Электронная библиотека Веда
Цели библиотеки
Скачать бесплатно
Доставка литературы
Доставка диссертаций
Размещение литературы
Контактные данные
Я ищу:
Библиотечный каталог российских и украинских диссертаций

Вы находитесь:
Дисертаційні роботи України
Історичні науки
Історія України

Диссертационная работа:

43. Волосник Юрій Петрович. Зародження нової буржуазії та розвиток приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-ті - на початку 1930-х рр.: дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2004.

смотреть введение
Введение к работе:

Актуальність теми. В сучасних умовах, коли в Україні динамічно відбувається процес формування ринкової економіки, головною фігурою якої стає приватний підприємець, актуального значення набуває вивчення, критичне переосмислення та практичне використання того великого досвіду приватнопідприємницької діяльності, що був накопичений на різних етапах вітчизняної історії. Особливий інтерес у цьому відношенні має доба нової економічної політики, коли в Україні існувала перехідна багатоукладна економіка і була легалізована приватнопідприємницька діяльність. В цьому плані науковий аналіз основних форм і напрямків підприємницької діяльності непманів та методів її державного регулювання набуває наукового та практичного значення. Та велика роль, яку відігравала в 1920-ті роки приватнопідприємницька ініціатива нової буржуазії у виході країни зі стану глибокої соціально-економічної і політичної кризи, в процесі відбудови народного господарства України, налагодження розірваних економічних зв’язків між містом і селом і той вплив, що вона справила на розвиток соціально-економічних процесів, потребують уважного і об’єктивного дослідження, без якого наші уявлення про період НЕПу залишаться односторонніми і приблизними.

На жаль, дана тема не знайшла належного наукового вивчення. Довгий час вона не вважалась актуальною в науковому і практичному плані, оскільки історичний досвід розвитку приватнопідприємницької діяльності взагалі (і в період НЕПу зокрема) за радянських умов не вважався актуальним. У радянській державі панували командні методи управління та функціонувала директивна планово-розподільна економіка. При цьому важливим вважалось лише вивчення досвіду класової боротьби з приватним капіталом в перехідний період від капіталізму до соціалізму. За таких обставин не могло бути і мови про неупереджене та об’єктивне дослідження цієї теми. Лише на сучасному етапі створились умови для об’єктивного і системного дослідження названої теми, наукові висновки та узагальнення якого має також і практичне значення в процесі вироблення нових підходів щодо політики розвитку вітчизняного підприємництва.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації була затверджена Вченою радою Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Робота виконувалась у відповідності з планами науково-дослідної роботи кафедри історії Росії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна в рамках теми "Нова економічна політика" (номер державної реєстрації 01984005311).

Об’єктом дослідження є соціально-економічні процеси, пов’язані із зародженням нової буржуазії та розвитком приватного підприємництва в Україні в 20-ті – на початку 30-х рр. ХХ ст.

Предмет дослідження – нова буржуазія, її становлення як суспільної верстви, соціально-правове та фінансово-економічне становище, форми та способи реалізації приватнопідприємницької ініціативи в народному господарстві України, а також процес її ліквідації.

Хронологічні рамки дослідження – 1921 – початок 1930-х років, тобто з моменту легалізації приватнопідприємницької діяльності після переходу до НЕПу і до її фактичної заборони на початку 1930-х рр.

Територіальні рамки дослідження – УСРР в межах 1921 – початку 1930-х років.

Мета дослідження – висвітлення процесу зародження нової буржуазії та розвитку приватнопідприємницької діяльності в Україні в 1920-х – на початку 1930-х рр.

Відповідно поставленої мети в дисертації вирішувалися такі дослідницькі завдання:

з’ясувати і проаналізувати зміст терміну "нова буржуазія" та правомірність його використання в сучасній історіографії;

виявити історичні передумови появи та простежити основні етапи процесу зародження і становлення нової буржуазії;

з’ясувати соціальні джерела комплектування, національний склад та кількісні параметри непманської буржуазії;

проаналізувати специфіку менталітету і особливості діяльності підприємців в умовах радянського режиму;

визначити соціально-правовий статус непманів в радянському суспільстві;

виявити соціокультурні особливості розвитку приватного підприємництва в умовах НЕПу;

