Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія і методика навчання та виховання (по областях і рівню освіти)

Диссертационная работа:

Рудницька Людмила Валентинівна. Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Г.Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2006. — 269арк. — Бібліогр.: арк. 204-218.

смотреть введение
Введение к работе:

У викладанні української літератури у середній та вищій школах протягом кінця ХХ – початку ХХІ століття відбулися докорінні зміни: вивчаються заборонені в УРСР, забуті постаті і твори, утверджується правда щодо історичних подій та осіб, зображених письменниками, застосовуються естетичні критерії в оцінці художнього тексту, підносяться загальнолюдські гуманістичні цінності, актуалізується націотвірна функція літератури. Гуманізація та гуманітаризація освіти в Україні поряд з іншим реалізуються в посиленні уваги до індивідуального у людині, зокрема й у творчій особистості автора. Тлумачення мистецької сутності художньої літератури потребує естетизації інтерпретаційної свідомості юного читача. Через мистецьку деталь, образне слово молода людина може прийти до цілісного розуміння тексту, що сприяє формуванню її світоглядних, філософських, етичних поглядів та естетичних смаків.

У підготовці студентів педагогічних коледжів дисципліна «Українська література», яка читається протягом першого року навчання, посідає важливе місце, адже коледж готує національну інтелігенцію, фахівців початкової школи, які вчитимуть дітей читати, писати, бути культурними мовцями, розуміти і любити художню літературу. Проте авторський стиль часто залишається непоміченим для тих, хто орієнтується у вивченні художньої літератури виключно на об’єкт, зображений у творі.

Як показала практика, викладачі педагогічних коледжів у процесі вивчення творчості письменника часто не визначають особливостей його індивідуального стилю або лише спонукають студентів перелічувати мовно-виражальні засоби у тексті, що вивчається. Спостережено також відрив загальної характеристики художньої манери автора від конкретики тексту, що перешкоджає повноцінному усвідомленню молоддю авторського стилю художника. Тому є потреба створити ефективну методичну систему, яка б показала шляхи аналізу складного світу стильових мовно-виражальних засобів як інструменту розкриття задумів письменника, сприяла усвідомленню майбутніми педагогами естетичного багатства вітчизняного письменства та унікальності кожного таланту.

Актуальність теми “Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі” зумовлюється необхідністю розробки теоретичних та методичних засад оптимального опанування студентами педагогічних коледжів особливостей авторського почерку письменника. Важливість питання обумовлюється ще й тим, що проблема автора і пов’язане з нею поняття стилю та форми його вираження є однією з центральних в сучасному літературознавстві, проте розв’язується по-різному, викликає дискусії. В українському літературознавстві теорія індивідуального стилю письменника або її важливі елементи розкриті такими вченими, як І.Франко, Д.Чижевський, М.Храпченко, О.Соколов, Г.Поспєлов, О.Кухар-Онишко, Д.Лихачов, В.Днєпров, Л.Новиченко, Д.Наливайко, А.Ткаченко, В.Марко. Історики літератури описали риси індивідуального стилю багатьох українських митців слова; авторській манері тих, чия творчість вивчається за програмою для педагогічних коледжів, присвячено праці М.Євшана, О.Білецького, Ф.Погребенника, А.Гуляка, В.Державина, О.Гнідан, Ю.Кузнєцова, В.Брюховецького, Л.Мірошниченко, В.Моренця, Ю.Коваліва, Т.Гундорової, Л.Скупейка, та багатьох інших.

У методиці викладання української літератури проблема застосування набутих літературознавцями знань про індивідуальний стиль письменника досліджена недостатньо, бракує також рекомендацій щодо дослідницької та художньої діяльності учня в цій царині. Окремі теоретичні аспекти окресленої проблеми у ХХ – ХХІ ст. досліджували О.Дорошкевич, О.Білецький, О.Мазуркевич, О.Бандура, Т. Бугайко, Ф.Бугайко, К.Сторчак, Є.Пасічник, Б.Степанишин, Н.Волошина, Г.Токмань, Л.Мірошниченко, О.Ісаєва, С.Жила, А.Ситченко та інші. Праці цих науковців містять різноманітні підходи до вивчення авторського стилю в середній школі, відбивають прагнення ввести в практику досягнення сучасних для вченого літературознавства та дидактики. Ґрунтовних спеціальних методичних досліджень, присвячених вивченню авторського індивідуального стилю в педагогічному коледжі, ще не було.

Отже, недостатня теоретична та методична розробленість проблеми, її значущість для розвитку педагогічно-літературної освіти зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – “Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі”.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами та темами. Тема дисертаційного дослідження пов’язана з програмою науково-дослідницької роботи кафедри літератури та методики навчання Інституту мови і літератури ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” з держбюджетної теми: „Діалогічне прочитання української літератури” (реєстраційний №1006 U 005253). Тему дисертації затверджено Вченою радою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (протокол №5 від 06.04.2004) та узгоджено Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології в Україні АПН України (протокол №10 від 21.12.2004).

