Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Пульмонологія

Диссертационная работа:

Суворкіна Ірина Василівна. Ефективність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем : дис... канд. мед. наук: 14.01.27 / АМН України; Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського. — К., 2006. — 123арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 108-123.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У теперішній час спостерігається невпинне зростання розповсюдженості хронічних запальних захворювань органів дихання і, поперед усе, – хронічного обструктивного захворювання легень (Фещенко Ю.I., 2004; Фещенко Ю.I. та співавт., 2005). Це пов’язано з тютюнопалінням, забрудненням атмосфери навколишнього середовища, недостатньою ефективністю лікування гострих форм захворювань органів дихання та ряду інших факторів (Петренко В.І., 2002; Дзюблик О.Я. та співавт.,2003; Шмєлєв Є.І., 2003; Яшина Л.О. та співавт., 2005; Barnes P., 2000).

За прогнозами ВООЗ, до 2020 року хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) має зайняти 5-те місце серед причин смертності та інвалідизації дорослого населення розвинутих країн (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2001).

В Україні рівень первинної інвалідності дорослих і працездатного населення внаслідок захворювань органів дихання залишається високим – 1,8 – 2,0 на 10 тис. населення. За останні 10 років намітилась негативна тенденція – зросло абсолютне число інвалідів у віці до 39 років – з 12,4% до 34,4% (Перцева Т.О. та співавт., 2004).

Вельми актуальною медико-соціальною проблемою в Україні є зростання захворюваності туберкульозом легень. Захворюваність усіма формами туберкульозу в 2004 році склала 80,9 на 100 тис. населення. Аналіз основних показників із туберкульозу в Україні за останні 10 років свідчить про значне збільшення захворюваності, хворобливості та смертності при зниженні ефективності лікування хворих (Фещенко Ю.І., Мельник В.М., 2005; Петренко В.М. та співавт., 2005; М’ясніков В.Г. та співавт., 2005; Бялик Й.Б. та співавт., 2005).

Основною причиною інвалідності та смертності хворих на хронічні запальні захворювання легень є розвиток легеневої недостатності та декомпенсованого хронічного легеневого серця (Гаврисюк В.К., Ячник А.І., 1997, 2004; Kuwahira I., 2003; Leeuw P.W., 2003).

У механізмах розвитку хронічного легеневого серця, поруч із гіпоксичною вазоконстрикцією, гіпоксичним та інфекційно-токсичним ушкодженням міокарду, екстраторакальним депонуванням крові внаслідок підвищення внутрішньогрудного тиску, важливе значення мають порушення системи гемостазу з розвитком мікротромбоутворення в судинах легень, що призводить до підвищення легенево-артеріального опору, зумовлює порушення газообміну та прогресування легеневої недостатності (Палєєв Н.Р. та співавт., 2002; Амосова К.М., Конопльова Л.Ф., 2004; Ries A.L.,2000).

У теперішній час найбільш перспективними в лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем є багатофункціональні препарати, фармакологічний профіль яких дозволяє впливати на основні механізми патогенезу недостатності кровообігу (Гаврисюк В.К., 2004). Одним із таких препаратів є фенспірид.

Основна властивість фенспіриду – здатність здійснювати протизапальний ефект. Разом із цим, за хімічною структурою й механізмом дії фенспірид не відноситься до жодної із груп нестероїдних протизапальних препаратів. Дія останніх, в основному, пов’язана з пригніченням активності ферменту циклооксигенази у метаболізмі арахідонової кислоти і, як наслідок, зменшенням продукції простациклiну, що зумовлюють підвищену чутливість нейрорецепторів до біологічно активних речовин у вогнищі запалення. При цьому ліпооксигеназний шлях перетворення арахідонової кислоти зберігається інтактним.

Фенспірид здійснює вплив на метаболізм арахідонової кислоти на більш високому рівні – препарат пригнічує активність фосфоліпази А2, що призводить до обмеження вивільнення арахідонової кислоти з фосфоліпідної оболонки клітинних мембран і зменшення її концентрації в крові. Таким чином, зменшується продукція не тільки простагландинів і тромбоксану А2, але й лейкотриєнів 4 серії, що мають виражені прозапальні властивості (Evrard et al., 1991).

Бронхолітичний та вазодилатуючий ефекти фенспіриду зумовлені зменшенням продукції лейкротриєнів і тромбоксану А2, а також здатністю блокувати 1-адренорецептори (Jankowski R., 2002).

Протизапальні та бронхолітичні властивості фенспіриду підтверджено в численних, у тому числі, багатоцентрових, клінічних дослідженнях (Шмєлєв Є.І., 2003; Яшина Л.О. та співавт., 2003; Melloni B., 2002; та ін.). Проте, основний механізм дії препарату пов’язаний зі зменшенням продукції тромбоксану А2 – потужного індуктора агрегації тромбоцитів. У зв’язку із цим можна передбачати наявність у фенспіриду антиагрегаційних властивостей, що в комплексі із протизапальним, бронхо- і вазодилатуючим ефектом препарату є вельми важливим у лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем. Разом із цим, антиагрегаційні властивості препарату до цього часу практично не вивчені.

