Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

32. Зелений Володимир Миколайович. Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922рр.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2005.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми дослідження. Процес національного і духовного відродження України зумовлює необхідність залучення і осмислення духовного потенціалу, набутого минулими поколіннями. Без цього неможливе формування національної самосвідомості українського народу.

У цьому контексті особливу увагу привертає діяльність культурно-освітніх громадських організацій, зокрема товариств “Просвіта”. Інтегруюча роль цих організацій у житті українського народу, їх масовість, зосередженість на справі розбудови української державності обумовлює особливу актуальність вивчення діяльності “Просвіт”.

Актуальність дослідження посилена також потребою розкриття зусиль просвітян різних регіонів України, зокрема Катеринославської губернії у піднесенні національної свідомості українського народу. Катеринославщина є зразком краю з усталеними українськими традиціями, губернією з найхарактернішими рисами української території. Але в межах саме цієї землі потужний вплив українофільства перетнувся із могутнім русифікаторським впливом. Традиційно аграрний тип економіки краю швидко змінився під час промислового перевороту та пов’язаних з ним урбанізаційних процесів. Саме тому аналіз діяльності місцевих “Просвіт”, які діяли у неоднорідних соціокультурних та політичних умовах, потребує комплексного дослідження і є очевидним.

Цілий ряд аспектів праці “Просвіт” Катеринославщини, зокрема післяреволюційна діяльність, є недостатньо дослідженими. Але розбудова громадянського суспільства неможлива без повноцінного залучення надбань минулого. Тому дослідження обраної проблеми автор розглядає як теоретичне забезпечення процесу консолідації української нації, концентрації державницьких та культуротворчих зусиль народу України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося у межах плану науково-дослідницької роботи кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Об’єктом дослідження є історія діяльності товариств “Просвіта” на території Катеринославської губернії у 1905 – 1922 рр.

Предметом даного дослідження є розкриття основних форм та методів роботи, особливостей становлення та діяльності, структури товариств “Просвіта”, ставлення влади до просвітян у межах губернії.

Мета дисертаційного дослідження полягає у аналізі створення і розбудови товариств “Просвіта” у межах Катеринославщини протягом 1905 – 1922 рр., всебічному вивченні, узагальненні та висвітленні основних тенденцій та найхарактерніших особливостей, які були притаманні становленню, еволюцію структури, форм та методів діяльності організацій просвітян.

Досягнення даної мети потребує вирішення таких дослідницьких завдань:

проаналізувати форми і методи діяльності товариства в різні періоди його функціонування;

узагальнити результати праці “Просвіт” губернії як дієвої форми розвитку культури українського народу;

дослідити розвиток місцевого товариства: умови та етапи становлення, особливості структури та складу учасників;

виявити умови та обставини ліквідації “Просвіти” Катеринослава та її філій у 1916 р., причини згортання та припинення культурно-просвітницької діяльності товариства у 1922 р.;

розкрити роль просвітян губернії у розвитку культури українського народу.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють 1905 – 1922 рр., тобто час від заснування культурно-освітніх товариств у регіони до моменту їх ліквідації.

Територіальні рамки дослідження обмежуються територією Катеринославської губернії. Своєрідність ситуації у краї, збереження тут давніх козацьких традицій, обумовила перетворення губернії на один з найпотужніших центрів просвітянського руху в Україні.

Методологічною основою дослідження є принципи історизму та об’єктивності. Для виконання поставлених завдань використовувалися загальнонаукові методи аналізу та класифікації, а також спеціально-історичні методи: порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, біографічний, статистичний. Комплексне поєднання різних способів дослідження дозволило оптимально використати наявні джерела.

Наукова новизна праці полягає в тому, що в ній:

вперше здійснено спробу комплексно дослідити діяльність товариства “Просвіта” Катеринославської губернії у 1905 – 1922 рр.; розкрито основні форми і методи дій просвітян у сфері пробудження національної свідомості українського народу;

визначено періодизацію діяльності місцевих організацій просвітян, проаналізовано особливості їх праці в різні історичні періоди;

встановлено, що у дореволюційний період в межах Наддніпрянщини Катеринославська “Просвіта” була найбільш ефективною, структурованою, результативною і добре організованою;

доведено, що національно-демократична революція обумовила вихід товариств краю на вищий ступінь розвитку, як у організаційному, так і в плані результативності роботи;

досліджено обставини, чинники, встановлено час ліквідації місцевих товариств як у 1916 р., так і у 1922 р.

з’ясовано місце і роль конкретних діячів (Д. Яворницького, Д. Дорошенка, Є. Вирового та інших) у діяльності “Просвіти”.

Практичне значення дисертації полягає у можливості її використання у подальшому науковому дослідженні діяльності товариства “Просвіта”, при написанні узагальнюючих праць з історії національно-культурного руху в Україні, при підготовці підручників та навчально-методичних посібників з історії України. Матеріали дослідження можуть бути використані при читання загальних та спеціальних курсів з вітчизняної історії та культурології. Застосування висновків і рекомендацій дисертаційної роботи можливе у процесі реформування системи освіти та розгортанні культурно-просвітницької роботи в Україні.

Апробація дослідження. Основні висновки та положення дисертації обговорювалися на засіданнях і науково-теоретичних семінарах кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, доповідалися на науковій конференції бібліотеки ім. В.Г. Короленка та Харківського центру українознавства у 2003 році. За результати дослідження автором опубліковано шість статей, п’ять з них – у фахових виданнях.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і літератури, додатків. Обсяг дисертації 175 сторінок, з яких список використаних джерел і літератури (197 найменувань) на 14 сторінках.

Подобные работы
Зуляк Іван Степанович
Товариство "Просвіта" у Західній Україні в міжвоєнний період: організаційні засади, господарське становище та культурно-просвітня діяльність
Павко Анатолій Іванович
Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці XIX - на початку ХХ ст.
Мартинюк Ярослава Миколаївна
Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919- 1939 рр.)
Поляруш Світлана Іванівна
Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.)
Олянич Лариса Володимирівна
Створення та діяльність Всеукраїнського товариства “Друзі дітей” (1924-1936 рр.): організаційний статус, структура та функції
Шевчук Ганна Йосипівна
Фахово-господарська та культурно-освітня діяльність товариства "Сільський господар" (1899-1944)
Кісіль Зоряна Романівна
Створення та діяльність Українського воєнно-історичного товариства (1920- 1939 рр.)
Масюк Світлана Олександрівна
Діяльність товариств "Просвіта" в Україні (березень 1917 - 1920 рр.)
Бадєєва Людмила Іванівна
Діяльність товариства "Просвіта" на Лівобережній Україні у ХХ столітті
Зуляк Іван Степанович
Діяльність товариства "Просвіта" у національно- культурному відродженні українського народу Східної Галичини (друга половина XIX - початок ХХ ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net