Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економічна теорія

Диссертационная работа:

Кредісов Вячеслав Анатолійович. Розвиток підприємництва у сучасних транзитивних економічних системах : Дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 368, 51арк. — Бібліогр.: арк. 353-368.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дисертаційного дослідження обумовлена дією чотирьох основних груп чинників. Перша з них пов’язана зі зростаючим залученням України до процесу глобалізації світової економіки, активною рушійною силою якої є підприємництво. Друга група чинників викликана специфікою соціально-економічних умов, за яких Україна проводить ринкові трансформації у своїй економіці. Чинники третьої групи пов’язані з необхідністю координації діяльності вітчизняних підприємців з діяльністю іноземних бізнесменів на сучасних світових ринках. І, нарешті, четверта група — це чинники, які обумовлені відставанням методологічного та теоретичного забезпечення робіт з вироблення державних програм становлення і розвитку підприємництва, здатного високоефективно використовувати задіяні ним суспільні ресурси. Наявність такого відставання відчутно проявилася в процесі практичного проведення ринкових реформ.

Перша група чинників, що вплинула на вибір теми дисертаційного дослідження, пов’язана зі зростаючою інтеграцією України у міждержавні та міжрегіональні потоки фінансових і матеріальних ресурсів. Так, лише протягом 1999—2003 рр. обсяг експортно-імпортних операцій зріс на 83,8 % — з 28,2 до 51,74 млрд дол. США. Для успішної інтеграції України у світове господарство дуже важливо вивчити досвід макроекономічної поведінки ринкових держав. Адже в ньому запрограмовані алгоритми дій уряду щодо створення суспільного середовища, сприятливого для підприємницької діяльності. Тому завданням наукового дослідження стає виявлення алгоритмів їх пристосування до конкретного суспільно-економічного середовища.

Друга група чинників виникла тому, що сучасний етап проведення ринкового реформування перехідних економік відбувається в умовах системної, економічної та фінансової кризи. Зокрема, на становленні та розвитку підприємництва вкрай негативно відбивається низький рівень платоспроможного попиту на промисловому і споживчому ринках, слабкі конкурентні позиції абсолютної більшості виробників, відсутність розвинутої ринкової інфраструктури (насамперед інформаційної бази) та професійно підготовлених кадрів керівників. Усі ці проблеми обумовлюють пошук механізмів, які здатні сприяти їх вирішенню.

Третя група чинників виникає як результат існуючої глибокої суперечності між об’єктивними вимогами підприємницького самоуправління та рівнем професійної підготовки кадрів керівників, які не мають науково-обґрунтованого досвіду підприємницьких дій в умовах нестабільного суспільно-економічного середовища. Тому нагальною потребою практики є опанування та впровадження сучасних підприємницьких технологій. З їх допомогою підприємці спроможні діяти на конкурентних світових та вітчизняних ринках, а також здатні налагодити ефективну діяльність своїх підприємств та пропонувати клієнтам конкурентоспроможні продукти та послуги.

Четверта група чинників, що обумовила актуальність проведеного дисертаційного дослідження, тісно пов’язана зі ступенем дослідження проблем ринкового середовища взагалі та підприємницької діяльності зокрема у вітчизняній економічній науці. Незважаючи на те, що в 90-х роках в Україні з’явилося кілька десятків робіт, присвячених різним аспектам підприємництва, можна констатувати, що сьогодні відчувається потреба в працях, у яких були б комплексно розглянуті теоретико-методологічні та практичні сторони підприємницької діяльності в умовах специфічного українського суспільно-економічного середовища.

Існуючу літературу з питань підприємництва можна умовно поділити на три класи — перекладені російською та українською мовою праці іноземних авторів, праці вчених та практиків з республік колишнього СРСР та роботи українських авторів. До першого класу входять праці таких відомих учених-економістів, як А. Сміт, Ж.Б. Сей, А. Маршалл, Й. Шумпетер, П. Друкер та ін. Роботи цих авторів присвячені розкриттю сутності підприємницької діяльності в загальному, фундаментальному розумінні. Що стосується конкретних напрямів підприємницької діяльності, то вони здебільшого присвячені характеристиці технології проведення окремих підприємницьких операцій, складанню бізнес-планів, а не методологічній розробці підприємницьких досліджень.

