Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Дзісяк Ярослав Ігорович. Соціально-економічні процеси в Україні наприкінці 80-х - на початку 90-х років ХХ століття : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2006. — 224арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 183-218.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Українська державність вже вписана в історію. Світ знає Україну як молоду державу, котра стала на шлях соціально-економічного розвитку та розбудови громадянського суспільства на основі демократії, широких прав і свобод її громадян. Соціально-економічні перетворення в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття містили в собі ті визначальні чинники, що зумовили перехід до сучасного соціально-економічного стану супільства. Тому актуальність досліджуваної дисертаційної теми випливає із необхідності вивчення особливостей соціально-економічних змін в Україні наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років задля грунтовного дослідження причин негативного стану соціально-економічної сфери та врахування їх у процесі сучасного й майбутнього державотворення. Проводячи аналіз сучасного стану історичної науки в Україні, ми змушені констатувати, що на даному етапі попри велику кількість різноманітної за характером, змістом і походженням наукової літератури й джерельної бази, ще досі не існує фундаментальних наукових праць узагальнюючого характеру, які б повно і різноаспектно висвітлювали соціально-економічні трансформації в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття. З огляду на це актуальним є комплексний підхід до окресленої теми, який дає змогу прослідкувати історичні передумови назрівання, етапність та закономірність перетворень українського соціуму у період радянської доби та початку незалежності України. Актуальним при цьому є використання як вітчизняних наукових праць, так і доробку зарубіжних дослідників й українців з діаспори.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дослідження теми “Соціально-економічні процеси в Україні наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років ХХ століття” було проведено згідно з програмою наукової роботи історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка у світлі комплексної проблеми “Україна в контексті європейської історії” (рішення ради Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Протокол №14 від 24 грудня 1998 року).

Мета і завдання дослідження. Автор поставив за мету: на основі комплексного об’єктивного аналізу різнопланових джерел з’ясувати зміст, характер і закономірності соціально-економічних процесів в Україні на рубежі 80–90-х рр. ХХ ст. та їх значення в переході від командної до ринково орієнтованої економіки.

Метою продиктовано завдання, які автор намагається розв’язати у процесі дослідження даної наукової проблеми:

обгрунтувати основні причини занепаду командно-адміністративної економіки Радянського Союзу, у т. ч. в УРСР, та суспільно-економічної кризи в незалежній Україні;

простежити історичні передумови назрівання кризових явищ на фоні панування економіки “тоталітарного соціалізму”;

дослідити причинно-наслідкові взаємозв’язки негативних процесів між різними галузями народногосподарського комплексу, політичними й економічними сферами суспільного життя та світовою кон’юнктурою;

проаналізувати наслідки реформування владними структурами (радянськими й незалежної України) соціально-економічних відносин у державі.

Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси в Україні у зазначений період.

Предметом дослідження є визначення закономірностей й особливостей соціально-економічних трансформацій в Україні у досліджуваний період, їх причинно-наслідкових зв’язків.

Методи дослідження є історико-хронологічний, проблемний, порівняльний та статистичний. У процесі дослідження застосовано принципи історизму та об’єктивності з врахованням конкректно-історичних обставин розвитку українського суспільства означеного періоду.

Хронологічні рамки дослідження визначені його тематичною спрямованістю й охоплюють період кінця 1980-х років, коли процес перебудови набув свого розгортання, й завершуються 1992 роком включно, коли наслідки розпаду єдиного народно-господарського комплексу СРСР ще мали вагомий вплив на соціально-економічну сферу Української держави.

Наукова новизна одержаних результатів. Дослідження проведено на основі використання раніше неопублікованих архівних матеріалів, які значною мірою вперше введено в науковий обіг. На основі чисельних джерел, насамперед, архівних та опублікованих документів, а також широкого кола вітчизняної та зарубіжної літератури дисертант комплексно проаналізував історичну зумовленість та особливості соціально-економічних перетворень в Україні наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Автор пропонує бачення таких проблем, як назрівання кризи радянського суспільства загалом та соціально-економічної зокрема; неможливість позитивної трансформації командно-адміністративної системи; боротьба старої партійної номенклатури за збереження привілейованого становища у державі та недопущення економічної й політичної незалежності республік; значні масштаби тінізації економіки і суспільного життя в СРСР та, як наслідок, збільшення цих масштабів в незалежній Україні; успіхи і прорахунки соціально-економічного реформування представниками “нового покоління”.

Практичне значення одержаних результатів полягає у висвітленні місця і ролі соціально-економічних перетворень в Україні наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ ст., що сприятиме поглибленню вивчення економічної історії України загалом та використання минулого досвіду й можливостей в сучасних умовах розбудови Української держави. Нагромаджений у дослідженні матеріал, пропоновані теоретичні положення і висновки можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць та навчальних посібників з історії України, з економічної історії, політології, а також при проведенні практичних занять, семінарів, лекційної роботи у сфері освітньої діяльності ВНЗ.

Апробація результатів дисертації. Головні підсумки роботи автора над обраною темою дисертації викладені в наукових працях всеукраїнських і регіональних видань. Основні положення та висновки дисертації апробовані в доповідях на звітних наукових конференціях викладачів і студентів історичного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2001 – 2005 рр.) та міжнародних і всеукраїнських конференціях: “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” – ІІ міжнародний науковий конгрес українських істориків (Кам’янець-Подільський, 2003 р.); “Актуальні проблеми історії та правознавства у працях молодих вчених” – Всеукраїнська науково-практична конференція (Тернопіль, 2003 р.); “Національно-державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя” – Міжнародна наукова конференція (Тернопіль, 2003 р.). Результати дослідження обговорені на засіданні кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, та історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 8 наукових статтях у фахових виданнях.

Подобные работы
Бондаренко Сергій Васильович
Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х - на початку 90років ХХ століття
Самойленко Євген Миколайович
Військове питання в програмних документах партій та рухів в Україні (кінець 80-х - початок 90років ХХ століття)
Басараб Михайло Михайлович
Роль громадських організацій Закарпаття в державотворчих процесах наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст.
Кузнєцова Людмила Василівна
Загальноосвітня школа України в умовах національного відродження. Кінець 80-х - початок 90років (Іст.-політ. аспект)
Шилова Світлана Олександрівна
Російсько-німецькі відносини у 90-ті роки ХХ століття.
Полушкіна Тетяна Володимирівна
Суспільно-економічні аспекти розвитку науки в Україні в 90роках ХХ століття
Баковецька Ольга Олександрівна
Проблеми культурного життя півдня України на сторінках періодичної преси (90-ті роки ХХ століття)
Чура Василь Іванович
Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х - початку 90-х рр. XX ст.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net