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методичну систему вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі.

Відповідно до мети визначено основні завдання дослідження:

систематизувати теоретико-літературні відомості про індивідуальний стиль письменника та психолого-педагогічні основи вивчення української літератури студентами педагогічного коледжу як представниками пори рання юність;

визначити методичні принципи викладання матеріалу на межі літературознавства і лінгвостилістики;

викласти та проаналізувати історію наукової розробки проблеми шкільного вивчення індивідуального стилю письменника;

надати традиційній системі вивчення індивідуального стилю українських письменників сучасної педагогічної спрямованості, увівши елементи інноваційних технологій до пропонованої методичної системи;

створити концепцію аналізу програмового твору на засадах сучасного літературознавства, зокрема теорії авторського індивідуального стилю та генології;

системно визначити психолого-педагогічні умови формування у студентів-педагогів фахової компетентності літературознавчо-стилістичного характеру;

експериментально перевірити ефективність пропонованої методики.

Об’єктом дослідження є навчально-виховний процес на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі.

Предмет дослідження – теорія і практика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі.

Провідна ідея дослідження полягає в тому, що вивчення індивідуального стилю письменника в педагогічному коледжі має проводитися як аналіз мовно-виражальних засобів у зв’язку з різними рівнями художнього тексту, його змістом і формою та вести до цілісного розуміння твору, постаті його автора.

Гіпотеза дисертаційної роботи полягає в припущенні: ефективність вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогічному коледжі підвищиться, якщо:

на занятті з української літератури здійснюватиметься взаємозв’язок літературознавства з мовознавством, зокрема лінгвостилістикою;

вивчення індивідуального стилю письменника враховуватиме особистісний чинник – біографію та екзистенційні особливості авторського «Я»;

методичні засади проведення аналізу художнього твору в стилістичному аспекті відповідатимуть жанровій природі твору;

буде реалізовано фахову спрямованість підготовки вчителя початкової школи, зокрема здійснюватиметься міждисциплінарний зв’язок з курсами «Методика викладання української мови в початковій школі (граматика і читання)» та «Дитяча література»;

застосовуватимуться інноваційні педагогічні технології.

Методологічною основою дослідження є педагогічні концепти Г.Ващенка та В.Сухомлинського; філологічні теорії стилю О.Потебні, В.Виноградова, Л.Мацько, А.Ткаченка; літературознавчо-філософська концепція діалогізму М.Бахтіна; психологічні вчення С.Виготського, Г.Абрамової. Засадничими є також державна концепція перебудови сучасної освіти, спрямована на особистісно орієнтоване навчання; окремі методичні принципи Т.Бугайко і Ф.Бугайка, О.Бандури, Є.Пасічника, Б.Степанишина, Н.Волошиної, Г.Токмань, О.Ісаєвої, С.Жили, А.Ситченка.

Для реалізації мети і вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження:

теоретичні: історико-теоретичний аналіз методичних, психолого-педагогічних та літературознавчих праць, програм, підручників; узагальнення та систематизація передового педагогічного досвіду;

емпіричні: спостереження й аналіз занять з огляду на досліджувану проблему; анкетування викладачів; тестування студентів; бесіди; педагогічні спостереження; констатувальний, формувальний, контрольний експерименти; кількісний та якісний аналіз результатів експериментальної роботи.

Експериментальною базою дослідження були Київський міський педагогічний коледж, Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, Луцький педагогічний коледж Волинської області, Чортківський обласний педагогічний коледж Тернопільської області і Бердичівський педагогічний коледж Житомирської області.

Дослідженням охоплено 830 студентів педагогічних коледжів, з них у 15 експериментальних групах навчалося 412 осіб, у 15 контрольних – 418 чоловік. До анкетування залучено 34 викладачі української мови та літератури Волинської, Сумської, Житомирської, Тернопільської та Київської областей України.

Дослідження пройшло три взаємообумовлені етапи.

На першому (2002 р.) визначалися мета, завдання, об’єкт, предмет та гіпотеза, методи наукового дослідження, окреслювався комплекс основних проблем. Аналізувалися літературознавча, лінгвістична, педагогічна, методична, психологічна література, навчальні програми та підручники з питання методики вивчення індивідуального стилю письменника. Розроблялася й теоретично обґрунтовувалася методична система вивчення індивідуального стилю письменника.

На другому етапі дисертаційного дослідження (2003 – 2005 рр.) вивчався стан методичної роботи з аналізованого питання в педагогічних закладах І-ІІ рівня акредитації; були проведені констатувальний, формувальний та контрольний експерименти. Програма експериментального навчання коригувалася, удосконалювалася структура занять, давалися додаткові методичні рекомендації викладачам щодо системи співпраці зі студентами, спрямованої на осмислення ними індивідуального стилю письменника та цілісного розуміння художнього тексту.

