Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

77. Дружкова Ірина Сергіївна. Кредитно-банківські установи на Півдні України в XIX - на початку XX ст. (історичний аспект): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Обрання Україною шляху ринкових перетворень i формування економіки перехідного типу вимагає перегляду засад її функціонування та переосмислення економічних категорій, а також вивчення досвіду минулого. Для збагачення відповідного досвіду чимало корисного матеріалу може дати дослідження історії розвитку системи ринкового господарства, що сформувалось у Російській імперії в дореволюційний період. Важливою складовою частиною цієї системи були кредитно-банківські заклади Півдня України ХІХ – початку ХХ ст., оскільки цей регіон був одним із економічно розвинутих регіонів Російській імперії.

Сучасний стан розвитку української історичної науки характеризується зростанням кількості досліджень із проблем національної історії. Чільне місце серед досліджуваних проблем повинно посідати питання розвитку кредитно-банківських закладів Півдня України ХІХ – початку ХХ ст., особливо в названому регіоні, який вважався одним з центрів розвитку кредитних закладів, оскільки ринкова економіка тут набула тоді найкращого розвитку. На сьогодні діяльність кредитно-банківських установ Півдня України зазначеного періоду залишається фактично не вивченою.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов’язане з науковою темою, яку розробляє колектив викладачів кафедри історії України історичного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова – “Південна Україна: історія, історіографія, джерела” (№ 233, державна реєстрація 0101U8289).

Хронологічні рамки роботи охоплюють період від початку ХІХ ст. до 1914 р. Нижня межа дослідження обумовлена початком активної діяльності кредитно-банківських закладів у містах Південної України, які увійшли до складу створеної у 1803 р. Херсонської губернії. Верхня хронологічна межа дослідження співпадає з часом розв’язання Першої світової війни, що традиційно вважається початком нового періоду в історії України, Російської імперії та Європи (важливість 1914 р. як поворотного моменту в історії вітчизняного господарства достатньо обґрунтована в працях сучасних дослідників Б.Лановика, І.-С.Коропецького та ін.).

Територіальні рамки дослідження обмежуються землями, що входили до складу Херсонської губернії, крім теренів, які сьогодні знаходяться поза державними кордонами України. Херсонська губернія обрана як найбільш репрезентативна, оскільки вона була лідером на Україні за кількістю кредитно-банківських закладів та обсягами кредитних операцій.

Мета і задачі дослідження. Мета полягає в тому, щоб на підставі архівних матеріалів, опублікованих джерел та наукових розвідок всебічно розкрити місце, значення і роль приватних та державних кредитно-банківських установ, приватних банкірів та дисконтерів (лихварі, які займалися виключно обліком векселів) у соціально-економічному розвитку Півдня України ХІХ – початку ХХ ст.

Для досягнення поставленої мети визначені такі задачі:

розглянути історіографічні та джерелознавчі засади дослідження, проаналізувати інформативний потенціал різних видів джерел, визначити ступінь їх достовірності та репрезентативності, критично оцінити висновки попередніх дослідників, виявити в них тенденційні підходи до поставлених питань;

з’ясувати історичні передумови відкриття кредитних установ та умови, за якими ці заклади працювали в зазначений період;

дати характеристику діяльності приватних та державних кредитних закладів Півдня України;

показати особистий внесок представників громадськості в розвиток кредитно-банківських установ ХІХ – початку ХХ ст.;

проаналізувати розвиток кредитно-банківських установ до і після ліберальних реформ 60-70-х рр. ХІХ ст. та початку ХХ ст.;

визначити основні напрямки економічної діяльності кредитно-банківських закладів на Півдні України в зазначений період.

Об’єктом дослідження є формування, діяльність і розвиток державного та приватного кредиту на Півдні України ХІХ – початку ХХ ст., як важливої ланки соціально-економічного розвитку регіону зазначеного періоду.

Предметом дисертаційного дослідження є історія становлення, функціонування та розвитку кредитно-банківських установ Півдня України ХІХ – початку ХХ ст.

