Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

64. Мартинова Ірина Станіславівна. Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX століття: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Національна доктрина розвитку освіти вимагає особливого ставлення до вітчизняної культури та історії, створення повноцінної системи освіти, яка давала б молоді ґрунтовні знання на рівні світових стандартів. Відбувається адаптація системи освіти до нових соціально-економічних і політичних реалій, її входження у світовий і європейський простір, що потребує підвищення якості навчання й виховання відповідно до найновіших надбань науки і суспільної практики.

Інтенсивні процеси реформування системи освіти в незалежній Україні, пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах зумовлюють необхідність апелювати до використання досвіду, набутого попередніми поколіннями.

Реформування середньої освіти потребує вирішення таких проблем і завдань, як покращення матеріального забезпечення закладів освіти, удосконалення змісту освіти через поєднання важливих елементів, як-от: гуманітаризація, профілізація в старших класах школи, визначення співвідношення науковості й практичних умінь школярів. У зв’язку з цим актуальним видається врахування досвіду організації і розвитку загальноосвітніх середніх навчальних закладів – гімназій і реальних училищ другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Тема є безумовно актуальною, оскільки історичний досвід створення й діяльності загальноосвітніх середніх навчальних закладів Харківщини (Слобожанщини) другої половини ХІХ – початку ХХ століття доцільно враховувати при розробці концептуальних, організаційних, правових, методичних, психологічних засад функціонування навчальних закладів такого типу.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в руслі наукової теми кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди “Історія України: проблеми суспільного, політичного, культурного і економічного розвитку”.

Об’єктом дослідження є загальноосвітні середні навчальні заклади – гімназії та реальні училища Харківської губернії другої половини ХІХ – початку ХХ століття.

Предмет дослідження – процес створення мережі загальноосвітніх середніх навчальних закладів у межах губернії, їх функціонування, формування учнівського та вчительського контингенту.

Мета дослідження – здійснити ретроспективний і критичний аналіз основних напрямків діяльності гімназій і реальних училищ Харківщини, виявити позитивні і негативні результати реформи середньої освіти, узагальнити досвід утворення нових навчальних закладів, організації навчально-виховного процесу.

Для досягнення мети визначено такі завдання:

проаналізувати історичні, соціально-економічні та політичні умови, загальні й специфічні особливості процесу становлення і розвитку системи середніх навчальних закладів Харківської губернії;

визначити й обґрунтувати окремі етапи становлення й розвитку середніх навчальних закладів у краї;

розкрити динаміку розбудови мережі гімназій і реальних училищ на Слобожанщині;

визначити роль і місце урядових організацій, органів місцевого самоврядування, приватних осіб у процесі становлення й розвитку середніх навчальних закладів Харківської губернії;

проаналізувати соціальний, національний і конфесійний склад учнівського контингенту середньої школи, зокрема звернути увагу на русифікаторську політику уряду в галузі освіти;

з’ясувати матеріальне становище та освітній ценз викладацького складу середніх навчальних закладів губернії.

Хронологічні рамки дослідження– друга половина ХІХ – початок ХХ століття – обумовлені проведенням реформ 60-70-х років ХІХ століття (зокрема освітньої реформи), які були основою модернізації суспільства. Харківщина опинилася в епіцентрі модернізаційних процесів. Реформування середньої освіти на початку ХХ століття не було завершено через історичні обставини, а саме у зв’язку з подіями 1917 року, коли радикально змінилися соціально-економічні та політико-ідеологічні основи суспільства і принципи організації освітньої системи.

Територіальні рамки– Харківська губернія другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Ця губернія (історична назва Слобожанщина) мала особливості в соціально-економічному та національно-культурному розвитку, які відрізняли її від інших регіонів України.