з’ясувати характер взаємовідносин між підприємцями і робітниками приватнокапіталістичного сектору;

дослідити форми та методи державного регулювання та їх вплив на процес розвитку приватнопідприємницької діяльності (зокрема, податкову та кредитну політику, здійснення заходів щодо контроля за підприємництвом тощо);

виявити персоналії окремих представників підприємницького корпусу та характер їх діяльності;

дослідити історію приватнопідприємницької діяльності на кредитно-грошовому та валютно-фондовому ринках;

з’ясувати роль окремих ринкових інститутів (фондових і вечірніх бірж, банків, товариств взаємного кредиту) у розвитку підприємництва в сфері кредитних відносин;

дослідити причини, форми та методи нелегального підприємництва непманів та його вплив на соціально-економічний розвиток процесів в суспільстві;

проаналізувати основні форми прояву приватногосподарської ініціативи непманів в галузі промислового виробництва, торгівлі та посередництва (індівідуальне підприємництво; підприємницька діяльність у формі приватних товариств і акціонерних товариств);

дослідити процес ліквідації приватнокапіталістичного сектору в економіці України та форми і методи експропріації радянською державою накопичень і власності нової буржуазії;

з’ясувати шляхи ліквідації непманської буржуазії та подальшу долю її представників.

Методика та методи дослідження. Дисертаційне дослідження базується на принципах об’єктивності та історизму, визнаними представниками різних історичних шкіл, використанні автором емпіричного і теоретичного рівнів наукового пізнання в їх нерозривній єдності. В процесі дослідження подій і явищ 1920-х – початку 1930-х рр. автором поряд з формаційним підходом, що дає можливість виявити якісні відмінності між старою дореволюційною і новою радянською генераціями буржуазії, широко використовувався цивілізаційний підхід. Останній дозволяє значно повніше враховувати національні, регіональні, культурні, ментальні, соціально-психологічні особливості досліджуваної епохи, дає можливість створити цілісну картину взаємодії різних чинників, що в той чи інший спосіб впливали на процес становлення нової буржуазії як соціальної верстви та її підприємницької діяльності в специфічних умовах радянської держави.

Поряд із загальнонауковими методами пізнання в роботі широко застосовувалися власне історичні методи дослідження, до числа яких відносяться: історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-типологічний та історико-системний, синхронний, метод історичних реконструкцій. Ці методи дозволяють вивчити поставлені в дисертаційному дослідженні проблеми та розв’язати їх.

Наукова новизна дисертації визначається самою постановкою автором проблеми, що до цього часу не стала об’єктом спеціального дослідження. В роботі вперше у вітчизняній історіографії на основі використання широкого кола архівних документів і матеріалів комплексно досліджено історію виникнення, становлення, основні етапи розвитку та ліквідації нової буржуазії України в 1920-ті – на початку 1930-х років. Висновки, зроблені в ході дослідження, переконливо спростовують розповсюджену в радянській історіографії тезу про суто деструктивну роль нової буржуазії в економіці країни. Доведено також, що нова буржуазія не була залишком колишньої дореволюційної буржуазії. Вона являла собою якісно нове соціальне утворення.

Вперше, на основі використання матеріалів податкової статистики, встановлено кількісні параметри нової буржуазії, проведено її розподіл по групах за рівнем прибутку, визначено динаміку змін її структури та чисельного складу за роки НЕПу.

Дістало подальший розвиток уявлення про процес утворення і діяльності приватних акціонерно-пайових товариств, показано їх практичний внесок у розвиток економіки.

У дисертації було систематизовано основні напрямки, форми та методи приватнопідприємницької діяльності в народному господарстві України, висвітлені причини постійного відтворення значного за масштабами тіньового підприємництва.

Вперше в змальована велика кількість персоналій нової буржуазії, об’єктивно показано їх діяльність в різних галузях економіки.

Завдяки залученню в науковий обіг значної кількості архівних документів дістало подальший розвиток уявлення про напрямки та методи державного регулювання приватнопідприємницької ініціативи нової буржуазії України. В дослідженні сформульовано і обгрунтовано положення про те, що після переходу до політики форсованої індустріалізації для розвитку приватного підприємництва та існування нової буржуазії вже не залишалося вільної ніші в соціально-економічній структурі радянського суспільства, що прирікало її на зникнення з історичної арени.

