Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Педагогічні науки
Теорія і методика професійної освіти

Диссертационная работа:

Кристопчук Тетяна Євгенівна. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. — К., 2008. — 302арк. — Бібліогр.: арк. 263-293.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність і доцільність дослідження. Близько 35% населення нашої держави проживає у сільській місцевості та зайнято в сільському господарстві. Саме тому якісна професійна підготовка майбутніх фахівців для аграрного сектору набуває великого значення і є однією з важливих умов підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва.

Вихідні концептуальні положення щодо професійної підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою, зокрема, аграрного профілю містяться в Законах України „Про освіту” (2002), „Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту”: Проект (2007), „Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року”, Національній доктрині розвитку освіти в Україні (2002), Постанові Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1968 „Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”, Указі Президента України від 24 червня 2005 р. № 1877-IV „Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості”.

Одним з напрямів модернізації вищої освіти в Україні є впровадження ідей Болонської декларації, зокрема, щодо інформатизації навчального процесу у вищому навчальному закладі. Саме тому особлива увага має приділятися формуванню у майбутніх фахівців готовності використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології в процесі професійної підготовки та подальшій професійній діяльності. Інформатизація навчального процесу у вищих навчальних закладах здійснюється як через упровадження в процес професійної підготовки майбутніх фахівців таких навчальних курсів, як „Інформатика і програмування”, „Основи комп’ютерної графіки”, так і за рахунок використання викладачами сучасних інформаційних технологій на заняттях з метою інтенсифікації навчального процесу та підвищення рівня інформаційної культури студентів.

Комп’ютеризація вищих навчальних закладів, запровадження інформаційних та телекомунікаційних технологій, сучасних освітніх методик на основі нових інформаційних технологій визначаються Законом України „Про Національну програму інформатизації”, Державною програмою інформатизації і комп’ютеризації професійно-технічних навчальних закладів на 2004-2007 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2003 р. № 1300), Указом Президента України від 20 жовтня 2005 р. № 1497 „Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, Державною програмою „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки”.

Фахівців аграрної галузі готують сьогодні в Україні у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації. Особливе місце серед вищих навчальних закладів аграрного профілю займають аграрні коледжі. Специфічною ознакою організації навчального процесу в коледжі є практичний характер професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації значної категорії фахівців, які зайняті в сільському господарстві. Аграрні коледжі на сьогоднішній день як вищі навчальні заклади готують фахівців за спеціальностями сільськогосподарського напряму, а саме: електрифікація і автоматизація сільського господарства, організація і технологія ведення фермерського господарства, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, землевпорядкування. Фахівці-землевпорядники, що становлять середню ланку фахівців сільського господарства, виконують не лише технічні функції, але і очолюють підрозділи установ Держкомзему, сільських, селищних рад та районних відділів земельних ресурсів. Професійна діяльність фахівців-землевпорядників передбачає застосування сучасних автоматизованих інформаційних систем, які забезпечують функції введення, збереження, обробки, аналізу даних з певною метою: для представлення інформації, вирішення проблем територіального планування і керування, прийняття рішень. Враховуючи процеси інформатизації суспільства, сучасні технології в сільському господарстві, фахівці-землевпорядники мають володіти уміннями застосовувати як стандартні інформаційні системи та прикладне програмне забезпечення, так і географічні інформаційні технології, призначені для роботи з просторово-координованою інформацією, зокрема, AutoCAD Map, MapInfo 6.0, Digitals у конкретних професійних ситуаціях, забезпечуючи оптимальний режим роботи сільськогосподарських установ. Саме тому застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців в аграрному коледжі набуває великого значення.

Дослідженню проблем професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічній науці приділяється належна увага, зокрема, теоретико-методологічним засадам неперервної професійної освіти (С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, Н.Г. Ничкало), загальнопедагогічним засадам організації навчального процесу у вищій школі (А.М. Алексюк, Л.Ф. Тализіна), зокрема, професійній освіті у вищих навчальних закладах аграрного профілю (А.І. Дьомін, П.Г. Лузан), впровадженню сучасних освітніх технологій у процес професійної підготовки фахівців (В.П. Безпалько, С.О. Сисоєва), організації навчально-виховного процесу в коледжі (О.С. Домінський, Т.А. Жижко, Н.В. Житник, В.П. Козуб, Т.І. Крайкова, Т.І. Красікова, Г.О. Шемелюк, О.О. Фурса), виявленню організаційно-педагогічних умов професійної підготовки фахівців (К.Ф. Беркита, В.Ю. Стрельніков), зокрема, у технікумах і коледжах аграрного профілю (Б.С. Літвінчук, В.Т. Лозовецька, Н.А. Негруца, М.П. Хоменко, С.С. Якубовська).

