Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Доброчинська Валентина Анатоліївна. Інтелігенція в культурному житті Західної Волині (1921-1939) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2006. — 224арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 184-210.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Утворення незалежної Української Держави відкрило широкі перспективи дослідження регіонів, які перебували у складі інших державно-територіальних утворень. Особливий інтерес з точки зору історичного аналізу посідає Західна Волинь міжвоєнного періоду ХХ ст., яка протягом століть зазнала глибоких суспільно-політичних трансформацій.

Перебування Волині у складі Польщі визначило особливості культурного життя населення краю. На цій території проживали українці, поляки, євреї, росіяни, чехи, німці та інші національності. Польська держава перешкоджала вільному національному розвитку автохтонного українського населення. Натомість інші народи, в яких польська влада не вбачала реальної загрози для існування своєї державності, знаходилися в кращих умовах і могли розвивати власну культуру. Важливу роль у розвитку та збереженні культурних надбань відіграла інтелігенція.

Актуальність обраної теми викликана проблемою етнокультурного розвитку краю та діяльності інтелігенції, що висвітлювалися неоднозначно. Доповнення, нового осмислення вимагає українська інтелігенція, яка боролася за реалізацію культурних прагнень. Поза увагою залишалася польська, російська, єврейська, чеська, німецька інтелігенція, які зробили внесок у культурний поступ волинського краю.

Динамічні, складні політичні події, які характеризували культурний розвиток та діяльність інтелігенції, допоможуть наблизитися до історичної істини, об’єктивно, без упередженості відтворити міжнаціональні стосунки і визначити перспективи добросусідських взаємин із Польщею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до програми історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки щодо вивчення регіональної історії України.

Мета і завдання дослідження – на основі узагальнення здобутків історіографії, осмислення нових архівних документів, матеріалів і мемуарів дослідити:

особливості становлення інтелігенції Волинського воєводства в умовах Польської держави;

культурницьку діяльність педагогів, медичних працівників;

видавничу роботу;

науково-краєзнавчі дослідження вчених регіону;

внесок жіночих організацій у культурні здобутки краю;

участь інтелігенції у мистецькому та духовно-релігійному житті.

Об’єкт дослідження українська, польська, єврейська, російська, чеська, німецька інтелігенція Західної Волині у міжвоєнний період ХХ ст., а предмет особливості її становлення та діяльність на тлі суспільно-політичних процесів і внесок у розбудову культурного життя регіону.

Хронологічні рамки роботи охоплюють 1921–1939 рр., які зумовлені входженням Західної Волині за Ризьким мирним договором 1921 р. до складу Польщі, де вона перебувала до початку Другої світової війни, коли регіон відійшов до радянської України. Це період розгортання на Волині національно-визвольного руху за незалежність і соборність українських земель.

Територіальні межі дослідження включають Західну Волинь, яка з березня 1921 р. входила до Волинського воєводства, що включало території колишньої Волинської губернії – Ковельський, Володимир-Волинський, Луцький, Дубенський, Кременецький, Рівненський та Острозький повіти. Згідно з нинішнім адміністративним поділом до Волинського воєводства входили сучасна Волинська (окрім Камінь-Каширського і Любешівського районів), Рівненська область, а також Кременецький, Лановецький та Шумський райони Тернопільської області.

Методологічна основа дослідження – принципи історизму та наукової об’єктивності, що ґрунтуються на пріоритеті документів, які дають змогу всебічно проаналізувати діяльність інтелігенції різних національних груп у міжвоєнний період. Для вирішення поставлених мети і завдань дослідження застосовано аналітичний, систематичний, порівняльний, конкретно-історичний методи. Дисертація побудована за проблемно-хронологічним принципом. Поєднання різних методів дослідження стало важливим чинником всебічного висвітлення теми.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному дослідженні діяльності інтелігенції різних національностей у культурному житті Волині. Проаналізовано і введено до наукового вжитку не залучені раніше документи і матеріали Державних архівів Волинської, Тернопільської, Рівненської областей, Центрального державного історичного архіву у Львові, Архіву нових актів (Варшава), фондові джерела Рівненського обласного краєзнавчого музею.

Відновлено історичну справедливість щодо життєвого шляху та творчої спадщини окремих особистостей, чиї імена тривалий час замовчувалися через ідеологічні обмеження. Висвітлено основні напрямки науково-дослідницької роботи вчених у вивченні краю. Розкрито діяльність інтелігенції, яка представляла національні меншини, що мешкали на території регіону, та їх стосунки у різних сферах культурного життя.

Практичне значення полягає в тому, що положення і висновки дисертації можуть використовуватися: при написанні історико-географічних та етнологічних праць; дослідженні українсько-польсько-єврейських стосунків; підготовці загальних і спеціальних курсів із новітньої історії України та краєзнавства; в сучасних умовах – для розвитку та поглиблення культурних зв’язків на державному та регіональному (транскордонне співробітництво) рівнях.

Результати роботи апробовані на кафедрі давньої та нової історії України Волинського державного університету імені Лесі Українки та кафедрі історії України Рівненського державного гуманітарного університету, виступах на наукових конференціях: „Волинь і Волинське зарубіжжя” (Луцьк, 16–18 червня 1994 р.); „Теоретичні та прикладні проблеми країнознавства і краєзнавства” (Рівне, 24–25 квітня 2002 р.); „Історія міст і сіл Великої Волині в контексті регіональних досліджень” (Житомир – Коростень, 28–31 травня 2002 р.); „Проблеми географічного та історичного краєзнавства” (Житомир, 21–23 вересня 2002 р.); „Україна і слов’янський світ: історія і сучасність” (Рівне, 25–26 травня 2004 р.); „Бердичів древній і вічно молодий” (Житомир–Бердичів, 8–10 червня 2005 р.); „Історія очима молодих дослідників” (Рівне, 13 грудня 2005 р.); „Велика Волинь: історія і сучасність” (Рівне, 14 грудня 2005 р.); ІІІ Міжнародному науковому Конгресі українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу” (Луцьк, 17–19 травня 2006 р.).

Структура дисертації побудована за проблемно-хронологічним принципом. Робота складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг роботи – 224 сторінки, з них 183 сторінки основного тексту. Список використаних джерел – 353 позиції на 27 сторінках. Додатки становлять 13 найменувань.

Подобные работы
Лучаківська Іванна Львівна
Інтелігенція західних областей України у суспільнополітичному житті (вересень 1939- червень 1941 рр.)
Литвинюк Валентина Iванiвна
Економiчний розвиток Волинського воїводства в мiжвоїнний перiод (1921_1939)
Гнот Cоломія Іванівна
Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921- 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії).
Галуха Василь Левкович
Комасація у Волинському воєводстві (19211939 рр.)
Литвинюк Валентина Іванівна
Економічний розвиток Волинського воєводства в міжвоєнний період (1921- 1939)
Прохоренко Оксана Анатоліївна
Повсякденне життя науково-педагогічної інтелігенції України в другій половині 40-х - першій половині 50-х рр. ХХ ст.
Струченков Олександр Вікторович
Інженерно-технічна інтелігенція Донбасу (кінець 1920-х – 1930-і роки): формування, умови життя, діяльність.
Шпиталенко Галина Андріївна
Соціально-економічне і духовне життя чехів Волині (друга половина XIX - початок XX ст.)
Раєвич Тамара Іванівна
Український жіночий рух на Волині (1921-1939 роки)
Пономаренко Світлана Євгенівна
Культурно-освітні організації Волині 1921-1939 рр.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net