Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

185. Савченко Ірина Володимирівна. Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775-1822 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження. Важливою складовою сучасного розвитку історичної науки є актуалізація регіональної історії. Особливе місце серед наукових студій з історії Південної України посідають 1775-1822 рр. Впродовж останньої чверті XVIII – першої чверті ХІХ ст. російським урядом активно впроваджувався курс на вихід до Чорноморського узбережжя, який конкретизувався ліквідацією Запорозької Січі та впровадженням політики уніфікації, розгорненням широкомасштабної діяльності з колонізації та освоєння південноукраїнського регіону. Дані процеси характеризувались суттєвими змінами в соціальному, економічному та політичному розвитку півдня України. Впродовж зазначеного періоду значно зросла кількість людності південноукраїнського регіону, набув строкатості етнічний склад, російським урядом було уніфіковано соціальний склад регіону, сформовано мережу міст тощо. Амбітні завдання зовнішньої та внутрішньої політики уряду реалізувалися через адміністративне підпорядкування Південної України, тож дослідження адміністративно-територіального устрою є важливою складовою у розумінні історичного розвитку регіону в даний період.

Актуальність дослідження визначається необхідністю здійснення наукового узагальнення історичного досвіду становлення і розвитку адміністративних установ та формування територіального розподілу Південної України. Критичний аналіз адміністративної історії регіону, врахування і збереження традицій, які не втратили значення і в наш час, є невід’ємними складовими оптимізації пошуку моделі сучасного адміністративно-територіального устрою України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми історичного факультету Запорізького державного університету — “Реконструкція демографічних та етнічних процесів на основі комп’ютерної бази даних “Населення Південної України XVIII – ХІХ століття” (номер держреєстрації 0100U001736). Особистий внесок автора в розробку даної теми полягає у дослідженні процесу адміністративного регулювання соціального складу населення Південної України протягом 1775-1822 рр.

Об’єктом дослідження є адміністративно-територіальний устрій Південної України 1775-1822 рр.

Предметом дослідження є процес становлення та розвитку адміністративно-територіального устрою Південної України впродовж 1775-1822 рр., умови його формування, чинники змін, наявність специфічних рис та адміністративне регулювання соціально-економічного розвитку регіону.

Мета роботи полягає в реконструкції адміністративно-територіального устрою Південної України впродовж 1775-1822 рр., аналізі чинників його змін та специфічних рис.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких завдань:

— визначення ступеня наукової розробки проблеми з історії адміністративно-територіального устрою Південної України 1775-1822 рр.;

— систематизація, встановлення вірогідності і репрезентативності джерельної бази;

— висвітлення територіальних змін південноукраїнського регіону;

— з’ясування механізму регулювання вищими органами влади адміністративно-територіального устрою Південної України;

— аналіз особливостей становлення і розвитку місцевих органів управління Південної України;

— з’ясування напрямків адміністративного регулювання соціального складу населення Південної України російським урядом;

висвітлення впровадження російським урядом фіскального адміністрування податкового механізму південноукраїнського регіону;

— визначення ролі та місця адміністративно-територіального устрою у розвитку торгівлі Південної України.

Хронологічні межі дослідження визначаються 1775 – 1822 рр. Нижня межа пов’язана, по-перше, зі створенням російським урядом у лютому 1775 р. на півдні України Азовської губернії, по-друге, — початком ліквідації традиційного та запровадженням загальноімперського адміністративно-територіального устрою на території колишніх Запорозьких Вольностей. Верхня межа — 1822 р .— зумовлена впровадженням генерал-губернаторства на півдні України, з уведенням якого, і суттєвим розширенням повноважень щодо місцевого управління розпочинається якісно новий етап розвитку адміністративно-територіального устрою південного регіону.

Територіальні межі дослідження визначаються межами трьох степових губерній — Катеринославської, Херсонської і Таврійської у кордонах 1805 р. які сьогодні включають території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, східної частини Донецької, південно-східної частини Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що адміністративно-територіальний устрій Південної України впродовж 1775 – 1822 рр. вперше став об’єктом спеціального комплексного дослідження.

Визначено, що провідним завданням територіальної політики російського уряду на півдні України було врегулювання питання прикордонних земель південноукраїнських губерній з Лівобережною Україною та Військом Донським, як об’єкта територіальних суперечок.

Доведено, що необхідність оперативного здійснення завдань з управління південноукраїнським регіоном зумовила розширення повноважень генерал-губернатора та губернаторів упродовж другої половини 70-х – початку 90-х рр. XVIII ст.

Визначено, що місцеві адміністративні установи активно використовувались російським урядом для уніфікації строкатого соціального складу населення Південної України, обмеження елементів самоврядування і впровадження загальноімперських механізмів управління серед козацтва, селянства, татарського населення та іноземних колоністів.

З’ясовано, що здійснення місцевими органами управління фіскального адміністрування податкового механізму півдня України значною мірою зумовило уніфікацію складу податків селянства та воєнізованих категорій населення регіону.

Доведено, що постійні територіальні перерозподіли Південної України перешкоджали традиційним торговельним зв’язкам і гальмували розвиток торгового купецтва.

Апробація дослідження. Результати дослідження були апробовані у вигляді доповідей та повідомлень на міжнародних та всеукраїнських конференціях: “Адміністративний устрій та самоврядування в Україні XVІI-XX ст.” (Запоріжжя, жовтень 1999 р.), “Культурологічні та етнонаціональні процеси на півдні України XVIII – ХХ ст.” (Бердянськ, травень-червень 2001 р.), “Історико-культурна спадщина Нікопольського району та проблеми історії запорозького козацтва” (Нікополь, жовтень 2001 р.), “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”, (Запоріжжя, жовтень 2002 р.), Перші Новицькі читання (Запоріжжя, жовтень 2002 р.), а також на загальноуніверситетських науково-практичних конференціях викладачів та студентів Запорізького державного університету 1999 – 2003 рр. Результати дисертаційного дослідження опубліковані у одинадцяти статтях, з них сім у фахових виданнях, затверджених ВАК України.

Подобные работы
Шугальова Інна Михайлівна
Зміни в адміністративному устрої православної церкви в Україні в другій половині XIX ст.
Коптюх Юрій Віталійович
Реформи устрою Російської Православної Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIII перша половина XIX ст.ст.)
Чоп Володимир Миколайович
Махновський рух в Україні 1917-1921 рр.: проблеми ідеології, суспільного та військового устрою
Лиман Ігор Ігоревич
Православна церква на півдні України (1775-1861 рр.)
Поляруш Світлана Іванівна
Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775-1918 рр.)
Горобець Віктор Миколайович
Малоросійська колегія та реформа державного устрою України:1722- 1727
Головко Юлія Іванівна
Джерела з історії митниць Південної України (1775-1819 рр.)
Заставецька Леся Богданівна
Трансформація системи розселення регіону в умовах вдосконалення адміністративно-територіальн- ого устрою України (на прикладі Тернопільської області).
Скуратович Ірина Миколаївна
Адміністративно-територіальний устрій України в 1920-1930-х рр. і його впливи на організацію державного управління: історико-правове дослідження
Телешун Сергій Олександрович
Державний устрій України: проблеми теорії і практики

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net