Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кузьміна Сніжана Вячеславівна. Шахтарський страйковий рух України в 1989-1999 роках : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2006. — 285арк. — Бібліогр.: арк. 224-262.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У кінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст. поряд із зростанням національної самосвідомості, появою нових громадських об’єднань, політичних перетворень набуває ваги робітничий рух. Саме шахтарські страйки поклали початок потужному страйковому руху спочатку в УРСР, а потім і в незалежній Україні. Робітники показали себе як нову організовану силу, не рахуватись з якою було неможливо. Роль робітників у демократизації країни стає актуальним питанням сьогодення, тому що назріла необхідність розглянути причини виникнення страйків і ті наслідки в суспільстві, що вже сталися внаслідок страйкового руху. Вивчення цих питань дає можливість краще осмислити суть і спрямованість змін, що відбуваються зараз у державі.

Науковий інтерес до проблеми робітничого руху в Україні обґрунтований також необхідністю адекватно відобразити історичний період відродження, розвитку і функціонування шахтарського страйкового руху для справедливої оцінки вивченого і включення до напрацьованого потенціалу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах держбюджетної теми кафедри історії слов’ян Донецького національного університету (Г – 04/4 „Наукове та методичне забезпечення курсу історії України: досягнення попередників і сучасний погляд. 2004-2006”).

Об’єктом дослідження у дисертаційній роботі є шахтарський страйковий рух в Україні.

Предметом дослідження є причини, форми, розвиток та наслідки страйкового руху кінця 80-90-х років ХХ ст.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1989-1999 рр., які становили складний суперечливий період. Авторка виділяє роки двох безумовно різних епох – кінець радянської доби та перше десятиріччя незалежності.

Увага до нижнього рубежу дослідження – 1989 р. – пояснюється тим, що саме в цьому році відбувся перший загальносоюзний страйк гірників, який започаткував страйковий рух шахтарів у УРСР, а потім і незалежній Україні.

У 1999 р. закінчився пік страйкової активності гірників, тому був окреслений авторкою як верхній рубіж дисертаційного дослідження. До того ж десятирічна історична ретроспектива із соціально-економічної та політичної точок зору видається найоптимальнішою для висвітлення всієї метаморфози і динаміки зазначених процесів.

Географічні межі дослідження збігаються із державними кордонами Української РСР та кордонами сучасної незалежної української держави відповідно до існуючого адміністративно-територіального поділу. Однак, сама назва „шахтарський страйковий рух” наводить на думку про регіональну особливість запропонованого дослідження. Тому особливу увагу надано вугільним регіонам України – Донецькому, Луганському, Дніпропетровському, Львівському та Волинському.

Мета дослідження полягає в тому, щоб прослідкувати еволюцію і динаміку шахтарського страйкового руху в Україні в названі хронологічні рамки. В комплекс завдань дослідження входить розробка проблем:

здійснення аналізу можливостей історіографічної і джерельної бази дослідження та апробація нових видів джерел;

виділення хронологічних меж періодів в страйковому русі;

визначення соціально-економічних, політичних та психологічних причин появи робітничого страйкового руху;

аналіз подій страйкового руху в рамках єдиної радянської держави, в умовах створення української державності та роки незалежності;

дослідження еволюції ідей та організаторського оформлення шахтарського руху;

обґрунтування проблеми впливу страйкового руху на політичні процеси в країні;

аналіз причин згасання шахтарського страйкового руху наприкінці 90-х років ХХ століття;

з’ясування результатів страйкового руху – соціально-економічних, політичних, психологічних з підкресленням позитивних та негативних сторін страйків.

Наукова новизна дисертаційного дослідження визначається тим, що порушена проблема ще не знайшла глибокого висвітлення в сучасній історіографії. Страйковий рух шахтарів України в 1989-1999 рр. авторка виділила в самостійний об’єкт наукового вивчення. Дисертанткою були охарактеризовані причини, які відіграли роль у появі робітничого страйкового руху в СРСР і Україні зокрема, був наданий хронологічний опис подій, проаналізований механізм організації страйкових комітетів, в тому числі і на основі спогадів колишніх страйкомівців. Наукова новизна також зумовлюється авторською оцінкою динаміки страйкового руху гірників впродовж десятиріччя, соціально-економічних, політичних та психологічних наслідків руху. Авторка зробила власні підрахунки збитків, яких зазнала держава через страйки. Дослідження є спробою комплексного вивчення феномена шахтарського руху в Україні в останнє десятиріччя ХХ століття.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що в науковий обіг було введено значну кількість невідомих та маловідомих джерел і фактів, раніше не аналізованих істориками. У першу чергу це стосується матеріалів поточних архівів незалежних гірничих профспілок. Ці документи можуть бути використані як для подальшої розробки теми, так і при написанні узагальнюючих робіт з історії України. Частково теоретичні узагальнення та фактичний матеріал роботи був використаний авторкою при підготовці й впровадженні шкільного факультативного курсу „Краєзнавство” у 2002 році. Зроблено якісно нові висновки та узагальнення, які дозволять переосмислити певні суспільні та наукові стереотипи щодо робітничого страйкового руху та можуть бути використаними для розробки концепції конфлікту сучасних соціальних груп.

Апробація результатів дисертаційної роботи. Результати досліджень, основні положення та висновки роботи обговорювалися на засіданнях кафедри історії слов’ян Донецького національного університету. Фактичний матеріал, зібраний у процесі підготовки роботи, був представлений у виступах: на Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених (Донецький національний університет, квітень 2004 р.); студентській міжрегіональній науково-практичній конференції „Україна і світ: історія і сучасність” (Маріупольський державний гуманітарний університет, 18.11.2005 р.); міжнародній науковій конференції „Внесок Донбасу в розвиток вітчизняного промислового потенціалу” (Східноукраїнський національний університет ім.Володимира Даля, м. Луганськ, 29-30.11.2005 р.).

Публікації. Основні положення дисертації викладено у п’яти публікаціях, всі вони опубліковані у фахових виданнях.

Структура дисертаційного дослідження. Мета і завдання обумовили структуру дисертаційної роботи. Дослідження складається зі вступу, трьох розділів (7 підрозділів), висновків, списку посилань, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг роботи становить 285 сторінок, з них основного тексту 179 сторінок.

Подобные работы
Козирев Олег Сергійович
В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70-80-х років ХІХ ст.
Гула Руслан Володимирович
"Киевлянин" та суспільно-політичні рухи в Україні: 1900-1914 роки
Прокопчук Віктор Степанович
Інституціоналізація краєзнавчого руху Правобережної України 20-х років ХХ - початку ХХІ ст.: етапи, форми, напрями діяльності.
Магась-Демидас Юлія Іванівна
Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті - 1914 роки
МОЙСІЄНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Ліберально - демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ ст.).
Куниця Зоряна Михайлівна
Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.)
Самойленко Євген Миколайович
Військове питання в програмних документах партій та рухів в Україні (кінець 80-х - початок 90-х років ХХ століття)
Русначенко Анатолій Миколайович
Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х - початок 1990-х років.
Громакова Наталя Юріївна
Суспільний рух польської шляхти Правобережної України в 1795-1830-х роках
Голець Віталій Віталійович
Кооперативний рух Північного Лівобережжя України в період непу (20-ті роки ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net