції, методу аналогії, дав змогу розробити концептуальну модель системи державного управління у сфері цивільного захисту в Україні. Програмно-цільовий метод є базою для обґрунтування принципів і методів врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у сфері цивільного захисту в Україні, а також для формування науково-практичних рекомендацій щодо шляхів удосконалення й оптимізації системи та структури центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері цивільного захисту в Україні.

Інформаційну базу дослідження становлять основоположні нормативно-правові акти та програмні документи України, зокрема закони України, укази Президента України, нормативні документи України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, звітні дані Державного комітету статистики України, монографії і статті вітчизняних і зарубіжних вчених, особисті дослідження автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні важливого наукового завдання щодо науково-теоретичного обґрунтування механізмів побудови ефективної функціонально-структурної моделі державного управління у сфері цивільного захисту в Україні з урахуванням сучасних потреб суспільства. У дисертації

вперше:

науково обґрунтовано необхідність установлення співвідношення системи та структури центральних і місцевих органів державної влади та їх апаратів зі структурними елементами небезпеки (типами, класами, видами, підвидами);

визначено принцип гармонізації організації ефективного державного управління у сфері цивільного захисту, який передбачає “кількісну” характеристику співвідношення централізації й децентралізації із застосуванням “золотого перерізу” з урахуванням поступового надання більшої самостійності регіонам;

удосконалено:

принципи визначення цілей, завдань і функцій держави, стратегії її розвитку у напрямі забезпечення безпеки життя і діяльності людини як чинники формування та функціонування механізмів державного управління у сфері цивільного захисту;

систему та структуру центральних і місцевих органів державної влади та їх апаратів; категорійно-понятійний апарат, зокрема визначення базисних дефініцій: “безпека”, “ризик”, “прийнятний ризик”, “надзвичайна ситуація”;

класифікацію надзвичайних ситуацій: запропоновано внести зміни до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій, а саме: розширити класифікацію нещасних випадків відповідно до міжнародного класифікатора МКХ–10;

дістали подальшого розвитку:

науково-теоретичні засади визначення цільових, функціональних, організаційних структур на центральному і регіональному рівнях з метою підвищення ефективності державного управління у сфері цивільного захисту в Україні;

принципи та методи врегулювання міжвідомчих державно-управлінських відносин у сфері цивільного захисту в Україні;

механізми державного управління, функції, структури, повноваження та особливості органів державної влади усіх рівнів у сфері цивільного захисту в Україні;

класифікація функцій державного управління у сфері цивільного захисту за напрямами: мета-функції (основні), організаційно-управлінські (командно-штабні) та організаційно-забезпечувальні (допоміжні, або “горизонтальні”) з використанням їх гармонійного співвідношення в організації;

модель побудови ефективної системи державного управління у сфері цивільного захисту, яка полягає в упорядкуванні системи категорій у сфері безпеки життєдіяльності; визначенні системи ризиків, розробці стратегії управління безпекою; створенні оптимальної функціональної та організаційної структур системи державного управління у сфері цивільного захисту;

актуальні напрями підвищення результативності та ефективності державного управління у сфері цивільного захисту як системи забезпечення безпеки життєдіяльності людини (цілі, функції, структури, законодавство, відповідальність за підготовку й прийняття рішень).

Практичне значення роботи полягає в тому, що здійснені дослідження доведені до конкретних положень, методик, рекомендацій, прикладних моделей, які можуть слугувати науковим підґрунтям удосконалення механізмів державного управління у сфері цивільного захисту в Україні. Основні положення і висновки дисертації можуть бути використані Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Секретаріатом Президента України, міністерствами і відомствами, органами місцевого державного управління України для підвищення результативності та ефективності функціонування державних механізмів управління, суб’єктів державного управління та місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту в Україні.

Одержані наукові результати можуть використовуватись у процесі підготовки магістрів державного управління, підвищення кваліфікації державних службовців у Національній академії державного управління при Президентові України та інших навчальних закладах і організаціях, що виконують ці функції.

