Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Сільськогосподарські науки
Селекція рослин

Диссертационная работа:

Корнійчук Анатолій Васильович. Формування густоти безвисадкових насінників цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму : Дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / Інститут цукрових буряків УААН. — К., 2002. — 120арк. — Бібліогр.: арк. 100-113.

смотреть введение
Введение к работе:

В останні роки значно збільшились посівні площі під безвисадковими насінниками цукрових буряків у південних зрошуваних районах України: Автономна Республіка Крим, південні райони Херсонської та південно-західні райони Одеської областей. Як показують спостереження, головною умовою успіху при вирощуванні насіння цукрових буряків безвисадковим способом є збереження рослин у зимовий період. Між тим, цей показник у окремих господарствах досить мінливий і коливається в широких межах: від 0 до 100%. Попередні дослідження показали, що збереженість безвисадкових насінників упродовж онтогенезу, а в кінцевому результаті врожайність і якість насіння залежать як від метеорологічних, так і агротехнічних факторів.

Актуальність теми. В даний час накопичений чималий досвід з технології вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом. Проте, до цього часу багато питань агротехніки вивчені ще недостатньо. Зокрема, мало вивчені питання формування оптимальної густоти безвисадкових насінників як в осінній, так і у весняно-літній вегетаційний періоди. Одержані ж дані з цього питання попередніми дослідниками досить суперечливі. Згідно рекомендацій з “Технології вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом” густота в осінній період повинна бути в межах 400-500 тис./га (К.:Урожай, 1984). На думку ряду дослідників, вимерзають в основному одиничні рослини, незалежно від фази їх розвитку. Так за даними болгарських учених (К.Славов, 1984) більш всього таких рослин є при густоті їх стояння 5-10 шт. на 1 м рядка. Дослідження, проведені в Криму, показали, що вихідна густота повинна бути в межах 20-25 рослин на 1 м рядка (В.М.Балан, 1985).

У даний час практично відсутні експериментальні дані з вивчення різної густоти безвисадкових насінників після перезимівлі. Деякі дослідники (Б.Г.Сандалов, 1964; Ю.В.Жарков, 1981), рекомендуючи під ту чи іншу густоту перед збиранням насінників, виходять із різної норми висіву, або ж двох-трьох, схем проріджування навесні, що методично неправильно. Для того, щоб визначити оптимальну норму висіву чи схему проріджування необхідно встановити, яка оптимальна густота безвисадкових насінників повинна бути перед їх збиранням, насамперед, на 1 м рядка.

У зв’язку з цим, обґрунтування і розроблення прийомів формування оптимальної густоти безвисадкових насінників є цілком актуальним.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності з завданнями науково-технічної програми (НТП) 051.14 "Цукрові буряки” Інституту цукрових буряків УААН (номер державної реєстрації 01934U37921), зокрема завдання 02.01 “Розробити ресурсозберігаючі технології виробництва насіння цукрових буряків, що забезпечують високий коефіцієнт його розмноження і посівні якості на світовому рівні”.

Мета і задачі досліджень. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування та розроблення прийомів формування оптимальної густоти безвисадкових насінників у зрошуваних умовах Криму.

До задач досліджень входило:

встановити вплив різної вихідної густоти на ріст, розвиток рослин в осінній період, збереженість і продуктивність безвисадкових насінників;

довести можливість посіву на кінцеву густоту;

встановити вплив різної густоти після перезимівлі на ріст, розвиток і продуктивність безвисадкових насінників;

розробити прийоми формування густоти безвисадкових насінників після перезимівлі.

Об’єкт дослідження - густота безвисадкових насінників як фактор врожаю та якості насіння цукрових буряків у зрошуваних умовах Криму.

Предмет дослідження - формування упродовж онтогенезу оптимальної густоти безвисадкових насінників цукрових буряків різних сортів і гібридів у зрошуваних умовах Криму.

