Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Катуніна Олена Василівна. Політика партії та радянського уряду у відношенні релігійних культів у 40- 60-ті роки ХХ століття (на матеріалах Криму) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Таврійський національний ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 237арк. — Бібліогр.: арк. 183-228.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. За останні роки значно зросла кількість конфесій, діючих на теренах України. Нарівні з православними церквами активну роль у житті різних регіонів України починають відігравати різноманітні релігійні культи.

Найбільш суттєве зростання кількості неправославних культів відбувається у Криму. У 2005 році на півострові зареєстровано 62 конфесії, які у своєму складі налічують 1252 релігійні громади. Серед них до православ’я належать лише 6 церков, у складі яких діють 540 громад. Інші 712 церковних громад відносяться до різноманітних релігійних культів. Серед них найбільш динамічно зростаючою конфесією є іслам, в рамках якого функціонують 350 зареєстрованих громад. 362 церковні громади належать представникам інших конфесій – Всеукраїнському об’єднанню євангельських християн-баптистів, євангельських християн, адвентистів сьомого дня, Свідків Єгови, іудаїзму, пресвітеріанської, лютеранської, католицької, греко-католицької та інших церков.

Поряд із зареєстрованими конфесіями на півострові діють 658 незареєстрованих релігійних об’єднань. Найбільш проблемними з них є ісламські громади послідовників ваххабізму та релігійно-політичного об’єднання “Хізб-ут-Тахрір”, яких у Криму налічується понад 600 угруповань.

Сьогодні на півострові розпочався активний процес формування етно-конфесійних відносин. На жаль, він проходить досить проблемно. Між деякими конфесіями існують непорозуміння, які стають причиною міжконфесійної та міжетнічної напруженості. Корені цих непорозумінь мають своє історичне минуле. Після ліквідації наприкінці 30-х років усіх конфесій, що існували на території півострова, у період другої світової війни в окупованому Криму була відновлена діяльність багатьох культів. Однак у період 40–60 років ХХ століття вони знову зазнали суттєвих утисків з боку держави. У цей час влада ініціювала об’єднання до єдиного центру кількох релігійних культів – євангелістів, баптистів, християн віри євангельської-п’ятидесятників та менонітів, що в подальшому призвело не тільки до виникнення непорозумінь та розколів між цими конфесіями, але стало однією із причин протистояння деяких релігійних об’єднань з радянською владою. Тому вивчення історії релігійних культів та їх взаємовідносин з державою у 40–60 роки є не тільки актуальною, але й соціально значимою темою, яка дозволить відповісти на складні питання історичного минулого, а також буде сприяти вирішенню проблем формування етноконфесійних відносин у Криму.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження є частиною планової наукової теми “Культура народів Причорномор’я. Багатоаспектні дослідження проблеми” (№ держреєстрації 0101U005501), здійснюваної кафедрою культурології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Особистим внеском автора у розробку теми є дослідження політики держави стосовно релігійних культів у ХХ столітті.

Об’єктом дисертаційного дослідження є політика держави відносно релігійних культів у Криму в 40–60-х роках ХХ століття.

Предметом дослідження стали форми та методи діяльності державних та партійних органів влади у період боротьби з релігійними культами.

Мета дослідження пов’язана з виявленням механізму тиску з боку партійних та державних органів влади стосовно релігійних культів, який використовувався на території Криму у 40–60 роки ХХ століття. Для реалізації даної мети потрібно виконати кілька завдань:

вивчити релігійну ситуацію, що існувала на півострові після його визволення у травні 1944 року;

показати форми та методи пропаганди, якими користувалися релігійні організації при залученні віруючих до своїх лав у перші повоєнні роки;

проаналізувати постанови партійних та радянських органів влади, на основі яких у Криму була розгорнута антирелігійна кампанія періоду 40–60-х років;

визначити роль уповноваженого Ради у справах релігійних культів по Кримський області у формуванні антирелігійної кампанії;

виявити вплив періодичних видань на проведення антирелігійної пропаганди;

відобразити напрямки антирелігійної боротьби, якими користувалися партійні та радянські органи у перші повоєнні десятиліття.

