Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Кабачинський Микола Ілліч. Становлення та розбудова Прикордонних військ України в 1991-2003 роках: історичний аспект : дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. — Хмельницький, 2006. — 586арк. — Бібліогр.: арк. 386-529.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. У 1991 році український народ виборов довгоочікувану державність. Україна увійшла в новий етап свого розвитку, але, проголосивши незалежність та взявши курс на демократизацію внутрішньополітичного життя та міжнародних відносин, вона зіткнулась з рядом суттєвих проблем. Зокрема, однiєю з наріжних постала проблема розбудови власних державних кордонiв і забезпечення їх охорони.

Це зумовлювалося тим, що Україна внаслідок умовного характеру державно-територіального розмежування колишніх радянських республік виявилася на південних, східних і північних рубежах без сформованих кордонів і прикордонної інфраструктури і, як наслідок, фактично відкритою для безконтрольного і незаконного переміщення через кордон громадян і транспортних засобів, товарів та вантажів, зброї, вибухових, наркотичних і отруйних речовин, поширення інших різновидів контрабанди. У такій криміналізованій обстановці в прикордонні різко активізувалася діяльність злочинних та екстремістських груп.

Динаміка цих процесів була надзвичайно високою, і тому переважна більшість із зазначених проблем почали становити загрозу не тільки прикордонній, а й загалом національній безпеці держави. Стало очевидним, що ігнорувати їх більше не можна, адже прикордонні конфлікти можуть перерости у міждержавні (наприклад, конфлікт, пов’язаний з о. Коса Тузла), спричинити порушення територіальної цілісності, уповільнення економічного розвитку, виникнення соціальних, екологічних, культурних та інших загроз національній безпеці.

У наш час державний кордон є невід’ємною ознакою суверенітету кожної держави, обов’язковим чинником формування її цілісного організму, політичного, економічного, соціального і культурного життя. Без чітко визначених і захищених кордонів жодна сучасна країна не може реалізувати весь комплекс суверенних прав, конструктивно розвивати міждержавні відносини. З огляду на це розбудова кордону і його надійна охорона завжди були однією з головних ознак могутності держави, її спроможності захистити свої національні інтереси, протистояти будь-яким зазіханням на свою територіальну цілісність і суверенітет.

Зважаючи на це, 30 серпня 1991 р. розпочався процес створення Прикордонних військ України (далі – ПВУ), які до липня 2003 р. охороняли державний кордон, протидіючи різноманітним порушенням національного законодавства, а з 1 серпня цього ж року були реформовані в правоохоронну структуру спеціального призначення – Державну прикордонну службу України.

На жаль, українське сьогодення свідчить, що жодної з окреслених проблем, пов’язаних з безпекою державного кордону, так остаточно і не вирішено, а прикордонні структури так і не визначились щодо оптимальних варіантів форм і методів його охорони. Але все ж за час існування ПВУ напрацьовано значний досвід щодо досконалої організації охорони кордону, з’явилось багато фактів ефективної протидії порушникам, які потребують ґрунтовного аналізу та поки що в українській історичній науці не знайшли належного висвітлення. Це викликає занепокоєння, адже глибоке й всебічне дослідження цих проблем має важливе наукове та практичне значення: з’ясовує роль і місце структур, призначених для охорони державного кордону в системі забезпечення прикордонної та національної безпеки держави; забезпечує відтворення об’єктивної картини дійсності українського прикордоння та аналіз можливостей оперативно-службової діяльності (далі – ОСД) прикордонників у протидії порушенням законодавства України з прикордонних питань. У свою чергу, дослідження шляхів підвищення ефективності протидії порушникам державного кордону, розвитку форм і методів боротьби з ними для оперативно-службової діяльності сучасних прикордонників має ще й прикладне значення.

Обрана тема має й значний виховний потенціал, оскільки реалізація завдань патріотичного виховання, зростання національної самосвідомості українського народу вимагає широкого і вдумливого використання обґрунтованих фактів і прикладів з військово-політичної історії України.

Таким чином, актуальність наукової проблеми, теоретичне та практичне значення її розв’язання, нерозробленість у вітчизняній історіографії історичних аспектів охорони кордону спонукали автора до проведення зазначеного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами

Дослідження проведено в рамках перспективного і поточного планів наукової та науково-організаційної діяльності Державної прикордонної служби України. Матеріал дослідження використано при опрацюванні науково-дослідної роботи “Історія розвитку прикордонних структур на теренах України” (шифр 205-0014 І, “Історія”).

Тему дисертації затверджено вченою радою Національної академії Державної прикордонної служби України, протокол № 4 від 12 листопада 2002 р.

Мета дослідження – комплексний аналіз та об’єктивна оцінка історії формування й розвитку Прикордонних військ України.

Завдання дослідження:

1. Дослідити основні етапи процесу становлення і розбудови ПВУ.

2. Проаналізувати розвиток ОСД прикордонників як складової системи гарантування національної безпеки України.

