Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історіографія, джерелознавство та методи історичного дослідження

Диссертационная работа:

60. Головко Юлія Іванівна. Джерела з історії митниць Південної України (1775-1819 рр.): дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Запорізький держ. ун-т. - Запоріжжя, 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність дослідження історії митних установ Південної України останньої чверті XVIII – першого двадцятиріччя ХІХ ст. визначається, у першу чергу, вимогами розвитку сучасної митної справи в Україні та необхідністю вивчення митної організації тих країн, до складу яких у різні часи входили українські землі. Митна справа в Україні має давні традиції. Вони потребують не тільки збереження, але й детального вивчення як історичний досвід, як унікальний спадок тогочасних фахівців митної справи, як фактор, який і на сьогодні не втратив свого значення та впливу. В умовах сучасного розвитку України необхідність дослідження історії митної системи України, у тому числі й становлення митної мережі Південної України, має важливе значення. Водночас сучасний стан історичної науки вимагає залучення до наукового обігу нових джерел, перегляду та вдосконалення методології історичних досліджень.

Для дослідників та суспільства XVIII –ХІХ ст. типовим було ставлення до митної системи виключно як до засобу поповнення державного бюджету, що перешкоджало розумінню митної мережі як частини державного механізму. Поза увагою залишалися поліцейська, інформативно-статистична та інші функції митної служби. Держава використовувала їх для контролю за соціально-економічними та політичними процесами не тільки на прикордонній території, але й у середині держави та за її межами. Особливість цієї ситуації полягала в тому, що виконання митними установами таких функцій не афішувалося, хоча й не приховувалося. Вони залишалися в тіні фіскальної функції митної мережі.

Історія митної та тарифної політики Російської держави, адміністративного митного устрою, окремих відомств завжди привертали увагу дослідників. Утім, митна система Південної України, її регіональні особливості не стали предметом дослідження. У значній мірі ця ситуація була спричинена обмеженням доступу до інформації стосовно створення та функціонування митних установ. Фактично, відкритою була лише фінансова звітність митниць, тоді як документація митного справочинства була розпорошена між чисельними відомчими архівами. Відсутність уявлення про джерельну базу дослідження історії митних установ Південної України суттєво гальмувала наукові студії дослідників.

У зв’язку з цим, постає завдання комплексного дослідження службової документації митних установ та джерел з історії митної мережі, оскільки вони, безпосередньо пов’язані з практичною діяльністю установ, нададуть можливість зрозуміти всі особливості їх функціонування. Крім того, виникає закономірна потреба у вивченні канцелярської та архівної справи митного відомства та мережі конкретних митних установ, оскільки це єдиний спосіб реконструювати напрямки службового документообігу митниць та визначити напрямки архівних пошуків. Отже, на сьогодні принципово важливо визначити особливості архівного зберігання службової документації митних установ, провести суцільну архівну евристику, джерелознавчий аналіз документації митних установ південного краю та усвідомити інформаційні можливості виявленого масиву писемних джерел з історії митниць Південної України.

Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми історичного факультету Запорізького державного університету — “Реконструкція демографічних та етнічних процесів на основі комп’ютерної бази даних “Населення Південної України XVIII – ХІХ століття” (номер державної реєстрації 0100U001736). Особистий внесок автора у розробку даної теми полягає у дослідженні джерел з історії становлення митної мережі Південної України, у тому числі у визначенні інформативних можливостей службової документації митних установ для реконструкції демографічних та етнічних процесів на півдні України.

Об’єктом дослідження є писемні джерела з історії митної справи Південної України останньої чверті XVIII – першого двадцятиріччя XIX ст.

Предмет дослідження становить актуалізований масив писемних джерел з історії становлення митної мережі півдня України, його достатність, достовірність та інформативні можливості.

Мета роботи полягає у комплексному аналізі писемних джерел з історії митниць Південної України останньої чверті XVIIІ – першого двадцятиріччя XIX ст.

Досягнення мети передбачає вирішення наступних дослідницьких завдань:

– визначити особливості дослідження історії митної справи Південної України 1775 – 1819 рр.;

– проаналізувати механізм фондування документів з історії митниць Південної України та висвітлити систему діловодства митних установ;

– виявити закономірності та напрямки руху службової документації митних установ;

– класифікувати джерела з історії митних установ Південної України;

– визначити формулярні особливості документальних джерел митних установ та їх еволюцію в останній чверті XVIII – першому двадцятиріччі XIX ст.;

– висвітлити інформативні можливості джерел з історії становлення митної мережі Південної України та азовсько-чорноморської торгівлі в 1775 – 1819 рр.;

– проаналізувати інформативні можливості джерельної бази для дослідження основних питань організації та діяльності кримських митних установ за умов порто-франко 1798 – 1799 рр., кадрової політики на митних установах Південної України.