Хронологічні рамки дослідження. Дисертаційне дослідження присвячене вивченню діяльності релігійних культів, які існували на території Криму з 1944 по 1965 роки. У цей період на півострові діяв уповноважений Ради у справах релігійних культів, який не тільки представляв інтереси держави у формуванні політики відносно різноманітних релігійних громад, але поряд із партійними органами був одним із організаторів кампанії по обмеженню діяльності церкви. У перші післявоєнні роки політика партії та держави стосовно релігійних культів мала досить конструктивний характер, але з другої половини 50-х років на півострові розпочався новий період антирелігійної боротьби, ініціатором якої стали партійні органи Криму. З 1957 по 1965 роки прийнято кілька рішень, що обмежували діяльність релігійних громад півострова. У 1965 році в Україні прийняті документи – Укази Президії Верховної Ради, які регулювали взаємовідносини між церквою та державою до початку 90-х років ХХ сторіччя. Тому можна вважати, що період з 1944 по 1965 роки є одним із важливих періодів радянської історії, в рамках якого розвивалися процеси тиску відносно до церкви, що призвели не тільки до ліквідації значної кількості релігійних громад, але і до формування релігійного підпілля.

Територіальні рамки дослідження пов’язані з сучасними межами Автономної Республіки Крим. Однак для більш глибокого та системного вивчення проблеми виникла потреба аналізу аналогічних процесів, які відбувались у суміжних з Кримом областях – Одеською, Херсонською та Миколаївською, що дозволило розглянути різноманітні питання політики партійних та державних органів влади у відношенні до релігійних культів у різних регіонах України.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що у дисертації вперше проаналізовано значний корпус партійних та державних нормативних актів, відповідно яким формувалася політика стосовно релігійних культів.

Удосконалено поняття „релігійний культ”, яке використовується у наукових дослідженнях та юридичних документах.

Детально простежена діяльність релігійних культів на території півострова у перші повоєнні десятиріччя.

Суттєво уточнено форми та методи, які використовувалися партійними та державними органами Криму у боротьбі з релігійними громадами.

Досконально розглянуто причини формування релігійного підпілля в умовах тоталітарного режиму.

Поглиблено вивчена діяльність уповноваженого Ради у справах релігійних культів у проведенні політики держави на місцях.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані не тільки при читанні курсів з “Історії України”, “Краєзнавства”, “Релігієзнавства” та при створенні узагальнюючих праць з новітньої історії України, а також – при розв’язанні проблемних питань національної політики у сфері міжконфесійних відносин.

Апробація результатів дисертації здійснена під час обговорення на засіданні кафедри культурології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського та у виступах на наукових конференціях: “Культура народів Причорномор’я з давнішніх чаcів до наших днів” – IX–ХV наукові читання (м. Сімферополь, 2000–2005 роки); Міжвузівської науково-практичної конференції професорсько-викладацького та студентського складу Кримського факультету фізичної культури, спорту та туризму Запорізького національного університету (м. Сімферополь, 14–15 квітня 2005 р.) та Науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Кримського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Сімферополь, травень, 2006 р.).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи викладені у 11 статтях, опублікованих у наукових виданнях, затверджених у ВАК.

Подобные работы
Андрощук Олександр Володимирович
Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті роки ХХ ст.)
Циганенко Лілія Федорівна
Українське козацтво у північно- західному Причорномор"ї /ХY1 - 60-ті роки Х1Х століття/
Берестень Юрій Володимирович
Земельні відносини в менонітських колоніях Півдня України та їх суспільні наслідки (60-90-ті роки XIX століття)
Кузовова Наталя Миколаївна
Просвітницька діяльність земств Херсонської губернії (60-ті роки ХІХ - початок ХХ століття)
Гурак Ігор Федорович
Українське студентство у суспільно-політичному житті Східної Галичини (60- ті роки XIX - початок ХХ ст.)
Костюк Михайло Петрович
Німецька колонізація на Волині (60-ті роки XIX ст.- 1914р.)
Куниця Зоряна Михайлівна
Робітники України в суспільно-політичному русі (60-80-ті роки XIX ст.)
Шабельник Геннадій Петрович
Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.)
МОЙСІЄНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
Ліберально - демократичний (опозиційний) рух в Україні (середина 60-х - 80-ті роки ХІХ ст.).
Падалка Сергій Семенович
Аграрна політика в Україні: формування, шляхи реалізації та соціально- економічні наслідки (друга половина 60-х - 80-ті роки ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net