У наукових дослідження приділяється також увага проблемам процесу інформатизації освіти (В.Ю. Биков, Г.О. Козлакова), психолого-педагогічним засадам застосування інформаційних технологій в освіті (Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак), науковому забезпеченню запровадження інформаційних технологій у професійній освіті (Н.Ю. Іщук), зокрема, профтехосвіті (М.Ю. Кадемія), психолого-педагогічним проблемам ефективного використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі (Г. Кєдровіч (Польща), Н.В. Морзе, І.В. Роберт, Р.М. Собко), основним положенням впровадження та оптимізації використання засобів нових інформаційних та телекомунікаційних технологій у навчанні (В.І. Клочко, М.М. Козяр, Є.С. Полат (Росія), Н.Т. Тверезовська), проблемам розробки електронного підручника (Ю.О. Жук).

Разом з тим, педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців-землевпорядників в аграрному коледжі ще недостатньо досліджені, зокрема, проблеми застосування інформаційних технологій у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін, підготовка майбутніх фахівців-землевпорядників до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності, методика навчання майбутніх фахівців аграрного профілю засобами інформаційних технологій.

Враховуючи соціальну значущість якісної професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного сектору, недостатню теоретичну розробку проблеми застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі та практичне впровадження у навчальний процес аграрного коледжу, темою дисертаційного дослідження було обрано: „Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі”.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану наукових досліджень Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (до 20.02.07 – Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України) за темами: „Психолого-педагогічні основи особистісного підходу до впровадження педагогічних технологій у професійних закладах освіти” (РК 0102U000401), „Психолого-педагогічні засади впровадження сучасних інформаційних технологій у професійних навчальних закладах” (РК № 0104U010419).

Тема дисертації затверджена Вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України 22 грудня 2005 року, протокол № 13 та узгоджена у бюро Ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки та психології в Україні 28 лютого 2006 року, протокол № 2.

Об’єкт дослідження: професійна підготовка майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах аграрного профілю.

Предмет дослідження: педагогічні умови професійної підготовки майбутніх землевпорядників на основі застосування інформаційних технологій в умовах аграрного коледжу.

Мета дослідження: здійснити цілісний науковий аналіз проблеми застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах аграрного профілю; виявити та обґрунтувати педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

Концептуальна ідея дослідження. В умовах модернізації вищої освіти в Україні необхідним чинником підвищення її ефективності є інформаційно-технічна підготовка майбутнього фахівця, яка значною мірою визначає подальше застосування інформаційних технологій у професійній діяльності.

Реформування сільськогосподарського виробництва, зміни земельних відносин на селі зумовлює необхідність виконання значних за обсягом проектних землеустрійних робіт, що неможливо здійснити в умовах використання старих технологій. Сучасні інформаційні та геоінформаційні технології нині є невід’ємною частиною професійної діяльності фахівців-землевпорядників. Вони дозволяють виконувати обчислювальні роботи та аналіз результатів вимірів; створювати цифрові карти місцевості, фотографічні плани та карти; отримувати, створювати та обробляти просторову інформацію та інше.

Майбутній фахівець-землевпорядник повинен вміти використовувати можливості комп’ютерної техніки, поєднувати інтелектуальну працю з електронними можливостями сучасних інформаційних технологій. Сформувати такі навички можливо в умовах застосування у професійній підготовці фахівців сучасних інформаційних технологій, що забезпечують інтенсифікацію навчально-виховного процесу, його диференціацію та індивідуалізацію; можливість використання форм та методів навчання, спрямованих на особистісний та професійний розвиток і саморозвиток майбутніх фахівців. Крім того, застосування інформаційних технологій забезпечує підвищення мотивації студентів до навчання. Професійна підготовка землевпорядників, організована на основі інформаційних технологій, сприяє професійній та академічній мобільності студентів, розвитку їх інформаційної культури.

