Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Економічні науки
Економіка будівництва

Диссертационная работа:

Анін Віктор Іванович. Теоретико-методологічні основи функціонування будівельних організацій в конкурентному середовищі : дис... д-ра екон. наук: 08.07.03 / Київський національний ун-т будівництва і архітектури. — К., 2004. — 399арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 365-394.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Піднесення загальної ефективності будівельної галузі та оптимізації економічної та виробничої структури провідних учасників будівельно-інвестиційного процесу – інвесторів, підрядників, підприємств та організацій будівельної індустрії повязано із забезпеченням виваженої стратегії діяльності в конкурентному середовищі. Аналіз джерел з галузі та предмету дослідження виявив наукову та практичну потребу підпорядкування процесу розробки стратегій зазначених субєктів ринку наступним принципам: композиції, пропорційності, найменших часткових стійкостей, онтогенезу, стратегічної гнучкості, єдності аналізу та синтезу, самозбереження. Розробка теоретичних основ формування стратегій діяльності будівельних, індустріальних та інвестиційних компаній на зазначених системно-методологічних принципах є нагальною науковою проблемою, що потребує вирішення, і визначає наукову та практичну актуальність даної дисертаційної роботи.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Зміст та обсяг виконаних в даній дисертаційній роботі досліджень відповідають „Державній концепції економічної стабілізації України” (1996 р.), Закону України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991 р., Закону України “Про фінансово-промислові групи” від 21.11.1995 р., ”Державній програмі розробки найважливіших технологій у галузі будівництва, житлово-комунального господарства та будівельних матеріалів і виробів” та “Державній програмі організаційного та науково-технічного вдосконалення галузі будівництва, житлово-комунального господарства та будівельних матеріалів і виробів” (затверджені Кабміном України, відповідно, 17.10.1999 р. та 28.03.2001 р.). Тематика досліджень та одержані результати відповідають галузі та тематиці досліджень кафедри організації і управління будівництвом Київського національного університету будівництва і архітектури.

Мета роботи полягала у розробці теорії економетричного моделювання поведінки будівельної організації в конкурентному середовищі, яка дала б змогу здійснити розробку, достовірну оцінку та ефективний вибір стратегічних альтернатив діяльності будівельної організації на ринку будівельних робіт та послуг. Створену на новій науковій основі методологію вибору стратегій будівельних організацій в конкурентному середовищі передбачається втілити в єдиний комплекс проблемно-орієнтованих, прикладних програм. Створений методологічний комплекс забезпечить будівельним організаціям спроможність розробити достовірні сценарії розвитку інвестиційної ситуації та відповідно до найбільш ймовірного сценарію скласти плани освоєння інвестицій та виробництва робіт.

Досягнення мети роботи було забезпечено вирішенням наступних завдань дослідження:

аналіз впливу провідних мікро- та макроекономічних факторів впливу на результати діяльності будівельного комплексу;

формування змістовної основи дослідження – змінних, факторів, критеріїв, алгоритмів;

розробка теоретичних основ вибору оптимальної стратегії з врахуванням поведінки конкурентів та інших вимог ринкового середовища;

формування теоретичних основ розробки та вибору стратегій двох будівельних організацій в конкурентному середовищі, з врахуванням диверсифікації їх діяльності;

об’єднання отриманих результатів дослідження в єдиний методико-програмний комплекс та його впровадження для потреб будівництва .

Об’єктом дослідження є будівельні генпідрядні й субпідрядні організації, інвестиційні компанії, замовники та інші провідні учасники будівельно-інвестиційного процесу, а предметом дослідження є наукові основи формування та вибору для цих учасників раціональних стратегій діяльності в конкурентному середовищі.

Наукова новизна роботи, значущість провідних наукових результатів і висновків здобувача. Наукова новизна роботи полягає в розробці методологічного інструментарію формування стратегії будівельних організацій, що здійснюється шляхом економетричної оцінки поведінки конкурентів та врахуванням вимог ринкового середовища у будівництві. Створений методико-алгоритмічний комплекс дає підстави визначити достовірні сценарії інвестиційної ситуації та, відповідно, до найбільш ймовірного сценарію, скласти плани освоєння інвестицій та виконання БМР.

Новими науковими результатами, що виносяться на захист, є:

  1. Економіко-статистичні моделі вияву провідних мікро- та макроекономічних факторів впливу на результати виробничо-господарської діяльності будівельного комплексу; статистичний аналіз тенденцій розвитку обсягів підрядних робіт за формами власності в Україні;

  2. Економіко-математична модель визначення оптимальної стратегії учасника інвестиційного процесу за критерієм – максимум функції його корисності. Залежними змінними зазначеної функції є вектори-стратегії гравців-учасників. Їх звязок з результуючою функцією здійснюється шляхом економетричного зважування наступних стратегічних обставин (умов здійснення стратегій гравців), таких, як можливість створення коаліцій гравців, наявність та повнота інформації у гравців про стратегічні альтернативи конкурентів (співучасників), правила гри та ін.;

  3. Методика вибору оптимальної стратегії з врахуванням поведінки конкурентів та інших вимог ринкового середовища, створена на основі економетричної моделі “функція корисності” та втілена у вигляді комплексу прикладних програм;

  4. Методика формування стратегій двох будівельних організацій в конкурентному середовищі (двох учасників), створена на основі теорії біматричних ігор, враховує диверсифікацію їх діяльності. Корисність учасника моделюється в умовах конфліктної ситуації яка одержана за рахунок конкурента. Оптимальними стратегіями діяльності певного учасника інвестиційного процесу є такі вектори-стратегії, які надають даному учаснику максимального виграшу, і водночас, мінімізують сукупний ризик з врахуванням прийнятого даним учасником рівня диверсифікації. Одержане рішення дає підстави здійснити оптимальний розподіл інвестицій за напрямками діяльності з урахуванням ризиків через стратегію фірми як гравця;

  5. Методика вибору раціональної технології будівництва на основі теоретико-ігрового підходу. Визначивши матрицю витрат та матрицю обсягів реалізації продукції – будівельно-монтажних робіт (БМР). За даною методикою добір технології здійснюється шляхом пошуку результату гри двох гравців з нульовою сумою. Визначені ціни на будівельну продукцію (роботи), за допомогою матричних ігор з урахуванням дій конкурентів, показують на можливі максимальні збитки від виробництва та реалізації продукції.

