Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Дибчук Людмила Василівна. Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991-2005 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — 313арк. — Бібліогр.: арк. 231-280.

смотреть введение
Введение к работе:

Вступ. Актуальність теми дисертації зумовлена об’єктивною необхідністю дослідження української діаспори як суспільного феномена, її кількісного та якісного складу та внеску в економічний, культурний розвиток нашої держави та країн поселення.

Українська діаспора своїм буттям урізноманітнює та збагачує українську присутність у світі, а також надає посильну допомогу історичній батьківщині. Тому налагодження, розширення й зміцнення зв’язків з українською діаспорою – першочергове завдання материкових українців. Перш за все це стосується використання інтелектуального, політичного та економічного потенціалу діаспори для встановлення дружніх і тісних стосунків України з державами проживання зарубіжних українців, посилення ролі, яку відіграє Україна у світовому співтоваристві. У цьому інтереси української держави й української діаспори цілком збігаються.

Вивчення історії української діаспори, її місця і значення у соціально-економічному та політичному житті незалежної України має важливе стратегічне значення. Незаперечним є те, що українська діаспора, особливо західна, робить вагомий внесок у розвиток економіки, культури, науки, мистецтва, літератури як України, так і країн проживання. Про це переконливо засвідчено на І-му (21 – 24 серпня 1992 р.), ІІ-му (21 – 24 серпня 1997 р.) і ІІІ-му (18 – 20 серпня 2001 р.) Всесвітніх форумах українців, що відбулися в м. Києві.

Суттєвим є введення до наукового обігу нових джерел як необхідної умови об’єктивного висвітлення ролі та місця української діаспори Канади та країн Латинської Америки в становленні незалежної Української держави. Досліджувана проблема має важливе значення не лише для всебічної оцінки діяльності української діаспори, але й для динаміки історичного процесу в Україні в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дана тема пов’язана концепцією комплексної національної програми “Закордонне українство на період до 2005 р.” затвердженої Указом Президента України від 24 вересня 2002 р. № 892/2001. Обраний напрямок дослідження є складовою науково-дослідних робіт кафедри українознавства Тернопільського державного економічного університету за 1994 – 2001 рр.: “Дослідження проблем зародження української еміграції, її розвиток і зв’язки з материковою Україною (1994 – 1995 рр.)” № 0195 U 006331, “Внесок української еміграції в розвиток освіти, науки, літератури і мистецтва України та країн поселення (1998 – 2000 рр.)” № 0198 U 001236 та кафедральної НДР (українознавство) “Історичні та економічні проблеми розвитку української спільноти у ХХ ст.” (2003 – 2007 рр.) № 0103 U 000966. Тема дисертаційного дослідження затверджена Вченою радою Тернопільського державного економічного університету 26 лютого 2003р., протокол № 6.

Об’єктом дослідження є українська діаспора Канади та країн Латинської Америки у період становлення незалежності України (1991 – 2005 рр.).

Предметом дисертаційного дослідження є внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки у розвиток економіки, освіти, науки й культури України за період становлення її як незалежної держави.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1991 – 2005 рр. Вони зумовлені тим, що в період становлення і розвитку незалежної Української держави з’явилися всі можливості для української діаспори взяти всебічну участь у розбудові України як рівноправного суб’єкта світової спільноти.

Територіальні рамки дослідження охоплюють незалежну Українську державу як центр світового українства, Канаду та Латинську Америку як країни поселення української діаспори.

Мета дослідження. На основі узагальнення всіх доступних опублікованих та архівних матеріалів відтворити повну картину взаємовідносин канадської та латиноамериканської української діаспори з історичною батьківщиною в період з 1991 – 2005 рр., визначити внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України. Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

розкрити ступінь вивчення проблеми та проаналізувати її джерельну базу;

охарактеризувати політику України стосовно діаспори;

з’ясувати міру впливу діаспори при визнанні України суверенним членом світового співтовариства, при встановленні дипломатичних структур незалежної України та утвердженні її на світовій арені;

встановити напрямки економічної допомоги української діаспори в розвитку незалежної України;

показати співпрацю науковців діаспори з вітчизняними вченими у сфері українознавства;

дослідити спадщину діячів літератури та мистецтва з української діаспори.

