Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Фізичне виховання та спорт
Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення

Диссертационная работа:

Михайленко Роман Іванович. Дерматогліфічні ознаки, як прогностичні маркери фізичної працездатності школярів різних вікових груп : дис... канд. наук. з фіз. виховання та спорту: 24.00.02 / Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 192арк. — Бібліогр.: арк. 157-188.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність проблеми. Однією із актуальних проблем сучасної теорії та практики фізичної культури є вдосконалення методичної бази фізичного виховання школярів. Дискусія, яка розгорнулась серед спеціалістів в галузі фізичної культури засвідчує, що стратегія та технології реалізації шкільної навчальної програми «Фізична культура з основами здоров’я» має базуватись на науковому обгрунтуванні збільшення частки методичних прийомів, які дозволяли б забезпечити диференційований підхід щодо удосконалення фізичного розвитку школярів ( О.С. Куц, 2003; І.Д. Глазирін, 2003; Б.М. Шиян, 2004; Т.Ю. Круцевич, 2004; Л.В. Волков, 2004; К.А. Козлова, 2006 ).

Процес розробки, впровадження і подальше вдосконалення системи диференційованого фізичного виховання неможливий без знання методів діагностики й оцінки стану фізичного розвитку і фізичної працездатності дітей і підлітків, які дозволяють здійснювати контроль за процесами росту і розвитку організму.

В останні роки науковці значну увагу приділяють розробці методів діагностики розвитку рухових здібностей та пошуку генетичних маркерів, які детермінують природні задатки дітей до фізичного удосконалення (С.І. Присяжнюк, 2001; Т.В. Селезньова, 2003).

Серед сучасних підходів щодо вирішення цієї проблеми особливого значення набувають дані відносно взаємозв’язку між показниками дерматогліфіки і фізичної працездатності. Інтерес до показників дерматогліфіки не випадковий, оскільки комплекс візерунків на шкірі долонної поверхні кисті є генетично детермінованим, виключно індивідуальним і визначається, в основному, морфологічними особливостями організму, більшість з яких залишається незмінними впродовж всього життя ( Є.А. Бейсікова, 1983; І.С. Гусєва, 1986; Л.І. Тегако, 1989 ).

З цієї точки зору дерматогліфічний метод дає можливість встановити морфофункціональні відхилення, що пов’язані зі структурними аномаліями хромосом кожного конкретного індивідууму. В науковій літературі широко представлені роботи, в яких висвітлені дані про особливості дерматогліфічних показників (ДГП) у людей з різним фізичним розвитком й патологічним станом ( Л.П. Сергієнко, 2004; Х.М. Хамрокулов, 2004), встановлена вікова мінливість та статевий диморфізм цих показників (В.К. Ходзицька, 1991; П.К. Прусов, 2004). Проте відзначимо, що дотепер не проводилися дослідження дерматогліфічного профілю дітей різних вікових груп з урахуванням їх фізичного розвитку, фізичної працездатності і тілобудови.

Тому, актуальними, на наш погляд, є наукові дослідження, метою яких є виявлення генетичних маркерів, які можуть бути використані для прогнозування фізичного статусу (соматичного здоров’я, фізичного розвитку, фізичної працездатності тощо) людини.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи входить до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2000–2005 роки Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України за темою 2.1.11 “Особливості фізичного розвитку і соматичного здоров’я дітей і підлітків Гуцульщини” (номер державної реєстрації 0101U004940). Роль автора полягала у вивченні та встановленні взаємо-зв’язків між дерматогліфічними ознаками та фізичним статусом школярів 6–14 років.

Мета дослідження: вивчити особливості взаємозв’язку між дерматолі-фічними ознаками і показниками фізичного розвитку та фізичної працезда-тності школярів 6–14 років із різним типом тілобудови та станом соматичного здоров’я.

У процесі дослідження вирішувались такі завдання:

1.Здійснити дерматогліфічний аналіз долонної поверхні рук у школярів 6–14 років;

2.Встановити взаємозв’язок між рівнем фізичного розвитку, фізичної працездатності і соматотипом у школярів 6–14 років;

3.Виявити залежність між дерматогліфічними ознаками і фізичною працездатністю школярів 6–14 років їх типом тілобудови і станом соматичного здоров’я.

Об’єкт дослідження: фізичний розвиток, соматичне здоров’я й фізична працездатність школярів.