Особистий внесок автора. Винесені на захист нові наукові результати належать особисто автору. Їх відображення в публікаціях мало виключно одноосібний характер.

Практичну цінність роботи визначає те, що за допомогою створеного методологічного комплексу “Ігрове моделювання стратегії будівельної організації” інвестори та підрядники зможуть здійснювати варіативну діагностику та раціональний відбір будівельних проектів, альтернатив календарних програм виконання БМР на тривалу перспективу.

Теоретична цінність роботи полягає у створенні інноваційної економетричної моделі прогнозування поведінки основних учасників інвестиційного процесу у вигляді функції корисності, яка дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики, виявити синергічний ефект кожної альтернативи діяльності та у відповідності з нею сформувати раціональну стратегію інвестування та календарний план виробництва будівельно-монтажних та спеціальних робіт. Здійснено значний науковий внесок у застосування теоретико-ігрових методів і моделей до потреб оцінки й вибору альтернатив стратегії діяльності суб’єктів будівельного виробництва. Інвестори та підрядники мають можливість разом з альтернативами календарного плану визначити величину синергічного ефекту як суму додаткового прибутку, одержаного за рахунок оптимального обраного набору обєктів та робіт з урахуванням встановлених ресурсних обмежень та ситуації на ринку будівельних робіт та послуг.

Апробація роботи, публікації та рівень достовірності та комплексності відображення в них одержаних результатів дослідження.

Достовірність одержаних нових наукових результатів підтверджена збіжністю розрахунків за теоретичними моделями з результатами їх впровадження в практику діяльності будівельних та інвестиційних компаній різної форми власності, а також використанням добре апробованих методів дослідження, таких як : системний аналіз, економетричне та статистичне моделювання, моделі і методи оптимізації, теоретико-ігрові моделі, стохастичні методи прийняття рішень.

Достовірності результатів та висновків здобувача підтвердження їх апробацією на 6 науково-практичних конференціях – “Теорія і практика формування корпоративного сектору економіки” (2003 р.), “Наука і молодь”, МІУ,(2003), “Устойчивое развитие городов. Проблемы и перспективы энерго-ресурсосбережения жилищно-коммунального хозяйства”, Харків, (2003), 64-та та 65-та науково-практичні конференції КНУБА, (2003-2004 рр.), VI Міжнародна науково-практична конференція “Економічне зростання і посилення соціальної спрямованості розвитку”, м. Умань, Уманський державний педагогічний університет, науково-дослідний економічний інститут, науково-дослідний фінансовий інститут,а також доповідями в Пекінському народному університеті (КНР, 2004 р.) та національному університеті Республіки Бангладеш (2004 р).

Основні результати і висновки дисертаційної роботи відображені в 24 роботах, з яких 1 монографія, 20 публікацій у фахових виданнях, які входять до затвердженого ВАК України переліку, та 4 роботи в нефахових виданнях. Всі роботи опубліковані особисто. Актуалізація наукових результатів дисертації, їх зміст та методологічна структура подана в роботах [1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21], аналіз ефективності функціонування будівельного комплексу – в роботах [2, 3, 4, 18, 22, 23], методика формування оптимальних стратегій поведінки будівельної організації в конкурентному середовищі – в роботах [1, 6, 11, 12, 13, 15, 16], визначення сінергічного ефекту при формуванні портфеля замовлень для будівельної організації – в роботах [1, 5, 7, 8, 9,19,20], визначення оптимальних технологій виробництва продукції будівельної організації – в роботах [11, 12, 15], створення стратегій поведінки будівельної організації – в роботах [2, 6, 7, 11, 12, 15], обчислення в умовах невизначеності і конкуренції в термінах теорії ігор – в роботах [6, 9, 12, 13, 15, 16].

Подобные работы
Рубцова Оксана Сергіївна
Економічні основи створення і функціонування служби управління маркетингом будівельних генпідрядних організацій
Писаревський Ілля Матвійович
Теоретико-методологічні основи проектування організації будівництва та реконструкції залізниць: фінансовий, часовий та ресурсний аспекти
Ратушний Юрій Миколайович
Формування системи стратегічного моніторингу середовища функціонування організації (на матеріалах гірничо-збагачувальних підприємств Кривбасу)
Дзюблюк Олександр Валерійович
Основи організації та функціонування комерційних банків в умовах ринкової економіки
Слоква Марина Григорівна
Формування інформаційної бази управління організаціями вищої освіти на підставі сегментації зовнішнього середовища
Райковська Інна Тадеушівна
Організація і методика економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання в конкурентному середовищі
Макаренко Петро Миколайович
Організація і економічний механізм адаптації аграрного господарювання до ринково-підприємницького середовища.
Сологуб Олена Петрівна
Теоретико-методологічні основи продуктивності економіки України: регіональні аспекти
Малюга Наталія Михайлівна
Концепція розвитку бухгалтерського обліку в Україні: теоретико- методологічні основи
Самойленко Вікторія Вікторівна
Розвиток теоретико-методичних основ регулювання ринку праці

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net