Методи дослідження. При аналізі й оцінці історичних подій та явищ дисертантка дотримувалася принципів історизму та об’єктивності. Використання описового, проблемно-хронологічного, системного, порівняльно-історичного методів і методу критичного аналізу дозволило більш глибоко розкрити досліджувані процеси, щоб досягти поставленої мети.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в комплексному дослідженні діяльності кредитно-банківських установ у контексті соціально-економічної історії України.

Вперше робиться спроба розглянути місце та роль кредитно-банківських закладів в контексті історичного розвитку Півдня України ХІХ – початку ХХ ст. З допомогою залучення широкого кола джерел (переважно архівних), доведено, що Херсонська губернія за кількістю та інтенсивністю діяльності кредитно-банківських закладів була одним із лідерів не тільки в Наддніпрянщині, але й у Російській імперії в цілому. Розкрито внесок окремих діячів Півдня України, у першу чергу Херсонської губернії, в заснування та розвиток мережі кредитних закладів. Крім того, вперше простежено вплив представників купецтва, дворянства та чиновництва регіону на розробку кредитного законодавства в Російській імперії другої половини ХІХ ст., що регламентувало сферу кредитно-банківських установ різних форм власності.

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані при написанні історії України зазначеного періоду, підручників, посібників, підготовці загальних лекційних курсів з Історії України, спецкурсів, курсових та дипломних робіт, здійсненні історико-краєзнавчих досліджень, в активізації законотворчої діяльності депутатів Верховної Ради у сфері інвестиційної політики в провідних галузях народного господарства України.

Апробація результатів роботи. Основні положення й висновки дисертаційного дослідження апробовані на Х краєзнавчій конференції “Історія міст і сіл України в контексті регіональних досліджень”(Донецьк, 2001 р.), Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 5-річчю Канадсько-українського бібліотечного центру, “Українознавчі діалоги у наукових дослідженнях та практичній діяльності” (Одеса, 2002 р.), V Міжнародному конгресі україністів (Чернівці, 2002 р.), Міжнародній науковій конференції “Пам’ятні дати рідного краю” (Херсон, 2003 р.), ІІ Міжнародному науковому конгресі українських істориків “Українська історична наука на сучасному етапі розвитку” (Кам’янець-Подільський, 2003 р.), Міжнародній науковій конференції “Пам’ятні дати рідного краю” (Херсон, 2003 р.), ІІІ Всеукраїнській науковій конференції “Інтелігенція і влада” (Одеса, 2003 р.), ІІ Міжнародній конференції “Одеса та єврейська цивілізація” до100-річчя Саула Борового (Одеса, 2003 р).

Крім того, деякі матеріали дисертаційного дослідження були використані при написанні статті з проблем впровадження нових методик навчання студентів – “Державні кредитні заклади на Півдні України в другій половині ХІХ ст. Модельний урок”, що з’явилася у всеукраїнській газеті “Стандарт” № 2 за 2003 р.

Рукопис дисертації обговорено на засіданні кафедри історії України Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова.

Публікації. Результати дослідження викладені в 9 наукових статтях загальним обсягом 3,2 друкованих аркуша, із них у фахових виданнях – 5.

Структура дисертації складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (330 найменувань) та літератури (213 найменувань). Загальний обсяг дисертації становить 220 сторінок, із яких основна частина – 180 сторінок, список використаних джерел – 40 сторінок.

Подобные работы
Богатчук Світлана Степанівна
Залізничний транспорт України у другій половині XIX - на початку XX ст. (Соціально-економічний аспект)
Гузенко Юрій Іванович
Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії)
Цибуленко Геннадій Володимирович
Кредитна кооперація на півдні України в кінці XIX- на початку XX століття
Сухенко Тамара Вікторівна
Середня жіноча освіта в Україні (XIX - початок XX ст.)
Єгорова Олена Віталіївна
Юридична освіта в університетах України XIX - початку XX ст. (етапи та особливості розвитку)
Мармазова Ольга Іванівна
Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX- початок XX ст.)
Олянич Валентина Володимирівна
Розвиток цукрової промисловості на Лівобережній Україні (наприкінці XIX- на початку XX ст.)
Донік Олександр Миколайович
Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Морозова Анна Валеріївна
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net