Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Грибенко Олександр Миколайович. Державотворчі процеси в Наддніпрянській Україні у 1917-1920 рр: історичний аспект : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кабінет Міністрів України. — К., 2006. — 266арк. — Бібліогр.: арк. 199-244.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Історичний шлях розвитку України і української державності надзвичайно складний і тернистий. Державотворчі процеси в Україні мають свої багатовікові корені і продовжуються досі. Проте в різні історичні епохи вони мали характерні властивості, які слід враховувати на сучасному етапі. Зокрема значний інтерес представляють особливості державного будівництва за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії і радянської влади в Україні. Політичні лідери зазначених форм державних утворень в Україні вивчаємого періоду намагалися впровадити свої власні принципи управління і часто не враховували попередні надбання у справі розбудови держави. Крім того при кожній владі існували серед політичного електорату різні погляди щодо цього питання, у яких не завжди зважалися інтереси народу України, а важливі рішення у більшості приймалися на догоду Західній Європі.

У процесі боротьби за утвердження державності протягом 1917-1920 рр. недооцінювалися соціальні аспекти. А відсутність національної єдності серед населення Наддніпрянської України і, передусім, серед політичної еліти Української держави, суперечки тощо спричинили послаблення Центральної Ради, чим і скористалися інші держави – Німеччина та Росія. Це сприяло утвердженню влади гетьмана при підтримці Німеччини та подекуди встановлення радянської влади, ініційованою “червоною” Росією. Конфронтація представників влади всередині країни, які керувалися різними принципами державотворення й мали різні політичні цілі, переросла у збройну боротьбу за владу. Вже за часів Директорії, в умовах поглиблення кризи, внаслідок відсутності єдності українських сил у справі державного будівництва республіка парламентського типу еволюціонувала до президентської. Директорія фактично набула рис воєнного режиму.

Досвід минулого, що вміщував як позитивні, так і негативні аспекти змін у державі, необхідно враховувати при здійсненні реформування сучасних державних структур і визначенні повноважень, завдань, взаємовідносин різних гілок влади. Між тим, державотворчі процеси протягом 1917-1920 рр. мало досліджені, хоча досягнення і прорахунки українського державотворення революційної доби сприяли б більш критичному та об’єктивному оцінюванню розбудови держави на сучасному етапі історії України.

Сьогодні процес державотворення в Україні набуде якісно нового наповнення за умов врахування уроків вітчизняної історії, виявлення взаємозв’язку між історичним досвідом і сучасними проблемами, забезпечення певної спадкоємності, поєднання українських здобутків з досягненнями світової практики державного будівництва, чим і визначається актуальність проблеми.

Зв’язок теми дисертації з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана в рамках комплексної програми, що розробляється кафедрою історії України Національного аграрного університету і складовою частиною теми «Соціально-економічні перетворення в українському селі у першій половині ХХ століття: історичний аспект» (номер державної реєстрації 330. 138. 6: 93 - 94).

Об’єктом дослідження є вищі органи влади, як складові державотворчого процесу у Наддніпрянській Україні протягом 1917-1920 рр.

Предметом дослідження є етапи та принципи становлення законодавчої та центральної виконавчої влади, їх характерні закономірності, що безпосередньо впливали на процес розбудови Української держави.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 1917–1920 рр., коли відбувалися процеси українського державотворення в умовах почергового, а іноді й одночасного існування декількох форм державної влади. Нижня межа визначається березнем 1917 р., коли розпочалися революційні події у Наддніпрянській Україні, верхня межа – листопадом 1920 р., коли завершилися національно-визвольні змагання остаточною перемогою радянської влади.

Територіальні межі охоплюють усі регіони Наддніпрянської України (умовний термін для позначення території Лівобережної та Правобережної України, яка до 1917 р. входила до складу Російської імперії крім Херсонської, Миколаївської, частково Одеської та Таврійської губерній).