Усе це склало передумови виконання цієї роботи, визначило мету й завдання дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертація є фрагментом планової науково-дослідної роботи І.05.03 “Вивчити діагностичні можливості шатл-тесту та лазерної агрегометрії у хворих із хронічним легеневим серцем”, номер державної реєстрації 0105U000621, що виконувалась в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України (2005 рік).

Мета дослідження - обґрунтування застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем.

Задачі дослідження:

1. Вивчити in vitro антиагрегаційні властивості фенспіриду у хворих із хронічним легеневим серцем.

2. Дослідити вплив фенспіриду на стан агрегації тромбоцитів у клінічних умовах.

3. Обґрунтувати можливість та доцільність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем на основі оцінки його клінічної ефективності, впливу на функціональний стан кардіореспіраторної системи.

Обєкт дослідження - хронічне легеневе серце.

Предмет дослідження: вплив фенспіриду на агрегаційну здатність тромбоцитів, ефективність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем.

Методи дослідження: лазерна агрегометрія, спірографія, аналіз петлі потік-об’єм форсованого видиху, електрокардіографія, допплер-ехокардіографія.

Наукова новизна одержаних результатів

У результаті проведених досліджень отримані нові дані щодо фармакодинаміки протизапального препарату фенспіриду – установлена його антиагрегаційна дія. Фенспірид знижує первинно підвищений рівень спонтанної агрегації тромбоцитів та зумовлює вірогідне зменшення ступеня АДФ-індукованої агрегації.

Наявність антиагрегаційних властивостей препарату в комплексі із протизапальним, бронхо- і вазодилатуючим ефектом дозволило віднести фенспірид до розряду багатофункціональних засобів, що здійснюють вплив на основні механізми патогенезу хронічного легеневого серця.

Уперше досліджена ефективність застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), ускладнене хронічним легеневим серцем.

Практичне значення одержаних результатів, впровадження їх у практику

Результати проведеного дослідження є основою для застосування фенспіриду в комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем. Впровадження отриманих результатів у практику має сприяти підвищенню клінічної ефективності лікування хворих – зменшенню ступеня легеневої недостатності, а у хворих із застійною недостатністю кровообігу – зменшенню обсягу підтримуючої діуретичної терапії; поліпшенню показників легеневої вентиляції та гемодинаміки малого кола кровообігу. Рекомендації можуть бути використані в клінічній практиці терапевтичних, пульмонологічних і фтизіатричних стаціонарів, а також в амбулаторно-поліклінічних умовах.

Результати роботи впроваджено в Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України, Інституті геронтології АМН України, Львівському обласному фтизіопульмонологічному центрі, Клінічній лікарні нафтопереробної промисловості МОЗ України.

Особистий внесок здобувача. Автором особисто проводився відбір хворих для дослідження, усі включені до програми досліджень хворі спостерігались автором. Дисертант приймав участь у лабораторних та функціональних дослідженнях, проводив статистичну обробку матеріалу та інтерпретацію даних.

Апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційної роботи повідомлені й обговорені на XV з’їзді терапевтів України (Київ, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Терапевтические чтения памяти академика Л.Т. Малой (Харків, 2004), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Новітні технології в діагностиці й лікуванні внутрішніх хвороб” (Харків, 2004).

Публікації. За матеріалами досліджень опубліковано 7 наукових праць, з них 4 – у журналах, атестованих ВАК України.

Подобные работы
Гуменюк Микола Іванович
Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем
Панащук Ігор Олексійович
Ефективність комбінованого застосування омега-3 поліненасичених жирних кислот та ацетилсаліцилової кислоти у корекції стану системи гемостазу у хворих із хронічним легеневим серцем
Джавад Інна Володимирівна
Ефективність комплексного лікування синдрому сонного апное із застосуванням електростимуляції м'язів глотки і гортані у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальну астму
Лещенко Сергій Іванович
Омега-3 поліненасичені жирні кислоти у комплексному лікуванні хворих із хронічним легеневим серцем
Багрій Дана Ярославівна
Ефективність застосування прогестерону в корекції гіперкапнії та дихального ацидозу у хворих з хронічним легеневим серцем
Бригар Вадим Андрійович
Ефективність застосування ентеросорбції у комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з хронічним обструктивним бронхітом
Бригар Вадим Андрійович
Ефективність застосування ентеросорбентів у комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з хронічним обструктивним бронхітом.
Ткаченко Юрій Якович
Принципи та ефективність диференційованого застосування екстракорпоральних методів лікування у хворих на бронхіальну астму
Іченська Наталія Юріївна
Ефективність застосування аміналону в комплексному лікуванні хворих на хронічний обструктивний бронхіт
Барало Раїса Петрівна
Контроль перебігу та лікування бронхіальної астми із застосуванням кривої "потік- об'єм" і бодіплетизмографії

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net