Хронологічні межі дослідження визначаються 1775 – 1819 рр. Нижня межа відбиває початок нового етапу розвитку Південної України, пов’язаного із зруйнуванням Запорізької Січі, запровадженням російського адміністративного устрою та початком оформлення митного кордону Російської імперії на півдні України. Верхня хронологічна межа дослідження відповідає, по-перше, законодавчому закріпленню змін в організації митної системи — запровадженню виконавчого управління, вилученню митних установ з-під контролю губернської адміністрації та створенню митного відомства в межах Міністерства фінансів; по-друге, практичному завершенню територіальних змін на півдні України, що призвело до певної стабілізації митної мережі Південної України; по-третє, відкриттю режиму вільної торгівлі в Одесі та початку внутрішніх змін в організації та структурі митної мережі; по-четверте, запровадженню з 20-х рр. ХІХ ст. нових форм і принципів митного діловодства та остаточному переходу від системи колезького діловодства до виконавчого.

Територіальні межі дослідження охоплюють територію Південної України в кордонах Катеринославської, Херсонської та Таврійської губерній 1805 р., які сьогодні включають території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Донецької областей, південно-східної частини Луганської області та Автономної Республіки Крим.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що писемні джерела з історії становлення митної мережі Південної України вперше стали об’єктом спеціального комплексного дослідження. Були виявлені та класифіковані архівні та опубліковані джерела з історії південноукраїнських митниць 1775 – 1819 рр., виокремлено хронологічні межі та етапи становлення митної мережі Південної України, досліджено механізм створення службової документації митних установ, визначені обсяги та напрямки руху митної документації, організація канцелярської та архівної справи митних установ та митного відомства, встановлені формулярні особливості документальних джерел митних установ, особливості передання, зберігання та рівень збереження в митних та відомчих архівах службової документації, проаналізовані інформативні можливості джерел та напрямки історичних досліджень щодо історії митних установ Південної України останньої чверті XVIII – першого двадцятиріччя ХІХ ст.

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані в узагальнюючих працях з історичного краєзнавства, джерелознавства, історії митної справи та історії окремих митних установ.

Апробація дослідження. Результати дослідження апробовані у вигляді доповідей та повідомлень на міжнародних та всеукраїнських конференціях: “Культурологічні та етнонаціональні процеси на півдні України XVIII – ХХ ст.” (Бердянськ, 30 травня – 1 червня 2001 р.), “Історико-культурна спадщина Нікопольського району та проблеми історії запорозького козацтва” (Нікополь, 11-12 жовтня 2001 р.), “Митна політика України на сучасному етапі” (Дніпропетровськ, 8-9 листопада 2001 р.), “Чортомлицька (Стара) Січ в історії запорізького козацтва” (Нікополь, 10-11 жовтня 2002 р.), Перші Новицькі читання (Запоріжжя, 25 жовтня 2002 р.), а також на загально-університетських науково-практичних конференціях викладачів та студентів Запорізького державного університету 1999 – 2003 рр. Результати дослідження відображені в археографічній збірці документів з історії митних установ Південної України останньої чверті XVIII – першої половини ХІХ ст., тринадцяти статтях і повідомленнях (із них шість — у фахових збірках).

Подобные работы
Ринсевич Вячеслав Петрович
Колекція Олександра Лазаревського як джерело історії України другої половини XVII століття
Михальський Ігор Сергійович
Джерела з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст.
Синяк Іван Леонідович
Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734- 1775)
Ткаченко Ігор Володимирович
Джерела з історії видавничої діяльності М.С.Грушевського в Києві (1907- 1914 рр.)
Александрович Володимир Степанович
Малярі у суспільно-політичному та культурному житті України XVI-XVII століть (з досвіду вивчення письмових джерел до історії українського мистецтва)
Меляков Антон Володимирович
Масові джерела з історії депортації цивільного населення Харківщини до Німеччини в період 1941-1943 рр.
Петровський Едуард Петрович
Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937-1938 роках
Федоренко Михайло Олександрович
Джерела з історії Церковно-історичного та археологічного товариства при Київській духовній академії 1872-1920 рр
Молдавський Роман Леонідович
Джерела з історії Нової Дніпровської лінії укріплень (1770-1791 рр.)
Сусликов Вячеслав Євгенійович
Законодавчі акти Росії як джерело до історії Півдня України XVIII століття (1700-1775 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net