Методологічна база дослідження ґрунтується на основі принципів науковості, історизму, об’єктивності. При написанні дисертації були використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи, зокрема конкретно-пошуковий (аналіз і систематизація джерел з проблеми) та проблемно-хронологічний (розчленування широкої теми дослідження на окремі відносно вузькі проблеми). Застосування конкретно-історичного методу відкрило можливість встановити факти та події, що складають основу вивчення ролі та місця української діаспори в становленні і розвитку незалежної Української держави. Метод персоналізації дозволив виокремити особистості, які зробили вагомий внесок у розвиток незалежної України. Об’єктивний аналіз подій дав змогу зіставити внесок української діаспори за останні роки з тим, що було зроблено раніше, в ньому обумовлено використання історико-аналітичного підходу.

Наукова новизна і теоретичне значення роботи полягає в тому, що передусім вперше зроблена спроба показати роль та місце української діаспори Канади та країн Латинської Америки в становленні і розвитку незалежної Української держави; введені у науковий обіг досі невідомі архівні документи та періодичні видання, доповнена та уточнена бібліографія праць з даної теми; проаналізовано взаємини канадської та латиноамериканської української діаспори з материковою Україною у сфері зовнішньополітичної діяльності; встановлено напрямки економічної допомоги української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвитку незалежної України; показано внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки у розвиток загальнонаціональної науки, літератури, мистецтва; реалізовано спробу об’єктивно обґрунтувати необхідність розвитку взаємовідносин України з українською діаспорою.

Практичне значення дисертації зводиться до того, що її фактичний матеріал, висновки та узагальнення можуть бути використані для підготовки узагальнюючих досліджень з історії України, історії української діаспори, всесвітньої історії, праць з історії науки і культури, навчальних курсів для вищої школи, лекцій. Результати дослідження можуть стати допоміжною ланкою при розробці нормативних актів з питань розвитку взаємин України з країнами, в яких проживає українська діаспора. Дана наукова праця сприятиме ґрунтовнішому вивченню проблем історії української діаспори й активізації досліджень у цій галузі.

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення дисертації апробовані автором у формі доповідей на II Міжнародному науковому конгресі українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (Кам’янець-Подільський, 2003р.), на Міжнародній науковій конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження” (Острог, 2004 р.), на І Міжнародній науковій конференції “Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті” (Львів, 2006 р.), на Всеукраїнській науковій конференції “Національна інтелігенція в історії та культурі України у XX – XXI ст.” (Вінниця, 2004 р.), на ХІ щорічній науковій конференції Національного університету “Києво-Могилянська академія” “Меценати, благодійники та дарувальники українських бібліотек” (Київ, 2005р.), на міжвузівській науково-практичній конференції “Держава і бізнес: шлях до партнерства і взаємодії” (Вінниця, 2002 р.); на щорічних звітних наукових конференціях викладачів, докторантів та аспірантів Тернопільського державного економічного університету (2002 – 2005 рр.); на засіданнях методологічних семінарів кафедри українознавства ТДЕУ (2002 – 2005 рр.).

Зміст дисертації обговорювався та частково впроваджувався в навчальний процес на кафедрі українознавства ТДЕУ, на кафедрі історії України Інституту історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено у 7 публікаціях, з них 6 у фахових виданнях, включених до списку ВАК України.

Структура дисертації обумовлена логікою розкриття теми, специфікою мети і завдань та характером дослідження. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, чотирьох розділів (семи параграфів), висновків, бібліографічних посилань, джерел та літератури, додатків. Загальний обсяг становить 311 сторінок, у тому числі основний текст – 198 сторінок.

Подобные работы
Совінська Наталія Вікторівна
Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991-2001 рр.)
Латишева Олена Володимирівна
Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991-2001 рр.)
Гуцал Петро Зеновійович
Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1914-1923)
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Демиденко Ольга Олександрівна
Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945-2005 рр.)
Федорчук Оксана Олександрівна
Православя в становленні культури Півдня України в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століття
Румянцева Анжеліка Євгенівна
Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 - 1996 рр. (На матеріалах південних областей)
Федорчук Оксана Олександрівна
Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)
Непіпенко Людмила Павлівна
Політична культура Радянської України періоду непу

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net