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі набуває ефективності за умов:

– усвідомлення студентами, що оволодіння вміннями і навичками роботи з інформаційними технологіями є необхідною складовою їх професійної підготовки та умовою забезпечення їх можливості навчання впродовж життя;

– врахування результатів моніторингу професійних знань, умінь та навичок із професійно-орієнтованих дисциплін та рівня інформаційної культури студентів;

– реалізації об’єктивного контролю за рівнем професійних знань студентів за допомогою педагогічних програмних засобів, які забезпечують можливість управління процесом професійної підготовки;

– застосування педагогічних програмних засобів в процесі проведення навчальних занять з використанням прикладного програмного забезпечення.

Відповідно до предмета, мети і гіпотези визначені основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми у педагогічній теорії та практичній діяльності вищих навчальних закладів аграрного профілю в Україні.

2. Виявити, обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

3. Розробити та обґрунтувати методику проведення моніторингу професійних знань студентів-землевпорядників за допомогою сучасних інформаційних технологій.

4. Визначити та обґрунтувати критерії ефективності застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

5. Розробити навчально-методичні матеріали щодо застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

Методологічну основу дослідження становлять філософські положення про єдність теорії і практики, про людину як суб’єкт діяльності, про активність суб’єкта у пізнавальній діяльності, загальнотеоретичні і методологічні положення філософії, психології, педагогіки щодо розвитку і всебічного формування особистості; сучасні концепції: демократизації та гуманізації освіти і виховання, особистісно орієнтованого навчання і виховання, формування змісту професійної освіти, зокрема, професійної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю.

Теоретичну основу дослідження становлять наукові положення сучасної педагогічної науки щодо: методологічних основ неперервної професійної освіти (С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало); професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах (А.М. Алексюк), зокрема, професійної підготовки фахівців у вищих навчальних аграрних закладах (А.І. Дьомін, В.П. Лузан), у технікумах і коледжах аграрного профілю (В.Т. Лозовецька); впровадження сучасних педагогічних технологій у професійну підготовку фахівців (В.П. Безпалько, С.О. Сисоєва); інформатизації освіти (Б.С. Гершунський), застосування інформаційних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів (Р.С. Гуревич, В.І. Клочко, М.М. Козяр, В.М. Монахов, В.Ю. Стрельніков, Н.Т. Тверезовська), зокрема, комп’ютерних технологій (В.Ю. Биков, І.Є. Булах, Ю.І. Машбиць), мультимедійних технологій (М.І. Жалдак, Ю.О. Жук).

У процесі дослідження було проаналізовано нормативно-законодавчу базу:

– щодо організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: Закони України „Про освіту”, „Про внесення змін до Закону України „Про вищу освіту”(проект), Національну доктрину розвитку освіти, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 02 червня 1993 р. № 161), Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Програму розвитку освіти в Україні на 2005-2010 роки (проект);

– щодо професійної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв: „Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року”, Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості (Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2003 р. № 1968), Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості (Указ Президента України від 24 червня 2005 р. № 1877-IV);

– щодо професійної підготовки майбутніх фахівців з вищою освітою в умовах інформатизації суспільства: „Про Національну програму інформатизації”, Про затвердження Державної програми „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153), Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій (Указ Президента України від 20 жовтня 2005 р. № 1497), Про тимчасові вимоги до педагогічних програмних засобів для загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.05.06 № 369), Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту педагогічних освітніх технологій (Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 січня 2007 р.), інші законодавчі акти України, затверджені Міністерством освіти і науки України, Міністерством аграрної політики України.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань, перевірки гіпотези були використані такі методи: а) теоретичні: системно-структурний (класифікація, систематизація), ретроспективний аналіз, порівняння та узагальнення, праксиметричні (вивчення та узагальнення досвіду роботи, аналіз документів), які застосовувалися для здійснення цілісного теоретичного аналізу стану проблеми дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі, для порівняння та узагальнення теоретичних положень і висновків дисертації, визначення педагогічних умов застосування інформаційних технологій при підготовці майбутніх землевпорядників в аграрному коледжі; б) емпіричні: метод анкетування, тестування, узагальнення педагогічного досвіду, педагогічного спостереження, експертної оцінки, самоспостереження, опитування, статистичної обробки одержаних даних, які були застосовані для аналізу стану проблеми в практичній діяльності вищих навчальних закладів аграрного профілю; відбору методик оцінювання ефективності використання інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі; дослідно-експериментальної перевірки результатів впровадження розроблених педагогічних умов застосування інформаційних технологій в аграрному коледжі.

Організація та основні етапи дослідження. Дисертаційне дослідження здійснено в три етапи впродовж 2000-2007 рр.