З початком ринкових перетворень у країнах СНД розпочалися дослідження і проблем підприємництва. Цим питанням присвячені праці російських учених Г.Я. Горфінкеля, А.А. Динкіна, Е. Красникової, А.Б. Крутика, Ю.М. Осипова, В.В. Радаєва, В.Г. Урчукіна та ін. Роботи названих авторів тією чи іншою мірою відображають проблеми фундаментальних засад підприємництва, міжнародних аспектів підприємницької діяльності. Їх зміст становлять методологічні та практичні підходи до вирішення підприємницьких проблем, що використовуються в країнах з розвинутою ринковою економікою — США, Німеччині, Японії тощо. У більшості випадків відсутня адаптація цих практичних підходів до специфіки перехідної економіки.

Останнім часом в Україні також з’явилася низка робіт вітчизняних учених, які присвячені різноманітним сторонам підприємництва. Серед вітчизняних дослідників необхідно відзначити В.Д. Базилевича, О.О. Бєляєва, В.Г. Бодрова, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, В.М. Гейця, А.С. Гриценка, П.С. Єщенка, М.І. Долішного, Б.Є. Кваснюка, Т.Т. Ковальчука, Г.Н. Климка, В.О. Мандибуру, С.В. Мочерного, Ю.М. Пахомова, В.С. Савчука, В.О. Сизоненка, М.Н. Узунова, О.А. Устенка, А.А. Чухна, А.С. Філіпенка, А.В. Шегду та ін. У роботах цих авторів висвітлюються проблеми фундаментальних засад підприємництва, підприємницької логістики, підприємницького менеджменту, підприємницької поведінки. Безпосередньо питанням комплексного дослідження власне підприємництва присвячена обмежена кількість праць. В Україні ще мало проводилося наукових досліджень, присвячених теорії, методології та практиці підприємницької діяльності в умовах специфічного вітчизняного ринкового середовища, результати яких стали б основою організації підприємницької діяльності на українських підприємствах та базою для підготовки національної політики розвитку підприємництва. Зазначені обставини пояснюють актуальність і своєчасність розроблення теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт, є складовою теми наукового дослідження № 01 БФ 040-01 „Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (реєстраційний номер 0101U06977), що розробляється колективом кафедри економічної теорії економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де виконувалася дисертація. Особистий внесок автора полягає у порівняльному дослідженні суспільних та інституційних умов становлення та відтворення підприємництва в сучасних транзитивних економічних системах.

Метою дослідження є розроблення методологічних засад та механізму здійснення підприємницької діяльності в сучасних умовах країн з перехідною економікою. Для досягнення цієї мети автор поставив перед собою такі завдання:

— розробити основні методологічні положення щодо природи та об’єктивної необхідності підприємницької діяльності як окремої складової ділової активності суб’єктів господарювання в умовах становлення ринкового механізму самоуправління;

— розробити й уточнити понятійний апарат підприємництва для потреб вітчизняної теорії та практики та розкрити зв’язок між категоріями "ринок", "бізнес", "підприємницька діяльність", "вільний ринок", "регульований ринок";

— визначити основні етапи становлення підприємницької діяльності, показати їх взаємозв’язок з рівнем розвитку ринкового середовища в країнах з транзитивною економічною системою;

— розробити методологію виявлення механізму розв’язання проблем використання підприємницьких можливостей для власного саморозвитку та самовдосконалення;

— дослідити еволюцію підприємницької діяльності у світовій практиці та специфіку її становлення і розвитку в країнах з транзитивною економічною системою;

— проаналізувати об’єктивні суперечності між підприємництвом та державним управлінням в сучасних умовах;

— розглянути стан, особливості та суперечності становлення підприємницького середовища в країнах з транзитивною економічною системою;

— розкрити роль досвіду ринкових держав у здійсненні підприємницьких заходів у сучасній українській економіці;

— розробити алгоритм здійснення інституційних заходів державними структурами, які вповноважені забезпечувати сприятливі умови для підприємництва;

— проаналізувати механізм впливу існуючих у країнах з транзитивною економічною системою соціально-економічних умов на результативність підприємницької діяльності;

— розробити алгоритми самовдосконалення та саморозвитку підприємництва в сучасних умовах;

— узагальнити практичний досвід здійснення ефективної підприємницької діяльності в країнах з транзитивною економічною системою та у світі:

— розкрити складові процесу управління підприємницькою діяльністю;

— розробити практичні рекомендації щодо узгодження підприємницьких принципів управління з практичною діяльністю державних структур як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях;

— розробити для підприємницьких структур методичні рекомендації щодо здійснення заходів для виходу на світові ринки.