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб спираючись на архівні джерела, опубліковані матеріали та науковий доробок попередників і не претендуючи на повне та безперечне висвітлення всіх аспектів складної проблеми, дослідити особливості формування законодавчої та вищої виконавчої влади у процесі державотворення, динаміку змін статусу та форм діяльності органів державної влади в контексті боротьби певних політичних сил за владу в Наддніпрянській Україні за часів революційних подій 1917–1920 рр., зокрема, вирішити конкретні завдання:

дослідити стан наукової розробки проблеми;

показати основні віхи в розвитку української національно-державної ідеї в 1917–1920 рр.;

визначити етапи відродження української національної державності та пояснити вплив різних моделей державного управління періоду 1917-1920 рр. на процес державотворення;

проаналізувати альтернативні напрямки (національно-демократичний і радянський) в державотворенні в зазначений час, їх ідентичну легітимність, основні засади діяльності вищих органів представницької та виконавчої влади;

висвітлити особливості формування законодавчої бази, функціонування вищих органів державної влади;

розкрити проблеми і труднощі, що призвели до занепаду національно-державного напрямку у державотворенні, а також фактори, які сприяли утвердженню радянської форми державності;

проаналізувати здобутки і прорахунки українських урядів, зокрема у вирішенні національного і соціально-економічних питань;

Наукова новизна дисертації полягає в наступному:

– вперше в українській історичній науці здійснено спробу комплексного дослідження державотворчих процесів, які відбувалися в Наддніпрянській Україні протягом 1917–1920 рр. Виділені основні етапи цих процесів, розкрито особливості й тенденції кожного з них;

– введені до наукового обігу раніше невідомі та маловідомі документи, які значно поповнили джерельну базу з вивчаємого питання;

– дістали подальшого розвитку розкриття особливостей становлення і функціонування вищих органів влади, а також аналіз їх статусу та повноважень за часів Центральної Ради, Гетьманату, Директорії та у роки УСРР;

– вперше, на якісно нових позиціях, чому сприяли матеріали нових джерел, охарактеризовано структуру та форми діяльності вищих органів влади у відповідності із стратегією політичних сил, представники яких входили до їх складу;

– сформульовано рекомендації щодо подальших наукових досліджень з історії України революційної доби.

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що фактологічний матеріал і висновки дослідження можуть бути використані при написанні узагальнюючих праць з історії України; при складанні підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл; при проведенні лекцій і спеціальних курсів з проблем боротьби українського народу за державну незалежність, соборність власної держави; при розробці методичних рекомендацій, написанні курсових, дипломних та магістерських робіт.

Апробація результатів дослідження здійснювалась у формі виступів на семінарах, всеукраїнських науково-практичних конференціях («Проблеми політичної реформи в сучасній Україні» (м. Київ, 2003); «Україна на межі тисячоліть: історія та сучасність» (м. Луганськ, 2006).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені у 5 фахових публікаціях (без співавторів).

Структура дисертації обумовлена метою та завданням дослідження. Вона складається зі вступу, трьох розділів, висновків (198 сторінки – основний текст) і додатків (20 сторінок). Список використаних джерел та літератури включає 543 найменування ( 46 сторінок). Загальний обсяг роботи складає (265 сторінок).

Подобные работы
Фареній Ігор Анатолійович
Український кооперативний рух у період 1917- 1920 років (історичний аспект)
Вишиванюк Олексій Григрович
Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні (1944-1953 рр.).
Вишиванюк Олексій Григорович
Конфесійні аспекти етнотрансформаційних процесів в Україні (1944-1953 рр.)
Єфименко Оксана Геннадіївна
Українські політичні партії та їх роль у розвитку державотворчих процесів в Україні (1917-1920 рр.)
Яневський Данило Борисович
Політичні системи України 1917 - 1920 рр.: спроби творення і причини поразки.
Агафонова Надія Василівна
Становлення національної системи освіти в Україні: 1917- 1920 рр.
Масюк Світлана Олександрівна
Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 - 1920 рр.)
Романько Ірина Іванівна
Розвиток театрального мистецтва України в 1917- 1920 рр.
Кокошко Федір Іванович
Діяльність культурно-освітних організацій Півдня України в період культурного піднесення (1917-кінець 1920-х рр. ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net