Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Лісові культури та фітомеліорація

Диссертационная работа:

Яворовський Петро Петрович. Удосконалення агротехніки вирощування садивного матеріалу декоративних деревних рослин : Дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Національний аграрний ун-т. — К., 2004. — 135арк. — Бібліогр.: арк. 112-130.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В умовах розвитку житлового і промислового будівництва й суцільної урбанізації середовища особливої актуальності набуває проблема створення стійких та високодекоративних насаджень на території сельбищної частини міста (І.П. Григорюк, 1996). В даних умовах порушений або навіть повністю знищений родючий шар ґрунту, оголена материнська порода або намитий шар піску товщиною до 3 м, підвищена щільність і лужність ґрунту, зменшена його вологість, підвищена концентрація вуглекислого газу у повітрі та його температура влітку.

Для успішного вирішення питань озеленення територій сельбищної частини міст і закладки лісових культур у міських лісах, які, наприклад, тільки у м. Києві займають до 10% лісових земель, важливе значення має якість садивного матеріалу, що забезпечує швидке пристосування рослин до умов після пересаджування і їх повноцінну життєдіяльність в стресових умовах урбанізованого середовища (О.О. Лаптєв, 1998). Тому актуальною є розробка елементів технологій вирощування деревних рослин з використанням сучасних, екологічно безпечних і ефективних агрохімікатів, що дозволяє отримувати підвищений вихід якісного та стійкого садивного матеріалу (П.Г. Дульнєв, О.А. Калініченко, П.П. Яворовський, 2002).

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконання даної роботи пов’язане з науковими дослідженнями Науково-інженерного центру “АКСО” НАН України за госпдоговором № 13/169 Н від 01.08.1998 р., з Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Розробка та впровадження нових технологічних прийомів вирощування посадкового матеріалу основних лісових культур для заліснення забруднених радіонуклідами територій” та договором № 17/2000 від 24.02.2000 р. між об'єднанням “Київзеленбуд” та Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України по держбюджетній темі: “Розробка наукових основ і на їх підставі агрохімічних рекомендацій по покращенню стану та догляду за деревними насадженнями м. Києва”.

Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було удосконалення агротехніки вирощування високоякісного садивного матеріалу видів деревних рослин для насаджень сельбищної частини міста Києва, міських та приміських лісів.

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні задачі:

1. Виявити сучасні протруйники, стимулятори росту, мікроелементи, а також плівкоутворювачі, ефективні для передпосівної обробки насіння хвойних і листяних місцевих й інтродукованих деревних видів, які використовуються для озеленення, створення міських та приміських лісів.

2. Дослідити вплив вуглеамонійних солей (ВАС), комплексних мінеральних добрив на основі ВАС (ВІДАКСів) і стимулятора росту триману-1 на ріст та розвиток сіянців у розсадниках.

3. Дослідити дію стимулятора росту триману-1 на ріст і розвиток садивного матеріалу деревних рослин, які вирощуються із живців та саджанців в контейнерах.

4. Вивчити вплив мінерального живлення і водопостачання на фізіологічні процеси деревних саджанців, встановити захисну дію плівкоутворюючих полімерних регуляторів росту полістимуліну К й полістимуліну А-6 з пролонгованою цитокініновою та ауксиновою активністю на кореневі системи рослин після пересаджування.

5. Розробити методику спектральної листової діагностики стану деревних рослин на ранніх етапах виникнення посухи і дефіциту мінерального живлення.

Об’єкт дослідження – вирощування високоякісного і біологічно стійкого садивного матеріалу сосни звичайної, берези повислої, дуба звичайного, дуба червоного, липи дрібнолистої, клена гостролистого, гіркокаштана звичайного, липи широколистої, туї західної і самшиту вічнозеленого для озеленення міст та створення міських лісів.

Предмет досліджень – реакція насіння сосни звичайної на передпосівну обробку агрохімікатами, берези повислої та жолудів дуба звичайного на триман-1. Реагування сіянців сосни звичайної, дуба червоного і липи дрібнолистої на кореневе й позакореневе підживлення ВАС, ВІДАКСами та обробку триманом-1, живців і саджанців туї західної та самшиту вічнозеленого на обробку триманом-1. З’ясування зміни фізіологічних процесів у саджанців клена гостролистого, гіркокаштана, липи широколистої і дуба червоного за водного й мінерального дефіциту у ґрунті, а також обробки кореневих систем полімерними регуляторами росту при пересаджуванні. Дослідження спектрального стану листків саджанців деревних видів рослин в умовах водного і мінерального дефіциту.

Методи дослідження. У роботі використано екосистемний підхід, методи визначення показників ґрунту і рослинного матеріалу, графоаналітичного й кореляційного аналізу та біометрії рослин. Інтерпретація експериментальних даних проводилась з погляду єдності рослинного організму і умов зовнішнього середовища.

Наукова новизна одержаних результатів досліджень. Вперше для деревних рослин відібрано сучасні, екологічно безпечні, сертифіковані в Україні протруйники, стимулятори росту, мікроелементи, плівкоутворювачі і комплексні мінеральні добрива на основі вуглеамонійних солей, які підвищують схожість та енергію проростання насіння сосни звичайної. Вивчена ефективність передпосівної обробки жолудів дуба звичайного і насіння берези повислої стимулятором росту триманом-1. Досліджена дія ВАС, ВІДАКСів і триману-1 на біометричні показники сіянців сосни звичайної, дуба червоного, липи дрібнолистої, туї західної й самшиту вічнозеленого, вирощених із живців в умовах плівкової теплиці та їх саджанців в контейнерах.