Об’єктом дослідження є суспільно-економічні процеси становлення ринкового середовища в країнах з транзитивною економічною системою.

Предметом дослідження є методологічні й теоретичні проблеми становлення та розвитку інституту підприємництва в країнах з транзитивною економічною системою, а також обґрунтування шляхів його ефективного використання для подальшого стійкого економічного зростання.

Методи дослідження базуються на системному загальнотеоретичному осмисленні проблем підприємницької діяльності. При вирішенні поставлених завдань використовувалися методи аналізу і синтезу, індукції й дедукції. За допомогою використання принципів історичного й логічного виявлено об’єктивну необхідність виникнення та закономірності становлення практики підприємницької діяльності в ході еволюції ринкових відносин у країнах з транзитивною економічною системою.

Аналіз механізму підприємницької діяльності в дисертації проводиться на основі використання методів якісного і кількісного аналізу та методу порівняння. Застосування методу порівняння сприяло виявленню специфіки формування підприємницьких відносин у національних економіках постсоціалістичних країн, а також на його основі були зроблені оцінки щодо послідовності та завершеності проведених у них ринкових реформ.

Закономірності становлення та розвитку підприємницької діяльності в країнах з транзитивною економічною системою розглядаються в динаміці, на базі діалектичного методу. Це дало змогу зробити узагальнення стосовно повноти розвитку підприємницького середовища та напрямів його впливу на можливості відтворення інституту підприємництва.

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні акти з питань підприємництва, аналітичні матеріали Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Інституту стратегічних досліджень. Використано також статистичні дані Державного комітету статистики України та інших урядових відомств.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у теоретичному узагальненні та обґрунтуванні методологічних засад і підходів у пошуку шляхів розв’язання проблем розвитку підприємницької діяльності в країнах з транзитивною економічною системою.

У дисертації отримані науково обґрунтовані результати, які становлять важливий напрям у формуванні наукової концепції підприємницької системи:

— дана класифікація етапів і визначена їх специфіка щодо становлення підприємницької діяльності в умовах конкретно-історичного ринкового середовища в країнах з транзитивною економічною системою. Показано, що правильно сплановані та проведені заходи з підтримання підприємництва служать дієвим засобом зменшення економічних ризиків у діяльності підприємств і державних органів влади в умовах дії конкурентного механізму господарювання;

— з’ясовано і теоретично обґрунтовано об’єктивний взаємозв’язок державного управління підприємництвом із загальним розвитком ринкових відносин. Показано, що підприємницька діяльність діє як чинник пом’якшення та розв’язання суперечності між економічними інтересами суспільства та виробника. Розбіжність їхніх загальноекономічних інтересів, що притаманна процесу суспільного відтворення в усіх моделях організації економічного життя, набуває специфічних форм прояву в рамках існуючих у країнах із транзитивною економічною системою суспільно-економічних відносин. Це впливає як на теорію, так і на практику підприємницької діяльності. Надмірні податкові стягнення на тлі стрімко зростаючої заборгованості підприємств та держави між собою та перед робітниками, обумовили появу нових форм традиційної розбіжності інтересів виробників та суспільства: виробники зацікавлені не тільки в отриманні прибутку за вироблену та реалізовану продукцію, а й у пошуку таких механізмів її продажу, які дали б змогу їм уникнути обтяжливого оподаткування та гарантували б сплату споживачем ціни за поставлену продукцію. За таких умов наукові дослідження концентруються на пошуках нових моделей проведення національної підприємницької політики;

— розкрито природу суперечностей між економічними інтересами підприємця та державних структур, що дає змогу не тільки підвищити ефективність управління на рівні окремих підприємств, а й допомагає державним органам влади різних рівнів, використовуючи адміністративні та економічні важелі, розробляти ефективні шляхи реалізації загальнонаціональних та регіональних інтересів;

