Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Лукашевич Олексій Михайлович. Побут та дозвілля сільського населення України (1920-1930 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Переяслав-Хмельницький держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. — Переяслав-Хмельницький, 2006. — 217арк. — Бібліогр.: арк. 175-197.

смотреть введение
Введение к работе:

Вступ. Актуальність теми дослідження. Повернення до культурної спадщини українського народу, що була штучно знівельована в часи тоталітаризму, є одним із основних аспектів духовного зцілення народу, шляхом до піднесення патріотизму та консолідації нації.

На сучасному етапі розвитку незалежної української держави перед національною елітою стоять завдання реформування соціально-побутової інфраструктури села та агропромислового комплексу вцілому з урахуванням міжнародного досвіду, національних традицій і демократичних цінностей. Від їх правильного розв’язання залежить історична доля як українського селянства, так і української нації.

Завдання розбудови української державності, становлення національної свідомості та політичної ідентичності потребують комплексного дослідження питань політизації повсякденного життя українського села 1920-1930-х рр. Саме в той час сягають своїм корінням деякі сучасні національно-культурні, господарські та політичні проблем України.

Наукова розробка даної теми покликана сприяти усвідомленню суспільством і державою необхідності практичного врахування досвіду минулих років, а саме: тих змін, які відбувалися в житті і побуті українського селянства та їх наслідків для української нації в цілому. Це є актуальним, тому що повсякденне життя сучасного села має багато спільних ознак з досліджуваним періодом і дозволяє науково передбачити його подальші соціальні трансформації.

Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є складовою частиною комплексної наукової теми кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди ,,Соціально-політичне життя України ХХ ст.”. Тема дисертації затверджена Вченою радою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди 6 березня 2003 р., протокол №3.

Об’єктом дослідження є українське селянство в контексті повсякденного життя в умовах радянської влади.

Предметом дослідження є побут та дозвілля українського селянства в умовах непу та колективізації сільського господарства.

Територіальними межами дослідження є українські землі, що перебували в складі УСРР (з 1937 р. УРСР) у період 1920-1930-х рр.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період 1920-1930-х рр. Нижня межа обумовлена завершенням національно-визвольних змагань і встановленням більшовицького режиму в Україні. Верхня межа визначена кінцем 1930-х рр., коли утвердився колгоспний лад в українському селі та тоталітарна система в УРСР.

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі узагальнення і критичного переосмислення джерел та наукових публікацій проаналізувати як умови життя і побуту, так і задоволення духовних потреб українського селянства в період непу та колективізації сільського господарства.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

проаналізувати стан наукової розробки теми та її джерельної бази;

з’ясувати основні напрямки діяльності більшовицької влади по впровадженню нового соціалістичного побуту та дозвілля на селі;

визначити основні складові утвердження нового соціалістичного побуту та дозвілля сільського населення України в 1920-1930-х рр.;

розкрити матеріально-побутові умови життя українських селян у 1920-1930-х рр. та створення соціально-побутової інфраструктури українського колгоспного села;

показати дійсний стан задоволення культурних потреб селян періоду непу та колективізації сільського господарства.

Методологічна база роботи ґрунтується на основі принципів науковості, історизму та об’єктивності. В ході розв’язання поставлених завдань використано такі методи: класифікації та типологізації – для характеристики джерел; порівняльно-історичний – для виокремлення особливостей використання будівельних матеріалів та архітектури, харчування населення в різних регіонах УСРР; аналітичний – для виявлення причин та наслідків штучної трансформації побуту і дозвілля; проблемно-хронологічний – для порівняльної характеристики змін у повсякденному житті українського селянства впродовж досліджуваного періоду. В дисертації використані також кореляційний та регресійний методи для поглиблення висновків з досліджуваних питань, подана методика їх використання в історичних працях. У роботі застосовано також міждисциплінарний підхід, що полягає у використанні категоріального апарату історії, етнографії, статистики та психології. Поєднання названих та інших методів сприяло реалізації нових підходів у вивченні повсякденного життя українського селянства 1920-1930-х рр.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше зроблено аналіз політичних, господарських, культурних процесів 1920-1930-х рр. спрямованих на трансформацію повсякденного життя українського села. З’ясовано, що докорінна зміна сільського побуту була пов’язана з колективізацією сільського господарства. Доведено, що саме штучне впровадження соціалістичного устрою призвело до кардинальних змін у масовій свідомості селян. Вперше на основі усних свідчень сучасників та використання регресійного і кореляційного аналізу комплексно досліджено основні витрати селян, їх харчування, житловий фонд і санітарний стан та певні аспекти дозвілля та процесу задоволення духовних потреб селян у 1920-
1930-х рр.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення, висновки, введені до наукового обігу документи й матеріали можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях з історії українського селянства, в підготовці шкільних підручників, нормативних курсів для студентів вузів з історії України, а також при формуванні краєзнавчих музейних експозицій.

Апробація основних висновків роботи здійснювалася в формі виступів на Всеукраїнській міжвузівській науковій студентській конференції „Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: трагедія нації” (25 лютого 2003 р., м. Київ); на науково-практичних конференціях: „Актуальні питання українського державотворення” (12-13 травня 2003 р., м. Коломия); „Українське державотворення, від минувшини до сьогодення” (11-12 травня 2004 р., м. Коломия); ,,Метод усної історії: теорія та практика застосування”(11 травня 2006 р., м. Переяслав-Хмельницький); ,,Усна історія і дослідження соціокультурних трансформацій: минуле заради майбутнього” (20-21 травня 2006 р., м. Львів). Основні результати дисертаційної роботи оприлюднювалися на засіданнях кафедри історії і культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження знайшли своє відображення у 8 публікаціях, п’ять з яких є науковими статтями в фахових виданнях, три – матеріали наукових конференцій.

Структура дисертації обумовлена змістом, метою та завданнями дослідження. Робота складається з трьох розділів, висновку, списку використаних джерел та літератури. Загальний обсяг дисертації становить – 217 сторінок, з них основний текст – 174 сторінки, список використаних джерел і літератури – 23 сторінки (277 найменувань) та додатки 20 сторінок.

Подобные работы
Вовк Віталій Миколайович
Побут та дозвілля міського населення України в 50 - 80-х рр. ХХ століття
Литвин Наталя Миколаївна
Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)
Трубенок Оксана Миколаївна
Матеріально- економічне становище та умови праці робітників України (друга половина 1920-х- початок 1930-х рр.)
Волосник Юрій Петрович
Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр.
Ісайкіна Олена Дмитрівна
Побут і дозвілля міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.)
Орлянський Володимир Семенович
Реалізація політики коренізації по відношенню до єврейського населення Півдня України в 1920-1930-ті рр.
Кінд-Войтюк Наталія Василівна
Історико-краєзнавчі дослідження і пам'яткоохоронна робота на Волині у 1920-х - 1930-х роках.
Струченков Олександр Вікторович
Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930-і роки): формування, умови життя, діяльність.
Трухманова Світлана Леонідівна
Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-ті – початок 1930-х рр.
Гнітько Світлана Петрівна
Інженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net