Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

48. Крупина Віктор Олександрович. Білий рух в Україні (1917-1920рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / НАН України; Інститут історії України. - К., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Період Української революції позначений співіснуванням та боротьбою за владу в Україні різних політичних режимів. Окрім більшовицьких, польських та українських національних сил на теренах України намагалися ствердитися і російські антибільшовицькі сили ліберально-консервативного спрямування, відомі як Білий рух. Відтак, історія Білого руху в Україні є невід’ємною складовою історії визвольних змагань 1917 – 1921 рр.

Події Української революції 1917 – 1921 рр. справили величезний вплив на подальшу долю України. Специфіка географічного розташування України в центрі Європейського континенту, її своєрідна роль “проміжної” держави між Сходом і Заходом обумовлювали завжди і обумовлюють нині постійний інтерес до неї з боку сусідніх країн. Відсутність свого часу досвіду державного управління завадило українському керівництву скористатися конфліктом між Польщею, Радянською Росією, Білим рухом і переломити хід подій на свою користь. В цьому контексті зв’язок тогочасних процесів і сьогодення очевидна. Лавірування на протиріччях інших держав, врахування їхніх інтересів і послідовне відстоювання українських національних інтересів було необхідним керівництву держави в 1917 – 1921 рр. і є необхідним нині. Це й робить досвід минулого (як позитивний так і негативний) особливо актуальним. Оволодіння ним, врахування в сучасному державному житті України дозволило б не припускатися прикрих помилок минулого, зробити процес оновлення державності більш ефективним і стабільним.

Радянська історична наука Білий рух не досліджувала, оскільки вважала його спорідненим за характером з українським національним рухом і таким, що не вартий наукової уваги. Всебічне об’єктивне висвітлення антибільшовицького руху було неможливим, оскільки це не вкладалося в усталену схему громадянської війни. Актуальність дослідження Білого руху в Україні підкреслюється відсутністю досліджень з даної проблематики. Нарешті, залучення матеріалів учасників Білого руху відкриває нове бачення Української революції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в рамках дослідницьких робіт історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка “Історія формування і розвитку Української держави” (державний реєстраційний номер 01БФ046-01).

Об’єктом вивчення став Білий рух як військово-політичне явище в історії України. Під Білим рухом автор розуміє сукупність російських військово-політичних сил, об’єднаних патріотичною метою зберегти цілісність і незалежність російської держави, продовжити її капіталістичний розвиток та відновити позиції Росії на міжнародній арені, зберегти культурні і релігійні цінності російського народу шляхом перемоги над німецькими військами, пізніше – їх “ставленниками”-більшовиками. Вирішення основних державних питань відкладалося до скликання Всеросійських установчих зборів по закінченні громадянської війни.

Білий рух в Україні – це діяльність російських ліберально-консервативних сил, консолідованих навколо ідеї відродження великодержавної Росії, спрямована проти української державності.

Предметом дослідження є процес зародження та функціонування Білого руху, його ідеологічна платформа та внутрішня політика, поширення на теренах України, боротьба з радянською владою та стосунки з українськими національними урядами.

Хронологічні межі. В дисертації розглянуто період від початку формування ударних частин на Південно-Західному фронті в 1917 р. до евакуації “білих” військ з Криму в листопаді 1920 року.

Територіальні рамки охоплюють територію України в її сучасних межах.

Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз та об’єктивна оцінка історії Білого руху в Україні. Виходячи з цього, визначені основні завдання:

– схарактеризувати джерельну базу та історіографію Білого руху в Україні;

– прослідкувати процес зародження та становлення Білого руху в 1917 – 1918 роках у контексті подій Української революції;

– визначити ідеологічні засади Білого руху та місце України в його ідеології;

– проаналізувати перебіг боротьби Збройних сил Півдня Росії з радянською та українською національною владою в 1919 році;

– виокремити специфіку ставлення Білого руху до української національної влади в 1920 році;

– визначити вплив Білого руху на розвиток Української революції.

Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності, системного аналізу. Предмет дослідження обумовив застосування перш за все проблемно-хронологічного методу. Це дозволило з належною повнотою відтворити багатогранну історію Білого руху на території України в часовій послідовності. Аналіз історичних умов виникнення та розвитку руху, співставлення з іншими політичними силами та режимами влади здійснено за допомогою порівняльно-історичного методу. Діалектичний метод використано для висвітлення подій, процесів, явищ та їх наслідків у взаємовпливах, причинно-наслідкових зв’язках і динаміці. Аналітичний і узагальнюючий методи застосовано у висновках, в яких підсумовано історію Білого руху в контексті подій Української революції.

Наукова новизна роботи полягає у постановці та розробці актуальної проблеми, яка не знайшла всебічного та об’єктивного висвітлення в українській історичній науці. На основі широкого пласту джерел, частина з яких вперше вводиться до наукового обігу, автор проаналізував історію Білого руху в контексті розвитку подій Української революцію. В дисертації сформульовано визначення Білого руху, показано його особливості в Україні. Охарактеризовано ідейну платформу Білого руху, місце України в його ідеології, переглянуто оцінки його внутрішньої політики. В дисертації висвітлено маловідомі сторінки діяльності “білих” в Україні, з’ясовано вплив Білого руху на перебіг українських визвольних змагань. Вперше простежено стосунки українського національного та Білого рухів, що розширює уявлення про Українську революцію.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що результати дослідження, факти, положення і висновки можуть бути використані при розробці цілісної історії Білого руху в Росії, історії громадянської війни, Української революції та визвольних змагань 1917 – 1921-х років, створенні узагальнюючих наукових праць.

Наукова апробація. Дисертація обговорювалася на засіданні кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на спільному засіданні відділів історії Української революції 1917 – 1921 рр. та історії України другої половини ХХ століття Інституту історії України НАН України. Окремі положення та висновки дисертації доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях “Історія Батьківщини. Україна на зламі століть” (Київ, 2002), “Україна – Росія: історія та сучасність” (Умань, 2002) та “Розвиток науки в університеті за 170 років очима молодих вчених та студентів” (Київ, 2004), а також Всеукраїнській науково-практичній конференції “Українська Держава і гетьманський рух новітньої доби” (Київ, 2003).

Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Вона складається зі вступу, чотирьох розділів і висновків (170 сторінок), списку джерел і літератури (426 позицій, 39 сторінок) та додатків (16 сторінок).

Основний зміст дисертації відображено у 4 наукових публікаціях, опублікованих у фахових виданнях.

Подобные работы
Верезомська Світлана Жоржівна
Ф.Ернст у пам'яткоохоронному русі України 1917-1933 рр.
Чоп Володимир Миколайович
Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою
Боровик Микола Андрійович
Анархістський рух в Україні (1917-1921 рр.)
Куташев Ігор Вікторович
Селянський рух в Україні (березень 1917 р. - квітень 1918 р.)
Бондаренко Володимир Григорович
Вільнокозацький рух на Півдні України (1917-1918 рр.)
Половець Володимир Михайлович
Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861- 1917 рр.)
Герасименко Олена Володимирівна
Селянський рух на Лівобережній Україні (1900 - лютий 1917 рр.)
Барановська Надія Михайлівна
Національно-визвольний рух в Україні за відновлення державної незалежності (березень 1917 р.- квітень 1918 р.)
Філоретова Лариса Мартіївна
Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 - на початку 1917 рр.
Гончарова Наталія Олександрівна
Національно-політичний рух студентської та учнівської молоді в Україні (90- ті рр. XIX ст. - лютий 1917 р.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net