Методологія дослідження базується на принципах об’єктивності та історизму. У дослідженні використано такі методи історичного дослідження: історичний і логічний; історико-типологічний; історико-порівняльний, статистичний. Сукупність таких принципів і методів дає можливість глибоко проаналізувати динаміку розвитку системи середньої освіти в зазначеному регіоні.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше системно висвітлено питання історії виникнення, становлення й розвитку середніх навчальних закладів в межах Харківської губернії. Вперше комплексно досліджено співвідношення урядової і громадської ініціативи у вирішенні таких питань, як фінансування освітніх закладів, зміна їх структури, створення їх мережі в повітах, удосконалення змісту освіти, підтримка вчителів і талановитих учнів. Визначено якісно відмінні етапи діяльності органів місцевого самоврядування в галузі середньої освіти. Внесено істотні доповнення у висвітлення ролі місцевого самоврядування і приватної ініціативи в справі організації середніх навчальних закладів. Доведено, що благодійництво мало вирішальне значення в тій галузі освіти, де уряд не виявляв особливої зацікавленості, наприклад, в сфері жіночої освіти. Вперше порівняно організацію чоловічих і жіночих середніх навчальних закладів. Показано, що гендерні проблеми негативно впливали на якісний рівень викладацького корпусу середніх закладів освіти. Проаналізовано зміни в складі учнів, як кількісні, так і якісні, зазначено, що поряд з помітним збільшенням загальної кількості учнів, значно зменшилася питома вага вихідців з панівних верств населення. Розширено джерельну базу досліджуваної проблеми за рахунок залучення до наукового вжитку основної маси документів повітових середніх навчальних закладів Харківської губернії та матеріалів місцевих періодичних видань.

Практичне значення наукового дослідження полягає в можливості використання його результатів під час вирішення завдання щодо оптимальної організації мережі гімназій при залученні приватної благодійності, а також урахування історико-педагогічного досвіду в організації і управлінні навчальними закладами такого типу. Матеріали дослідження можуть бути використані при викладанні курсів історії педагогіки, історії України та рідного краю.

Апробація дослідження. Основні положення і висновки дисертації обговорювалися на кафедрі історії України історичного факультету Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Матеріали досліджень доповідалися на ХІХ Всеросійській науковій конференції “Освіта на Русі, в Росії. Історичний досвід” (Санкт-Петербург, 2000), регіональній науково-теоретичній конференції “Історична пам’ять і самосвідомість українського суспільства на межі тисячоліть” (Харків – ХДАК -2000), ІV Сумській обласній науковій історико-краєзнавчій конференції (Суми, 2001), науковій конференції “ІІІ Багаліївські читання: Д.І. Багалій і розвиток історичної освіти” (Харків, 2002), науково-практичній конференції “Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми” (Харків, 2004). За темою дисертації опубліковано 4 статті в фахових виданнях та 3 матеріали наукових конференцій загальним обсягом 1,63 д.а.

Структура дисертаційного дослідження відповідає поставленій меті і завданням, дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків загальним обсягом 241 стор. (основного тексту 194 стор.), списку джерел і літератури (441 позиція) й додатків.

Подобные работы
Кравченко Тетяна Миколаївна
Розвиток початкової освіти на Харківщині в другій половині XIX - на початку XX ст.
Плаксій Тамара Миколаївна
Міське самоврядування Середньої Наддніпрянщини в другій половині XIX - на початку XX століть
Третяк Кирило Олегович
Історія забудови та архітектури Києва наприкінці XIX-початку XX століть
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Іваницька Лілія Василівна
Суспільно-політичні та науково-організаційні аспекти становлення і розвитку кібернетичної науки в Україні в другій половині XX - на початку XXI століття
Олешко Петро Степанович
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Дудар Ольга Володимирівна
МІСЦЕ “ЧЕРНИГОВСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ” У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIXПОЧАТКУ XX СТOЛІТТЯ
Шкода Наталія Анатоліївна
Місце і роль українського драматичного театру Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XX ст. в національно-культурному відродженні
Морозова Анна Валеріївна
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net