На першому етапі (2000-2002 рр.) вивчено стан досліджуваної проблеми в її теоретичному аспекті та в діяльності аграрного коледжу, визначено об’єкт, предмет дослідження, сформульовано його мету, завдання, гіпотезу, розроблено програму дослідницької роботи, проведено констатувальний експеримент.

На другому етапі (2003-2005 рр.) розроблено і теоретично обґрунтовано зміст педагогічних умов застосування інформаційних технологій в аграрному коледжі, методики експериментальної роботи; проведено формувальний педагогічний експеримент, систематизовано й проаналізовано одержані дані; впроваджено результати досліджень у діяльність аграрних коледжів.

На третьому етапі (2006-2007 рр.) узагальнено результати педагогічного експерименту, розроблено методичні рекомендації для керівників, викладачів, студентів аграрного коледжу щодо педагогічних умов та методичного забезпечення застосування інформаційних технологій при підготовці майбутніх фахівців аграрного профілю, написано й оформлено текст дисертаційної роботи.

Експериментальна база дослідження. Науково-дослідна робота здійснювалася у Рівненському державному аграрному коледжі, Екологічному коледжі Львівського державного аграрного університету, Володимир-Волинському сільськогосподарському технікумі, Бучацькому коледжі Подільського державного аграрно-технічного університету, Житомирському технікумі землевпорядкування Державного агроекологічного університету. Всього експериментальним дослідженням було охоплено 18 вищих навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації, 12 з яких аграрного профілю. В експериментальному дослідженні брали участь 1249 студентів та 210 викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

вперше виявлено й обґрунтовано педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі; розроблено та обґрунтовано методику застосування інформаційних технологій для моніторингу професійних знань студентів-землевпорядників; технологію створення та структуру електронного посібника для професійної підготовки землевпорядників; визначено та обґрунтовано критерії ефективності застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі;

удосконалено навчальні плани та програми професійної підготовки майбутнього землевпорядника з таких дисциплін: „Організація землевпорядного діловодства”, „Основи стандартизації, сертифікації і метрології”, комплекси методичного забезпечення дисциплін землевпорядного циклу із застосуванням інформаційних технологій для студентів спеціальності „Землевпорядкування” вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;

подальшого розвитку набули педагогічні програмні засоби для професійної підготовки землевпорядників в аграрному коледжі.

Теоретичне значення результатів полягає в тому, що уточнено теоретичний зміст поняття „інформаційна культура фахівця-землевпорядника”; теоретично обґрунтовано: структуру електронного посібника для професійної підготовки землевпорядників; етапи проведення моніторингу професійних знань студентів-землевпорядників за допомогою сучасних інформаційних технологій; критерії ефективності застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

Практичне значення результатів дослідження визначається тим, що розроблено і впроваджено: електронний та текстовий навчальний посібник з організації землевпорядного діловодства для викладачів та студентів аграрних коледжів; тестові програми перевірки професійних знань студентів Assist 2 (Асистент 2), SunRav TestOfficePro4 в професійній підготовці землевпорядників; методичні рекомендації до створення електронних посібників для дисциплін землевпорядного циклу в аграрному коледжі та методичні рекомендацій щодо практичного застосування програми створення презентацій Microsoft PowerPoint у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі для викладачів аграрних коледжів; навчально-методичне забезпечення контролю знань з організації землевпорядного діловодства із застосуванням інформаційних технологій в аграрному коледжі для студентів та викладачів дисциплін землевпорядного циклу, методистів аграрного коледжу.

Матеріали дослідження можуть бути використані викладачами вищих навчальних закладів у професійній підготовці майбутніх фахівців, при створенні електронних навчальних посібників і підручників з дисциплін землевпорядного циклу для майбутніх фахівців аграрного профілю.

Основні результати дослідження щодо застосування інформаційних технологій у професійній підготовці фахівців в аграрному коледжі впроваджено у роботу вищих навчальних закладів, зокрема, Рівненського державного аграрного коледжу (довідка № 119 від 04.04.07), Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету (довідка № 76 від 04.09.07), Таращанського агротехнічного коледжу (довідка № 331 від 17.05.07), Прилуцького агротехнічного технікуму (довідка № 252 від 25.05.07), Екологічного коледжу Львівського державного аграрного університету (довідка № 117 від 05.09.07), Володимир-Волинського сільськогосподарського технікуму (довідка № 384 від 09.09.07), Бобринецького сільськогосподарського технікуму ім. В. Порика (довідка № 218 від 10.09.07), а також 8 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Рівненської області (довідка № 269 від 19.06.07).

