Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Магурчак Андрій Миколайович. Громадсько-політична діяльність Миколи Порша (1900-1921 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 191арк. — Бібліогр.: арк. 159-181.

смотреть введение
Введение к работе:

Вступ. Актуальність теми дослідження. Сучасне державотворення в Україні потребує глибокого вивчення, осмислення і наукової оцінки нашої історії. Українські політики, науковці, культурні і громадські діячі постійно вивчали і збагачували багатовіковий досвід народу, брали найактивнішу участь у громадському і суспільно-політичному житті країни. Тому важливим напрямом історичних досліджень є персоналістика.

До великих постатей, які творили історію України, безумовно, можна віднести Миколу Володимировича Порша, – визначного діяча українського соціал-демократичного руху, активного учасника національно-демократичної революції 1917 – 1921 рр. Історична наука поки що не відтворила в повному обсязі його участь у тогочасному громадсько-політичному житті і українському національному русі. Необхідність дослідження життєвого шляху М. Порша зумовлена не лише недостатньою розробкою в історичних дослідженнях його громадсько-політичної діяльності, внеску в національно-визвольний рух, а також інтересом дослідників за роки незалежності до українського державотворення першої половини XX ст.

М. Порш залишив у спадок значний масив публіцистичних праць, що не втратили своєї актуальності і вимагають ґрунтовного наукового аналізу та узагальнення. Лідер РУП, УСДРП був одним із перших в українській політичній думці, хто завдяки серйозному економічному аналізу підтвердив, що становище України є колоніальним, та продемонстрував негативність соціальних наслідків цього явища. Він належав до тієї когорти свідомих українських діячів перших десятиліть XX ст., які зробили помітний внесок в ідейно-політичне обґрунтування і становлення української державності в 1917 – 1921 роках.

Громадсько-політична діяльність М. Порша, поза сумнівом, заслуговує спеціального дослідження, що дозволить показати його місце в суспільно-політичному і національному житті України у перші десятиліття XX ст.

Зв’язок теми дисертації із науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційне дослідження виконане в руслі наукової тематики кафедри давньої та нової історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка „Історія формування і розвитку української держави”. Тема дисертації затверджена Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 18 грудня 2003 р., протокол № 4.

Об’єкт дослідження – український національний рух через призму біографії М. Порша.

Предмет дослідження – участь М. Порша у громадсько-політичному житті України, розробка, обґрунтування і поширення ним української ідеї. Територіальні межі дослідження охоплюють підросійську Україну та Німеччину, тобто ті території, де М. Порш проводив найактивнішу політичну та громадську діяльність.

Хронологічні рамки дисертаційного дослідження визначені 1900 – 1921 рр. Нижня межа визначається вступом М. Порша в ряди РУП, а верхня закінченням активної політичної діяльності. Саме цей період відзначається максимальним внеском політика у суспільно-політичне життя України.

Мета дисертаційної роботи – висвітлення громадсько-політичної діяльності М. Порша на тлі суспільно-політичних процесів в Україні (1900-1921). Для реалізації мети поставлені такі завдання:

– визначити стан дослідження теми та охарактеризувати її джерельну базу;

– розкрити внесок М. Порша у процес становлення та формування РУП, УСДРП;

– висвітлити громадську та політичну діяльність М. Порша у роки третьочервневої реакції та Першої світової війни;

– на основі аналізу науково-публіцистичної спадщини М. Порша обґрунтувати тезу про національно-державницьку позицію політика;

– дослідити участь М. Порша у національно-визвольній боротьбі українського народу 1917 – 1921 рр.

Методологічною основою роботи є принципи історизму та об’єктивності, що дозволили всебічно проаналізувати громадсько-політичну діяльність М. Порша. При написанні дисертації були використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи, зокрема конкретно-пошуковий (аналіз і систематизація джерел з проблеми), а також біографічний, хронологічний. Метод персоналізації дозволив визначити особистий внесок політика в український національно-визвольний рух перших двох десятиріч XX ст.

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що в ній вперше проаналізовано і узагальнено громадсько-політичну діяльність М. Порша протягом 1900-1921 рр. Уточнено біографічні факти, висвітлено маловідомі аспекти громадсько-політичної діяльності політика.

Уведено в науковий обіг значну кількість маловідомих і невідомих архівних матеріалів, а також публіцистичні твори політика. З’ясовано, що завдяки позиції

М. Порша РУП у теоретичних та практичних аспектах набула соціал-демократичних рис. Розкрито природу суперечностей між М. Поршем та опонентами по РУП, УСДРП (Д. Антонович, В. Винниченко). Доведено, що М. Порш під час партійної кризи (1907 – 1910 рр.) відстоював старі методи діяльності партії, а також охарактеризована його діяльність в українському кооперативному русі. Досліджено внесок М. Порша у формування підвалин української державності у 1917 – 1921 рр., а саме у військовому та дипломатичних аспектах. Спростовано поширену в історіографії тезу, що М. Порш до кінця своєї політичної діяльності був прихильником автономістських поглядів.

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її положення, фактичний матеріал, висновки та узагальнення можуть бути використані для підготовки вузівських курсів з історії українського суспільно-політичного руху початку XX ст.; узагальнювальних праць з історії України, біографістики; історії дипломатії українських національних урядів, військової історії України.

Апробація результатів дисертації. Основні результати та висновки дисертації обговорювалися на конференції „Дні науки НаУКМА” 24 – 28 січня 2005 р.; на міжнародній науково-практичній конференцій студентів, аспірантів та молодих вчених „Шевченківська Весна. Сучасний стан науки: досягнення, проблеми та перспективи розвитку” (Київ, 10-11 березня 2005 р.); на Всеукраїнській науковій конференції „Українська історична біографістика: забуте і невідоме” (Тернопіль, 25 – 26 травня 2005 р.), а також на IV Міжнародній науково-практичній конференції „Динаміка наукових досліджень – 2005” (Дніпропетровськ, 20 – 30 червня 2005 р.).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження викладені у семи наукових статтях у фахових виданнях, які входять до переліку ВАК України.

Структура дисертації обумовлено логікою розкриття теми, специфікою теми і завдань та характером дослідження. Загальний обсяг дисертації становить 191 сторінку, у тому числі основний текст 158 сторінок, список використаних джерел і літератури 23 сторінки (266 найменування).

Подобные работы
Олійник Микола Миколайович
Становлення і діяльність профспілок в умовах розвитку приватного підприємництва в Україні (1921- 1929 рр.)
Гнот Соломія Іванівна
Доброчинна діяльність греко-католицької церкви у 1921-1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії)
Гнот Cоломія Іванівна
Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921- 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії).
Прохоров Володимир Володимирович
Діяльність органів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр.
Пащеня Владислав Миколайович
Формування та діяльність органів влади і управління в Криму (1921-1929 рр.)
Прохоров Володимир Володимирович
Діяльність оранів внутрішніх справ Кримської АРСР у 1921-1925 рр.
Молоткіна Валентина Костянтинівна
Культурно-освітня діяльність громадських організацій України в умовах НЕПу (1921-1929 рр.)
Невінчана Ірина Олександрівна
Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921-1934 рр.
Кабачек Володимир Вікторович
Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 – 1922 рр.
Рудько Сергій Олексійович
Суспільно-політична діяльність Миколи Василенка.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net