Окремі теоретичні положення дисертаційної роботи були впроваджені в діяльність Інституту державного управління у сфері цивільного захисту і використовуються в навчально-методичній роботі при вдосконаленні програмно-методичного забезпечення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації державних службовців (довідка від 17 грудня 2003 р. № 446). Практичні рекомендації й висновки дисертаційного дослідження були враховані Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи при підготовці заходів щодо реалізації указів Президента України: від 27 січня 2003 р. № 47 “Про заходи щодо вдосконалення управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій”, від 4 лютого 2003 р. № 76 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 листопада 2002 р. “Про стан техногенної та природної безпеки в Україні”, від 15 вересня 2005 р. № 1040 “Про питання щодо перетворення військ Цивільної оборони України і державної пожежної охорони в окрему невійськову службу”, від 19 грудня 2003 р. № 1467 “Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” (довідка від 4 лютого 2004 р. № 03-1248/12). Положення та рекомендації дисертаційного дослідження враховані Національною Радою з питань безпечної життєдіяльності населення при Кабінеті Міністрів України під час опрацювання проекту Постанови Верховної Ради України “Основні засади державної політики у сфері безпечної життєдіяльності населення до 2011 року”, проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України “Про затвердження Концепції державної політики у сфері профілактики травматизму невиробничого характеру на 2005 рік” (довідка від 15 грудня 2004 р. № 47720/6/1-04). Матеріали дослідження мають практичне значення і використовуються кафедрами безпеки життєдіяльності вищих навчальних закладів при підготовці семінарів та лекцій, науково-практичних конференцій, навчальних планів з питань безпеки життєдіяльності населення; інститутами післядипломної педагогічної освіти під час проведення курсової перепідготовки керівників райміськметодоб’єднань основ безпеки життєдіяльності (довідка від 10 серпня 2006 р. № 1/12-5797).

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження оприлюднені на науково-практичних конференціях за міжнародною участю: “Ефективність державного управління в контексті глобалізації і євроінтеграції” (Київ, 2003); “Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління” (Київ, 2004); “Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства” (Львів, 2005); науково-практичних конференціях “Теорія і практика державного управління перетворень на територіальному рівні” (Харків, 2003) та “Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика” (Київ, 2005); інтерактивному семінарі “Науково-практичні аспекти державного управління національною безпекою України” (Київ, 2003).

Публікації. Основні результати дисертації викладені автором у 20 наукових працях, у тому числі 7 опубліковано у наукових фахових виданнях за спеціальністю “механізми державного управління”; 3 – у Національних доповідях; 6 – у матеріалах науково-практичних конференцій, 5 з них – за міжнародною участю; 1 – у матеріалах інтерактивного семінару, 3 – у науково-популярних журналах.

Подобные работы
Савчук Віктор Степанович
Механізми державного управління в сфері захисту економічної конкуренції в Україні
Сулімова Світлана Іванівна
Механізми державного управління у сфері захисту прав жінок в Україні
Сурай Інна Геннадіївна
Державне управління аграрним сектором економіки України: функціонально- структурний аспект
Ромат Євгеній Вікторович
Державне управління рекламною діяльністю в Україні (теоретико- методологічний аспект)
Мазак Андрій Вальдемарович
Управління освітньою галуззю в умовах становлення громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект
Малишева Олена Валеріївна
Державне управління сферою туризму та охороною культурної спадщини (регіональний аспект)
Ребкало Микола Миколайович
Державне управління у сфері виконання покарань (організаційно-правовий аспект)
Цибуліна Ірина Вячеславівна
Державна політика у сфері забезпечення захисту прав дитини в Україні
Попова Ірина Миколаївна
Механізми реалізації державної етнонаціональної політики щодо національних меншин України: регіональний аспект
Місюра Вадим Ярославович
Особливості взаємодії політичних партій та органів місцевого самоврядування в розбудові громадянського суспільства в Україні (державно- управлінський аспект)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net