Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Лимар Алла Олександрівна. Матвій Терентійович Симонов (Номис): життя, культурно-наукова, громадська та педагогічна діяльність : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т. — Д., 2006. — 252арк. : рис. — Бібліогр.: арк. 192-252.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Матвій Терентійович Симонов (1823–1901), який взяв собі псевдонім Номис (прочитане навпаки Симон), – український фольклорист-пареміолог, етнограф, письменник, педагог, краєзнавець, мовознавець-лексико-граф, громадський діяч. Хоча О. Кістяківський вважав М. Номиса одним з чотирьох (поряд з М. Костомаровим, П. Кулішем та В. Білозерським) “гетьманів України ХІХ ст.”, на нашу думку, він є представником другого ряду українських діячів національно-культурного руху другої половини ХІХ ст. Історія зазначеного періоду знайшла відображення у численних працях, але в персоналістичному ракурсі це роботи в основному про визначних учених, учасників культурного і громадського життя. Та необхідність подолання такого історіографічного явища як “обезлюднення історії” викликає потребу в дослідженні особистості та творчості й менш знаних постатей, оскільки вони відображають загальне тло своєї епохи.

Упродовж майже 150 років ім’я М.Т. Симонова епізодично згадувалось у працях, присвячених українському фольклору й етнографії, в дослідженнях з мовознавства та історії вітчизняної літератури. На цей час найбільш вивченою є його фольклористична робота, вершиною якої стала видана в 1864 р. у Санкт-Петербурзі збірка “Українські прислів’я, приказки і таке інше” (далі: “Збірка”). Вагомий доробок у вивченні саме цього напряму діяльності М. Номиса належить М. Пазяку та зарубіжним україністам Н. Кононенко-Мойл, П. Одарченку, Б. Струмінському, Ю. Шевельову. Але поряд з аналізом “зовнішньої”, публічної, професійної біографії людини, треба вивчати і “внутрішнє”, приватне, інтимне її життя, емоційно-психологічний та інтелектуальний світ, самосвідомість та індивідуальний життєвий досвід (такий підхід, на жаль, не реалізований навіть стосовно діячів першого ряду). Необхідність розгляду постаті М. Симонова саме під таким кутом зору обумовлюється розумінням невіддільності зв’язку між життям і творчістю особистості, між фактами психологічної та інтелектуальної біографії, що є наріжним каменем біографічного підходу в інтелектуальній історії. Таким чином, дисертацію, тема якої відповідає провідним напрямам сучасної світової гуманітаристики, насамперед таким, як інтелектуальна та персональна історія, можна поставити і в контекст вивчення приватного та родинного життя, історії сім’ї, повсякденності, історичного краєзнавства. Поява такого дослідження сприятиме на прикладі конкретної особи глибшому розумінню специфіки суспільного та культурного розвитку України другої половини ХІХ ст.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота становить частину досліджень, які виконуються кафедрою історії України історичного факультету Дніпропетровського національного університету в рамках теми “Історія Наддніпрянської України: етнонаціональні, етносоціальні та етнокультурні процеси” та держбюджетної теми кафедри історії України та науково-дослідної лабораторії комп’ютерних технологій “Теоретико-методо-логічні проблеми етнонаціональної та соціальної історії України” № 1–117–06 (номер державної реєстрації 0106U000789).

Мета роботи: реконструкція життєвого і творчого шляху М.Т. Симонова, визначення його ролі та місця в історії України ХІХ ст.

Для реалізації мети автором були визначені основні завдання:

- вивчити стан історіографічної розробки теми та її джерельне забезпечення;

- виділити основні етапи біографії М. Номиса та з’ясувати їх якісні характерис-

тики;

- визначити умови та фактори формування і становлення його світогляду;

- проаналізувати приватне життя через розкриття особливостей родинних та

дружніх стосунків;

- здійснити аналіз культурно-наукової спадщини українського діяча, визначити

напрями його дослідницької праці;

- дослідити громадську діяльність М. Симонова;

- охарактеризувати його роботу в галузі освітянської справи у Полтавській

губернії.

Об’єктом дослідження є особа Матвія Терентійовича Симонова, неординарного представника української інтелігенції другої половини ХІХ ст.

Предмет роботи – життєвий шлях М. Номиса та його культурно-наукова, громадська і педагогічна діяльність.

Хронологічні рамки охоплюють роки життя М.Т. Симонова (1823–1901).

