Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Медичні науки
Шкірні та венеричні хвороби

Диссертационная работа:

Іщейкін Костянтин Євгенович. Індивідуалізація лікування дітей, хворих на атопічний дерматит у залежності від клініко-патогенетичних варіантів його перебігу : Дис... канд. мед. наук: 14.01.20 / Українська медична стоматологічна академія. — Полтава, 2003. — 151арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 122-145.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми.

Атопічний дерматит на сьогодні є одним з найбільш розповсюджених алергодерматозів у дітей і, за даними епідеміологічних досліджень, становить від 3 до 10%, в екологічно небезпечних, урбанізованих регіонах – до 15 – 20% [Калюжная Л.Д., 1989, 2002; Калюжная Л.Д. та спів.авт. 1990, 1994; Кунгуров Н.В., 2000; Кунгуров Н.В. та спів.авт., 2000; Ласица О.И., Ласица Т.С., 2001; Солошенко Е.М., 1998, 2001; Hanifin J.M., Chan S.C., 1996; Williams H.C., 1995].

Окрім постійного зростання захворюваності слід зазначити невизначеність, а відтак на деяку протилежність поглядів на патогенетичні механізми розвитку атопічного дерматиту, і, якщо додати до цього недостатнє лабораторне та інструментальне дослідження, що не дозволяє повноцінно верифікувати діагноз, - результати лікування атопічного дерматиту залишаються недостатньо ефективними [Калюжная Л.Д., 1989,2002; Калюжная Л.Д. та спів.авт. 1990, 1994; Кутасевич Я.Ф.; Маштакова И.А., 1996; Суворова К.Н., Горланов И.А., 1996; Leung D.Y., 1997; Ruzicka Т. Ring J., 1991].

Існує декілька точок зору на патогенез атопічного дерматиту [Гребенников В. А. и др., 1992; Прохоренков В.И. та співавт., 1994; Скрипкин Ю.К. и др., 1995; Суворова К.Н., 1995, 1998; Klapp A., 1993; Leung D., 1993].

По перше – спадкова конституційна особливість, яка пов’язана із порушенням та комбінаторикою генів HLA- системи.

По друге – дисбаланс компонентів імунної системи, як на клітинному рівні, так і на гуморальному, що особливо пов’язано із гіперпродукцією IgE.

По третє – порушення балансу різних ейкозаноїдів, вторинних месенджерів, що сприяє порушенням зсідання крові, розвитку запалення внаслідок становлення алергічної реакції.

По четверте – на тлі цього певну роль відіграють порушення нервової регуляції, як за дисбалансом опіоїдної системи, так і за вегетативною регуляцією мікроциркуляції.

Припускаємо, що ці механізми пов’язані один з одним та утворюють хибне коло, з позитивною зворотною реакцією.

Ці центральні механізми проявляються в порушенні морфофункціоге-незу шкіри у вигляді проліферативних та ексудативних змін, які спровоковані зовнішніми алергенами.

Тому терапія АД базується на використанні антигістамінних препаратів, седативних засобів та сорбентів внутрішньо, стероїдних гормонів, антимікробних препаратів місцево [Балаболкин И.И., 1998; Калюжная Л.Д., 2002; Кутасевич Я. Ф., 2000, 2001].

Але недостатня вивченість патогенезу не дозволяє підходити до дифе-ренційованого індивідуального лікування з урахуванням специфічних змін у окремих пацієнтів, що потребує додаткових методів діагностики. До таких невизначених факторів можна віднести стан універсального механізму пошкодження та захисту прооксидантно-антиоксидантної системи, яка бере участь у процесах запалення, впливає на проліферацію, зміни гемостазу та дисбаланс вегетативної системи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота є фрагментом ініціативної академічної науково-дослідної роботи: "Запальні та незапальні хвороби органів і систем людини, що формуються під впливом екологічних, стресових, імунних, метаболічних та інфекційних чинників. Стан гемо-гомеостазу, гемодинаміки при застосуванні традиційних та нетрадиційних засобів лікування" (держ. реєстраційний № 0198V000134). Вклад дисертанта у виконання теми полагав у вивченні розпосюдженості атопічного дерматиту серед дитячого населення Полтавської області, його зв’язку із впливом екологічних факторів та лікування з використанням антиоксидантних препаратів.

Мета роботи: розробка диференційованого лікування хворих на АД на грунті вивчення стану імунної системи, перекисного окислення ліпідів та гемокоагуляції для підвищення ефективності лікування та покращення віддалених наслідків.

Задачі дослідження:

  1. Вивчити розповсюдженість захворюваності на АД серед дітей з клі-нічним перебігом захворювання середнього ступеня важкості, які проживають у Полтавському регіоні.

  2. Дослідити особливості клінічного перебігу атопічного дерматиту середнього ступеня важкості.

3. Вивчити стан показників імунітету, перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та антиоксидантної системи (АОС), гемостазу у хворих на АД середнього ступеню важкості.

