Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

Бондаренко Володимир Григорович. Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький національний ун-т. — Запоріжжя, 2006. — 245арк. — Бібліогр.: арк. 219-245.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Можливості успішного економічного розвитку завжди визначались вихованням, освітою, відповідними вимогам часу, соціалізацією молодого покоління, здатного не лише адаптуватися до умов, які змінюються, а і бути готовим підтримати і розвивати позитивні начала в економічному, політичному, соціальному житті суспільства. Суспільство в особі держави визначає через молодіжну політику статус, місце і роль підростаючого покоління у світі, що змінюється, а разом з тим – майбутнє людського потенціалу.

Дослідження механізмів реалізації молодіжної політики в Україні є актуальним напрямком наукових пошуків, що зумовлено демократизацією суспільства, пріоритетністю прав людини для держави, реформуванням соціальної і політичної сфер, процесами глобалізації та європейської інтеграції. Погіршення становища молоді, ускладнення процесів її соціалізації вимагають вдосконалення політики держави щодо молодого покоління.

Своєрідність процесу формування та реалізації державної молодіжної політики в Україні полягає в тому, що і владним інститутам, і інститутам громадянського суспільства необхідно враховувати особливості вітчизняних традицій у роботі з молоддю, які склалися історично, сучасні потреби молодих громадян, суспільства, держави з урахуванням курсу України на європейську інтеграцію.

Актуалізує пропоноване дослідження і той факт, що науково обґрунтована державна молодіжна політика в Україні тільки починає формуватися. Постановці та вирішенню даної проблеми сприяє системне дослідження європейського досвіду реалізації молодіжної політики.

Суспільна значимість проблеми, що розглядається, дає можливість узагальнити досвід, поглибити теоретичні уявлення, дати практичні рекомендації щодо вдосконалення національної моделі державної молодіжної політики та механізму її реалізації.

Реалізація державної молодіжної політики ґрунтується на значній кількості нормативно-правових актів та аналітичних документів. У спеціальних наукових дослідженнях розглядалася проблема соціалізації особистості й окремих соціально-демографічних груп, сутність свідомості їх вчинків, її активність у різних сферах життєдіяльності; проблеми взаємин окремої особистості, молоді і суспільства тощо.

Проблемам реалізації державної молодіжної політики, її соціальному, правовому, управлінському аспекту, присвячена значна кількість наукових праць вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, становлення системи правового захисту молоді та молодіжної політики взагалі базуються на дослідженнях українських учених М. Перепелиці, М. Головенька, М. Головатого, Є. Бородіна. Відомі вчені та сучасні науковці С. Толстоухова, К. Плоский, В. Барабаш, Н. Черниш, О. Кулик, O. Мошнягул досліджують сучасні соціальні та правові аспекти реалізації молодіжної політики в Україні та за кордоном. Захищені дисертації, в яких досліджуються окремі питання аспекти формування і реалізації державної молодіжної політики, соціалізації молоді (Л. Кривачук, А. Мінаєв, Ю. Поліщук, М. Дідух, В. Шульга, Ю. Криворученко, Ю. Щотова, Н. Юрій, та ін.). Ці дослідження є значним внеском у теорію, методологію та практику реалізації державної молодіжної політики в Україні.

Незважаючи на значний науковий доробок, поглибленого дослідження потребують питання реалізації молодіжної політики в контексті європейського вибору України. Основна суперечність, з якою пов’язана проблема дослідження, полягає у тому, що сьогодення вимагає нових підходів до реалізації державної молодіжної політики, соціальної підтримки молоді, але науково обґрунтовані концепції та підходи для вирішення цих завдань є недостатніми. Тому вирішенню зазначених проблемних питань і присвячено дане дисертаційне дослідження.

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Виконане дисертаційне дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт, які проводилися в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, а саме «Система управління і координації політикою європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівні» (№ держреєстрації 0105U002535), де особистий внесок автора як виконавця зазначеної роботи полягає в обґрунтуванні організаційно-правових засад реалізації молодіжної політики як елемента соціальної політики держав ЄС та України.

Мета дисертаційної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні концептуальної моделі державної молодіжної політики в контексті європейського вибору України та визначенні на цій основі сукупності механізмів її реалізації.