Методологічною основою дисертації, що є історико-біографічним дос-лідженням, проведеним у відповідності до принципів історизму, наукової об’єктивності та системності, стали загальнонаукові, конкретно-історичні та спеціально-історичні методи, серед яких найбільш продуктивними виявилися історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний, історико-хро-нологічний, історико-психологічний, біографічний, історіографічного та джерелознавчого аналізу та синтезу. Під час вивчення родинних зв’язків М. Номиса була застосована методика фіксації активних та близьких зв’язків особистості за критеріями розміру, зв’язності та здатності до підтримки. Науковими орієнтирами стали роботи з методології історичного дослідження (Л. Зашкільняк, Я. Калакура, В. Коломійцев, О. Пронштейн, А. Санцевич), теоретичних аспектів українського національного відродження (Я. Грицак, Я. Дашкевич, П. Магочий, Ф. Медвідь, В. Сарбей), з історії та теорії персоналістики і біографістики (Л. Рєпіна, В. Чишко), з питань історії української інтелігенції (Г. Касьянов, Н. Шип). Підходи, вироблені їх авторами, дали змогу вирішити проблеми, які порушуються і в даному дослідженні.

Наукова новизна дисертації полягає в комплексному аналізі джерел та літератури, присвячених постаті М.Т. Симонова, у постановці та розробці актуальної українознавчої теми, яка ще не була предметом спеціального дослідження, та визначається тим, що вперше в історіографії здійснено реконструкцію життя та багатогранної діяльності М. Номиса, висвітлено процес формування його світогляду і становлення як культурного та громадського діяча, розкрито роль і місце у вітчизняній історії другої половини ХІХ ст. Проаналізовано також його творчий доробок, запропоновано періодизацію життєвого шляху, встановлено раніше невідомі факти життя, внесено уточнення щодо родоводу. Вперше охарактеризовано громадську діяльність М.Т. Симонова, його роботу з організації освітянської справи в Полтавській губернії та краєзнавчу працю. Детально розглянуто його приватне життя та господарську діяльність у власному маєтку в с. Заріг. Уведено до наукового обігу велику кількість джерел.

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її матеріали та результати можна залучити для створення узагальнюючих досліджень з історії українського національно-культурного руху ХІХ ст. та Українського біографічного словника, при розробці спеціальних курсів з історії України, зокрема, з історії громадських рухів, освіти, земств, під час написання праць з проблем краєзнавства, фольклористики, етнографії тощо. Розроблена модель дослідження може бути використана у процесі вивчення інших постатей українського культурного та суспільно-політичного життя.

Особистий внесок здобувача: постановка дисертаційної проблеми, цілісна розробка всіх її складових, обґрунтування узагальнень та висновків і апробація здійснені здобувачем одноосібно, без співавторів.

Апробація результатів дослідження відбувалася на всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 150-річчю з дня народження Д.І. Яворницького (Дніпропетровськ, листопад 2005 р.), на ХІІІ (травень 2002 р.) та ХVІІ (березень 2006 р.) наукових сесіях Дніпропетровської філії Наукового товариства ім. Шевченка, а також на підсумкових наукових конференціях аспірантів та викладачів Дніпропетровського національного університету. Робота обговорювалася на засіданнях кафедри історії України ДНУ.

Подобные работы
Заруба Віктор Миколайович
Синявський Антін Степанович: життя, наукова та громадська діяльність (1866- 1951)
Олянич Лариса Володимирівна
Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції
Павко Анатолій Іванович
Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.
Вінцковський Тарас Степанович
Участь населення Херсонської губернії в організації та діяльності місцевих органів влади і управління Центральної Ради (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Тюрменко Ірина Іванівна
Проблеми української державності в діяльності та науковій спадщині Івана Огієнка
Павлишин Олег Йосифович
Формування та діяльність представницьких органів влади ЗУНР- ЗОУНР (жовтень 1918- червень 1919 рр.)
Баличева Лариса Вікторівна
Створення, організація та діяльність системи пожежної безпеки в Україні (ХІХ - початок ХХ ст.)
Гриб Оксана Іванівна
Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина Олександра Барвінського
Опря Ігор Анатолійович
Становище та діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України (1900-1917 рр.)
Тарапон Оксана Анатоліївна
Становище та діяльність літературно-мистецької інтелігенції України в умовах українізації (1923 р.-початок 1930-х рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net