Діяльність щодо застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах аграрного профілю була ухвалена навчально-методичною комісією з обміну досвідом Навчально-методичного центру Міністерства аграрної політики України та впроваджена в професійну підготовку фахівців вищих аграрних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (довідка № 271 від 12.09.07); представлена на Міжнародних виставках навчальних закладів „Сучасна освіта в Україні – 2004, 2005, 2006”, на виставці-презентації Освіта України „Інноваційні технології навчання” (30 жовтня – 01 листопада 2007 р.).

Особистий внесок здобувача полягає у виявленні та обґрунтуванні педагогічних умов застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі; розробці методики проведення моніторингу професійних знань студентів-землевпорядників за допомогою сучасних інформаційних технологій; створенні текстового та електронного навчального посібника з організації землевпорядного діловодства, комплексів методичного забезпечення дисциплін землевпорядного циклу з використанням інформаційних технологій: „Організація землевпорядного діловодства”, „Основи стандартизації, сертифікації та метрології”, методичних рекомендацій для викладачів щодо застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі; розробці критеріїв ефективності застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

Упродовж усього періоду наукового дослідження автор особисто брала участь в організації та проведенні експериментальної роботи, впровадженні розроблених рекомендацій, працюючи викладачем-методистом на відділенні „Землевпорядкування” Рівненського державного аграрного коледжу.

Вірогідність результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням вихідних позицій дослідження, системним аналізом теоретичного і емпіричного матеріалу, застосування кількісного та якісного аналізу дослідницьких даних, позитивними результатами впровадження в практику роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації аграрного профілю.

На захист виносяться:

1. Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

2. Критерії ефективності застосування інформаційних технологій у професійній підготовці землевпорядників в аграрному коледжі.

3. Методика проведення моніторингу професійних знань студентів-землевпорядників за допомогою сучасних інформаційних технологій.

Апробація результатів дисертації здійснювалася у виступах з доповідями на IX Міжнародній науково-практичній конференції „Формування громадянського суспільства в контексті Європейської інтеграції” (13-15 жовтня 2005 рік, м. Рівне); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Освіта, розвиток і самореалізація молоді в умовах гуманізації суспільства”, секція „Розвиток соціально-психологічної освіти в Україні на шляху входження в Болонський процес” (26-27 квітня 2007 рік, м. Рівне); IX Міжнародній науково-практичній конференції „Творчість та освіта в інтелектуальних пошуках і практиках сучасності” (17-18 травня 2007 рік, м. Київ); VIII Всеукраїнській науково-методичній конференції „Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи” (8-9 листопада 2007 рік, м. Рівне); Республіканському семінарі методистів аграрних закладів (14-18 травня 2007 рік, м. Рівне); науково-практичній конференції „Земельні відносини в Україні” (25 жовтня 2007 рік, м. Боярка); педагогічних читаннях „Професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи” (Рівненський державний аграрний коледж, Рівне 2004-2007).

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 21 опублікованій праці, всі – одноосібні, у тому числі: 1 навчальному посібнику, 3 методичних рекомендаціях, 9 статтях у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 4 статтях у збірниках наукових праць, 4 статтях у збірниках матеріалів конференцій. Загальний обсяг особистого внеску – 28,4 др. арк.

Подобные работы
Подзигун Олена Анатоліївна
Педагогічні умови застосування інформаційних технологій у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови
Покровщук Людмила Михайлівна
Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах застосування комп'ютерних технологій
Бужиков Роман Петрович
Педагогічні умови застосування інноваційно-комунікаційних технологій у процесі навчання іноземних мов студентів вищих економічних навчальних закладів
Бойко Наталія Іванівна
Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
Якубовська Світлана Святославівна
Педагогічні умови застосування модульно-рейтингової технології навчання в технікумі аграрного профілю
Кравчук Оксана Володимирівна
Підготовка майбутніх учителів до застосування інформаційних технологій у процесі вивчення суспільствознавчо-природозна- вчих дисциплін у початковій школі
Богданова Інна Михайлівна
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на основі застосування інноваційних технологій
Генсерук Галина Романівна
Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
Гурін Руслан Сергійович
Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи
Мачинська Наталія Ігорівна
Модульна організація загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів в умовах коледжу

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net