Методи дослідження - польовий (для визначення показників росту і розвитку рослин, збереженості у зимовий період та врожайність насіння); лабораторний (визначення якості насіння). Достовірність одержаних даних та економічну ефективність визначали згідно рекомендованих методів.

Наукова новизна одержаних результатів. У зрошуваних умовах Криму:

теоретично обґрунтовано і розроблено прийоми формування оптимальної густоти безвисадкових насінників упродовж онтогенезу;

встановлені оптимальні межі вихідної (восени) густоти безвисадкових насінників: нижня 10-12, верхня 20-24 рослини на 1 м рядка;

визначено оптимальну густоту безвисадкових насінників після перезимівлі (навесні), яка становить 9-10 рослин на 1 м рядка, допустимі 5-6 (нижня), 13-15 (верхня);

вперше доведено можливість сівби на кінцеву (задану) густоту (перед збиранням) безвисадкових насінників, що регулюється нормою висіву насіння;

на основі результатів досліджень удосконалені процеси формування густоти безвисадкових насінників після перезимівлі (навесні).

Практичне значення одержання результатів. Технологія вирощування безвисадкових насінників з використанням сукупності результатів досліджень забезпечує збереженість рослин у зимовий період на рівні 80-95%, врожайність насіння 14-18ц/га, схожість – 80-85% при значному зниженні ресурсозатрат.

Наукові розробки автора протягом 1998-1999 років пройшли виробничу перевірку і впроваджувались в КСП “Побєда” і “Восход” Совєтського району АРК щорічно на площі 50-100 га. Економічний ефект при провадженні становив 45-75 тис. грн.

Особистий внесок здобувача. Здобувачем проаналізовано літературу за темою дисертації, виконані польові та лабораторні досліди, узагальнені одержані експериментальні матеріали. Публікації виконано самостійно та у співавторстві. Частка творчого внеску здобувача в опублікованих у співавторстві працях складається з виконання дослідів, узагальнення результатів і в написанні статті. Впровадження розробок у виробництво здійснювалось під безпосереднім керівництвом здобувача.

Апробація результатів дисертації. Матеріали про результати проведених досліджень входили до річних звітів з науково-дослідної роботи ІЦБ УААН (1996,1997, 1998, 1999 рр.) Основні положення роботи доповідались на конференціях молодих учених (К., 1998, Сімферополь, 1999) на семінарах з безвисадкового насінництва (Автономна Республіка Крим, 1997,1999 рр.).

Публікації. Основні результати досліджень за темою дисертаційної роботи опубліковані в 5 наукових працях.

Подобные работы
Садовий Ігор Петрович
Обгрунтування раціональних прийомів догляду за насінниками цукрових буряків у зв'язку з різною схемою їх садіння в умовах нестійкого зволоження Лісостепу України
Болдирєва Любов Леонидівна
Створення та морфо-біологічна оцінка вихідного матеріалу зернового сорго для селекції на гетерозис в умовах Криму
Вожегова Раїса Анатоліївна
Створення вихідного матеріалу для селекції озимої пшениці в умовах степової зони Криму
Глеваський Володимир Іванович
Особливості розвитку насінників біологічних форм цукрових буряків і способи вирощування насіння триплоїдних гібридів
Єщенко Олексій Володимирович
Реакція насінників біологічних форм цукрових буряків на гербіциди
Антонів Петро Степанович
Елементи технології вирощування насіння кормових буряків в умовах західного Лісостепу України
Стефанюк Володимир Йосипович
Агрокліматичне обгрунтування вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом у зрошуваних умовах південно- східної частини степу України
Бевз Микола Матвійович
Біологічні особливості і продуктивність насіння цукрових буряків залежно від його розміру, сортових відмін та умов вирощування
Буркун Олександр Володимирович
Особливості формування насіння цукрових буряків за різних способів сівби компонентів схрещування в зрошуваних умовах Криму
Васильківський Сергій Борисович
Формування господарсько корисних ознак у тварин української м'ясної породи в умовах Криму

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net