— вперше в категоріальний апарат підприємництва введені нові визначення сутності "ринку", "регульованого ринку", "бізнесу" та "підприємницької діяльності", які покладені в основу розробки теорії обґрунтування та методології дослідження підприємницького механізму їх здійснення. Ринок — це сфера не лише взаємовідносин між споживачами та виробниками, а й дій урядових структур та домашніх господарств, які мають спільну мету: взаємоузгодити та реалізувати свої специфічні економічні інтереси. Теорія і практика формування їх ринкової стратегії потребує наукових методів дослідження чинників зовнішнього та внутрішнього підприємницького середовища. Проведене системне дослідження забезпечує вироблення рекомендацій для визначення й прийняття ринкової стратегії досягнення найвищих кінцевих результатів у діяльності названих суб’єктів ринку;

— розроблено методологічні підходи дослідження підприємництва в умовах країн з транзитивною економічною системою, які включають сукупність основних принципів, методів, форм та етапів їх організації та проведення. Ця методологія відображає внутрішню логіку аналізу та вирішення проблем підприємництва шляхом аналізу дії чинників макро- та мікроекономічного середовища;

— вперше визначено теоретично ринкове інституційне середовище в країнах з транзитивною економічною системою, окреслена його специфіка, суперечності та вплив на механізм здійснення та відтворення підприємницької діяльності. Розроблені методологічні принципи проведення досліджень проблем підприємництва в країнах з транзитивною економічною системою передбачають сувору послідовність етапів і заходів щодо їх розв’язання;

— запропонована методологія виявлення ринкових можливостей підприємництва. Вона спирається на вироблені якісні експертні оцінки дії зовнішніх та внутрішніх чинників підприємництва. Велике значення цієї методології обумовлене низьким рівнем підприємницької підготовки більшості керівних кадрів підприємств у країнах з транзитивною економічною системою;

— розроблено та обґрунтовано алгоритм здійснення підприємницьких заходів на різноманітних ринках у країнах з транзитивною економічною системою. Виокремлено елементи такого алгоритму, які включають: а) розроблення підприємницької стратегії; б) планування заходів з упровадження наміченої стратегії; в) економічне обґрунтування ефективності підприємницьких заходів; г) організацію й управління втіленням намічених заходів у практику; д) вироблення механізму управління відхиленнями в показниках підприємницької діяльності та запропоновано методи попередження типових помилкок, які пов’язані з обмеженими можливостями запропонованого алгоритму, а також зі змінами внутрішнього і зовнішнього (правового, політичного, соціального, економічного, демографічного й природного) середовища;

— вперше розроблено наукову методологію аналізу проблем підприємницької діяльності, що побудована на якісних методах аналізу низки вимог стосовно структури та послідовності, обсягу та історичних умов здійснення ринкових перетворень у суспільстві з транзитивною економічною системою;

— запропоновано нові концептуальні підходи до проведення дослідження шляхів розвитку підприємництва на регіональному рівні при розробленні заходів щодо створення місцевого ринкового середовища. Ці підходи мають стати найбільш поширеними в сучасних умовах країн з транзитивною економічною системою, а отримані результати покликані сприяти формуванню та ефективному використанню ринкових методів місцевого самоуправління;

— розроблено методику здійснення системного дослідження підприємництва на макро- та мікрорівні, яка включає механізм здійснення специфічного рівневого аналізу, визначення цілей дослідження, вибору методів дослідження, розроблення підприємницької стратегії та визначення її економічної ефективності;

— розроблено методичні рекомендації відносно реалізації принципів підприємницької діяльності в умовах ринкового середовища в країнах з транзитивною економічною системою. Окреслено функціональні взаємозв’язки між суспільними секторами, що впливають на підприємництво — їх функції та напрями діяльності, а також їх роль у плануванні та в конкретній підтримці підприємницької діяльності в ринкових умовах.

Практичне значення роботи полягає в тому, що узагальнення, які викладені автором розвивають концепцію підприємницької діяльності в умовах сучасної економіки України, сприяють утвердженню підприємницьких принципів управління підприємствами і становленню ринкових відносин.

