Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Демиденко Ольга Олександрівна. Увічнення та збереження історії козацтва в пам'ятках культури України (1945-2005 рр.) : Дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України. — К., 2006. — 391арк. : табл. — Бібліогр.: арк. 186-234.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В умовах становлення незалежної Української держави, її активної інтеграції до світового співтовариства значно посилився інтерес суспільства до вітчизняного минулого, відродження пам’яті, джерел духовності українського народу. Важливий чинник розбудови суспільства – історико-культурна спадщина, яка є безцінною скарбницею нації, невід’ємною складовою світового культурного надбання. В Україні нараховується понад 130 тис. пам’яток археології, історії, монументального мистецтва, архітектури і містобудування, науки і техніки, які відображають всі періоди від часу появи людини на українських теренах до сьогодення.

Серед пам’яток культури на особливу увагу заслуговують об’єкти українського козацтва, яке відіграло важливу роль у формуванні та розвитку національної ідеї, у процесі державотворення. Вивчення козацької спадщини, узагальнення та проблемний аналіз пам’яткоохоронної діяльності з увічнення історії цієї доби дозволить розширити наше уявлення про козацтво, яке стало виразником національного духу.

Актуальність роботи обумовлюється і тим, що пам’ятки козацької доби: замки і фортеці, які здобували козаки, гетьманські резиденції, полкові скарбниці, монастирі і церкви, споруджені їх коштом, некрополі, одиночні поховання, місця Січей, козацьких рад, битв, дислокації військ тощо – уособлюють в собі знаковий період минулого українського народу. Для створення Державного реєстру національного культурного надбання і реалізації „Національної програми відродження та розвитку українського козацтва” важливим є відбір, ідентифікація і класифікація цих пам’яток, що сприятиме їх збереженню.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Написання дисертації здійснювалося в рамках „Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002 – 2005 рр.”, підготовки 28-томного енциклопедичного видання „Звід пам’яток історії та культури України” (номер державної реєстрації (в Укр. ІНТЕІ) 0104 U003496), що включене до науково-дослідної тематики відділу історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України.

Мета наукового пошуку полягає у розкритті ролі державних органів влади, громадських організацій та наукових інституцій в увічненні козацтва та їх внеску у збереження пам’яток історії, археології та архітектури, пов’язаних з подіями козацької доби. В дисертації з’ясовано основні напрями, форми, методи цієї діяльності та виявлено особливості пам’яткоохоронної роботи впродовж окремих етапів у різних регіонах країни.

Реалізація зазначеної мети обумовила висвітлення таких завдань:

– розкрити стан наукової розробки теми та її джерельну базу;

– простежити особливості процесу розвитку законодавчої та нормативної бази охорони козацьких пам’яток та особливості її реалізації протягом 1945 – 2005 рр.;

– визначити специфіку увічнення та збереження історії козацтва в пам’ятках культури в певні періоди суспільно-політичного розвитку населення країни;

– систематизувати пам’ятки козацької доби: замки, фортеці, монастирі, церкви, некрополі, одиночні поховання, зимівники, лінії укріплень, місця Січей, битв, таборів, дислокації військ тощо – у різних регіонах України;

– з’ясувати основні напрями та особливості досліджень пам’яток козацької доби в наукових та державних пам’яткоохоронних установах;

– проаналізувати основні форми увічнення історії козацтва;

– визначити пам’ятки козацтва, які пропонується включити до Державного реєстру національного культурного надбання.

Об’єкт наукового дослідження – це політика держави, заходи громадськості та наукових інституцій в галузі увічнення історії козацтва та збереження культурної спадщини в Україні.

Предмет – визначення форм і методів увічнення історії козацтва та збереження культурної спадщини в Україні.

Географічні межі охоплюють сучасну територію України.

Хронологічні рамки – період з 1945 р. до 2005 р. Нижня межа обумовлена закінченням Другої світової війни, внаслідок якої Україна понесла значні втрати історико-культурної спадщини на своїй території. Верхня – визначається завершенням „Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва”, яка стала знаковим етапом увічнення та збереження історії козацтва в пам’ятках.

Методологічна основа дослідження – принципи історизму та наукової об’єктивності. Застосування проблемно-хронологічного, порівняльно-історичного, ретроспективного, структурно-системного методів дозволило простежити динаміку процесів у сфері охорони пам’яток козаччини.

Наукова новизна дисертації полягає у постановці та розробці актуальної теми, яка не отримала всебічного та об’єктивного висвітлення в історичній науці. На основі введення у науковий обіг нових джерел, насамперед численних архівних документів, автор комплексно вивчає процеси охорони та збереження козацьких пам’яток в Україні протягом 1945 – 2005 рр. В результаті дослідження:

– розглянуто формування державної політики щодо розробки заходів з увічнення історії козацтва;

– показано розвиток громадського руху за збереження історико-культурної спадщини козацької доби;

– здійснено співставлення державних та громадських ініціатив у галузі збереження пам’яток козацької доби;

– охарактеризовано основні напрями, форми, методи та етапи увічнення і збереження пам’яток козаччини;

розкрито специфіку увічнення козацької історії;

визначено події і персоналії, які не були в достатній мірі увічнені в певний період історії;

систематизовано 1174 виявлених пам’яток козацтва за типами та територіальним розташуванням.

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання положень дисертації при підготовці праць з історії краєзнавства, пам’яткознавства, написанні посібників, плануванні роботи громадських організацій, у галузі охорони пам’яток, туризму тощо. Зроблено внесок у створення бази, каталога наявних пам’яток козаччини, що сприятиме їх збереженню, популяризації, а також розширенню туристичних маршрутів.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки дисертації обговорювались на таких наукових зібраннях: ІІ наукових читаннях „Біографічна некрополістика в контексті сучасної історичної науки. Джерела та результати досліджень” (м. Київ, 14 – 15 листопада 2004 р.); XIV науково-практичній конференції „Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні” (м. Київ, 23 – 24 березня 2005 р.); науковій конференції, присвяченій 150-річчю від дня народження Д. Яворницького, „Краєзнавство Великої Волині: здобутки, проблеми та перспективи” (м. Рівне, 24 – 25 листопада 2005 р.).

Публікації. Основний зміст дисертації викладено у 6 публікаціях, затверджених ВАК України.

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків (основний текст – 185 стор.), додатків (157 стор.), а також списку використаних джерел та літератури (49 стор., 436 найменувань). Повний обсяг дисертації становить 391 стор.

Подобные работы
Денисенко Олена Анатоліївна
Охорона і збереження пам'яток історії та культури в Українській державі (1918р.)
Старік Олександр Володимирович
Меморіальні та культові пам'ятки запорозького козацтва на території Південної України
Чернікова Інна Володимирівна
Охорона, вивчення і використання пам’яток історії та культури на Харківщині (1920 – червень 1941 рр.)
Совінська Наталія Вікторівна
Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної України (1991-2001 рр.)
Дибчук Людмила Василівна
Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незалежної України (1991-2005 рр.)
Федорчук Оксана Олександрівна
Православя в становленні культури Півдня України в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століття
Федорчук Оксана Олександрівна
Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)
Румянцева Анжеліка Євгенівна
Відродження та розвиток національних культур в Україні. 1988 - 1996 рр. (На матеріалах південних областей)
Непіпенко Людмила Павлівна
Політична культура Радянської України періоду непу
Федорчук Оксана Олександрівна
Православ'я в становленні культури півдня України (кінець ХVІІІ - початок ХХ століття)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net