Поглиблені знання про процес ліквідації приватногосподарського сектору в економіці України, узагальнені відомості про шляхи зникнення приватного капіталу з легального сектору економіки.

Вперше синтезовано розрізненні відомості про процес експропріації нової буржуазії України, його форми та методи. Зокрема показана роль надзвичайних органів, а також ДПУ в процесі вилучення накопичень нової буржуазії.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що положення та висновки дисертації можуть бути використані у створенні узагальнюючих робіт з історії України, приватного підприємництва України, фінансів республіки. Матеріали дисертаційного дослідження можуть використовуватися при написанні посібників з історії України для вищих навчальних закладів, фінансових, торгівельних і кооперативних технікумів і коледжів, при підготовці загальних та спеціальних курсів на історичних та економічних факультетах вузів, у краєзнавчій роботі. Крім того, факти, окремі положення та висновки дисертації активно використовувались при читанні спеціального курсу "Історія вітчизняного приватного підприємництва" в Харківському інституті управління і загального курсу лекцій з історії Росії радянського періоду на історичному факультеті Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Апробація результатів дослідження проводилася на наукових конференціях різних рівнів: науково-практичній конференції "Город и бизнес" (Дніпропетровськ, 1994); всеукраїнській краєзнавчій конференції, присвяченій 70-річчю українського комітету краєзнавства (Харків, 1995); міжнародній конференції "Історія та культура Лівобережжя України" (Ніжин, 1996); науковій конференції "Другі Сумцовські читання" (Харків, 1996); міжнародній науково-практичній конференції "Россия и Украина на пороге ХХІ века. Пути сочетания национальных интересов и братского взаимодействия" (Воронеж, 1997); науково-теоретичній конференції "Національне питання в суспільно-політичному та культурному житті Східної України (минуле, сучасне, майбутнє)" (Харків, 2000); міжнародній науковій конференції "Історична наука: проблеми розвитку" (Луганськ, 2002); міжнародній науковій конференції "Історія повсякденності і культурна історія Німеччини і Радянського Союзу в 1920-ті – 1950-ті роки" (Харків, 2003). Дисертант брав участь та виступав з доповідями на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження відображені в індивідуальній монографії, 23 статтях, розміщенних у фахових виданнях, а також у 7 тезах доповідей на наукових конференціях, загальним обсягом 44,3 друкованих аркушів.

Структура дисертації зумовлена логікою проблеми та завданнями дослідження. Дисертація побудована за проблемно-хронологічним принципом і складається із вступу, шести розділів, висновків (загальний обсяг тексту основної частини – 395 сторінок), приміток і посилань на 134 сторінках, списку використаних джерел та літератури, що нараховує 856 бібліографічних позицій на 63 сторінках, додатків (42 таблиці) на 66 сторінках. Повний обсяг дисертації становить 658 сторінок.

Подобные работы
Трухманова Світлана Леонідівна
Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля, 1920-тіпочаток 1930-х рр.
Гнітько Світлана Петрівна
Інженерно- технічна інтелігенція Донбасу в 1920-ті - на початку 1930-х років
Нікольський Володимир Миколайович
Репресивна діяльність органів державної безпеки СРСР в Україні (кінець 1920-х - 1950-ті рр.). Історико-статистичне дослідження
Турчина Людмила Валеріївна
М.Хвильовий в громадському житті України (20-ті початок 1930-х рр.)
Стецик Юрій Орестович
Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та релігійна діяльність (кінець XVII-XVIII ст.)
Цибуленко Лариса Олександрівна
Діяльність органів самоврядування Одеси, Миколаєва. Херсона щодо формування і розвитку муніципальної земельної та виробничої власності в кінці ХІХ - на початку ХХ століття
Курченко Вікторія Володимирівна
Діяльність земств України у розвитку освіти (1864-1914 роки)
Кабачек Володимир Вікторович
Діяльність місцевих державних органів України по розвитку промисловості в 1921 – 1922 рр.
Рогоза Олександр Миколайович
Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров'я (1864-1917 рр.)
Олійник Микола Миколайович
Становлення і діяльність профспілок в умовах розвитку приватного підприємництва в Україні (1921- 1929 рр.)

© Научная электронная библиотека «Веда», 2003-2013.
info@lib.ua-ru.net