Обрана мета досягалася шляхом послідовного вирішення наступних завдань:

Дослідити теоретико-методологічні підходи до аналізу феномену державної молодіжної політики та механізмів її реалізації;

Уточнити сутнісні характеристики і зміст основних понять «молодіжна політика», «молодіжні організації», «концептуальна модель молодіжної політики»

Проаналізувати вітчизняний досвід з питань реалізації державної молодіжної політики в Україні та європейських країнах і виявити здобутки й упущення в роботі з молоддю на сучасному етапі;

Обґрунтувати рекомендації щодо адаптації позитивного зарубіжного досвіду механізму реалізації молодіжної політики в умовах європейського вибору;

Розробити концептуальну модель державної молодіжної політики та модель механізму її реалізації в контексті європейського вибору України.

Об’єктом дослідження є державна молодіжна політика в контексті європейського вибору України

Предмет дослідження - механізми реалізації концептуальної моделі державної молодіжної політики в контексті європейського вибору України

Гіпотеза дослідження базується на припущенні, що підвищення дієвості державної молодіжної політики в Україні в умовах європейського вибору можливе за умов вдосконалення моделі реалізації молодіжної політики в Україні з урахуванням європейських стандартів молодіжної політики та вітчизняних традицій роботи з молоддю.

Основні методи дослідження ґрунтуються на принципах дослідження, традиційних для вітчизняної науки з державного управління: порівняння та узагальнення, системності та структурності тощо. Зокрема, порівняльний метод використано для зіставлення сучасних міжнародних документів стосовно молоді з Конституцією та законами України. Використання структурно-функціонального методу дозволило проаналізувати структуру та функції державного управління в сфері молодіжної політики в Україні та в країнах ЄС. За допомогою системного підходу охарактеризовано особливості функціонування органів державного управління, включених у більш широкий комплекс зв’язків як підсистем у межах системи державного управління у сфері молодіжної політики та особливості механізмів реалізації молодіжної політики в умовах європейського вибору України. Статистичні методи дослідження використовувалися для вивчення соціального портрету молоді. Метод моделювання використовувався для створення концептуальної моделі державної молодіжної політики та механізму її реалізації.

Емпіричною базою дослідження стали: узагальнення практики застосування законодавства з питань формування державної молодіжної політики, дані соціологічних досліджень, соціальна статистика.

Дисертантом використано наукові розробки з теорії державного управління, політології, філософії, права, соціології.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором на основі критичного переосмислення сучасного вітчизняного та світового доробку в сфері реалізації державної молодіжної політики здійснено теоретичне обґрунтування концептуальної моделі національної молодіжної політики відповідно до європейських стандартів та запропоновано механізми її реалізації. Зокрема, у вітчизняній науці

вперше

на основі досліджень сучасних наукових підходів до типології європейських моделей молодіжної політики та роботи з молоддю встановлено, що концептуальна модель державної молодіжної політики в Україні в контексті європейського вибору повинна орієнтуватися на європейські стандарти молодіжної політики

запроваджено у вітчизняний науковий обіг результати досліджень зарубіжних учених, присвячених проблемам реалізації молодіжної політики, що дозволило розробити авторський підхід до обґрунтування механізмів реалізації національної моделі державної молодіжної політики в контексті європейського вибору України.

удосконалено

понятійний апарат теорії державного управління. Введено в наукову лексику поняття європейських стандартів молодіжної політики, що надано з точки зору європейського законодавства та уточнено сутність понять «молодіжна політика», «молодіжні організації», «концептуальна модель молодіжної політики»

поглиблено

Наукові уявлення про ідеологічні і правові засади молодіжної політики як елемента соціальної політики країн Європи, організаційно-правове забезпечення реалізації молодіжної політики структурами ЄС, Ради Європи, ООН.

набули подальшого розвитку

розкриття особливостей соціального портрету сучасної молоді шляхом доповнення його новими штрихами;

дослідження системи державного управління та місцевого самоврядування як суб’єктів реалізації державної молодіжної політики в Україні;

аналіз міжнародного досвіду соціальної роботи з молоддю та можливості його використання в Україні.

Практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження полягає в тому, що основні наукові розробки доведені до рівня конкретних пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики з урахуванням кращих зразків європейського досвіду.

