Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кришина Наталія Валеріанівна. Діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2006. — 220арк. — Бібліогр.: арк. 186-220.

смотреть введение
Введение к работе:

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури. Загальний обсяг дисертації – 220 ст., з яких основний текст складає 185 ст., список використаних джерел і літератури 35 ст. (270 найменувань).

Вступ. Актуальність теми дослідження. У січні 1918 р. ІV Універсалом Центральної Ради була проголошена незалежність УНР. Проте, активний наступ більшовицько-радянських військ реально загрожував існуванню незалежної України. За таких умов важливою була міжнародна підтримка молодої держави. Після підписання Берестейського мирного договору (9 лютого 1918 р.) заради збереження державності у війні з радянською Росією український уряд був змушений прийняти німецьку військову допомогу. Надання німецької військової допомоги трактувалось в українських і німецьких урядових, військових колах як акт „союзницької допомоги”. З приходом німецьких військ в Україну німецьке військове командування вибудувало на українських землях свою владну військово-адміністративну вертикаль, почало видавати закони та накази обов’язкові для виконання українськими громадянами, запровадило німецьке військово-польове судочинство та цензуру. Своїми діями німецька військова адміністрація суттєво впливала на внутрішнє життя в Україні.

Дослідження діяльності німецької військової адміністрації в Україні у 1918 році становить значний науковий інтерес. Вивчення проблеми дозволить розкрити складні процеси українського державотворення.

Актуальність дисертаційної теми посилюється й тим, що діяльність німецької військової адміністрації в Україні у 1918 р. залишається, практично, не дослідженою.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в межах програми науково-дослідних робіт „Історія формування і розвитку Української держави” історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (державний реєстраційний номер 01 БФ 046-01).

Об’єктом дисертаційного дослідження є німецька військова адміністрація в Україні у 1918 р. від її вищих органів („Оберкомандо”) до низових ланок, які функціонували в зоні перебування німецьких військ.

Предметом дослідження є форми і методи діяльності німецької військової адміністрації в контексті її впливу на внутрішньополітичне, соціально-економічне життя, військове будівництво в Україні.

Мета дисертаційного дослідження полягає в комплексному вивченні діяльності німецької військової адміністрації в Україні у 1918 р.

Реалізація зазначеної мети обумовила постановку таких завдань:

проаналізувати стан та ступінь наукової розробки теми та визначити рівень і повноту її джерельного забезпечення;

з’ясувати причини запрошення та приходу німецьких військ в Україну, їх цілі та завдання;

дослідити вплив німецького військового командування на суспільно-політичне життя України;

проаналізувати проблеми соціально-економічного розвитку України та роль німецької військової адміністрації у їх вирішенні;

вияснити позицію німецької військової адміністрації та її дії щодо створення українських збройних сил;

узагальнити наслідки впливу німецької військової присутності на процеси українського державотворення.

Хронологічні рамки дослідження. Нижня хронологічна межа визначається лютим місяцем 1918 р. - часом запрошення та приходу німецьких військ в Україну. Верхня обмежується груднем 1918 р. – часом евакуації німецьких військ з українських земель. Хронологічні рамки дослідження охоплюють останні місяці діяльності Української Центральної Ради і період Української Держави гетьмана Павла Скоропадського.

Географічні рамки. За угодою між Німеччиною та Австро-Угорщиною (29 березня 1918 р.) про поділ сфер впливу в Україні до німецької зони потрапили: Київська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Таврійська губернія з Кримом, а також частина Катеринославської й Волинської губерній. Географічні рамки дисертаційного дослідження охоплюють українські землі, зайняті німецькими військами.

Методологічну основу дослідження становлять принципи об’єктивності, науковості та історизму. При написанні дисертації були використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи. Зокрема, конкретно-пошуковий (аналіз і систематизація джерел), порівняльно-історичний (дослідження впливу німецької військової адміністрації на суспільно-політичне, соціально-економічне життя України, військове будівництво), проблемно-хронологічний (вивчення діяльності німецької військової адміністрації в період УНР та Української Держави), критичний метод (виокремлення з маси різнотипної інформації достовірних конкретно-історичних фактів).

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вона є першим комплексним спеціальним дослідженням діяльності німецької військової адміністрації в Україні у 1918 р. Встановлено, що німецьке військове командування сформувало на українських землях власну владну військово-адміністративну вертикаль. Проаналізовано трансформацію німецької союзницької допомоги в окупаційну політику через видання німецьким військовим командуванням законів та наказів українським громадянам, діяльність німецьких військово-польових судів, обмеження демократичних прав та свобод населення України. З’ясовано і досліджено форми і методи впливу німецької військової адміністрації на політику українських урядів, соціально-економічне життя та військове будівництво в державі. Узагальнено наслідки німецької військової присутності на розвиток українського державотворення.

Впровадження нового корпусу джерел дозволило певною мірою переглянути традиційні уявлення радянських істориків та дослідників української діаспори про взаємовідносини українських урядів і гетьмана Скоропадського з німецьким командуванням. У науковий обіг введено значну кількість неопублікованих архівних документів та матеріалів, що також становить елемент наукової новизни.

Практичне значення дисертації полягає в тому, що її фактичний матеріал, положення і висновки можуть сприяти вивченню історії українсько-німецьких відносин, підготовці узагальнюючих праць з історії України, історії національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. Результати дослідження можуть бути використані при читанні нормативних та спеціальних курсів з історії України.

Апробація результатів і окремих положень дисертації здійснювалась у формі виступів на науковому семінарі „Європейська регіональна історія у XX столітті” (Київ, листопад 2003), науковій конференції молодих вчених та аспірантів „Україна і світ: історія, сьогодення, майбутнє” (Київ, листопад 2003), міжнародній науковій конференції „Розвиток науки в Київському університеті імені Тараса Шевченка за 170 років очима молодих вчених та студентів” (Київ, квітень 2004), науковій конференції „Німці в історії Київського університету” (Київ, травень 2004), міжнародній науковій конференції „Україна у Другій світовій війні. (До 60-річчя перемоги над нацистською Німеччиною)” (Київ, квітень 2005). Основні результати дисертаційного дослідження відображені у чотирьох наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях.

Подобные работы
Гвоздик Василь Степанович
Південь України в революції 1917 - початку 1918 років
Підлісний Дмитро Вадимович
Формування системи місцевих органів державної адміністрації та самоврядування Харківської губернії за часів Гетьманату П.Скоропадського (квітень – грудень 1918 року)
Жванко Любов Миколаївна
Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (квітень-грудень 1918 року)
Захарченко Петро Павлович
Селянсько- повстанський рух за доби Української Держави (квітень - грудень 1918 року)
Машевський Олег Петрович
Політика уряду гетьмана П.Скоропадського в галузі освіти, науки, мистецтва (квітень- грудень 1918 року)
Філіпович Мирослава Богданівна
Луцька "Просвіта" (1918 - 1935 роки)
Струченков Олександр Вікторович
Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930-і роки): формування, умови життя, діяльність.
Стрілець Василь Васильович
Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець XIX століття - 1939 рік)
Кузовова Наталя Миколаївна
Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ - початок ХХ століття)
Бондар Наталя Олександрівна
Діяльність українських політичних партій на Харківщині в роки революції та громадянської війни (1917-1921 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net