3. Розкрити процес формування наукових основ розвитку ПВУ.

4. Визначити особливості ОСД військ на різних ділянках державного кордону.

5. Охарактеризувати діяльність Прикордонних військ щодо протидії порушенням законодавства України з прикордонних питань.

6. Простежити розбудову окремих напрямів оперативно-службової діяльності ПВУ.

7. Здійснити аналіз міжнародної співпраці ПВУ й взаємозв’язків з державними органами і організаціями та з громадськістю прикордоння України.

8. Узагальнити результати оперативно-службової діяльності ПВУ у контексті наукового та практичного значення дисертаційного дослідження.

Об’єкт дослідження – система забезпечення національної безпеки незалежної України.

Предмет дослідження – становлення та розбудова Прикордонних військ як суб’єкта системи забезпечення національної безпеки України.

Хронологічні межі дослідження зумовлені предметом наукового пошуку. Вони охоплюють період від 30 серпня 1991 р., коли було започатковано процес створення Прикордонних військ України, до їхньої реорганізації 1 серпня 2003 р. в Державну прикордонну службу України (далі – ДПСУ).

Територіальні межі дослідження: територія України в її сучасних державних кордонах.

Методи дослідження: предмет дослідження обумовив застосування перш за все проблемно-хронологічного методу. Це дозволило з належною повнотою відтворити багатогранну історію Прикордонних військ України в часовій послідовності. Аналіз історичних умов створення та розбудови військ, співставлення з іншими військово-політичними структурами здійснено за допомогою порівняльно-історичного методу. Діалектичний метод використано для висвітлення подій, процесів, явищ та їхніх наслідків у взаємовпливах, причинно-наслідкових зв’язках і динаміці. Аналітичний і узагальнюючий методи застосовано у висновках, в яких підсумовано історію Прикордонних військ в контексті діяльності щодо гарантування національної безпеки України.

Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності, системного аналізу. Принцип історизму є одним з найголовніших принципів дослідження, він дозволив вивчити процеси, пов’язані зі становленням та розбудовою оперативно-службової діяльності щодо гарантування національної безпеки Прикордонних військ України, послідовно в їхній структурній єдності та природній діалектиці. Принципом наукової об’єктивності автор керувався при аналізі історичних джерел, що відображали фактичні події і процеси тієї доби.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає передусім у тому, що вирішено актуальну проблему, яку до цього часу не було всебічно та об’єктивно висвітлено в українській історичній науці. На основі широкого пласту джерел, основну масу з яких вперше введено до наукового обігу, автор дослідив процес становлення та розбудови ПВУ в контексті загального розвитку України 1991-2003 років.

У результаті було вперше:

з’ясовано стан історіографічної розробки проблеми та її джерельної бази;

здійснено дослідження процесу становлення і розбудови Прикордонних військ України на основних етапах їхньої історії;

визначено роль і місце оперативно-службової діяльності прикордонників у системі гарантування прикордонної та національної безпеки України;

розкрито процес формування наукових основ розвитку ПВ України;

встановлено особливості оперативно-службової діяльності військ на різних ділянках державного кордону;

охарактеризовано діяльність Прикордонних військ щодо протидії порушенням законодавства України з прикордонних питань;

простежено розбудову окремих напрямків ОСД ПВУ;

досліджено діяльність відповідних органів ПВУ, спрямовану на розвиток міжнародної співпраці, на формування взаємозв’язків з державними органами і організаціями та з громадськістю прикордоння України;

узагальнено результати оперативно-службової діяльності ПВ України.

Уточнено:

основні етапи процесу становлення і розбудови Прикордонних військ.

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що узагальнений досвід, систематизовані матеріали, висновки і рекомендації, зроблені у дослідженні можна буде використати при розв’язанні окремих питань розбудови сучасної системи гарантування прикордонної та національної безпеки України, оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби. Матеріал дисертації також може бути основою для написання узагальнюючих праць з історії прикордонних формувань України та історії України, розробки навчальних дисциплін та спецкурсів для вищої школи України, науково-просвітницької діяльності, патріотичного виховання молоді тощо.

На основі матеріалів наукового дослідження було підготовлено та включено в план навчальної роботи Національної академії ДПСУ:

навчальні дисципліни: “Історія кордонів та прикордонних військ України” в обсязі 108 год., що викладалася при підготовці слухачів за напрямом підготовки “Військові науки”; “Історія кордонів України” в обсязі 54 год., що викладається при підготовці курсантів за напрямом підготовки “Охорона та захист державного кордону”;

розділи і теми в навчальних дисциплінах: “Воєнно-політичні та соціально-економічні проблеми державного і військового управління”, “Актуальні проблеми історії України”, “Суспільні дисципліни” (акт реалізації від 26 червня 2006 р. № 2244).

Результати дисертаційного дослідження також впроваджено при розробці матеріалів до занять з морально-психологічного забезпечення в Системі виховної роботи з особовим складом підрозділів Державної прикордонної служби України, кораблів та катерів Морської охорони (довідка від 8 червня 2006 р. № с/224).

