Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Калиняк Лев Дмитрович. Польські селянські партії у суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2006. — 210арк. — Бібліогр.: арк. 173-210.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Становлення тісного співробітництва незалежної Української держави з найбільшим західним сусідом – Польщею – підняло глибокий історичний пласт у взаєминах обох народів. Трагічні події їх співіснування, що відбувалися в першій половині ХХ ст., надалі залишаються предметом дискусій публіцистів, науковців, політиків. Пошуки шляхів порозуміння вимагають детального вивчення генези конфлікту, що знаходилася у площині наявних, на територіях спільного проживання українців та поляків, суспільно-політичних процесів.

У міжвоєнний період важливим фактором впливу на розвиток українсько-польських взаємин у Західній Україні виступав польський селянський рух. Задіяні у його системі партії відігравали провідну роль у політичній організації польського селянства краю. Головними пунктами програмних документів польських селянських партій були вимоги ліквідації великих земельних володінь і проведення земельної реформи, необхідність якої на той час мала особливу актуальність. Створивши розвинуту організаційну мережу політичних організацій, діячі польського селянського руху вели активну агітаційну роботу серед західноукраїнського населення, брали участь у виборах до вищих законодавчих органів Польщі та місцевого самоврядування, у великих містах регіону видавали свої газети.

Політична діяльність польських селянських партій на Західній Україні мала характерні лише для цього регіону особливості. Вони були зумовлені наявністю у східних воєводствах польської держави гострого національного протистояння. Будучи виразниками національних інтересів Польщі, місцеві партійні осередки селянських організацій підтримували ідею колонізації краю польським етнічним населенням з центральних регіонів країни, а також виступали за першочергове надання польським селянам розпарцельованих у наслідок земельної реформи наділів. Позиція селянських партій з ряду політичних та економічних питань суперечила вимогам представників українського національного руху. Такі розбіжності сприяли ескалації напруженості у відносинах польського та українського населення краю, знайшовши свій трагічний відгук у середині 40-х рр.

Детальне дослідження діяльності польських селянських партій у міжвоєнний період дасть можливість заповнити одну з прогалин вітчизняної історіографії у вивченні суспільно-політичних процесів на Західній Україні.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане у рамках науково-дослідної теми кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка “Суспільно-політичні партії та рухи в Україні у ХIХ–ХХ століттях”.

Об’єкт дослідження – суспільно-політичне життя Західної України у міжвоєнний період. Предмет – діяльність регіональних осередків польських селянських партій.

Мета і завдання дисертаційного дослідження – комплексний аналіз діяльності регіональних осередків польських селянських партій на Західній Україні у 1919–1939 рр.

Для досягнення мети дисертант поставив завдання дослідити:

соціальну базу польського селянського руху;

організаційну структуру польських селянських організацій на Західній Україні;

погляди лідерів регіонального селянського руху на актуальні питання внутрішньої політики у міжвоєнній Польщі;

пріоритетні напрями економічної політики польських селянських партій на Західній Україні;

стосунки польських селянських партій з іншими західноукраїнськими політичними організаціями, а також відносини в середині польського селянського руху;

ставлення представників поміркованого та радикального крила польського селянського руху до українського питання;

позицію провідних політичних організацій українського національного руху щодо діяльності польських селянських партій у регіоні.

Хронологічні межі дослідження: червень 1919 р.–вересень 1939 р. – період від закінчення польсько-української війни і встановлення польської адміністрації у Східній Галичині до початку Другої світової війни.

Територіальні межі дослідження – регіони України, що у міжвоєнний період входили до складу польської держави. За сучасним адміністративно-територіальним поділом це Волинська, Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Тернопільська області.

Методологічною основою дослідження є принципи історизму та об’єктивності, а також комплексно-аналітичний, хронологічно-проблемний, описовий, порівняльний методи.

Наукова новизна роботи. На основі аналізу широкого кола джерел здійснено комплексне вивчення діяльності регіональних осередків польських селянських партій на Західній Україні. До наукового обігу вперше залучено низку нових документів, що дало можливість розкрити особливості недослідженої раніше організаційної мережі польського селянського руху Східної Галичини, Західної Волині та Полісся. Простежено політичні впливи діючих тут селянських організацій. Розглянуто специфіку політичних та економічних аспектів їхньої діяльності. Окреслено позицію провідних українських політичних партій щодо діяльності людовців у середовищі українського селянства. Новий фактологічний матеріал використано для аналізу ставлення представників польського селянського руху до українського питання у Західній Україні.

Практичне значення. Матеріали та теоретичні узагальнення дослідження можуть бути використані для написання наукових робіт з історії України, Польщі, селянського руху міжвоєнного періоду, а також підготовки спецкурсів, лекцій у навчальних закладах.

Апробація результатів дослідження здійснена шляхом обговорення на засіданнях кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка. Основні положення дисертації викладені у виступах на українсько-німецькому науковому семінарі “Німецько-французькі та українсько-польські взаємини у ХХ столітті в історичному порівнянні” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2003), науковому семінарі XIV Східної літньої школи у Варшавському університеті (2004), міжнародній науковій конференції “Поляки, українці, білоруси, литовці у міжвоєнній Польщі (1921–1939)” у Дрогобицькому педагогічному університеті імені Івана Франка (2004), науковій краєзнавчій конференції “Історичні пам’ятки Галичини” у Львівському національному університеті (2004).

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. Обсяг тексту дисертації становить 172 сторінки, перелік джерел та літератури – 530 позицій.

Подобные работы
Іваник Микола Михайлович
Органи місцевого самоврядування на Західній Україні у 1919 - 1939 роках
Хмельовський Петро Михайлович
Українське педагогічне товариство "Рідна школа" в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр).
Портнов Андрій Володимирович
Науково-освітня діяльність української еміграції в міжвоєнній Польщі (1919- 1939)
Мартинюк Ярослава Миколаївна
Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919- 1939 рр.)
Стрілець Василь Васильович
Українська радикально-демократична партія: витоки, еволюція, діяльність (кінець XIX століття - 1939 рік)
Іванисько Світлана Іванівна
Софія Київська в духовному, культурному та науковому житті України (1917-1941 рр.)
Мисюра Олександр Олександрович
Олександр Кониський у громадсько-політичному і культурно-освітньому житті України (друга половина XIX ст.)
Кривоший Олександр Петрович
Жінка в суспільному житті України (друга половина XVI - перша половина XVII століття)
Логвіна Валентина Львівна
Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграції (перші десятиріччя - початок 60-х рр. XX ст.)
Алексієвець Леся Миколаївна
Києво- Могилянська академія у суспільному житті України і зарубіжних слов'янських країн (XVII-XVIII ст.ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net