Предмет дослідження: дерматогліфічні детермінанти фізичного розвитку і фізичної працездатності школярів 6–14 років.

Для розв’язання поставлених завдань у роботі використовувалися загально прийняті методи дослідження:

1. Теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової, методичної та спеціальної літератури.

2. Дерматогліфічне обстеження, антропометрія, педагогічне тестуван-ня, функціональні методи.

3. Дослідження стану соматичного здоров’я.

4. Методи математичної статистики, кореляційний і факторний аналіз.

Наукова новизна. Вперше з’ясована взаємообумовленість факторів, які впливають на фізичний розвиток, формування рухових здібностей і рівень фізичної працездатності у дітей із різним соматотипом; виявлені дермато-гліфічні маркери, які прогнозують ймовірність значного рівня розвитку фізичної працездатності, витривалості і силових здібностей дітей; показано перспективи використання дерматогліфічного методу у прогнозуванні фізичної працезда-тності дітей різного віку й соматотипу.

Практичне значення роботи полягає в тому, що була доведена можливість використання дерматогліфічного методу в системі групового та індивідуального прогнозування рівня фізичної працездатності як експрес-методики і технології контролю за розвитком рухових здібностей у дітей. Матеріали дослідження можуть бути використані для прогнозування розвитку загальної витривалості, та швидкісної сили. Впровадження результатів наукового дослідження підтверджене актами від 06.03.06р., ЗОШ №22, ЗОШ №10 від 09.03.06 р., ДЮСШ№2 15.03.06р., м.Івано-Франківська, а також на факультеті фізичної культури і спорту Прикарпатсь-кого національного університету імені В.Стефаника від 07.04.06р.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою працею автора, який визначив мету та завдання дослідження, провів теоретичний аналіз наукової літератури. Автором виконано експериментальну частину роботи. Дисертант оволодів і самостійно застосував дерматогліфічний метод, методи визначення соматотипу, фізичної працездатності й соматотичного здоров’я.

В роботах, опублікованих у співавторстві, дисертантові належать наукова концепція, проведено дослідження та обробка даних, написання тексту роботи, статистична обробка отриманих результатів. Обґрунтування наукових положень і висновки проводились разом з науковим керівником та оформлені у вигляді дисертації. В науково-практичній частині актів провадження використано дані дисертанта.

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота оприлюднена на спільному засіданні кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та на кафедрі фізичного виховання інституту менеджменту та економіки “Галицька Академія”. Основні матеріали та положення дисертації доповіданні на регіональних конференціях “Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у технічних навчальних закладах” (м. Івано-Франківськ, 2001); “Кінезіологія в системі культури” (м. Івано-Франківськ, 2001); Міжнародній науковій конференції “Молода спортивна наука України” (м. Львів, 2001-2006); V Міжнародному конгресі з інтегративної антропології (м. Вінниця, 2004); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Удосконалення фізичного виховання та спеціальної підготовки курсантів ВНЗ МВС України” Прикарпатського юридичного інституту (м. Івано-Франківськ, 2005).

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 10 наукових статей, серед яких 5 статей у фахових виданнях ВАК України.

Подобные работы
Герлянд Тетяна Миколаївна
Соціальний розвиток молодших школярів у групах подовженого дня
Воробей Ганна Василівна
Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю
Іванова Ольга Борисівна
Ідентифікація як ознака соціальної зрілості соціальної групи
Доменюк Валерій Петрович
ДНК-маркери локусів кількісних ознак кукурудзи
Cтефаненко Ігор Степанович
Особливості фенотипічних ознак і генетичних маркерів у чоловіків, хворих на ІХС
Стефаненко Ігор Степанович
Особливості фенотипічних ознак і генетичних маркерів у чоловіків, хворих на ІХС
Петрів Ольга Петрівна
Психологічні особливості розумової працездатності молодших школярів
Стеценко Надія Дем'янівна
Психологічні аспекти розумової працездатності молодших школярів, які навчаються під час лікування у психоневрологічному стаціонарі
Гордійчук Мар'яна Сидорівна
Дидактичні умови оптимізації працездатності молодших школярів на уроці
Корольова Наталія Дмитрівна
Психолого-фізіологічні аспекти розумової працездатності та її реабілітації у молодших школярів

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net