Результати дослідження, практичні висновки та пропозиції, зокрема щодо принципів відносин між підприємцями і митними співробітниками, шляхів удосконалення митного оформлення вантажів, адаптування українського законодавства до європейських норм ураховані Радою підприємців України при Кабінеті Міністрів України під час підготовки проектів постанов до набрання чинності Митного Кодексу України (з 01.01.2004 р.), а також проекту Закону України “Про внесення змін у Митний Кодекс України” та інших законодавчих і нормативних актів (довідка № 177/4-03 від 09.10.2003 р.). Дослідження проблем ринкової економіки були враховані при розробленні програм діяльності Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, сприяли підвищенню ефективності співпраці урядових структур з бізнесовими колами України на різних рівнях її здійснення (довідка № 7619 від 26.12.2003 р.). Наукові розробки, використані Українським союзом промисловців і підприємців, сприяли впровадженню ринкових механізмів господарювання в усі галузі національної економіки, забезпеченню її зростання і підвищення ефективності (довідка № 01.04-1738 від 25.12.2003 р.). Неодноразові виступи на засіданнях постійно діючого круглого столу “Безпека економічних трансформацій” Національного інституту стратегічних досліджень Адміністрації президента України суттєво сприяли теоретичному обґрунтуванню шляхів практичного вирішення проблем розвитку національного підприємництва, формуванню сприятливого клімату для національного товаровиробництва, розробленню стратегічних програм економічного розвитку, підвищенню ролі громадських об’єднань підприємців у ринковій економіці (довідка № 293/23 від 14.01.2004 р.). Результати дослідження використовуються у навчальному процесі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, зокрема при викладанні навчальних курсів “Економічна теорія”, “Економіка фірми”, “Основи менеджменту”, “Інноваційний розвиток”, а також при створенні методичного забезпечення навчального процесу.

Результати дослідження лягли в основу вироблення концепції діяльності Всеукраїнського громадського об’єднання підприємців „Нова формація”, головою правління якої є автор. У цій ролі автор у 1998—2004 рр. постійно виступав ініціатором проведення дослідження і обговорювання проблем ринкової стратегії підприємців спільно з іншими громадськими українськими об’єднаннями, а також подібними їм структурами за участі фахівців з Росії, Польщі, США, ФРН тощо.

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові дослідження за темою дисертації здійснені автором одноосібно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї й положення, які є результатом особистих досліджень здобувача.

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та методологічні положення дисертаційного дослідження лише за останні п’ять років доповідались автором більше ніж на 50 міжнародних та українських наукових конференціях і семінарах, засіданнях круглих столів, громадських слуханнях, засіданнях різноманітних державних комітетів, інших форумах. Це підтверджено програмами, опублікованими матеріалами наукових конференцій, статтями, інтерв’ю і коментарями в періодичних виданнях (відображено в списку опублікованих за тематикою дисертації праць).

Публікації. Основні наукові положення дисертаційного дослідження викладені автором у публікації наукових праць, в тому числі в індивідуальній монографії, розділах книг, брошурі, багатьох наукових статтях, у тому числі в більше ніж 20 фахових виданнях загальним обсягом авторського матеріалу понад 50 друкованих аркушів.

Обсяг і структура дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 5 розділів, підрозділів, висновків, списку використаних джерел (302 найменувань) на 16 сторінках, 11 додатків. Повний обсяг дисертації складає 419 сторінок, у тому числі 33 таблиці і 10 рисунків.

Подобные работы
Хімченко Андрій Миколайович
Розвиток в Україні системи підприємництва: формування малого бізнесу
Юріна Наталія Олександрівна
Система підприємництва в країнах з перехідною економікою
Самійленко Андрій Петрович
Підприємництво в економічній системі
Колесник Надія Федорівна
Формування системи господарювання малого підприємництва в перехідній економіці
Бортнікова Людмила Павлівна
Роль підприємництва у формуванні нової системи виробничих відносин в Україні
Сафонова Віра Євгенівна
Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України
Бабенко Станіслав Григорович
Розвиток системи відносин споживчої кооперації України в умовах перехідної економіки
Якимов Андрій Ігорович
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні
Якимів Андрій Ігорович
Розвиток системи пенсійного забезпечення в Україні
Андрейчук Уляна Володимирівна
Соціально- економічні проблеми становлення і розвитку податкової системи України в умовах перехідної економіки

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net