4. Оцінити терапевтичну ефективність різних схем лікування хворих на АД з урахуванням клінічного перебігу захворювання та показників алергічного та імунного, прооксидантно-антиоксидантного та коагуляційного статусів захворювання.

Об’єкт дослідження. Діти, хворі на атопічний дерматит.

Предмет дослідження. Стан імунної системи, перекисного окиснення ліпідів та гемокоагуляції у хворих на атопічний дерматит середнього ступеня важкості з метою розробки методу диференційованої терапії.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає в тому, що:

- вперше встановлено зв’язок між підвищенням вмісту імуноглобуліну Е у крові, посиленням перекисного окислення та індексом SCORAD у контингенту дітей, хворих на АД середнього ступеню тяжкості, на основі аналізу неоднорідності антиоксидантно-прооксидантного статусу у дітей, хворих на АД;

- вперше отримані дані для диференціювання типів перебігу АД у дітей за вираженістю змін антиоксидантно-прооксидантного статусу;

- вперше доведена необхідність включення до медикаментозної терапії АД у дітей з підвищеним рівнем пероксидації та зниженим антиоксидантним захистом комплексу антиоксидантів прямої дії і апробована їх ефективність.

Практичне значення одержаних результатів. На основі клініко-лабораторних досліджень виявлені критерії діагностики варіантів перебігу АД за типом гіперпероксидації та нормопероксидації для використання у практичній охороні здоров’я.

Диференційовані, патогенетично обґрунтовані методи лікування з використанням комплексу антиоксидантів для дітей, які хворі на АД середньої тяжкості, дозволили отримати більш ефективні результати лікування та більш стійкі й тривалі ремісії.

Теоретичні положення та результати даної роботи використовуються при читанні відповідних розділів лекційних курсів на кафедрах шкірних та венеричних хвороб Української медичної стоматологічної академії, Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Результати роботи впроваджені у практику Управління охорони здоров’я при Полтавській державній адміністрації: в роботу Полтавського обласного клінічного шкірно-венерологічного диспансеру, Полтавської обласної клінічної дитячої лікарні та Полтавської міської клінічної дитячої лікарні.

Особистий внесок здобувача. Робота виконана на кафедрі шкірних та венеричних хвороб, ЦНДЛ та кафедрі біологічної хімії УМСА. Автором особисто проведений патентний пошук. Результати пошуку, наведені в розділі "Огляд літератури", свідчать про відсутність аналогів наукових розробок. На основі аналізу літератури визначено мету та задачі дослідження. Самостійно вибрані методи дослідження, проведена вибірка статистичних даних та обробка і аналіз одержаних матеріалів. Автором самостійно проведено ретроспективне дослідження поширеності та первиної захворюваності дітей на АД, обґрунтовано та сформульовано висновки, розроблено практичні рекомендації. Створена картотека літератури за даною темою, та виконані статистичні розрахунки.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідались на звітних наукових конференціях УМСА (2000-2002 рр.), на засіданні Полтавської наукової медичної асоціації дерматовенерологів та косметологів (2001); на науково-практичній конференції “Захворювання та вікові особливості шкіри, їх генетична детермінованість”, Київ, 2003 р.

Апробація дисертації проведена на апробаційній раді № 2 Української медичної стоматологічної академії.

Публікації. За темою дисертації опубліковано 5 друкованих робіт, з яких 4 - у фахових виданнях, затверджених списком ВАК України (3 в моноавторстві), і одні тези науково-практичної конференції.

Подобные работы
Грицай Оксана Дмитрівна
Лікування і профілактика атопічного дерматиту у дітей з уродженими щілинами верхньої губи та піднебіння
Маврова Добринка Іванівна
Розповсюдженість, спектр патології, оптимізація діагностики, лікування та профілактики хламідійної інфекції у дітей та підлітків
Тарнопольська Світлана Миколаївна
Функціональний стан системи нейропептидів у дітей, хворих на екзему та нейродерміт, комплексне їх лікування з використанням нейропептидомодулюючої терапії
Лавриненко Ольга Олексіївна
Комплексна коригуюча терапія хворих на атопічний дерматит немовлят і дітей раннього віку з урахуванням змін імунного статусу та системи ліпопероксидації
Мурзіна Ельвіна Олексанрівна
Обгрунтування шляхів корекції аутофлори шкіри дітей хворих на атопічний дерматит.
Мурзіна Ельвіна Олександрівна
Обгрунтування шляхів корекції аутофлори шкіри дітей хворих на атопічний дерматит
Бойко Дмитро Миколайович
Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко - імунологічних варіантів перебігу
Тодоріко Лілія Дмитрівна
Патогенетичне обгрунтування диференційованого лікування бронхіальної астми в залежності від варіанту клінічного перебігу та віку хворих
Олійник Яніна Володимирівна
Патогенетичне обгрунтування застосування гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні дітей, хворих на атопічний дерматит
Мавропуло Тетяна Карлівна
Перинатальні ураження ЦНС у доношених новонароджених (варіанти перебігу при клінічних ознаках гіпоксично-ішемічного ушкодження)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net