На третьому етапі (2006 р.) систематизовано й узагальнено зібраний матеріал, проведено кількісно-якісний аналіз одержаних результатів.

Запропоноване дослідження має наукову новизну, оскільки:

уперше у вітчизняній методиці викладання української літератури створено професійно зорієнтовану методичну систему роботи з вивчення індивідуального стилю письменника в педагогічному коледжі;

набула подальшого розвитку методика визначення рис індивідуального стилю письменника під час вивчення художніх творів різної жанрової природи;

доповнено типологію занять з української літератури у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації такими різновидами, як заняття-філологічне дослідження, заняття-психологічне тлумачення, заняття-інтерпретація, заняття-лінгво-історичне дослідження, теологічно-літературознавчий екскурс;

у роботі вдосконалено систему використання інноваційних методів і прийомів з метою формування фахово спрямованої літературознавчо-стилістичної компетентності та загального розвитку інтелектуально-естетичної активності молоді.

Теоретичне значення дисертації полягає у визначенні та науковому обґрунтуванні засад вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з літератури в педагогічному коледжі; у розвитку типології занять з української літератури у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації; у наближенні методики викладання української літератури до сучасного рівня літературознавчої науки.

Практичне значення дослідження пояснюється тим, що пропонована методика може бути застосована викладачами педагогічних коледжів, учителями літератури старшої школи; елементи методичної роботи з учнями початкової школи („методичні хвилинки”) можуть упроваджуватися в життя студентами педагогічних закладів І-ІІ рівня акредитації під час навчальної педагогічної практики та у їхній фаховій діяльності. Положення концепції вивчення авторського стилю письменника доречно використати під час читання курсу «Методика викладання української літератури в середній школі» на бакалавраті філологічних факультетів педагогічних університетів, у курсовій перепідготовці вчителів літератури, у процесі вдосконалення підручників та програм з української літератури для педагогічних коледжів.

Вірогідність та аргументованість одержаних результатів ґрунтуються на методологічній зумовленості вихідних позицій; репрезентативності й значущості емпіричних відомостей, що засвідчують слушність наукових положень і висновків; кількісному і якісному показниках проведеного експерименту.

Апробація результатів дисертації здійснювалася під час оприлюднення її основних положень на всеукраїнських науково-практичних конференціях „Творча особистість вчителя як передумова інноваційних процесів у початковій школі (Житомир, 2004), „Ціннісні засади християнства в духовно-моральному становленні молоді” (Переяслав-Хмельницький, 2005), „ХХІІ Всеукраїнські Сковородинівські читання” (Переяслав-Хмельницький, 2005), „Діалог літературознавства і методики навчання: шляхи аналізу художнього твору” (Переяслав-Хмельницький, 2006) та науково-практичному семінарі „Актуальні проблеми викладання рідної мови в сучасній початковій школі” (Житомир, 2006). Попередні результати дослідження доповідалися і обговорювалися на засіданнях кафедри літератури та методики навчання ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” та на засіданнях вченої ради Інституту мови і літератури цього університету у процесі обговорення виконання держбюджетної теми «Діалогічне прочитання української літератури» у 2006-2007 роках, а також на засіданнях педагогічної ради Коростишівського педагогічного коледжу імені Івана Франка в 2003-2007 роках.

Концепти дисертаційного дослідження формувалися і апробовувалися протягом понад 20-річної педагогічної діяльності дисертантки у Коростишівському педагогічному коледжі імені Івана Франка.

Публікації. Основні висновки з дисертації й теоретико-практичні моделі аналізу індивідуального стилю письменника викладено у 5 одноосібних публікаціях у фахових виданнях, утверджених ВАК України.

Подобные работы
Бабійчук Тамара Василівна
Методика створення і використання відеофраґментів художніх творів у процесі вивчення української літератури в педагогічному коледжі
Пащенко Тетяна Миколаївна
Методика самостійної роботи студентів аграрного коледжу в процесі вивчення спеціальних дисциплін
Параскевич Світлана Павлівна
Методика використання графічних засобів навчання алгебри та початків аналізу студентів техніко-технологічних спеціальностей технікумів і коледжів
Горячок Інна Владиславівна
Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи
Пастушок Галина Сергіївна
Методика вивчення математики на економічних факультетах вищих закладів освіти
Гордієнко Олена Анатоліївна
Методика вивчення драматичних творів зарубіжної літератури у взаємозв'язках з українською на уроках у 8-11 класах
Калігаєва Ольга Олександрівна
Зміст і методика вивчення курсу "Основи виробництва. Інформаційні технології виробництва" в загальноосвітній школі
Прокопова Ольга Петрівна
Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження
Стадніченко Світлана Миколаївна
Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профільного навчання.
Волинець Ірина Миколаївна
Методика вивчення литературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загальоосвітньої школи

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net