Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

65. Гузенко Юрій Іванович. Становлення і діяльність громадських благодійних об'єднань на Півдні України в другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах Херсонської губернії): дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Черкаський національний ун- т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. Характерною рисою сучасного суспільно-політичного та духовно-культурного життя в Україні є значний інтерес до історії, культури, духовних витоків нашого народу. Відродження української державності, реформування суспільства надає нового імпульсу розвитку соціальних відносин у країні. Разом із тим, виникають проблеми, пов’язані з появою нових форм власності, майновою диференціацією населення. На превеликий жаль, сьогодні більша частина населення України потребує соціального захисту, якого держава ще неспроможна надати повною мірою. Однак, вирішення цієї проблеми є найважливішим завданням уряду і громадськості, адже досконалі форми соціального захисту – гарантія стабільності в державі. Виникла необхідність усвідомити об’єктивні передумови розвитку благодійності, її ролі в суспільстві.

За таких обставин необхідним є переосмислення усталених у радянській період міфів і стереотипів з приводу філантропічної діяльності дореволюційних громадських об’єднань взагалі й у Херсонській губернії зокрема. Питання допомоги малозабезпеченим верствам населення громадськими благодійними товариствами у дорадянський період тривалий час перебувало поза увагою історичної науки. У добу існування СРСР радянська історіографія була затиснута ідеологічними настановами і явище благодійності майже не досліджувалося. В сучасній українській науці, на жаль, питанню громадської філантропії теж не приділялося достатньо уваги. Лише невелика частина існуючих досліджень присвячена благодійності відомих українських меценатів або державній політиці в цій галузі. Регіональний аспект проблеми також не розглядався.

Разом із тим, і це важливо, в Україні навіть на початку ХХІ ст. може бути використаний досвід соціальної допомоги населенню в дореволюційний час. Визначений для вивчення період має чимало спільного з процесами, що відбуваються на сучасному етапі. У зв’язку з цим актуальності набувають дослідження, пов’язані з вивченням досвіду діяльності громадських благодійних товариств у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Вивчення цієї проблеми дає змогу виявити комплекс форм і методів, які застосовувалися в процесі роботи громадськими благодійними товариствами. Вони були досить різноманітними, деякі з них доволі ефективними, застосування окремих з них у сучасних соціально-економічних реаліях може бути дуже корисним. Отже, обрана тема дослідження має наукове, суспільно-політичне значення, чим і зумовлюється її актуальність..

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження органічно доповнює наукову проблематику відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

Об’єктом дослідження є діяльність громадських благодійних об’єднань і товариств, які функціонували на Півдні України, зокрема в Херсонській губернії в другій половині XIX – на початку ХХ ст.

Предмет дослідження – форми та напрямки діяльності громадських благодійних товариств і об’єднань Херсонської губернії, їх юридична регламентація.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з другої половини XIX ст. до жовтня 1917 р. Нижня межа обумовлена тим, що саме відтоді починалося масове виникнення благодійних товариств у Російській імперії у зв’язку зі скасуванням у 1859 р. таємної заборони урядом діяльності всіх благодійних товариств, наданням у 1862 р. права затверджувати статути нових благодійних об’єднань Міністру внутрішніх справ. Верхня межа наукового дослідження – жовтень 1917 року – прихід до влади більшовиків, ліквідація ними громадських благодійних товариств.

Територіальні межі дослідження. Опрацьовані матеріали стосуються Півдня України, зокрема адміністративно-територіальні межі Херсонської губернії, до складу якої тоді входили території сучасних Одеської, Миколаївської, Херсонської областей.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі архівних та опублікованих джерел, а також надбань історіографії дослідити діяльність філантропічних організацій Херсонської губернії другої половини XIX – початку XX cт., особливості їх функціонування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

з’ясувати стан наукової розробки теми та повноту забезпечення джерельної бази;

охарактеризувати політичні, соціальні та економічні передумови створення громадських благодійних товариств у Херсонській губернії, їх структуру та завдання;

проаналізувати законодавство, яке регулювало громадську благодійну діяльність у Російській імперії;

виділити основні типи благодійних товариств за формами надання допомоги і дослідити напрямки їх діяльності;

визначити ступінь охопленості населення різними видами допомоги благодійних товариств і з’ясувати фактори, що впливали на ефективність її надання;

показати роль благодійних об’єднань у розвитку громадського життя Херсонської губернії.