Вперше досліджено вплив водного і мінерального дефіциту на фізіологічні процеси саджанців клена гостролистого, гіркокаштана звичайного, липи широколистої й дуба червоного, полістимуліну К та полістимуліну А-6 на рослини при пересаджуванні.

Вперше запропоновані формули для розрахунку вмісту азоту, фосфору, калію, води, водного дефіциту і хлорофілу в листках дуба червоного та клена гостролистого для спектральної діагностики їх стану.

Практичне значення одержаних результатів. У результаті проведених досліджень відібрано найефективніші протруйники, стимулятори росту, мікроелементи і плівкоутворювачі для передпосівної обробки насіння сосни звичайної, а також встановлені оптимальні концентрації триману-1 для передпосівної обробки насіння берези повислої та жолудів дуба звичайного.

Перед посівом запропоновано насіння сосни звичайної, дуба червоного обробляти триманом-1 і підживлювати однорічні сіянці цих видів ВАС або ВІДАКСами, які збільшують їхні біометричні показники в 1,5 – 2 рази та підвищують стійкість рослин до несприятливої дії едафічних факторів при їх пересаджуванні.

Рекомендовано застосовувати триман-1 при вирощуванні садивного матеріалу туї західної і самшиту вічнозеленого із живців у контейнерах, що збільшує їхні біометричні показники на 50 – 100 %. Полістимулін К і полістимулін А-6 при пересаджуванні саджанців клена гостролистого, гіркокаштана, липи широколистої й дуба червоного сприяють відновленню водного балансу, підсиленню інтенсивності дихання коренів та фотосинтетичних процесів у пересаджених рослин.

Наукові і методичні розробки впроваджені у виробництво при вирощуванні сіянців й саджанців на лісових та декоративних розсадниках Київзеленбуду. Вони застосовуються при створенні і реконструкції насаджень на території м. Києва й міських лісів та лісових земель об'єднання „Чорнобильліс”.

Особистий внесок здобувача. Дисертант особисто здійснив інформаційний пошук, проаналізував і узагальнив дані літературних джерел, оволодів сучасними методиками досліджень, провів лабораторні, вегетаційні та польові досліди, за результатами яких підготував до друку наукові праці. Експериментальні дані отримані самостійно і в співавторстві. Методичні підходи до спектральної діагностики стану деревних рослин за умов водного і мінерального дефіциту у ґрунті розроблено разом із старшим науковим співробітником Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, кандидатом біологічних наук Ткачовим В.І.

Здобувач брав участь у розробці рекомендацій виробництву “Вуглеамонійні солі, комплексні добрива на їх основі та регулятор росту і розвитку рослин триман-1 для сільськогосподарського виробництва та лісорозведення” (2002) і підготовці розділу “Використання нових агрохімікатів у лісовому господарстві”. Дисертант є співавтором рекомендацій “Застосування полімерних регуляторів росту і добрив для підвищення життєздатності саджанців деревних порід” (2001), а також методичних рекомендацій “Наукове обґрунтування і удосконалення агротехніки вирощування декоративних деревних рослин за умов водного і мінерального дефіциту” (2002).

Апробація результатів досліджень. Матеріали дисертації доповідалися на засіданні науково-технічної координаційної ради Київської міської державної адміністрації та Національної Академії наук України (Київ, 2002), Міжнародній науково-практичній конференції “Лісівницькі дослідження в Україні” (Розточчя Львівської області, 2002), Міжнародній конференції “Photosynthesis and Crop Production” (Київ, 2002), Міжнародній науково-технічній конференції “Сертифікація лісів України в контексті розвитку сучасної лісової політики” (Київ, 2002), ІV Міжнародній конференції „Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку” (Донецьк, 2003), V з’їзді фізіологів рослин Росії (Пенза, 2003).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, з них 6 статей у наукових фахових виданнях. Отримано один Деклараційний патент України на винахід № 52873А від 15.01.2003 р.

Подобные работы
Борисова Вікторія Вікторівна
Вирощування садивного матеріалу модрини європейської інтенсивними методами в умовах Лівобережного Лісостепу України
Гузь Микола Миколайович
Особливості вирощування садивного матеріалу видів роду Quercus L.
Попов Олександр Федорович
Інтенсифікація вирощування садивного матеріалу сосни звичайної на півдні Лівобережного Лісостепу
Гаврилюк Валерій Борисович
Створення вихідного матеріалу для селекції гречки дією мутагенів на вегетуючі рослини
Янчук Володимир Іванович
Використання показника фенотипової стабільності рослин за господарсько- цінними ознаками при створенні нового вихідного матеріалу люцерни
Жужа Віктор Олександрович
Добір та оцінка селекційного матеріалу озимої м'якої пшениці за різних умов ценозу і волого забезпечення рослин
Урденко Наталія Олександрівна
Удосконалення елементів сортової агротехніки унікального сорту винограду Мускат чорний в умовах Південного берега Криму
Гойсюк Світлана Миколаївна
Продуктивність озимого ріпака залежно від особливостей та агротехніки вирощування в умовах південної частини Західного Лісостепу України
Шевченко Іван Васильович
Агротехніка вирощування винограду на зрошуваних малопродуктивних землях лівобережного Нижньодніпров'я
Чинчик Олександр Сергійович
Оптимізація сортової агротехніки вирощування сої за рахунок способу сівби та удобрення в умовах західного Лісостепу України

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net