Основні положення дослідження використані у навчальному процесі при підготовці магістрів державного управління та підвищення кваліфікації керівних кадрів, зокрема в навчальних дисциплінах «Концептуальні основи європейської інтеграції», «Внутрішній ринок та галузеві політики Європейського Союзу» для факультетів «менеджмент організацій» та «державне управління» ОРІДУ НАДУ при Президентові України (довідка від 07листопада 2007р. № 01/13/963), в програмі постійно діючого семінару «Державна служба в Україні: правовий статус, стиль і методи роботи» для слухачів курсів підвищення кваліфікації ЦПК м. Севастополя (довідка від 28 червня 2006р. №271).

Результати дослідження знайшли практичне відображення при розробці рекомендацій Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту для застосування в роботі обласним державним адміністраціям та виконавчим органам місцевого самоврядування (Довідка від 9 листопада 2007 р.), при підготовці та аналізі програми соціально-економічного розвитку Нахімовського району м. Севастополя (Довідка про впровадження від 7 лютого 2006р № 32-ОР), молодіжної соціальної програми «Формування та організація діяльності волонтерської мережі в м. Вінниці» (Акт про впровадження від 30 червня 2007р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, яка містить одержані автором результати, що забезпечують вирішення важливого теоретико-прикладного завдання в межах здійснення нових розробок щодо наукового обґрунтування механізмів реалізації державної молодіжної політики в контексті європейського вибору України. У співавторстві надруковано одну наукову працю, у якій здобувачем проаналізовано особливості сучасних підходів до соціальної роботи з девіантною молоддю в Великобританії, що становить 50% від загального тексту.

Апробація результатів дослідження. Основні висновки та теоретичні положення дисертації обговорювались на науково-практичних конференціях і семінарах, в тому числі і міжнародних, серед яких на міжнародному семінарі «Соціальні послуги сім’ям та захист прав дитини: досвід Великобританії»
(5-7 травня 2003р., м. Одеса), науково-практичній конференції «Актуальні питання соціально-політичного розвитку регіону» (24 жовтня 2003 р, м. Одеса.), науково-практичній конференції «Державна стратегія управління місцевим та регіональним розвитком: форми, методи та актуальні проблеми реалізації» (24 листопада 2004 р., м. Одеса,), науково-практичній конференції за міжнародною участю «Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні проблеми державного управління» (28 травня 2004 р., м. Київ), науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державного управління та місцевого самоврядування: сучасний стан та перспективи регіонального розвитку» (18 жовтня 2005 р., м. Одеса), науково-практичній конференції «Регіональна політика на сучасному етапі державотворення: проблеми децентралізації, ризики та перспективи впровадження» (31 жовтня 2006 р.), науково-практичній конференції за міжнародною участю «Актуальні проблеми реалізації Плану Дій Україна-ЄС» (9 лютого 2007р., м.Одеса), міжнародній молодіжній науково-практичній конференції «Проблеми молоді національних меншин в багатонаціональному суспільстві. Трансформація європейського досвіду» (18-21 жовтня 2007 року, м. Севастополь).

Публікації. Основні положення дисертації викладено автором у десяти одноосібних публікаціях, із них три – у наукових фахових виданнях, та одній публікації у фаховому виданні у співавторстві.

Структура дисертації складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний текст викладено на 186 сторінках. Список використаних джерел складає 300 найменувань, з них 8 - іноземними мовами.

Подобные работы
Гвоздик Василь Степанович
Південь України в революції 1917 - початку 1918 років
Куташев Ігор Вікторович
Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Барановська Надія Михайлівна
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Сорочан Ніла Антонівна
Формування системи управління освітою в Україні за доби Центральної ради (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Мисечко Анатолій Іванович
Український культурно-освітній рух на Півдні України (1900-1914 рр.)
Горбуров Євген Григорович
Рух опору і націоналістичне підпілля на Півдні України та в Криму в період окупації. 1941-1944 рр.
Кузьменко Володимир Борисович
Український культурно-національний рух в 90-х роках XIX ст. (на матеріалах Півдня України)
Котляр Юрій Вадимович
Повстансько- партизанський рух українських селян у 1919- на початку 1920 рр. (На матеріалах Півдня України)
Господаренко Оксана Валеріївна
Діяльність місцевих органів влади і самоврядування на Півдні України у 1917-1920 рр.: соціально-економічний аспект
Пархоменко Владислав Анатолійович
Українські національні військові формування на Півдні України у 1917 - на початку 1919 рр.

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net