Наукова новизна і теоретичне значення дисертації полягає в наступному:

вона є першим спеціальним комплексним дослідженням із історії становлення і діяльності громадських благодійних товариств Херсонської губернії;

на основі широкого кола джерел, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, вивчено кількісне і якісне зростання благодійних об’єднань;

розкрито мету, різноманітні форми і засоби роботи філантропічних об’єднань;

вивчено механізм надання допомоги малозабезпеченим і незабезпеченим категоріям населення;

проаналізовано фактори, що вплинули на розвиток громадської благодійності;

по-новому осмислено місце і роль громадських благодійних установ у загальноімперській благодійності;

систематизовано й узагальнено їх позитивний досвід у контексті сучасних процесів державотворення.

Практичне значення дисертації полягає у можливості використання її матеріалів, висновків і узагальнень у подальшому проведенні наукових досліджень, розробці навчальних програм з історії України для вищої та загальноосвітньої шкіл, підготовці спецкурсів із історичного краєзнавства, української та зарубіжної культури. Матеріали роботи можуть використовуватися в музейній справі, зокрема, при вивченні проблем благодійності.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи обговорювалися на засіданнях відділу історії України ХІХ – початку ХХ ст. Інституту історії України НАН України. Загальна концепція дослідження знайшла своє відображення у доповідях і повідомленнях на наукових конференціях: Всеукраїнській науково-практичній конференції “Історія Півдня України від найдавніших часів до сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, економічного, технічного, правового, релігійного та культурного розвитку” (Миколаїв, 1999), Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 55-й річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників та 55-м роковинам розгрому фашизму “Актуальні проблеми історії та культури України” (Миколаїв, 2000 р.), Третій обласній науковій краєзнавчій конференції “Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження” (Миколаїв, 2000), Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 10-й річниці незалежності України (Миколаїв – Одеса, 2001), Четвертій обласній науковій краєзнавчій конференції “Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження” (Миколаїв, 2002), П’ятій Всеукраїнській науково-практичній конференції “Наукові дослідження в контексті історичних проблем” (Миколаїв, 2003).

Публікації. За матеріалами дослідження автором опубліковано 11 статей, 4 з яких у фахових виданнях, визначених переліками ВАК України.

Подобные работы
Довжук Ігор Володимирович
Роль важкої промисловості Донбасу в розвитку економіки Наддніпрянської України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Морозова Анна Валеріївна
Єврейське населення Лівобережної України (друга половина XIX - початок XX ст.)
Донік Олександр Миколайович
Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.)
Томіленко Андрій Григорович
Пожежна справа на Правобережній Україні в другій половині XIX- початку XX ст.
Богатчук Світлана Степанівна
Залізничний транспорт України у другій половині XIX - на початку XX ст. (Соціально-економічний аспект)
Карсим Інна Анатоліївна
Розвиток церковної археології та музейництва в Україні у другій половині XIX - на початку XX ст.
Дудар Ольга Володимирівна
МІСЦЕ “ЧЕРНИГОВСКИХ ГУБЕРНСКИХ ВЕДОМОСТЕЙ” У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIXПОЧАТКУ XX СТOЛІТТЯ
Олешко Петро Степанович
Еволюція землеволодіння на Волині - друга половина XIX - початок XX ст.
Бєліков Юрій Анатолійович
Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX - початок XX ст.)
Шкода Наталія Анатоліївна
Місце і роль українського драматичного театру Наддніпрянщини другої половини XIX - початку XX ст. в національно-культурному відродженні

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net