Особистий внесок здобувача. Усі висвітлені у дисертації наукові результати отримані автором самостійно.

У навчальному посібнику “Воєнно-політичні та соціально-економічні проблеми державного і військового управління”, написаному у співавторстві, дисертант особисто опрацював розділ “Історія кордонів і прикордонної охорони України”, що складає 28 % всього матеріалу.

У публікаціях, які додатково відображають результати дисертаційного дослідження, частка матеріалу, підготовленого автором, складає:

“Захисні споруди та їх використання у справі охорони земель східних слов’ян та Київської Русі” – 50 %;

“Державний кордон України та особливості його охорони у 1944-1991 роках” – 60 %;

“Виховання військовослужбовців-віруючих, представників різноманітних конфесій” – 60 %;

“Моральне виховання воїнів у історичному контексті” – 50 %.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дослідження обговорювались на ІІ (“Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (м. Кам’янець-Подільський, 2003 р.) та ІІІ (“Українська історична наука на шляху творчого поступу” (м. Луцьк, 2006 р.) міжнародних наукових конгресах українських істориків.

На 22 конференціях:

міжнародних наукових – “Актуальні проблеми історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.” (м. Черкаси, 2001 р.); “Українська історіографія на рубежі століть” (м. Кам’янець-Подільський, 2001 р.); “Соціально-гуманітарні науки на початку ІІІ тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи” (м. Хмельницький, 2002 р.); „Історія релігій в Україні” (м. Львів, 2005 р.); “Релігія і церква в історії України” (м. Полтава, 2005 р.); “Поляки в Україні у ХІХ-ХХ ст.” (м. Хмельницький, 2005 р.); “Церква і держава у служінні народові” (м. Хмельницький, 2005 р.);

всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних – “Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (м. Київ, ХІІ конференція – 2003 р., ХІІІ – 2004 р.); “Актуальні проблеми підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до виховної роботи з особовим складом” (м. Хмельницький, 2004 р.); “Україна в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. та роль органів державної безпеки у її визволенні від фашистських загарбників” (м. Хмельницький, 2005 р.); “Українська історична біографістика: забуте і невідоме” (м. Тернопіль, 2005 р.); “Знищення опозиції в 20-х-30-х роках ХХ ст. як засіб формування тоталітарної системи в Україні” (м. Хмельницький, 2006 р.); “Сучасні тенденції та перспективи розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах України” (м. Хмельницький, 2006 р.);

ХІ Подільській історико-краєзнавчій (м. Кам’янець-Подільський, 2004 р.);

V Буковинській Міжнародній історико-краєзнавчій конференції, присвяченій 130-річчю заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці, 2005 р.);

міжвузівських науково-теоретичних і науково-методичних – “Морально-психологічне забезпечення службової та навчально-виховної діяльності” (м. Хмельницький, 2001 р.); “Основні шляхи підвищення рівня професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонного контролю” (м. Хмельницький, 2005 р.); “Роль фахівців кінологічної служби ДПСУ в підвищенні ефективності протидії незаконній міграції та обігу наркотичних і вибухових речовин” (м. Хмельницький, 2005 р.); “Світ та тероризм: ХХІ ст.” (м. Хмельницький, 2005 р.); “Українське козацтво: минуле, сучасне, майбутнє” (м. Хмельницький, 2005 р.); “Підготовка фахівця у вищій школі: проблеми та перспективи” (м. Хмельницький, 2006 р.).

Основні положення та результати дослідження обговорювались також на засіданнях кафедр оперативного мистецтва і педагогіки та психології Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького (м. Хмельницький), кафедри історії України Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (м. Чернівці).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 3 монографіях, 52 наукових статтях (48 одноосібні), з них 31 стаття – у фахових збірниках наукових праць, 9 – у збірниках матеріалів конференцій.

Подобные работы
Іваницька Лілія Василівна
Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття
Шарпатий Віктор Григорович
Становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Українській РСР в 1920-30-х рр.: історичний аспект.
Сушко Олександр Олександрович
Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921 - 1928 рр.): історико-теоретичний аспект
Фареній Ігор Анатолійович
Український кооперативний рух у період 1917- 1920 років (історичний аспект)
Патриляк Іван Казимирович
Діяльність організації українських націоналістів (бандерівців) у 1940-42 роках (військовий аспект)
Литвин Наталя Миколаївна
Політичні репресії проти наукової інтелігенції в радянській Україні в 1920- 1930-х роках (ідеологічні аспекти проблеми)
Кузнєцова Людмила Василівна
Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90-х років (Іст.-політ. аспект)
Білан Сергій Олексійович
Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.)
Сажко Василь Володимирович
Проблеми аграрних перетворень в Україні у 1900-1913 роках: історико- політичний аспект
Каденюк Олександр Степанович
Реформи в агропромисловому комплексі України 90-х років ХХ ст. (аспекти кадрового і наукового забезпечення)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net